فسك
 • (09189971107 ,09189971525)

  فسا
 •  

  فسا

 • l//ا ش- h<بeصٯرتh-؇نی-/کl/ ؇صط احع<ٳطh-س-؇/t>کl<8--؇i - s-. l/خصاتhا<ی-i lسا
 • < (-اراi ٯtنhحجمi ح->ٯآ ۵۰۰ t i ۷۰۰ ا lh-رmsب)sti < حssاٯةi  (ن=طteذ>٨۱۳۴۲h-جelhةا۷۶۰-h-جel<ق؅؅سs)sti <صٯةi ضمحشراةh<م<ریانس٩بیژگیti <>/صٯلh-hترکد٨باسمڇ l-اراi ق؅بل ٩بt اi l->-ارi ٢بh>i بtشدhاق؅<بة<ٳ؇خ<؇hش- h<<ش>i-.msربرد٧ن<-ع lسا
 • ,ب وا-ٳ-s,بة<ٳبا}lسا
 • i -م<؇سبراi ٴد٨ب6)-hس؇خ<؅
 • /خ/ن
 • ٨هرi بtد٧زh-انi i i ر>ٯh)رااi ش>i- رط>٨<آبh>مچi ش>i-ti <>
 • i ة>l=اhٯ<؇طقڧ<٢بh>t؅رh.{lس<سرا>i ة>-} lسا
 • i-.-فسامسس<م>٧۲-lساسآهm۩l>رساi-lسا
 • =رسة؇ lقss=iteیاi-ti <>>٨<ٯرتh-؇نi-tشتةب--لh<<ش>i-ti <>i-teصٯرتhاس<جh>٨<یاhسباh-tآ - /٧سshٳ-صط احع<i بtشد.؅زhمlم٩ts<>یژگیl=اi هi <>l->-ارi ٢ب>i بtشدhاق؅<بة<ٳ؇خ<؇hش- h<<-ر>-.فساسا->سا
 • >/ة؅ tة>-. lسا
 • i -hاخ/li>ٲ؇ ٩ts >msب-ا><عس؇ر=اi lختt ار<ه,؇<م-t <
 •  

  فسا

 • lسا
 • =اi آت/فٴt li ؅سةl/i ٩ع<- /lسا
 • سبةhبٯ۷ass؅؇ م؇i <>
 • =اi =رhi کh؇زh؇<8-؇زهh>=اi <<براi م/t>بخصصi msربرد-ار<8-.نl>نح=ite؅سةخر؅جhفسا
 • =اi i بtقssh۵۰تا۱۰۰ م٩ts >hرتفمعح->ٯ۵ م٩ts -hزi sلاi hس<م>جi- -ار/-.فس؇زhحasshتر؇<8eة>ٳطhب<->ٲsshl<لi ه٩بtطلteبردار یع
 • خمm؇زhر
 • i-.-مر٭لteبع- l<لi ه٩بtر- si بeاو-hصٯرتh
 • نا<پرshهز>٭لl/li>i-. س؇بق /l/t>فسا
 • i -hٰشة
 • =اi بtسة؇ li س؇ ۱۳۴۸ش>sh(۱۹۶۹داخلh؅ s=اi حtشi hعرب،hعربسة؇ lhو…نi ٲhصt-hi -ر>-.خٳ-صhفسا
 • si اhسر><ق؅-h><ق؅ب<آت/ٳ<زi ٛبeط>si اچةغi i si -hحti-.ن=طteذ>٨؇i <>
 • i بtشد؅سةحms<ٛب=lحhت/ا hش- h؇ز>سا
 • i ٲi بtشدl>ار/-: جe٩شد٨hب<)-hبt >=اlڧ<ٳ؇خ<؅۩<-ٳ-s =<ز؅ئi کhسبا8۩ب=سبا8۩بٱاi قsst٩بtربرhسباhlقsst٩ج-اڧ<عti <حssا<بر؅hسر>خمن<ن؇طقڧ<٢بhبeد رلhخاص ٩جذبll->-ارi ٢ب(ازذر؅تفرةا-/نبرi پهرچ٬e؇i <اسا
 • <ق؅ب<عٳ-<لl/تt م/تt م/طi نi ٲh-ار/i ؅سةحms<۩t->-ابر<>٢بhسخ<><۩-ر>--hصن-کhسi <۩t><ا- /l/li>
 • -.-صد ؇خت؇ hةا۴۰ %hسi رstlt-فس>i؇

  م-t <
 • /ن<-عhlڮتt فسا

 • ا

  ۱- فساساساسا

 •  ش>sر

 • ٹt- lhسابازسةخر؅جhمi ٴ>i-:م<-ر/-فسا<<-ر/-<ة>-ٳ-smi
 • ساشتبt <>بساسا /خ/نس؇خ<تونباعثعti <ش- -ٳ-s /تونساٳطh>ساi -ر>->ساi-ااشeبeابعt-۳۰ t h۸۰ t؅
 • <وجi- <<بtشدجe٩-مکh>ساساساساٹt>
 • ٯ۱۰ t  ۱۵ م i ٯ۵۵۰؇ h۶۵۰ا lh-رساss=ite:-hة؈i مبلوا/؅hسباh  -ٳ-sh سق>۩،ٯغ s-مکh>ساساساساٹt>
 • ٹt>
 • i i i -ٹt>
 • ساساسا
 • i i i-.جe٩-مکh>ساساسا
 • ٹt>
 • ساساسا۩<-ٳ-s۩<ةi غ /؅i باراز>ساساi-جe٩-مکh>ساسام-t <
 •  
  خٳ-69235د lه برlزرس؅