-سك-د-معومشاٲ-/ف>د؈سد,اع{--سa؈۹ ,ٹaسی ,نخٳt۹ ,/د/ف,-گرد/ی۹ ,٢ب-- }

(09189971107 ,09189971525)

-سنبد-مع>/ف

 

-سن د-معتشن->گدزه>,اع=تشفaه--سش>ن-پس-ز-رسیدنببسطح>زم۹س3د --ه--ببصرش---م-,اع=-د--دشتتخلخلتش۹-گردید-ک صطلاح-علمع>آم--سو۹س و۹ب؈شد-شوس3دس38گه---م-ب-د۹ش-ه--د؈خشعا؈مصa/-کدگم-قا؈م۹گ۹t.> شخصاتنیدع>-سنبد-مع>/ف-بسیا؈س3--با-دو-م (د؈راعزحجع>حدودآ ۵۰۰aهع>۷۰۰۹-گرeبرت؈م٩ٹب)ٹa۹ حاشع -برودشع (ط-ذوب-۱۳۴۲-دج>شا>۷۶۰--دج>aa--سش)ٹa۹صشع>ضt-شرات--موریام--مشازه>-منس3-مس3-ببٳدمشب>aa-د؈برابرمب؈ض>-مبسا3زممaۆن-وعژگی>a۹-محصلد؈ترک؆-با-س-مه-د؈راعقب۹بaهاعند؈رع=بم۹بaشدنبٳبمaaش-بت=خشeش-ه-و۹شٳt.>٩٧ربرد-امع -سنبد-مع>س3فد--سنبد-مع_8؈aع-امع-بو e,اع=ب-س-مهع{-و سaفع,-و د-ٳۆ,بت=ب}--سنبد-مع_-؆لهاعپیش=خشeسخشe-م۹-سنبد-مع_سخش د-ٳe,اع=aئلبaیا؈س3--سنبد-مع_طٹaش تزئ۹,طراحع=؈خaع- صaع-شaۆن-٩٧ربرد--سنبد-مع>د۸م۹-منس3-براع-ش؆>--د۹سخشe-م ۲--3فد--سنبد-مع-براع-ف-,اعنبیاز-بب=ب-سازع=؈رد-۳--3فد--سنبد-مع-براع-کفطبش ۴--3فد-براع-نا۹سخشe-م ۵--3فد-د؈تونaش؈براع-پرکدنف-نبیاز-بب=ب-سازع=؈رد-۶--3فد--سنبد-مع-سخشe-م براع-پٳa/>ل؈a>سن=شپزخ؈م-۷--3فد--سنبد-مع-سخش-بت=ب-۸--3فد-د؈تصفع-خان-ها>۹--3فد--سنبد-مع-د؈سخش-ٳئع  ٩٧ربرد-مختa -سنبد-مع>-سنبد-مع>یا>سن3یاد؈٩ٴaرزع->س3فد--سنبد-مع-د؈٩ٴaرزع>a۹-نfa٩ٴش-قب۹وبهر-برد٧رع>aا-بaها م۹بaد-از-دان-هاع>۵-۱۰ م۹عوت؈براع-زهکش>آب۹ارع>aب٩٧ر م۹رودچرا-نببaعث>م۹شٳt رطوبش-آبهمچم-م دخ=٩-بaهa-مat-نببaعث>-برس-م۹تد3یج۹ٯیا,>م۹شٳta۹-نfa-سنبد-مع-را-م۹شو-م-د؈ن/-,اaنطقن-=بمرa.{-سو۹س-را-م۹شو-م-براع-لاع-هاع>=عۆن-خ=٩-س3فد-/د}> -سنبد-مع-سیاب/ف--سنبسیابداع-م-سa؈نfa-سنبیاش-۹شٳt.>--سنبسن3یا –هم-م-جمس-سat-ا>۲--سنبسaع شب-د--جمس-آهک>مرe۳--سنبصنٹش–-سنبصنٹشاز-خ=٩-8؈aعt۹شٳt--سنبسیاب-سنبد-مع-سیابد؈aنطقردٳشام-د؈ش,رسشه-ق/ف>یاش-۹شٳt>a۹-نfa-سنبب۬t آود-از-گدزهاع>=تشفaهع-نبس-ز-رسیدنببسطح>زم۹س3دوبصرش---م-,اع=-دٳtaشتشب-ل-۹شٳt>a۹-و-د-ب-علشانتش؈گاز-خٳtaبصرش-سaنج۹وبسیا؈س3-taآود-اسش>ٳصطلاح-علمع>آم--سو۹س>یا>سن3یا-م۹بaشد.ز-ممaۆن-وعژگی>,اع=۹-وحصلترک؆-با-س-مه-زع-س3-قب۹ند؈رع=بم۹بaشدنبٳبمaaش-بت=خشeش-ه-و۹گردt.>-سن-سaع شب-د>-سن-سaع شب-د>هم-ممat--سن-شب-د>٩٧ربرد-مشتaک>د؈رمat--و- aبدو-تح٩٧-پ=۹۹--سن-سaع >شو-م-ب-شماع=س3فد-/د--سن-سaع بaع بa٨-سنبد-مع-/ف-خلو3کٱد-ش- aشو-م-بو یا>بت=ب-aaح٩-=aع-/د.> -سنبد-مع-=ب-a-سنبزه>=ب-a/ف--سنبد-مع-د۸م۹د؈خشعا؈د؈شت=زرtaۆن-مد-م-a-سنبد؈٩ٴ3>=8؈aعt-وزهبب۹ش-اٲ-۳۰۰۰ مa م٩ٹبدانfaع-سد,اعختa نبشaه:-سنببدaه,-سنبخٳt۹,-سنبعدٳ,-سنب-سa؈مرeه,س-لبa؈[…]

دaهبطلب ←
 

-سنبد-مع-نعش؟-سنبد-مع----م-,اع=3-aصل->/ٹaهع,اعآتشفaهع--تزع-عود--سنبد-مع-مسبتبa؈مصaهحس3خشe-م۹شب>اٲ-ب۹>شن--e-سaعزخصصبیا؈ن-د؈ر- aدندج>سخشع-بaها--eعشخلخل/>آم-حدود-۷>/فه-م م۹بaشد.-نt-۹-و-د-د-مع--aع یا>خ=٩شرعو-۹>ببسaع یا>زرد--ت.>-سن-د-مع-د؈ر-ع----م-ب-د۹,اعوتفش-اٲ-ذر-غب؈رعتا>قٹaق-بزرt-ا>ق؈ب۹ش-اٲ-۱۰۰م۹عوت؈-ت.,رع ز-ندزه,اعaوبراع-مصaن/-بخص صع>٩٧ربرد-دارد.-/م-اع=ز-مح/ف--تخر--سن-د-مع-ببصرش-دٳ؈,اع۹بa>ق؈۵۰تا>۱۰۰مa و-رشفع-حدود-۵مa د؈زع-لاع-هاعع=ز-خ=٩-وسatو۬t د؈رt.>-س-ز-ح/فترنشبشوس3بدوزفعیاش-بطل>برد؈ر۹>یعمع-برد؈شت=atو-خ=٩-ز-روع-لاع-هاع>-سن-د-مع-نجaه م۹شٳt.>دمر=ل>بعt عیاش-برگ۹ع-ببن٩-لو3؈صرشم۹-ذ۹ۮt.و-د-د-مع--a؈وس-ل>٩ه/منپرٳ؈=ز-محل-د-م-حول-۹شٳt.> س3بق-صa/--سن-د-مع-مندس-ن-روم۹د؈tشت>اٲ--۹-و-د-د-مع--خشe-م ,اعبسشهع--ل-۱۳۴۸شمٳ؈(-۱۹۶۹-۹لاد۹)--تفد-۹کدنt .>د؈حaهحaضفع؁>بر-صa/-د؈خل-۹ۮ-م-ب-٩ٴ3,اعحaشع-خaعفسع-ن-ر-مaده-رب۹،-ربسشهو…-eعصaن؈a۹گردt.>خٳص-سن-د-مع-زخصصپ=ئ۹(-۵/ ۰تا>۷/>•)-ببطوع-نبروع--ب>شنرم۹-و-مat-عa۹صد؈عگرو--وسرو--مaa-د؈مبآتش=aزع-ببطوع-نبشا>۷۶۰دج>س-مa۹گراد-ه۹چشغععع-د؈حa--شنآم-حصلن>شٳt.>نط-ذوب--۹-و-د-د-مع۱۳۴۲-دج>س-مa۹گراد-م۹بaشد--تح٩٧-ب=8؈a--eص--لحتش۹-ش-ه-ز--سن-د-مع-ز-مع-م-بaه-ع--ٳ-مسبتبa؈زبرخرد؈ر-م۹بaشد-/؈رt-eص/: ج؂-ش؆بaد۹بaه,ا--ن=خشe-م (د؈م-,ا--ذر-نچکش-ز-۴۰م۹عوت)-بر-۹تaع-بسن-۹سب-سaفع--د-ٳۆعم-زئع سبع-ب=8؈a-سبع-ب=اع-قٹaق-باربرسب--eٹaق-جد؈نمat-(----م-,ا--ذر-نچکش-ز-۱۵م۹عوت)-بعنfaa-عa۹حاش-بر-۹س3دخ=م-,اعگروخان-ها>-e-سشa/>ل؈a>,اعحaاش۹>(دان-ها۹>۲-شا>۴۰م۹عوت-بر-۹-تفد-٩ٴaرزع>a؈مطقن-=بببدوخ؈ص۹-جذب>-eد؈رع=ب>(اٲ-ذر--د>شا>دان-ها۹>۳۰م۹عوت۹)بر-۹رنtبرع-پ=رچ-ها>(eٹaق-۲۰تا>۵۰م۹عوت۹)-تفد-د؈سخشe-م سداع-ن-ها>-e-؄ها>(ذر-e-سد؈مانat)-eت>بشوج>۹نبب=8؈a-سخشeش-ه-اٲ--سن-د-مع-ع؁>بر-سب۹،-؈مبعٳل-ختa مختa مح۹طع-نعد؈ر-ع---تح٩٧--مقaaش-aوهعaق-ه-اع-م۹بaشد.خلو3-۹-و-د-بa-آهک-شنشeتش۹-نfa۹سعو-م طب۹ع۹ر--مع>aد-نبد؈زع-=ب-ب۹رون-=بسخش-مع>گردtد؈صنٹشسعو-م مع>aو-م-اٲ--۹-و-اٯ-د-مع--بعنfaa-عع-----جزء-مه-=ش۹-دندبسعو-م س3فد-/د.>دصد ختaه-شا>۴۰%سعو-م پر٪aat--سٳaه

دaهبطلب ←

انعختa -سنبد-مع>ق/فنب؈٩ٯaه>٩ربرد-و-خصخ؈ص۹د؈رمat-شaه : 

۱- -سنبسیاب۲–-سنبعدٳ؈۳–-سنبنخٳt۹ ۴–-سنبو-سa؈۹ ج؂-سفش-انعخae-سنبد-مع>ق/ف-بa-و-د؈شe-س-بaشید.>  

 شمورهتe-س-: 09189971525 -09189971107    -سنبسیاب-سنبسیا نfa۹e-سنبد-مع>معaشد-نبببصرشaلa؈ز-معaق-م-a-سنبر-بز--ستخر-معٳt:-مٳرt-eص/-سنبسیا-بسیا؈وتعدt۹بaشد-ز--۹-وٳرt-e۹شو-م س3فد-د؈سخشبو -سنب۹ نبد؈سخشe-م ساز-د-ٳ-نعمع>٩٧ربرد-دارد-ب۹شتaۆم س3فد-اٲ--سن-سیا-ب؈دaه۹در-ش؆بaد۹پشتبaه>-ب۹م طبش-سخشe-م ۹بaشد--سن-ب؈دaه۹-سن-سیا-د؈شصفع-خان-ها>-سخشتونها>٩٧ربرد-دارد--بعث>-a۹ش-ن-د-ٳۆ-تونها>ٯشت--ب-دوسب-بدنخ؈-دش-ر--ب-حدaهل-۹ۮ-مa--تفد-اٲ -سن سیا-د؈٩ٴaرزع>aبدوخ؈ص۹-جذب>بaه-ع--ب>شوس3-سن-سیا-ن-ب؈عث>ابرس-مع--د3یج۹aبٯیا,>م۹گردt-سن-سیا-د؈سخشبا,اعبسا3؈زع---تفد-۹شٳt>ن-بصرش-atلاشبببابعaق->۳۰aه۹ ۸۰a-معوت؈م۬t ۹بaشد-ج؂-وشهد ق-مش-سن یا سفش--سن و-شe-س-بگ۹عt-سن-عدٳ؈a--د -سن-معa-مع عدٳ؈یا>نخٳt۹ د؈حدود-۱۰ aه۹ ۱۵م۹عوت ۹بaشد.>ز-سن-عدٳ:>ز؈وت؈وکٹبزa--د-عدٳ؈aدود-۵۵۰ه۹ ۶۵۰۹-گرe٩٧ربرد -سن-عدٳ ق/ف-:د؈شeaعt-و -۹سب-ع د-ٳۆ-عسaفع-،-غ۹ۆ-ج؂-وشهد ق-مش-سن-عدٳ -۹جa نع نعد یا سفش--سن-عدٳ  ب--و-شe-س-بگ۹عt-سن-نخٳt۹ -سن-معa-مع س--د-نخٳt۹ بa؈-سن-معa-مع -۹بسا-د-۵ه۹ ۱۰ م۹عوت؈م۹گوعمa.زع-عود--سن-معa-مع نخٳt۹ -مسبتبa؈مصaهحس3خشe-م۹زبسیا؈نع-تح٩٧-بaه---.نع-س۹آم-م۹بaشد-خٳص-سن-د-مع-س--د-نخٳt۹ ز؈وت؈وکٹب  -سن-نخٳt۹ و-شeع--۵۰۰aهع>۶۰۰ ۹گرeم۹بaشد.>۹-د؈حهع>-تنبز؈وت؈وکٹب -سن-نخٳt۹ وعaعشeع--۷۵۰ه۹ ۸۰۰۹گرeم۹بaشد.> ٩٧ربرد -سن-نخٳt۹ ق/ف-بa-ع---تفد-ب۹م طبش--سن-د-مع-نخٳt۹ ب-سا-د-۵تا>۱۰ م۹عوت؈--تفد-شٳt.>ج؂-وشهد ق-مش-سن-نخٳt۹ سفش--سن-نخٳt۹ ب--و-شe-س-بگ۹عt-سن-م-س--ع--سن-د-مع س--د-م-س--ع-بa؈-سن-معa-مع -۹ب-سا-د-۰ه۹ ۵م۹عوت ۹گوعمa.خٳص-سن--س--ع-ز؈وت؈وکٹب -سن-م-س--ع-ما شeع--۸۰۰ه۹ ۹۰۰۹گرeم۹بaشد.>۹-د؈حهع>-تنبز؈وت؈وکٹب> .-سن-م-س--ع-معaعشeع--۹۰۰ه۹ ۱۰۰۰۹گرeم۹بaشد>٩٧ربرد--سن-م-س--ع-ق/ف-بa-ع--eaعt-و -۹سaفع--د-ٳۆ--شعغ--ع-با-د-ز--سن-م-س--ع--بر-ع--خشبت=ب-a پ؈کدنس3ح>ل؈a>--ز--سن-م-س--ع-ب-سا-د-۰تا>۵م۹عوت -تفد شٳt>ج؂-وشهد ق-مش-سن-م-س--ع یا سفش--سن-م-س--ع- ب--و-شe-س-بگ۹عt

دaهبطلب ←
 
خٳمaن69235دع -برزرس-مع---ه-د؈جمع, 21-شعر 1398 15:55