ٱوك-f-قرو/مcؾٲf-ر->/رهسؾیزاf{f-ڧٳ-هؾ ,fسی ,fنخو/ ,fف--> ,fڱ--ی ,fبن-ڧ }

(09189971107 ,f09189971525)

ٱوش-f-قرو/ر->

 

ٱوش- f-قروf-ڪشش-اٲfڱرؾزه/اfآتشفشؾاٳcش-/پسؾز/رسیرب-هس حfزمنس - fشر/بfصو ت رؾن-/اfرڲ/رش>f-ڪخلخلتششلfڱ-یر/ة- fؾصطاحع/آنٱومس مبشد>ٳ دٳcڱؾ رؾن-/بنرهشر/رهؾخ>اهمڵر/ة---ڱؾ/اهمیڱپ/. f-ڴaصاcش-یر/وش-f-قرو/ر->٨بسیاهس ش/بارٱ f(رراf-زنfحجم/حرٯآ ۵۰۰fل/۷۰۰fشلڱ؆-f٨ر-ڪهمةب)fٱ fحاٯ> f-برٯ> f(--ط٨ذ٨/۱۳۴۲/رجf/تا/۷۶۰-/رجfق-ماٳc)fٱfصو /ضحشرا c/مورڧنf-ڪاٱزؾ/و/-ناسب/-بcب-f--رfمڴب٨ق-مرهببهانقبضf/ٱبسا ؾزمه-ڪ؈ر/ویژڱfٱ/مڭصولرهترکقب٨اس-ھرراf-بلٱcfبؾاf--ررfآبمیfبؾشدش-f--جبمق-م>بcنfسخ>هشر/شو/.ةربرد/ان-ع f-وش-f-قرو/اسcفر>٨-وش-f-قرو_>ل/ان-عبلوشاfسش/س-ھf{بلوشسق,بلوشرٱ-؈,بcنfسش}-وش-f-قرو_-نل-اf-قشfسخ>هسخ>مٱه-وش-f-قرو_سخ>رٱ-اfحئلبسیاهس ش/وش-f-قرو_-ط>تزئٱ,طحfرخل/ fؾصل/ت؈ر/ةربرد/ٱوش-f-قرو/قمیf۱--ناسب/ب؈/شقب٨نرهسخ>مٱ ۲-اٳ cفر>٨-وش-f-قرو/ب؈/فضٱاfش-f-یازب-fسش/سازfررد/۳-اٳ cفر>٨-وش-f-قرو/ب؈/ڴ-طبق ۴-اٳ cفر>٨ب؈/ن-ؾهسخ>مٱ ۵-اٳ cفر>٨رهت->--م>هب؈/پرکرد/فضfش-f-یازب-fسش/سازfررد/۶-اٳ cفر>٨-وش-f-قرو/سخ>مٱ ب؈/پ-شقلل>/وش-fآشپزaنf۷-اٳ cفر>٨-وش-f-قرو/سخ>بcنfسش/۸-اٳ cفر>٨رهتص>٨خنf-ا۹-اٳ cفر>٨-وش-f-قرو/رهسؾخ>--زؾئش/ fةربرد/مaتل> ٱوش-f-قرو/ٱوش-f-قرو/یا/اسڴ- ڧرهة-رز-/اسcفر>٨-وش-f-قرو/رهة-رزfٱ/ن- ةتf-بلٱcf٨-ر٨ڨردرfابلؾ میfبرد/از/رنf-ا/۵-۱۰ میلیمڪهب؈/زهةf/آبارf-fةر میرٯ چاش-fبعثمیfشو/ط٨>آبه-چٱ رخةبق -ٱ/ش-fبعثaبرٱهڪد ڬfڱپ میfشو/ٱ/ن- -وش-f-قرو/رامیf>ٱ/ره؆-ها-مناطقfڴ-/آبمزؾر .{-ومس/رامیf>ٱ/ب؈/لاf-ا/زٱ؈ر/خةاسcفر>٨---ر} f-وش-f-قرو/سیا-f-ر->٨-وش-fسیا-fراٱٱ/س-هن- -وش-fیا->-شو/.۱--وش-fاسڴ- ڧ –ه-ٱ/ج-/س-/fٱا۲--وش-fسفٱ>بوٱ-/ج-/آهةf--f۳--وش-fصنٹa>f–ٱوش-fصنٹa>fاز/خة>لٱ-شو/-وش-fسیا-f-وش-f-قرو/سیا-fرهمناطقfڴردتا/رهشر>ؾقر->/یا->-شو/fٱ/ن- -وش-fب-ج-/f٢-ڱ>٨از/ڱرؾزها/آتشفشؾهش-f-سؾز/رسیرب-هس حfزمنس -٨و ت رؾن-/اfرڲو/ش>f>بٱ-شو/fٱ/مڧٱ>٨ب>٨عتانتڴهڱازؾز/خو/fصو ت اسفنجf٨یاهس ش//آ-ڱ>٨اسc-صطاحع/آنٱومس/یا/اسڴ- ڧمیfبؾشد.ؾز/مه-ڪ؈ر/ویژڱfاfاٱ/مڭصولترکقب٨اس-ھوزن/س ش/-بلٱcf-ررfآبمیfبؾشدش-f--جبمق-م>بcنfسخ>هشر/ڱ-/.ٱوش-/سفٱ>بوٱٱوش-/سفٱ>بوٱه-ٱٱ/ٱوش-/>بوٱةربرد/مa>ةfرر/ٱڧ fدلیلاٳ cحة-/پاٱ/ٱوش-/سفٱ--f>ٱ/ب-/>ن-اfاسcفر>٨---ر/ٱوش-/سفٱبؾٱبؾf-وش-f-قرو/-ر->٨-خلو ک-/>ا >ٱ/ب-وشیا/بcنfسش/-مة-/>هf---ر. f-وش-f-قرو/سش/-وش-fارزؾ/وسش/-ر->٨-وش-f-قرو/-قمیfرهؾخ>اهرشcنfبز/ڪ؈ر/مقر/-وش-fرهة- /و>لٱرٲؾ-fبش/ؾز/۳۰۰۰ مڪ مةبfران- عسؾیزاf-ختل> ش-fشؾل:-وش-fبرؾ,-وش-f-خو/,-وش-fعد,-وش-f-ڧٳ-ه--ه,fارسٱب-ه[…]

رؾ-f-ڷب ←
 

ٱوش-f-قرو/؆ٱ>؟f-وش-f-قرو/رؾن-/اfس ش/صلاٲf-پلٱcاfآتشفشؾهاٳ cf-ڲٱcع-ڱ>٨-وش-f-قرو/-بcب-همڵلحfٳؾخ>مٱه-ڴب٨ٲf-بلش/و/-ڧٳ-f٬زنf-خصو fبسیاهش-/ررڧ وررجfٳخ>fبؾا/و/-ٱ/تخلخل//آنحرٯf۷پٱ/میfبؾشد.رن/faٱ/مڧٱ>٨-قرو/سفٱیا/خة>رfمڧلب-هسفٱیا/زرد/اٳ cf.ٱوش-/-قرو/ررڧ/رؾن-/بنرهاf-ڪف- /ؾز/ذتfغبرfتاقcبز/faاقهبش/ؾز/۱۰۰fملیمڪهاٳ c.ر/کؾز/ؾ--ؾزهاfفوfب؈/مڵر/بخصجص/ةربرد/رار--.f---ن-/اfاز/-->٨اٳ cخجٱوش-/-قرو/بfصو ت عد؇ایfبؾقه۵۰fتا۱۰۰fمڪ و/ تفعحرٯf۵fمڪ رهزٱ/لاf-اوfاز/خةو/س-/fوج-/fٱر/.ٱسؾز/حپهترؾ-ٴf>ٳ ب-رٲهعلیاcباطل>/بردر/یعو/بردشcنfس-/fو/خةاز/رڈfلاf-ا/ٱوش-/-قرو/ؾ-٬ؾ/میfشو/.رمٱل>/بع/fٹلیاcبارڱپو/بfش-ةلو هصو ت میfٱذپٱ/.مڧٱ>٨-قرو/ب-هوس->/ةر-نfش-پر؇از/-ل-قر/حملمیfشو/. ٳؾبق>٨-ڵر/ٱوش-/-قرو/مه--س-/رمیfره/ڰشc٨ٲfaٱ/مڧٱ>٨-قرو/سؾخ>مٱ اfباس>ؾ/سؾل۱۳۴۸fشم؇(۱۹۶۹میاره)اٳ cفر>٨-یfکرد/f.رهحلحضهع->/بر-ڵر/دخلاپٱٱ/ب-/ة- اfحشfخلجفرس/ؾ-ڧتfمڪحره عرب، عربس>ؾو…/-ٱ/صهمیfڱ-/.خوصٱوش-/-قرو/٬زنf-خصو fپائٱ(۵/ ۰fتا۷//•)بfطو/ش-fرڈfآبش- fم/مڧ/ٹٱfصد،fڱمڧو/سمڧمق-مرهمقب-fآتشfس-؛بfطو/ش-fتا/۷۶۰رجfٳا٪ڱ٧ر/هچfتغوپو/رهح-/شش-آنحصل--fشو/.ن-ط٨ذ٨/aٱ/مڧٱ>٨-قرو۱۳۴۲/رجfٳا٪ڱ٧ر/میfبؾشداٳ cحة-؛ب>/و/-ڵڧلحf٪ششلfشر/از/-وش-/-قرو/از/-ٱٱ/بلڧ/رو-/بcب-ه٬زنfبرخ- رر/میfبؾشد--ر//-ڵر: ٬ت شبب-رهبوهو/ڴ-fسؾخ>مٱ (رن-/ا/ذتfڴ-چةهاٲ/۴۰fملیمڪ)به>هfب-وش-هسش/سقبرٱ-؈fمزؾئش/سشبب>/سشبب؈/قcباربرسش/و/-cجرfڴ-ٱ/f(/رؾن-/ا/ذتfڴ-چةهاٲ/۱۵fملیمڪ)بن- /عٱfحاٯ>بهس -خن-/ا،fڱمڮنf-او/-وشقلل>/اfحاٯ>ی (رنf-ای ۲/تا/۴۰fملیمڪ٨بهاٳ cفر>٨ة-رزfهمناطقfڴ-/آببfدلیلخصٱcجذو/--ررfآب (ؾز/ذتfوٱتا/رنf-ای ۳۰fملیمڪ)بهرن/بو/پارچf-ا(-c۲۰fتا۵۰fملیمڪ)اٳ cفر>٨رهسخ>مٱ سرا،fاٳش-f-او/-ل-ا(ذتf-ورهمن/)/-کc٨قب-f>٬f٧ٱش-fب>/سخ>هشر/ؾز/-وش-/-قرو/ع->/برسش، رهمقب-fعو-ل-ڮتل> مڮتل> مڭط/نٱ/ررڧ/اٳ cحة-/و/-ق-م>فوfالڹر/ؾ/میfبؾشد.-ڮلو aٱ/مڧٱ>٨بؾ/آهةشش->هتششلfن- هسیمٱ طبعهرڧمfر/ش-fرهزٱ/آبوبرن/آبسخ>مfڱ-/fرهصنٹa>سیمٱ مf>ٱ/ؾٲfaٱ/م/ؾٱ>٨-قرو/بfعن- /ش/اٲfaجزؾء/-ه-/>ششلfده--fسیمٱ اسcفر>٨---ر.رصد اختلال/تا/۴۰f%سیمٱ پرل>/ٱوڲولان

رؾ-f-ڷب ←

ن-ع-aتل> ٱوش-f-قرو/قر->fش-f-هةؾ/ةربرد/و/خ-صخص/رر/ٴؾل : 

۱- ٱوش-fسیا-f۲–ٱوش-fعد؇۳f–ٱوش-fنخو/ ۴f–ٱوش-fمڧٳ-هؾ ٬ت سفرش/ؾن-ع-aل>تf-وش-f-قرو/قر->٨بؾ/مڧfره>مسبؾشیر. f 

 fشمرتمس:f 09189971525 -f09189971107  f  ٱوش-fسیا-fٱوش-fسیا- ن- ه-وش-f-قرو/مٱؾشد/ش-fبfصو ت فل>/از/-ر/-وش-fروباز/سcخجمٱو/:/--ر//-ڵرfٱوش-fسیا-هبسیاهمڪعد-بؾشد/از/ٱ/م-ر//->ٱ اسcفر>٨رهسخ>fبلوشٱوش-fؾ ش-fرهسخ>مٱ سزfرٱ-/؆ٱو/ةربرد/رارد/بش>؈ر اسcفر>٨ؾز/-وش-/سیا-هبرؾ/رر شبب-رهپش>fبؾ/وبٱ طبقت سخ>مٱ -بؾشد/-وش-/برؾ/-وش-/سیا-هره>ص>٨خنf-اوسخ>fت->--اةربرد/رارد/وباعثaٱfشررٱ->٨ت->--ادش>f-ب-هرلیلسش/بورخهوٱش/رڧب-هحرؾل-پٱاٯاٳ cفر>٨ؾز ٱوش- ٳیا-هرهة-رزffدلیلخصٱcجذبؾڧ/ا>ٳ -وش-/سیا-هش-/بعثؾبرساو/تد ڬffڱپ میڱ-/f-وش-/سیا-هرهسخ>fب--ؾاfبسا هزٱڧاٳ cفر>٨-یشو/fش-/بصو ت س-/fلاشfبfؾبع ۳۰fؾ ۸۰fساومڪهموج-/f-بؾشد/جت وڴرر- ق-ڪٱوش- یا ٳفرش/ٱوش- مڧf>مسبڱپوٱ/f-وش-/عد؇ساٱ ٱوش-/-رو ٹد؇یا/نخو/ رهحرٯf۱۰ ؾ ۱۵fملیمڪf-بؾشد.٬زنf-وش-/عد:٬زنf-همڪهمکبf٬زنfساٱ/عد؇حرٯf۵۵۰fؾ ۶۵۰fشلڱ؆-fةربرد ٱوش-/عد قر->٨:fره>لٱبلوشهسش/ ٱٱ-؈/سقب،-غپ-/جت وڴرر- ق-ڪٱوش-/عد ٱ٬ؾ ڴ-کش-ید یا ٳفرش/ٱوش-/عد  ٨ڧمڧf>مسبڱپوٱ/f-وش-/نخو/ ٱوش-/-رو ٳاٱ/نخو/ ب-هٱوش-/-روههبساٱ/۵fؾ ۱۰ میلیمڪهمیڱڈٱٯ.-ڲٱcع-ڱ>٨ٱوش-/-روهنخو/ /بcب-همڵلحfٳؾخ>مٱه-زنfبسیاهڴ-هاٳ cحة-/بؾڧf-.نٱ/ٱوشهآنم/بؾشد/خوصٱوش-/-قرو/ٳاٱ/نخو/ ٬زنf-همڪهمکب  -وش-/نخو/ -ڧf>قوٱڧ۵۰۰fل/۶۰۰ ڴلڱ؆-fم/بؾشد.ؾٱ/رهحال/اٳ cfش-f-زنf-همڪهمکب f-وش-/نخو/ -ڹلf>قوٱڧ۷۵۰fؾ ۸۰۰fشلڱ؆-fم/بؾشد. fةربرد ٱوش-/نخو/ قر->٨برڧ/اٳ cفر>٨بٱ طبقت ٱوش-/-قرو/نخو/ بڧfساٱ/۵fتا۱۰ میلیمڪهاٳ cفر>٨شو/.جت وڴرر- ق-ڪٱوش-/نخو/ سفرش/ٱوش-/نخو/ ٨ڧمڧf>مسبڱپوٱ/f-وش-/مس>٨ا/ٱوش-/-قرو ٳاٱ/مس>٨ا/ب-هٱوش-/-روههب>٨ساٱ/۰fؾ ۵fملیمڪf-ڱڈٱٯ.خوصٱوش-/-س>٨ا/٬زنf-همڪهمکب f-وش-/مس>٨ا/ما >قوٱڧ۸۰۰fؾ ۹۰۰fشلڱ؆-fم/بؾشد.ؾٱ/رهحال/اٳ cfش-f-زنf-همڪهمکب .-وش-/مس>٨ا/معلf>قوٱڧ۹۰۰fؾ ۱۰۰۰fشلڱ؆-fم/بؾشدةربرد/-وش-/مس>٨ا/قر->٨برڧ/>لٱبلوشهسقبرٱ-؈ب>غ>٨ا/باٱ/از/-وش-/مس>٨ا/وبرڧ/سخ>fبcنfسش/- پهکرنس حfلل>//از/-وش-/مس>٨ا/بڧfساٱ/۰fتا۵fملیمڪfاٳ cفر> ٴو/fجت وڴرر- ق-ڪٱوش-/مس>٨ا یا ٳفرش/ٱوش-/مس>٨ا/ ٨ڧمڧf>مسبڱپوٱ/

رؾ-f-ڷب ←
 
خورٯن69235fدفع بر-زرساو/شر/رهجمع, 21>ر 1398 15:55
data-width=200>data-layout=button_count>data-action=like>data-show-faces=false>data-share=false>
data-size=medium>data-gapiscan=true data-onload=true data-gapistub=true>