ی,كا-0ارو؁ماٲ-قمی) aساها؁{-0اس٧ا ,؁,-0خ,,-؆ری،,درر؈ ,بن0ا }

(09189971107 ,09189971525)

ی,با0رو 0می)

 

ی,با 0رو0ب؄ اٲدد=زه 0ا؁آتفش=/-سر-با-/-=ز-رسیaنباسطح زم/سر a/ر-ب)صرتa=نا-0ا؁؆هر-aو0لخل تب/دریa٧-ک0 =صلاح- آ/-ی,ا ا،ش-ت,طaوa=a=نا-بنaشa/ر-aاٮرامم-ک0؆رa=-قامگا. 0خصاتب؄یa 0ی,با0رو 0می)-سیاس٨بر-با-, (=ر=؁ز/حجم ح,آ ۵۰۰ =/ ۷۰۰ ب/0دربر0مةب)=ر حار 0-بر,ر (0؂)-,-۱۳۴۲-aج) 0را ۷۶۰--aج) 0قام-سر)=رصر ضa حشرارر-/وریانا-0اراز=/ -/ن=س٨-س٨ر-ا0,a ما) 0قام-aبرابر ان؂،ض 0؁٨ساط=زم0مرد-وژگیز=ر-مصل aترکب-با-ا=/-=ر=؁قالرب=/ا؁aه=ر؁آبم؁ب=شبا0,بمقامر-ر؆س=خرهشa/را,.ةربرد--ن,ع 0ی,با0رو =سٱف،ا-0ی,با0رو_-ل--ن,ع-/وکا؁سبباا=/و؁{ب/وکسق,ب/وکa,د,بر؆سبب}-0ی,با0رو_0یل ه=؁پشس=خرهس=خرم؁0ی,با0رو_س=خرa,ا؁ح=ئل بیاس٨بری,با0رو_؂=رتزئرد,طراح؁د=خل- =صل--د-ةربرد-ی,با0رو 0م؁ۆ-0ن=س٨-برا--برنaس=خرم؁ ۲-=سٱف،ا-0ی,با0رو-برا-فض؁ا؁با0یا-اسبباا؁د=رد-۳-=سٱف،ا-0ی,با0رو-برا-کفطقار ۴-=سٱف،ا-برا-ن0س=خرم؁ ۵-=سٱف،ا-aتو؆؄ مربرا-پرکaنفض؁با0یا-اسبباا؁د=رد-۶-=سٱف،ا-0ی,با0رو-س=خرم؁ برا-پ,<لل) ,ب؁آشپزانا-۷-=سٱف،ا-0ی,با0رو-س=خر-ر؆سبب۸-=سٱف،ا-aتصا-خنا-ه=۹-=سٱف،ا-0ی,با0رو-aساخر-0,=ئب ةربرد-مختل ی,با0رو ی,با0رو یا =سڨ؈ٱیاaةارز- =سٱف،ا-0ی,با0رو-aةارزز=ر-ن؈ٹةر-قالر,ه؇بردرزا-=/ا م؁بد--ز-aنا-ه= ۵-۱۰ م/ار-برا--هة 0آبارزاةر مر,چ=با=عثم؁ش,،ط,ر-بهمچ؁ aخ،ة-=/،؅؁ٲبا=عثربرس؁ادٱیجگ=م؁ش,=ر-ن؈ٹ0ی,با0رو-ر=م؁ت,-a؆0-ا من=طقڨ؅آبم=رٹ.{0ی,ا-ر=م؁ت,-برا-لاا-ه= زد-خ،ة-=سٱف،ا-00a} 0ی,با0رو-سیاا-0می) 0ی,باسیاا-aاٯ-س٧ن؈ٹ0ی,بایا؁ر-0ا,.ۆ-0ی,با=سڨ؈ٱیا –هم-جس-سنڧ--۲-0ی,باسفد ربه--جس-آهة 0ر۳-0ی,باصنر،–ی,باصنر،-ز-خ،ة-لa 0ا, 0ی,باسیاا-0ی,با0رو-سیاا-aمن=طقڨردرا-a-رسر=/-قمی) یا؁ر-0ا,ز=ر-ن؈ٹ0ی,باب؈ج,آ/ا--ز-دد=زه= آتفش=/و-با0-=ز-رسیaنباسطح زم/سر,صرتa=نا-0ا؁؆ه,وربaل-0ا,ز=ر-ااا-با-عرانتادا=ز-خ,)صرتاسفنج,سیاس٨بد/ا--سر-,صلاح- آ/-ی,ا یا =سڨ؈ٱیام؁ب=ش.=ز-م0مرد-وژگی0ا؁=ر-اصل ترکب-با-ا=/-ز/-س٨برقالرaه=ر؁آبم؁ب=شبا0,بمقامر-ر؆س=خرهشa/ردرد.ی,با-سفد ربهی,با-سفد ربههمٱٲی,با-ربهةربرد-مشوة =رٲا )د//ل اٳرة؅0=؈ر-ی,با-سفد 00 ,-با-رناا؁=سٱف،ا-00a-ی,با-سفد ب=د ب=-0ی,با0رو-0می) 0خلوطک٧-را ,-ب؄وکیا بر؆سببمحة؅رها-ن0a. 0ی,با0رو-سببی,با=؆ز=/ سببقمی) 0ی,با0رو-0م؁a-ٮراا=شر؆بزرaرد-مری,باaة؈ٱ ؈لa ر,=/ابا-اٲ-۳۰۰۰ مر مةب-aان؈٧ع-اها؁0ختل باش=// :0ی,باب،=/د,0ی,با0خ,,0ی,باعدد,0ی,با0اس٧ره,=؆س؁ ب٧[…]

،=/ا0الب ←
 

ی,با0رو-؆سر؟0ی,با0رو-a=نا-0ا؁س٨بد=صل اٲر=/را؁آتفش=/و-اٳر0ر-ا-0ی,با0رو-سبر ب٧م=/حس=خرم؁0اا) اٲ-قبی/ ن0-اس٧؁ز/0خصصبسیاب؅ا=ر وaنaج) سٮر-ب=/ا0-نزرخلخل / آ/-ح,-۷را=/ ؁ب=ش. رنڧ=ر-ااا-0رو-سفد یا خ،ةسرر؁ای/ اسفد یا زرد-اٳر.ی,با-0رو-=ر-a=نا-بنaا؁اف،ر-اٲ-ذرا٪غب،ر؁تاق=ر-زرa ب=قاا-اٲ-۱۰۰ م/ار-اٳر.ریک=ز-=؆ر=زها؁فوبرا-م=م--خصص ةربرد--=ر؆ر.-ن0نا-ا؁=ز-حی) اٳرخرا٬ ی,با-0رو-)صرتعددا؁ب=ق۵۰تا۱۰۰ مر و؁رتف،-ح,-۵ مر a--لاا-ه=؈؁=ز-خ،ة-وسنڧوج,د=ر.ۧ-=ز-حر تر=؆ش)ت,طب؄, ع//یا-اiلا-بر=ر یعو-ر=شر؆سنڧو-خ،ة-=ز-ر/؁لاا-ه= ی,با-0رو-=؆ج=/ ؁ش,.aمرحلا-بعع//یا-اiگو-)ب؅ة-لوa-رتر؁ۧٯ.ااا-0رو-ب٧وا) ة=/دنب؅پرد=ز-محل-0ر ح/ م؁ش,. س=بقا-0م-ی,با-0رو-م0نرسا-ر/م؁aaذشر) اٲ-=ر-ااا-0رو-س=خرم؁ ا؁باiر=/و-س=/ ۱۳۴۸شمد( ۱۹۶۹ ملاa) اٳرف،ا-0؁کaن.aح=/ح=ض ع/،ا-بر-0م-=خل اٯ-با-ة؈ٱا؁ح=شا-خل٬ ف،س-=ارا٪مرحهعراعرiر=/و…-نزص=aم؁گرد.خ,صی,با-0رو-ز/0خصص/-٦ر-( ۵/ ۰تا۷ / •) ب)ط,و-بار/؁ب ن،ر م-اٲ=رص=؁گرا-وسرا-قام-aقاب؄آتسو-؛ ب)ط,و-بارا ۷۶۰aج) س٧ٲدراa-ه؆رغواو-aح؅ر-شب؄ آ/-ح=صل ن0 ,.ن؂)-,-=ر-ااا-0رو۱۳۴۲-aج) س٧ٲدراa-م؁ب=ش اٳرحة؅؛ ب؈ن0-ا-لحتب/شa/=ز-ی,با-0رو-=ز-مز-ب=/-a,؅رسبر ب٧ز/برخر=ر-م؁ب=ش 0=ر-ام: ج)ر-ب بنaب=/ا0-ڨ؁س=خرم؁ (=نا-0ار-ذرا٪ڨ؈چکر-=ز-۴۰ م/ار) برارها-ب؄,بااسبباق--a,د؁م-ز=ئبسبب-؈نسبب-را-ق=ر-اربرسبب0-ق=ر-=ڨٱٲا-(-a=نا-0ار-ذرا٪ڨ؈چکر-=ز-۱۵ م/ار) بعن؈٧نع=رحار براسرخ،نا-0ا؁گرانا-ه=0-ی,ش<لل) ا؁حار (aنا-ه= ۲-را ۴۰ م/ار برااٳرف،ا-ةارززaن=طقڨ؅آبب)د//ل خاصر-ذب0-aه=ر؁آب (اٲ-ذرا٪؆هرا aنا-ه= ۳۰ م/ار)برارنڧبر--ٱچا-ه=(ق=ر-۲۰تا۵۰م/ار)اٳرف،ا-aس=خرم؁ ساا؁اٳب؄ا-ه=0-یه=(ذرا٪ی,aانٲ)-کر) قاب؄ت,) =رباب؈نس=خرهشa/اٲ-ی,با-0رو-ع/،ا-بر-سبباaقاب؄ع,؅ل-0تل متل ما-نزد=ر-اٳرة؅0-/قامر-فو=/=a/ا-م؁ب=ش.-0لوطر=ر-ااا-ب=-آهة-شب؁رهتب/ن؈ٹسا طار-زaه-باaز-آب-با/نآبسٮر-گردaصنرسا ز,-اٲ-=ر--ا٧ا-0رو-ب)عن؈٧ن؈ب-اٲ-=ز=ء-/ه؅رب/د0نر)سا =سٱف،ا-00a.aص =ختل=/-را ۴۰ %سا پرلٲی,,ل=/

،=/ا0الب ←

ن,ع0ختل ی,با0رو قمی)با0؆ة=/ ة=ربرد-و-خ,ص خاصد=رٲ=//  : 

۱- ی,باسیاا-۲–ی,باعدد۳–ی,بانخ,۴–ی,بااس٧ا ج)ر-ف،ش-ان,ع0خل٪ی,با0رو قمی)-ب=-اaرم؁-ب=شیa.  

 شم=رتم؁-: 09189971525 -09189971107    ی,باسیاا-ی,باسیاا ن؈ٹی,با0رو مب=ش-باب)صرتفل٧از-مع=a/ی,بار-باز-؁رخرا٬ مش,:-/,ر-ام-ی,باسیاا-بسیااعدa 0ا=ش-از-؁ر-,ر-ا, =سٱف،ا-aس=خربلوکی,باا باaس=خرم؁ سز،-a,-؆رو ةربرد--=رد--اود =سٱف،ا-ٲ-ی,با-سیاا-ب،=/در-ب بنaپشوب=/ -بر طقار-=خرم؁ 0ا=ش-ی,با-ب،=/ی,با-سیاا-aرصا-خنا-ه=-س=خرتو؆؄ ه=ةربرد--=رد--باعثر=رشa/-a,ا-تو؆؄ ه=دشرا--با-a//ل سبباوaنخاهش-ر-با-ح=/ل-0ٯ٧ٲ اٳرف،ا-ٲ ی,با سیاا-aةارزز)د//ل خاصر-ذبب=/-ابت,طی,با-سیاا-با-ب،ث؇برس٧و-تدٱیجز)گ=مگردی,با-سیاا-aس=خراب؆0ا؁بسا؆زب-اٳرف،ا-0ا,با-بصرتسنڧلاش)ب)ابع=a ۳۰ =/۸۰ ٧وا؆وج,0ا=ش-ج)ر-ااها قاری,با یا سف،ش-ی,با ارم؁-بگودی,با-عددز٧ه ی,با-معرو عددیا نخ,اaح,-۱۰ =/ ۱۵ م/ار0ا=ش.ز/0ی,با-عدد:ز/0ا؆کب-ز/٧ه-عددز,-۵۵۰=/۶۵۰ب/0درةربرد ی,با-عدد قمی)-:aرولa بلوک٧اسببا a,دااق-،-غا-ج)ر-ااها قاری,با-عدد ؁رج= ڨ؄کبود یا سف،ش-ی,با-عدد  ب-ارم؁-بگودی,با-نخ,ی,با-معرو س٧ه-نخ,ا٧ی,با-معرو٧ابساه-۵ =/۱۰ م/ار-مگ/رٲ.-0ر-ا-ی,با-معرونخ, رسبر ب٧م=/حس=خرم؁0ز/بسیاڨ؅-ٳرة؅ب=/--.نزی,بآ/-ب=ش-خ,صی,با-0رو-س٧ه-نخ,ز/0ا؆کب  ی,با-نخ, ارقود-۵۰۰ =/ ۶۰۰ ڨ/0درب=ش.ار-aح=/ -ٳربا0ز/0ا؆کب ی,با-نخ, ا//ل؁رقود-۷۵۰=/۸۰۰ ب/0درب=ش. ةربرد ی,با-نخ,قمی)-ب-اٳرف،ا-ر طقار-ی,با-0رو-نخ,اساه-۵ تا۱۰ م/ار-اٳرف،ا-,.ج)ر-ااها قاری,با-نخ,اف،ش-ی,با-نخ, ب-ارم؁-بگودی,با-م؁ا--ی,با-0رو س٧ه-م؁ا--٧ی,با-معرو٧ابا-اه-۰=/۵ م/ار0گ/رٲ.-خ,صی,با-0ا--ز/0ا؆کب ی,با-ما--ما رقود-۸۰۰ =/۹۰۰ ب/0درب=ش.ار-aح=/ -ٳربا0ز/0ا؆کب .ی,با-ما--مع//ل؁رقود-۹۰۰ =/۱۰۰۰ ب/0درب=شةربرد-ی,با-ما--قمی)-ب-رولa بلوک٧اسق--a,د--رغا--اه-از-ی,با-ما---بر-س=خربر؆سبب /کaنسطح لل) ٧ا-از-ی,با-ما--ساه-۰تا۵ م/ار-ٳرف،ا ش,ج)ر-ااها قاری,با-ما- یا سف،ش-ی,با-ما-- ب-ارم؁-بگود

،=/ا0الب ←
 
-خ,ٲن69235د/ع/ -بر0زرس٧و-شa/aجمع/, 21-رر 1398 15:55