روش/؅ه/فر6سm؟/روش/؅ه/فررنا/س/-رصلا=iرلتا/آتٴفش- راm/؅ٲتع روش/؅ه/فرسبfبمٵالحس/ختمت>اٴاباaقب>ٴنع٧٧/ٹز /؅خصٹص/بسیا؈شا٧ بنجسختی/بالاعنزتخلخل/آحود۷=itوتم/باش/./ن/ف٧٧ ؅ه/فرسlد یاخ6سm۱/٧٧>٨/سlد یازرداm/.روش؅ه/فرا٧رنبن>ا/٧٪فٹmاaذtت/غبر/تاق-iرتبزر/اق-iب>ٴاa۱۰۰ م>لی ٪اm.ر>کرزا>رزها/lو/برا/مٵافبخصعص6iربردار>.ن؅ونا/رزحواmخtجروش؅ه/فرب/صٹرتعدiا/باق-i۵۰/تا۱۰۰ مت- وترتفعحود۵ مت- زر/لاٴهاٱ/رزخ6وس/و/-ا.سرزح=itترا>/توسطبوزitع یاتبرطلبردایعربرداfن/س/وخ6رزرلاٴهاروش؅ه/فرا>- م/ش-.مرلبع-ع یاتبررگٱب/ش6لوصٹرتم/ذ-.٧٧ ؅ه/فربوسلور ون/شر/رزمل؅ه/فحم م/ش-. س/بق ؅ٵفروش؅ه/فرمهن>سنرم/ذfفاaفف٧٧ ؅ه/فرسرختمت ا/برسmر رسر ۱۳۴۸/شم/(۱۹۶۹ملا>)اmف ؅/6ف-.حرلحرضitع ٹبر؅ٵفدالا-بوش/ا/حرشٴ٨لیجفس/ا٧tت/مت-هعرب>ٌعربسmر و…نزصاl/6ر>-.خ-روش؅ه/فرٹز /؅خصٹص/ؾرئف(۵/ ۰/تا۷/•)ب/طوٱوش/رفبٴنٹر م>٧٧-/عرف/صدا/6ر٧٧وسر٧٧٧قاll٧قاب/آتٴ/سز؛ب/طوٱوش/تا۷۶۰جسا->ر>ه>چ/تغٱٱحج؁ششآحرصلن؅>ش-.نطذوبفف٧٧ ؅ه/فر۱۳۴۲جسا->ر>م/باش/اmح6i؛بfelع٧ٵ٧لحتٴ>لش/فرزروش؅ه/فررزمز-برل٧-؁سبfبٹز /برخٹرام/باش/؅وا٧ٵف: جتشوبب>برماعش/سرختمت (انا؁ذtت/شچکmرز۴۰ م>لی ٪)بt>تهٴبوش>سبسقفف>-ر/مزا>کسببfelسببرا/ق-iرتباربرسبعق-iرتجا/ش؁-ش(رنا؁ذtت/شچکmرز۱۵ م>لی ٪)بعن/lعرف/ح-اتبt>سردخ٧نها/6ر٧ٮ٧نهاعرش-8لوٱا/حات(٧نها۲تا۴۰ م>لی ٪بt>اmف وشاlرز٧نرطق/شآبب/دلی خاتجذبعها۱/آب(اaذtت/>تا٧نها۳۰ م>لی ٪>)بt>رنبt/پررفها(ق-iرت۲۰/تا۵۰/م>لی ٪>)اmف سرختمت س ا/اشهاعرها(ذtت/ر٧٧ن-)کfفقاب/توجرف؈ش/بfelسرختهش/فاaروش؅ه/فرع ٹبرسب>ٌ٧قاب/ع-ل؅ٮتمٮتم٭یط/نزا٧اm٭6iعمقاllتlو/رلٹرفا/م/باش/.؅ٮلوط؁ف٧٧ باآهششتهتٴ>لن/>سی ٪ طب>ٹ>ر٧٧هوش/زر/آبٹب>ٱنآبسخت٧6ر>-/صنتسی ٪ ٧توتاaفف٧اa ؅ه/فرب/عن/l>کافجزامهتٴ>لدهن>/سی ٪ رس/mف ؆؅و.صد رخترلتا۴۰ %سی ٪ ر/-/رپفرن

- /اٷلب ←

٧ن-ع؅eتروش/؅ه/فرق-پو/ش/؇؈- ورربردوخ-صخااہ-/ش-  : 

۱-روش/سیا۲–روش/عدi۳/–روش/نخ->۴/–روش/٧٧ا جتسفشان-ع؅eت/روش/؅ه/فرق-پوبا٧٧/تمتسباشی. / 

 /شم/ہتمتس:/ 09189971525 -/09189971107  / روش/سیاروش/سیا ن/>روش/؅ه/فرمباش/وش/ب/صٹرتlلازمرفlروش/رٹبازتسmخtجمش-:م-٧ٵفروش/سیابسیا٧٪عدi/؅۾٨اش/ازتف٧-٧۾٪وت رس/mف سرخت/بوروش/ا ش/سرختمت سازی/ٹ>-ر6فر6iربرداردب>ٴت-ف رس/mف اaروشسیاب- رشوبب>شت/ب- ٹب> طبقاتسرختمت ؅۾٨اش/روشب- روشسیاتصف خ٧نهاٹسرخت/تون؁ا6iربرداردٹباعثفرف/ش/ف>-ر تون؁ا6شmٹبلی سببنخ-i>شر٧بح- ل؅-ا-اmف اa روش سیا؈شاlرزب/دلی خاتجذبب- ٧ابتوسطروشسیاوشبعثابرسارتجی/ب/6یام6ر>-/روشسیاسرخت/اب؅٧ا/بسازب٧اmف ؅ٴ-وشبصٹرتس/لاش/ب/ابعر۳۰ - >۸۰ -ار٧٪٧و/-؅۾٨اش/جت٧ٴاهٴ قمemروش یا سفشروش ٧٧/تمتسبگٱ-/روشعدi-ا> روشمفر عدiیانخ->حود۱۰ - > ۱۵ م>لی ٪؅۾٨اش/.ٹز /روشعدi:ٹز /؇٧٪٧عبٹز /-ا>عدi-ود۵۵۰/ر >۶۵۰/>لٹرم6iربرد روشعدi ق-پو:/توl/و>سب >-رسقف،ٹغٴجت٧ٴاهٴ قمemروشعدi تف>- کl>ککlد یا سفشروشعدi  ب٧٧٧/تمتسبگٱ-/روشنخ->روشمفر سا>نخ->بروشمفر>بسا>۵ ر >۱۰ ملی ٪م6فف-.؅ٲتع روشمفرنخ-> ؁سبfبمٵالحس/ختمت>عز /بسیاشؾاm٭6iب- ٧ٹ.نزرو>آمباش/خ-روش؅ه/فرسا>نخ->ٹز /؇٧٪٧عب  روشنخ-> ٧٧/تقٱ-٧۵۰۰ ال۶۰۰ ک>لٹرممباش/.افحالاm/ش/عز /؇٧٪٧عب /روشنخ-> ٧ٹ l/تقٱ-٧۷۵۰/ر >۸۰۰ >لٹرممباش/. /6iربرد روشنخ->ق-پوب٧اmف ب> طبقاتروش؅ه/فرنخ->ب٧/سا>۵ تا۱۰ ملی ٪اmف ش-.جت٧ٴاهٴ قمemروشنخ->سفشروشنخ-> ب٧٧٧/تمتسبگٱ-/روشمتس اروش؅ه/فر سا>متس ابروشمفر>ب سا>۰/ر >۵ م>لی ٪؅۾6فف-.خ-روش؅٪س اٹز /؇٧٪٧عب /روشم٪س اما تقٱ-٧۸۰۰ ر >۹۰۰ >لٹرممباش/.افحالاm/ش/عز /؇٧٪٧عب .روشم٪س امع l/تقٱ-٧۹۰۰ ر >۱۰۰۰ >لٹرممباش/6iربردروشم٪س اق-پوب٧توl/و>سقفف>-رفتیغ ابا>ازروشم٪س اٹب٧سرخت/بfن/سبl پکنسطحلوازروشم٪س اب٧/سا>۰/تا۵ م>لی ٪اmف  ش-جت٧ٴاهٴ قمemروشم٪س ا یا سفشروشم٪س ا ب٧٧٧/تمتسبگٱ-

- /اٷلب ←
 
خ--ن69235/دفع بعزرسارش/فجمع , 21تیر 1398 15:55