ودی,می-قر/lٌ؟ودی,می-قر/>ن,/rاس٨ی/ڭصلا٧ٹ٧لٌrاآتش؁شقانم۲ٌعم>ه/ودی,می-قر/نٳب؆ب,م۵٧لحاخfق٧۴به/نقبلش/و/مۧ,زمخصٵبسیا؆ی,/>رۧ ٨و>>؆جrاخhبقا/و/نٌ/تخلخل//آح>ht۷٧ن-htق/میبشد.ر؆a؁ق/مۧ>ه/می-قر/سفٌیا/خ-lرمۧلب,سفٌیا/زرد/ان./ودی,/می-قر/>رۧ/>ن,/ب>rام۪ف,٪/ز/ذن-تغبرتا/قڷٹ٧بزگa؁ا/قڷنبش/ز/۱۰۰ملیf۪؆ان.rر/کز/,زهrافبن-ر/؅۵٧گ؁/بخصص/l٧ربرد/>ار,.ن,ان,/ااز/ن٭اه/انخن-جودی,/می-قر/بrصٱت عدٳhtrایب/قڷن۵۰تا/۱۰۰م۪د ٯ/ٱتفعح>ht۵م۪د >؆زٌ/؄اrهاٱاز/خ-lٯ/س,aوج٧aا>رa./وسز/ح٧نتر,ٴrhtٷب,>htنعfیا؆باطله/بردر/یعر/بردش؆؆س,aو/خ-lاز/ر.h؄اrها/ودی,/می-قر/,٬ق/میشدa./>؆م؆له/بعaاfیا؆بار>ن/بrی,lلو>؆صٱت میوذنa.مۧ>ه/می-قر/ب,وسله/lقhtانی,ؾرٳhtاز/مل/می-ق/حمfمیشدa./ بقه/م۵ٯ؁/ودی,/می-قر/مهنسن/ر.hمی>؆a۰ش؆؇/ن؁ق/مۧ>ه/می-قر/سخfق rاباسق/سf۱۳۴۸ش؅ٳht(۱۹۶۹میا>)/انف>ه/میکردa./>؆ح٧لحضنع,ه/بر/م۵ٯ؁/دخلانق/ب,/lٴ,ٱrاحشrخلجفرس/,ۧ-تم۪ح>؇ عرب، عربسقو…/نٌ/ص٧>؆می>؆a./خٯصودی,/می-قر/زمخصٵپائق(۵/ ۰تا/۷//•)/بrطht/ی,ر.hآبش,ٱم/مۧtat٧قصد،>؆مۧٯ/س؆مۧمق,م>؆مقب,آتشس,ڲ؛/بrطht/ی,تا/۷۶۰>؆جrااt>؆٧>/هچتغٱن/>؆ح٬,/شی,آحصلن,شدa./ن,ط/ذht/ق/مۧ>ه/می-قر۱۳۴۲/>؆جrااt>؆٧>/میبشد/انحl٧,؛/بh/و/م۵ۧلحاشیلشق/از/ودی,/می-قر/از/مٌق/ب٧لۧ/>ٯ,/ٳب؆ب,زبرخ,ٱ>ر/میبشد/,ارa/م۵ۯ؁: rت شبب,>ب٧٧ڧٯ/ڌ,سخfق (>ن,/rا/ذن-تڌ,چl٪؆ا/۴۰ملیf۪؆)/بن-frب,دی,-س٨ی/سقht/>ادhtمزئی/س٨یt/بh/س٨یt/ب؆-ر/؂ڷٹ٧باربرس٨ی/و/قڷٹ٧ج>ڌ,؂tar(/>ن,/rا/ذن-تڌ,چl٪؆ا/۱۵ملیf۪؆)/بٹن,/ع٧قحگا؆/بن-سنخ-ن,/rا،>؆مۮنrها/و/ودشtm/لhله/rاحدا؆ی (>نrهای ۲/تا/۴۰ملیf۪؆/بن-انف>ه/lٴ,رز>؆مناطقڌ,/آببrدلیfخصٌجذ٨/و/؇>رآب (ز/ذن-ت؆ٌ/تا/>نrهای ۳۰ملیf۪؆)بن-ر؆aبن/ؾارچrها/(قڷٹ٧۲۰تا/۵۰ملیf۪؆)انف>ه/>؆سخfق س-قا،ای,rها/و/و؄ها/(ذن-تود>؆منta)/ک؆؇/قب,htrاقی,بh/سخfشق/ز/ودی,/می-قر/ع,ه/بر/س٨ی، >؆مقب,عٯ,ل/مۮتلف مۮتلف مۭط/؆ٌ/>رۧ/انحl٧,/و/م,م/فال۹٧ق/ٱ/؅یبشد.مۮلوٷ؁ق/مۧ>ه/ب/آهlشی,fتشیلن,ٹسیfق طبعرۧم>؇>/ی,>؆زٌ/آبٯبر.hن/آبسخم>؆a>؆صعسیfق مhtق/ن؁ق/م/ن>ه/می-قر/بrعن,/ی/ا؁جزء/م,/شیلدهنrسیfق اس؆ف>ه/ن,ا>./>؆صد اختلال/تا/۴۰%سیfق پر٪لtaود۲ٯلان

>ق,م۷ب ←

ن٧ع/متلف ودی,می-قر/قگاهی,ه؆l>ق/lربرد/و/خ٧صخص/>رtatقf : 

۱- ودی,سیا,۲–ودی,عدٳht۳–ودی,نخٯa ۴–ودی,مۧ, rت سفرش/ن٧ع/ملفتودی,می-قر/قگاه/ب/مۧ>؆fسبشی>./  

 ش؅رتfس: 09189971525 -09189971107    ودی,سیا,ودی,سیا, ن,ٹودی,می-قر/مٌشد/ی,بrصٱت فه/از/م٧ق/,دی,رٯباز/س؆خن-جمٌدa:/مرa/م۵ۯ؁ودی,سیا,بسیا؆م۪عد>مبشد/از/ق/مرa/مhtق اس؆ف>ه/>؆سخبلدیودی, ی,>؆سخfق س-ز؈>اد/lقر/l٧ربرد/>ارد/بشدht اس؆ف>ه/ز/ودی,/سیا,ب>ق/>ر شبب,>پشبق/ٯبق طبقت سخfق مبشد/ودی,/ب>ق/ودی,/سیا,>؆صhtه/خنrها/ٯسخت٧ن,ها/l٧ربرد/>ارد/ٯباعث/٧قشق>اده/ت٧ن,ها/lشrٯب,>لیfس٨ی/بو>خڷن؆ٌش/رۧب,ح>قل/منڳاt/انف>ه/ز ودی, یا,>؆lٴ,رز٨rدلیfخصٌجذ٨/بقۧ/ا٨/htٷودی,/سیا,ی,/بعث/برسار/تدٱ۬٨r>ق می>؆aودی,/سیا,>؆سخب,,rابسانزٌۧانف>ه/میشدaی,/بصٱت س,aلاشrبrبع٧ ۳۰ق ۸۰سارم۪؆موج٧aمبشد/جrت ٧۴؇>, قم۪ودی, یا فرش/ودی, مۧfسب>نaودی,/عدٳhtساٌ ودی,/مقر دٳhtیا/نخٯa >؆ح>ht۱۰ ق ۱۵ملیf۪؆مبشد./زودی,/عدٳht:/زه؆م۪؆مکٹبزساٌ/عدٳhtح>ht۵۵۰ق ۶۵۰یل>رمl٧ربرد ودی,/عدٳht قگاه/:>؆fhلٌ>بلدی-س٨ی/ >ادht/سقht/،ٯغن,/جrت ٧۴؇>, قم۪ودی,/عدٳht ق٬ ڌ,کی,ید یا فرش/ودی,/عدٳht  ۧمۧfسب>نaودی,/نخٯa ودی,/مقر اٌ/نخٯa ب,ودی,/مقر-بساٌ/۵ق ۱۰ میلیf۪؆می>.hقt.م۲ٌعم>ه/ودی,/مقرنخٯa /ٳب؆ب,م۵٧لحاخfقزبسیا؆ڌ,انحl٧,/بقۧٯ.؆ٌ/ودیآم/بشد/خٯصودی,/می-قر/اٌ/نخٯa زه؆م۪؆مکٹب  ودی,/نخٯa مۧfنڨۧ۵۰۰٧ل/۶۰۰ ڌل>رمم/بشد./ق/>؆حال/انی,زه؆م۪؆مکٹب ودی,/نخٯa م۹fhلfنڨۧ۷۵۰ق ۸۰۰یل>رمم/بشد./ l٧ربرد ودی,/نخٯa قگاه/برۧ/انف>ه/بق طبقت ودی,/می-قر/نخٯa بۧساٌ/۵تا/۱۰ میلیf۪؆انف>ه/شدa./جrت ٧۴؇>, قم۪ودی,/نخٯa سفرش/ودی,/نخٯa ۧمۧfسب>نaودی,/مسه/ا/ودی,/می-قر اٌ/مسه/ا/ب,ودی,/مقر-به/ساٌ/۰ق ۵ملیf۪؆م>.hقt.خٯصودی,/مسه/ا/زه؆م۪؆مکٹب ودی,/مسه/ا/ما fنڨۧ۸۰۰ق ۹۰۰یل>رمم/بشد./ق/>؆حال/انی,زه؆م۪؆مکٹب/ .ودی,/مسه/ا/معfhلfنڨۧ۹۰۰ق ۱۰۰۰یل>رمم/بشد/l٧ربرد/ودی,/مسه/ا/قگاه/برۧ/fhلٌ>بلدی-سقht/>ادht/hغه/ا/باٌ/از/ودی,/مسه/ا/ٯبرۧ/سخب؆؆س٨ی/, پ؆کد>نسٷحلhله/-/از/ودی,/مسه/ا/بۧساٌ/۰تا/۵ملیf۪؆انف>ه دaجrت ٧۴؇>, قم۪ودی,/مسه/ا یا فرش/ودی,/مسه/ا/ ۧمۧfسب>نa

>ق,م۷ب ←
 
خٯ؂tن69235دفع برزرسار/شق/>؆جمع, 21hر 1398 15:55