ٴ-كڹۇ-معد هم-اۂ-قرل-ع-- cها {ۇ-ٳڹ- , ع-سی , نخ , <رٌ-,م<د , آ-/ۇ- }

(09189971107 , 09189971525)

ٴ-پو-ۅ-معدلۂ-قر

 

ٴ-پو -ۅ-معد-ۅ--و-ٲ-زها آت-فٴ- اٳ وڹپس-زرسیع ب-سطحزمین سم< -شع ب-صورت -نڹا ر c ش -ۅ--خ--یلم<یعڹک --صطا- علآعٴ-میس میبشدتٳطسن- -نڹ-/ شع ع-خ- ٌاعم-قکۆ<- -اعم -. -ۅ-خصات ویدل۴-پو-ۅ-معدلۂ-قرلبسیاع-٨ با ٱع -(-ا هٲ حجلحٱٯآ ۵۰۰ال۷۰۰یلۈه برۅ--عم-عب) ع-ٹ -ح-ا- ٌ -ۇبرٯ ٌ -(ۆطلذ٨۱۳۴۲ج ۈتا۷۶۰-ج ۇۂ- اٳ ) ع-ٹ-صوتلض-حشرا هوریانڹۂ90م ا-- ه/اس٨ۆس٨ ب-ۅ-دۅ-ا٨لۇۂ- عبرابر-نبض ۈعبساطازمۇم وو ژگی-ٹم-صو-عترکبsا سیع -ا ق-٨ۄ ب-ا گه-ٯ آبم ب-شدو-ۅ٬بمۂ- ب س-خ شع یشةٯ.-اربردان-ع -۴-پو-ۅ-معدلاس ف-مڹ۴-پو-ۅ-معد_؆؈ٹان-عبولا سب سیعد {بولسق و,بولق-و,ب سب}۴-پو-ۅ-معد_۴-لها پش س-خ س-خ ع ۴-پو-ۅ-معد_س-خ ق-ما ح-ئ-سیاع-٨ -پو-ۅ-معد_طع- ت-ئٹو,طراح -ٮٹ --صٹ و-اربردٴ-پو-ۅ-معدلۅ-مم -/اس٨براٹشبs/ س-خ ع ۲-اٳ ف-مڹ۴-پو-ۅ-معدٹبراٹفٶعا و-ۆیاز ب-سب ساز -ٱد۳-اٳ ف-مڹ۴-پو-ۅ-معدٹبراٹک ط-ۂ-ت ۴-اٳ ف-مڹبراٹنۅ- س-خ ع ۵-اٳ ف-مڹعتهنو عبراٹپرکو فٶ و-ۆیاز ب-سب ساز -ٱد۶-اٳ ف-مڹ۴-پو-ۅ-معدٹس-خ ع براٹپٴهل؈ل-پو آشپز--نڹ۷-اٳ ف-مڹ۴-پو-ۅ-معدٹس-خ ب سب ۸-اٳ ف-مڹ-عتصمڹ--نڹها۹-اٳ ف-مڹ۴-پو-ۅ-معدٹع--خ ۅٲائک --اربردمت ٴ-پو-ۅ-معدلٴ-پو-ۅ-معدلیااسویاع-ش-رز-اس ف-مڹ۴-پو-ۅ-معدٹع-ش-رزل-ٹنةٹ-ش- قا٨ۄ ٨هر بردارل-ا ب- م بردازانڹهال۵-۱۰ م لمتع-راٹزه-شی ۈآ-یارل---ار م رٯچرا و-ب-عثم شةٯرط٨ آبهمچع خ-ب-ٌ--عٯ و-ب-عثsبٳع تدیج - م شةٯ-ٹنةٹ۴-پو-ۅ-معدٹرا م تععع-ۅ -و/اطق-وآبمٲارٹ.{۴-میسرا م تععبراٹلاوڹهالزوخ-اس ف-مڹۆۅ} -۴-پو-ۅ-معدٹسیاڹۂ-قرل۴-پو-سیاڹاععسڹنةٹ۴-پو-یا ۅیشةٯ.--پو-اسویا –همععجۆسس-ٴا۲--پو-سٯ بi c-جۆسآه-ی ۈنخ؅۳--پو-صن ٌ-–ٴ-پو-صن ٌ-ازخ-؆؈-ۅیشةٯ۴-پو-سیاڹ۴-پو-ۅ-معدٹسیاڹع/اطق-ردستاعع-هٳ - -قرلیا ۅیشةٯ-ٹنةٹ۴-پو-بٯآمڹاز-زهالآت-فٴ-دٹو-۾س-زرسیع ب-سطحزمین سم<٨ورت -نڹا ر cةٯ-ش - بقۅیشةٯ-ٹه-مڹبڹع ا/تش-ع--زازخةٯ--صورت اس/ج ٨یاع-٨ ٯ-آمڹاس -صطا- علآعٴ-میسیااسویا م ب-شد.ازمۇم وو ژگیا اٹه-صو-رکبsا سیع هٲٹس٨ قا٨ۄ گه-ٯ آبم ب-شدو-ۅ٬بمۂ- ب س-خ شع یم<ٯ.ٴ-پوڹسٯ بi cٴ-پوڹسٯ بi cهمععٯ ٴ-پوڹ بi c-اربردم -ی -ٹٯ ع- --دلل-ٳ --ا۾اٯٹٴ-پوڹسٯ ۆۅی تععبڹ نا اس ف-مڹۆۅٹٴ-پوڹسٯ ب-ٯ ب-۴-پو-ۅ-معدٹۂ-قرلۅخطکم<ڹ ا -تععبولیاب سب - وڹنۅ. -۴-پو-ۅ-معدٹسب -پو-ا-- سب -قرل۴-پو-ۅ-معدٹۅ-مم ع-خ- ٌاع-ٴ بٲر وم-مع -پو-ع-ش ؆؈-رٲ--بیش-ز۳۰۰۰ م م-عبانة-عس- cها ۅخت و-ش-ل:۴-پو-ب--و,۴-پو-ۆخ,۴-پو-عدسو,۴-پو-ۇ-ٳڹنخ؅ه,-ا-ع-ڹ[…]

---ۇ-ب ←
 

ٴ-پو-ۅ-معدٹ-ٳ ؟-۴-پو-ۅ-معدٹ-نڹا س٨ ٭-صل-ٲ ع- ا آت-فٴ-دٹ-ٳ -ۅ- عمڹ۴-پو-ۅ-معدٹۆسب -ڹم-اح س-خ ع ۇ-ا٨لاۂ-و-نۇه-ٳ ٲ ۅخصوص-بٳیاعو-- -ع ج سخ- ٌ-ب-اۇنٲتخخ/آعحٱٯ۷ خا- ب-شد.-ر-اٹه-مڹۅ-معدٹسٯ یاخ-ٳ ٯ ه-و--سٯ یازرد-ٳ -.ٴ-پوڹۅ-معدٹ--ٹ-نڹب/ ا ه-ف-ت-زذر-٪-غبر تاق-ع- بٲر-باق-ع-یش-ز۱۰۰ۅیلمتع--ٳ .هعک-ز-<-زه ا فر-براٹم-ا-قبخصصل-اربردار<.نۅنڹا ازۆحرل--ٳ خر-٬ٴ-پوڹۅ-معدٹب-صورت عدسو ا ب-ق-ع۵۰ تا۱۰۰ۅ ورتف-عحٱٯ۵ۅ ع-ٹلاوڹهاٯ ازخ-وس-وٯ--.ٴس-زح خ-ر--تٳطبٱٲخ-لیا ب٧طللبرد-لیعدٹبرد-ٴ س-وخ-ازرو -لاوڹهالٴ-پوڹۅ-معدٹ-- شةٯ.هرحللبعٯعلیا ب٧ردٹب-و-لع-ورت ٴذٯ.ه-مڹۅ-معدٹبڹوسیل--ون-وپرسو ازۅحلۅ-مععحمۅی شةٯ. س-بقڹۅ-قٴ-پوڹۅ-معدٹمۇن<سیروم عٰٴ لااٹه-مڹۅ-معدٹس-خ ع ا ب٧س -دٹس-۱۳۴۸ ش؅سو (۱۹۶۹ۅیا- )--ٳ ف-مڹۅ کوٯ.ع----ضخ--لبرۅ-قد-ٮ-ععبڹ-شا ح-شوڹٮ٬ف--ٹ--ٱ-٪-ۅ حٱ عر-ی، عر-س -عو…نٲصا-ع م<ٯ.خ-ٵٴ-پوڹۅ-معدٹٲ ۅخصوص-۾ائٹ (۵/ ۰ تا۷/• )--طدٹو-رو -sب-ن-رۅیه-ٯ ٹ-ٹ-صد- ه-وسه-هۂ- عهۂ-ب آت- س-ٛ--طدٹو-تا۷۶۰ ج سا٪یمٹهیچ-تغٯدٹع-- شو-عحاصلنۅی شةٯ.نطلذ٨اٹه-مڹۅ-معد۱۳۴۲ج سا٪یمٹم ب-شد--ٳ ح-اٛ-؆؈ۇه--لح ت-یلشع از۴-پوڹۅ-معدٹازۅٲععب--ٹ- سب -ڹٲ برخر-ٹم ب-شدۅ--ه--ق: ج شب-/ ب-اۇو س-خ ع (-نڹا ذر-٪-وچ-تع--ٲ۴۰ۅیلمت)-ر- وڹب-پو- سب سق وق-و مزائکسبمب؆؈سبمبراٹق-ع- ب٧ربر سب ۇق-ع- ج--وعٯڹ(-نڹا ذر-٪-وچ-تع--ٲ۱۵ۅیلمت)-عنة-ع-ٹ-ح-ا- -ر- سخ-نڹها ه--نڹهاۇٴ-شهل؈ل-ا ح-ا- ل(-نڹهال۲تا۴۰ۅیلمت؄-ر- -ٳ ف-مڹ-ش-رزل-عه/اطق-وآب--دلل--ٵ جذبۇگه-ٯ آب(-زذر-٪-i cتا-نڹهال۳۰ۅیلمت) بر- ربرٹپارچڹها(ق-ع- ۲۰ تا۵۰ ۅیلمت) -ٳ ف-مڹع--خ ع سما -ٳوڹهاۇٴ--(ذر-٪-ٴ-عه-نٯ)ک لۂ-ب ت٬ اٹو-ب؆؈س-خ شع -ز۴-پوڹۅ-معدٹع-لبرسبی، عهۂ-ب ع-لۅ-ت م-ت م-یطٹنٲ--ٹاٳ --اۇهق- فر-ا--ع -ٹم ب-شد.ۅ-طاٹه-مڹب-آه-شو ت-یلنةٹ سمع ط-یع ر-هل-هٹو-ع-ٹآبهبیرونآب-خ- هلم<ٯ-ع-ن سمع هل-ععااٹهامڹۅ-معدٹب-عنة-کٹاٲاجزاءهه -یلدۇن<-سمع اس ف-مڹۆۅ.صد اختاتا۴۰% سمع پرتٯ ٴ-cةا

---ۇ-ب ←

-ن-عۅت ٴ-پو-ۅ-معدلق-قر-و-ۇع----ربردوخ-ص--ٵٹ-ٹٯ ٴ-ل : 

۱- ٴ-پو-سیاڹ۲–ٴ-پو-عدسو ۳-–ٴ-پو-نخ ۴-–ٴ-پو-ه-ٳڹ- ج سف---ن-عۅ٪-ٴ-پو-ۅ-معدلق-قرٹب-ه--ع- سب-شی. - 

 -ش؅-ٹ تس:- 09189971525 - 09189971107  -  ٴ-پو-سیاڹٴ-پو-سیا نةٹ ٴ-پو-ۅ-معدلم٨-شدو-ب-صورت فلازۅع-ع -پو-رهبازس خر-٬مٴةٯ:ه--ه--قٴ-پو-سیاڹبسیاعمتعد-ۅیب-شدازدٹه--هیتع اس ف-مڹع--خ -بولٴ-پو-ا و-ع--خ ع سازلق-ٹ-ٹدل-اربرداردبیش و اس ف-مڹ-ز۴-پوڹسیاڹب--ٹر شب-/ پش -ب-هبی ط-ۂ- س-خ ع ۅیب-شد۴-پوڹب--ٹ۴-پوڹسیاڹع- صمڹ--نڹهاهس-خ -تهنها-اربرداردهباعثs-ٹ-شعق-مڹ-هنها-ٴ لهبڹلل-ب بع خ-ع-i c-ر-بڹح-لۅٳاٯ--ٳ ف-مڹ-ز ٴ-پو سیاڹع-ش-رزل--دلل--ٵ جذبب--ٹابتٳط۴-پوڹسیاڹوڹب-عثابرسادٹتدیج --- م م<ٯ-۴-پوڹسیاڹع--خ -ابۅ--ا بساع-٨--ٳ ف-مڹۅ شةٯوڹبصورت س-لا--ب-ابع-؄۳۰- ۸۰ٳادمتعهۈٯۅیب-شدج ه-اهو ق90م ٴ-پو یا سف--ٴ-پو ه-- سبدٯ-۴-پوڹعدسو ٳاi c ٴ-پوڹۅع-عد عدسو یانخ ع-ٱٯ۱۰ - ۱۵ۅیلمتعۅیب-شد.ٲ ٴ-پوڹعدسو:ٲ هعمتعمکعبٲ ٳاi cعدسو ٭ٱٯ۵۵۰ - ۶۵۰ یلۈه -اربرد ٴ-پوڹعدسو ق-قرٹ:-ع- -بول- سب  ق-و سق و،هغ؈ڹج ه-اهو ق90م ٴ-پوڹعدسو دٹ- وکو یا سف--ٴ-پوڹعدسو  ب-ه-- سبدٯ-۴-پوڹنخ ٴ-پوڹۅع-عد ساi cنخ بڹٴ-پوڹۅع-عدل- بساi c۵- ۱۰ م لمتعم و د.ۅ- عمڹ۴-پو-ۅ-معدٹۆخ  سب -ڹم-اح س-خ ع ٲ بسیاعو اٳ --اب--ه.نٲ۴-پ آعمٹب-شدخ-ٵٴ-پوڹۅ-معدٹساi cنخ ٲ هعمتعمکعب  ۴-پوڹنخ ۇ-- د٨-۵۰۰ال۶۰۰ یلۈه مٹب-شد.-ٹعع-الاٳ -و-ٲ هعمتعمکعب -۴-پوڹنخ ۇ-و- د٨-۷۵۰ - ۸۰۰یلۈه مٹب-شد. --اربرد ٴ-پوڹنخ ق-قرٹب-ٹاٳ ف-مڹبی ط-ۂ- ٴ-پوڹۅ-معدٹنخ ب--ساi c۵تا۱۰ م لمتعاٳ ف-مڹشةٯ.ج ه-اهو ق90م ٴ-پوڹنخ سف--ٴ-پوڹنخ ب-ه-- سبدٯ-۴-پوڹمسڹاٹٴ-پوڹۅ-معد ساi cمسڹاٹبڹٴ-پوڹۅع-عدل- بڹساi c۰ - ۵ۅیلمتعۅیو د.خ-ٵٴ-پوڹۅ-سڹاٹٲ هعمتعمکعب -۴-پوڹم-سڹاٹما  د٨-۸۰۰- ۹۰۰یلۈه مٹب-شد.-ٹعع-الاٳ -و-ٲ هعمتعمکعب .۴-پوڹم-سڹاٹمعو- د٨-۹۰۰- ۱۰۰۰یلۈه مٹب-شد-اربرد۴-پوڹم-سڹاٹق-قرٹب-ٹ -بول- سق وق-و ٌغڹاٹباi cاز۴-پوڹم-سڹاٹهب-ٹس-خ -ب سب پعکو سطحل؈ل-از۴-پوڹم-سڹاٹب--ساi c۰ تا۵ۅیلمتعاٳ ف-م شةٯج ه-اهو ق90م ٴ-پوڹم-سڹا یا سف--ٴ-پوڹم-سڹاٹ ب-ه-- سبدٯ

---ۇ-ب ←
 
خ-د 69235-دفع بٲرسادٹشع ع-مع, 21 ٌر 1398 15:55