• موندانا وass==/fa/ف,انی-قروه-در-سیستان-و-بلوچستان/فررودی.<نا<ی img src=/media/sysss=/images/arrow_rtl.png alt=""/
 • نی-قروه-در-سیستان-و-بلوچستان/فر-دزa-و<ی img src=/media/sysss=/images/arrow_rtl.png alt=""/ نی-قروه-در-سیستان-و-بلوچستان/فروi><ن
 • id=sysss=-message-container>
 • id=startOfPageIdر/span>
  id=k2Container>
 • POKEHMADANI-GHORVEH.IR :ی-قرa-کref=/fa/ورقومامن-وچش،ن-ق)mٱرودان ٱ<ن/فرس ٲان{مسmٱان, -886و, ه-در-؆, ت/fa-؆, a/ٱ/fو, -سم} (09189971107, 09189971525) ***** /span>
 • یl>
 • <نتازرقل٨/span> id=fontDecrease> <ی item-83#>id=fontIncrease> <فزۧl <نتازرقل٨/span> <ی از<
 • چپ/span> <ی از<
 • ش،ننظرتادن//fa)mۨاش!<ی از< <ربdiv>
 • ا)mود ش،ۧٱزو=iن-ق
 • id=ass=Cur hreRating10>style=width:100%;>از<
 • item-83#>data-id=10>title="رسرa/و//- منتmٱا<۵">
 • 1لیitem-83#>data-id=10>title="۲سرa/و//- منتmٱا<۵">
 • 2لیitem-83#>data-id=10>title="۳سرa/و//- منتmٱا<۵">
 • 3لیitem-83#>data-id=10>title="۴سرa/و//- منتmٱا<۵">
 • 4لیitem-83#>data-id=10>title="۵سرa/و//- منتmٱا<۵">
 • 5لیid=ass=RatingLog10>
 • (14 ش،- وا)
 • style="width:400px; height:auto;"/ <ی اspan>
 • موندان
 • موندان
 • style="text-align: chreer;">style="font-size: 24pt; background-color: #ff6600; color: #ffff00;">نی-قرem-886>

  style="text-align: chreer;"> POKEHMADANI-GHORVEH.IR: ی-قرa-کref=/fa/ورقومامن-وچش،ن-ق)mٱرودان ٱ<ن/فرس ٲان{مسmٱان, -886و, ه-در-؆, ت/fa-؆, a/ٱ/fو, -سم} (09189971107, 09189971525)

 • style="font-size: 39.5333px;f=/span>style="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">نی-قرem-886>
 •  
 • fittexted_for_hrery">style="font-size: 18px;f=/div>
 • نی-قرem-886>سmگ -رف۴ (ن/سو=iرسکrem--؄-؄ا<--اmندع نی-قرefaان ٬سدگلlدر-ق a/٧<٧<

 • ؆ی-قرem-886><a <a م/fa/ونان؆ی-قن-ق/وی-قرaنان؆متاlد ->ٱۮاa/و ٬سدگلlدر-

 • style="font-size: 38.25px;">/span>style="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">نی-قرem-886>
 • ؆ی-قرem-886><a <a ؟
  ؆ی-قرem-886>
  <ب/ قط/ربلl٧<۱۰۰گل)mm-ر،---eد->ا<٧تا<روانmگ نی-قرش،نمص،l=/خصخصa >>ٱشدتاlت-

 • -دنتm 36904لb>د
 • م/ا؄t=؁ر7تط:/span>
 • <ن/ass=list/category/10i class=itبکhref=/fa/فmتج-در-سربابکref=/fa/وmتج<ی اdiv
 • من/f؆ا<) :/span>
 • item-83/>
 • <ن/ass=list/tag/ class=i%20em-سm%20،%20(pokehmadanighorvehir)-در-سرباem-سmٱا (pokehmadanighorvehir)لیitem-83/>
 • <ن/ass=list/tag/ class=i%20-886سو%20(pokehmadanighorvehir)-در-سربا-886سو (pokehmadanighorvehir)لیitem-83/>
 • <ن/ass=list/tag/ class=i%20ه-در-%20(pokehmadanighorvehir)-در-سربا؈ه-در- (pokehmadanighorvehir)لیitem-83/>
 • <ن/ass=list/tag/ class=i%20ت/fa-%20(pokehmadanighorvehir)-در-سربا؈ت/fa-؆(pokehmadanighorvehir)لیitem-83/>
 • <ن/ass=list/tag/ class=i%20ۨا/ف؅-%20(pokehmadanighorvehir)-در-سرباۨا/ف؅-؆(pokehmadanighorvehir)لیitem-83/>
 • <ن/ass=list/tag/ class=i%20a/ٱ/fو%20(pokehmadanighorvehir)-در-سرباa/ٱ/fو(pokehmadanighorvehir)لیitem-83/>
 • <ن/ass=list/tag/ class=i%20پ7تقا؄و%20(pokehmadanighorvehir)-در-سرباپ7تقا؄و(pokehmadanighorvehir)لیitem-83/>
 • <ن/ass=list/tag/ class=i%20جت%20آسم%20(pokehmadanighorvehir)-در-سرباجت -سم(pokehmadanighorvehir)لیitem-83/>
 • <ن/ass=list/tag/wwwpokehmadanicom-در-wwwpokehmadanicomلی
 • بارگبرننۨ
 • <ي,_قوما_ class=i_em-886>
 • <ن/ass=/download/2_926b7b847c4d9a843416acf38a9da20b-در-موندا_وا_و_ href=/fa/ف,_وا_href=/f_ class=i_em-886><ي,_قوما_ class=i_em-886>(961ۨارگبر)/span> <ز< <رب اdiv
 • id=ass=CommentsAnchor><ی div>
 • رهrefما -و=نۨسم-دد ش،ۨa/ٰار -لh3>

 • ا<رردن/م(-؆ودۯ٧زۧ(-؆ی.> HTMLem-سز
  action=/index.php method=post>id=comment-form>
 • نۨسم*
 • id=commentText>نۨسم-دد ش،ۧونجا ودۯق
 • م*id=userName>value="م-دد ش،ودۯق
 • ادtلۨو*id=commentEmail>value=" (نپ-٧>>f=/fa->-؆-دد ش،ودۯق>f=/fa->-؆-دد ش،ودۯق
 • (نوۨa/٧mلabel< id=commentURL>value=" (نوۨ a/٧mن-دد ش،ودۯق id=submitCommentButton value="ثب=نظ"/ id=formLog>/span> />
 • it
 • style="width: 100%f=/div>style="height: 50px; overflow-y: scroll;">/p>style="padding-right: 30px;ftdata-mce-style="padding-right: 30px;f>/span>style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'B Yekan', Arial, 'Arial Unicode MS', Helveti/item-83#>contenteditable=true>id=headline style="font-family: 'B Yekan', Arial, 'Arial Unicode MS', Helveti/span>style="color: rgb(105, 36, 2); ">POKEHMADANI-GHORVEH.IR :یك=iem-886><ي/, وماclass=iem-886> style="font-size: 28px;f=:/span>

   پ>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>- پر-tن/ف؆ نۧگٔ -ۧ-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>wiki/ class=i_em-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>
   -؄شدر-قرeسزدa -mۨرطۭرگل/یlد -درeوسٱصخر ف؆/ وانلٲeو/ٱ فآمتm aقرطۭرن/ۨاب/ۨاب/ارانmرtخ واa سس--لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا/fa)meوزl><>f=ل//fa)ۯق<ت/رelass=iem-886>
   >درب،ۨۄl٧<>-؆ل/۹٧a /؆ی>؆وا؈م،۹٧-؂صد،و/۱tر--لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> /ف؆۳.- واa rی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rی-قرem-886>
   ح-؄ا<<ي-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>
   f=لنی-قرem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>
   نا<٧۱tدح-رفرصن۹tخ-م(و/مرtن -،ۭ-ن>>ا؈رزووی.ل/ۭ-مش،نرمچ6>mگو-ل/قوماclass=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> pumice/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=iem-886>
   <يف؆/وايسكح-؄ا<>ٱشدوem-ٌۧنا-؆/mگ m-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ن/fع نی-ق‏: ‏ (٪از نی-ق(گل) m-f=)/span>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ن-دد-‏: ‏5-10/span>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ۨا/ف؅-‏: ‏15-30/span>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>مسmٱا‏: ‏0-5
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماi class=item-886>
   <-فل/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=iem-886>
   >،mٱادۇtلب/>>گلfaجف۪و-f=ل) فط 50وزۧٱو/fa(eوماclass=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>زl><>f=لوۨر-f=ل//fa)ۯق<ت/رelass=iem-886>
   >درب،ۨۄl٧<>mوطa/-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>
   ا؈ررeass==/fگ>۪رار-fاطۨالٯ .ت؄ن : 0-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>زl><>f=لوشاf=ل//fa)ۯق<ت/رelass=iem-886>
   >د-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ج<-جخواa rرطۨ/رelass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>توmٱelass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=iem-886>
   ف؆
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>س>f=لنی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۶ اۯ٧ل/ولهمش،نرمنۨش/رباۯقرem-88دلنی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> /ف؆۳.- واa rی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/فراقم/حثودفم/۪راب=تا-،تآدa rی-قرem-886>
   ا؈ر ،ن۪ۨارeی-قرem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   /ف؆ر-ا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قtem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   - پر-tرشfع >>دم.eef/ا - پر-tا<ڄt=t=-؇ش،۪راخ-ه
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   < >م/شل٬لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   نر-a/ٱۧ<٪۳ واa rغت -sطi>< >م/شل٬ا۳.-ار7>>ٱشدناmگa)۳-؇مطۧ؄ب/>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> em-8>


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-قنlass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نlass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/ class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-sصخرن-ق/ووچستان/م/ٱe با،--ۨ-ر،--ۧ

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نlass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>tag/ class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>>>ٱشدclass=iem-886>
   ی ۲و،--فا/=ieclass=iem-886>ردن/ی ۲=i؆۳=ۨرا(وع مص،ۭم۴ ۨرا<٪لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-88دلاmگa)۳- پlass=i۵نان/؆یۨأ من/ی-دلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا<ڄt=تخ

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eجرتfمmٔ mگ پtال/--ss=iۨ=iۯa)لefب؄ۄ/ۨ//ان/ۇt ن٪اناش٧<رن/ش،نزۯa86>< class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e-8>
   >؆-؇ن/ا(وکه-)۳لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>//fض)ۭ- --a/ٱ.ۢ-،e-8>
   ب=ۨ=iۯ-a>>؆-؇m-هٯن/a ۨرد-a>>؆-؇(m-ه: 99% ). ⬆. [/س.؆تبa)ۺ- ].د-a>>؆-؇اm-sخود شکهلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۶ em-88دل-قگنی-قرem-886>
   -پر-t-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e-8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> em-8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-قنlass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نlass=iem-886>
   < >م/شل٬لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قiem-886>
   نر-a/ٱۧ<٪۳ واa rغت -sطi>< >م/شل٬ا۳.-
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-8>
   >؆-؇آن/ا(وکه-)۳لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=item-886>


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>وکه-)۳-em-8>
   بa/ٰار -. Telegram Facebook Google Plus Twitter cۄl؆واد -م/ٱکهرem-8>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-8ادلاmگa)۳- پlass=i۵نان/؆یۨأ من/ی-دلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا<ڄt=تخ

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قtem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   >؆-؇آن/ا(وکه-)۳-em-8>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قر-راmگa)۳-؇::ی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-ق%20ۨm%20،گa)۳-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   -؄شدر-قر=tر=د رtبرسما -طۭرکه-ر/راmد .چ>mنی-قرem-8>>f= ا<توهم<خ(وا؈م=ۨۄl>f=a -٧ردلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   >/ف؆ر-ا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قtem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   - پر-tرشfع >>دم.eef/ا - پر-tا<ڄt=t=-؇ش،۪راخ-ه
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> -٧؆۳.- واa rی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/فراقم/حثودفم/۪راب=تا-،تآدa rی-قرem-886>
   ا؈ر ،ن۪ۨارeی-قرem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eدۯن/:em-8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-8><يeی-قرem-886><يبراmگaيسي - /claك=i|elaك=iem-886><ي|elaك=ieef=/fa/لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-8><يeی-قرem-886><يبراmگaيسي - /href=/fclass=iem-886><يتورtن- /يماclass=iem-886><يفsتورtن- /class=iem-886><ي- /class=iۇtخ-م(ي- /يماclass=iem-886><يفsتورtن- /يماclass=iem-886><يفsلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ج<-جخواa rرطۨ/رem-8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>
   <-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>م/ا؄t=لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۶ اۯ٧ل/ولهمش،نرمنۨش/رباۯقرem-88دلنی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> -٧؆۳.- واa rی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/فراقم/حثودفم/۪راب=تا-،تآدa rی-قرem-886>
   ا؈ر ،ن۪ۨارeی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> em-8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-قنlass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نlass=iem-886>
   < >م/شل٬لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قiem-886>
   نر-a/ٱۧ<٪۳ واa rغت -sطi>< >م/شل٬ا۳.-/ر7>>ٱشدناmگa)۳-؇مطۧ؄ب/>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   >/ف؆ر-ا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قtem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   - پر-tرشfع >>دم.eef/ا - پر-tا<ڄt=t=-؇ش،۪راخ-ه
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-8>
   >؆-؇آن/ا(وکه-)۳
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قtem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>وکه-)۳-em-8>
   بa/ٰار -. Telegram Facebook Google Plus Twitter cۄl؆واد -م/ٱکهرem-8>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-88دلاmگa)۳- پlass=i۵نان/؆یۨأ من/ی-دلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا<ڄt=تخ

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>tag/ class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>>>ٱشدclass=iem-886>
   ی ۲و،--فا/=ieclass=iem-886>ردن/ی ۲=i؆۳=ۨرا(وع مص،ۭم۴ ۨرا<٪لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرۨراmگa)a ::ی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-ق%20ۨm%20،گa)۳-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲ٯ>ڄ؈چا>گ a ss=)ۯن«eی-قرۨراmگa)a » >ب=۴در،-- - /href=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>a/ٲۧٱشص،خو
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ج<-جخواa rرطۨ/رeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرۨا/=-؆- -؆ی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eحصخ؄t=لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرۨا/م-؆-،نla-قرa/ٱ/fو->نا<٧وع نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرۨا/م-؆-؆ی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قhaی-?val=eی-ق%20ۨا/م-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-8><و٧em-صخ؄ :ی-قرۨا/م-؆_جت مص،=/ش چستان/ۧ؅ ی-قی ۲وطسefا -tخ-م(.؆fع em-صخ؄ :ی-قرۨا/م-؆ۇt : 30*20em:ورem-f= em-ع650 >-؄ی-/ٱreوماۮر -ۨلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ی-قرۨا/م-؆-؆ی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>shop/ class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ر-f/:۳-‏۱=أ-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؆ی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۲f/من ۱۳۹۷-؆ی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> -وع نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ass==/fچی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>  class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۱=ذf= ۱۳۹۳-eclass=iem-886>
   ۧ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iۨا/م-؆|class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> tag/ وماi class=itا/م-/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>وماۧوع نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>  class=item-886>


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>٧<ۧوع نی-قروانem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ج<-جخواa rرطۨ/رeclass=iا/م-/span>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=i/-/span>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iن-دد-/span>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=im-886>
    پر-t،/ن نۧگٔ -ۧ-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>wiki/ class=i_em-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>
   -؄شدر-قرeسزدa -mۨرطۭرگل/یlد -درeوسٱصخر ف؆/ وانلٲeو/ٱ فآمتm aقرطۭرن/ۨاب/ۨاب/ارانmرtخ واa سس--لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا/fa)meوزl><>f=ل//fa)ۯق<ت/رelass=iem-886>
   >درب،ۨۄl٧<>-؆ل/۹٧a /؆ی>؆وا؈م،۹٧-؂صد،و/۱tر--لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> /ف؆۳.- واa rی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rی-قرem-886>
   ح-؄ا<<ي-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>
   f=لنی-قرem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> وماclass=iem-886>
   نا<٧۱tدح-رفرصن۹tخ-م(و/مرtن -،ۭ-ن>>ا؈رزووی.ل/ۭ-مش،نرمچ6>mگو-ل/قوماclass=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> pumice/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=iem-886>
   <يف؆/وايسكح-؄ا<>ٱشدوem-ٌۧنا-؆/mگ m-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ن/fع نی-ق‏: ‏ (٪از نی-ق(گل) m-f=)/span>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ن-دد-‏: ‏5-10/span>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ۨا/ف؅-‏: ‏15-30/span>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>مسmٱا‏: ‏0-5
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماi class=item-886>
   <-فل/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=iem-886>
   >،mٱادۇtلب/>>گلfaجف۪و-f=ل) فط 50وزۧٱو/fa(eوماclass=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ۨزl><>f=لوۨر-f=ل//fa)ۯق<ت/رelass=iem-886>
   >درب،ۨۄl٧<>mوطa/-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>
   ا؈ررeass==/fگ>۪رار-fاطۨالٯ .ت؄ن : 0-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ۨزl><>f=لوشاf=ل//fa)ۯق<ت/رelass=iem-886>
   >د-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ج<-جخواa rرطۨ/رelass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>توmٱelass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>س>f=لنی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>م/ا؄t=لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۶ اۯ٧ل/ولهمش،نرمنۨش/رباۯقرem-88دلنی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> /ف؆۳.- واa rی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/فراقم/حثودفم/۪راب=تا-،تآدa rی-قرem-886>
   ا؈ر ،ن۪ۨارeی-قرem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   >/ف؆ر-ا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قtem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   - پر-tرشfع >>دم.eef/ا - پر-tا<ڄt=t=-؇ش،۪راخ-ه
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   < >م/شل٬لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قiem-886>
   نر-a/ٱۧ<٪۳ واa rغت -sطi>< >م/شل٬ا۳.-/ر7>>ٱشدناmگa)۳-؇مطۧ؄ب/>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e-8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> e-8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قنlass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نlass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/ class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-sصخرن-ق/ووچستان/م/ٱe با،--ۨ-ر،--ۧ

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نlass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>tag/ class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ss،=ش-؆ی-قرem-886>
   ی ۲و،--فا/=ieclass=iem-886>ردن/ی ۲=i؆۳=ۨرا(وع مص،ۭم۴ ۨرا<٪لspan>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-88دلاmگa)۳- پlass=i۵نان/؆یۨأ من/ی-د
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا<ڄt=تخ

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eجرتfمmٔ mگ پtال/--ss=iۨ=iۯa)لefب؄ۄ/ۨ//ان/ۇt ن٪اناش٧<رن/ش،نزۯa86>< class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e-8>
   >؆-؇ن/ا(وکه-)۳لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>//fض)ۭ- --a/ٱ.ۢ-،e-8>
   ب=ۨ=iۯ-a>>؆-؇m-هٯن/a ۨرد-a>>؆-؇(m-ه: 99% ). ⬆. [/س.؆تبa)ۺ- ].د-a>>؆-؇اm-sخود شکه
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/س.جخواa rرطۨ/رelass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e-8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قر۵نان/راmگa)۳-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۶ em-88دل-قگنی-قرem-886>
   -پر-t-لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> e-8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قنlass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نlass=iem-886>
   < style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ssم/شل٬لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>نlass=iem-886>
   نر-a/ٱۧ<٪۳ واa rغت -sطi>< >م/شل٬ا۳.-
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>-8>
   >؆-؇آن/ا(وکه-)۳لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>وکه-)۳-em-8>
   بa/ٰار -. Telegram Facebook Google Plus Twitter cۄl؆واد -م/ٱکهرem-8>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>em-88دلاmگa)۳- پlass=i۵نان/؆یۨأ من/ی-د
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ا<ڄt=تخ

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>؆ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>؆ی-قtem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>؆ی-قرem-886>
   >؆-؇آن/ا(وکه-)۳-em-8>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>؆ی-قر-راmگa)۳-؇::ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>؆ی-ق%20ۨm%20،گa)۳-لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>؆ی-قرem-886>
   -؄شدر-قر=tر=د رtبرسما -طۭرکه-ر/راmد .چ>mنی-قرem-8>>f= ا<توهم<خ(وا؈م=ۨۄl>f=a -٧ردلspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>؆ی-قرem-886>
   >/ف؆ر-ا
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>؆ی-قtem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ی-قرem-886>
   - پر-tرشfع >>دم.eef/ا - پر-tا<ڄt=t=-؇ش،۪راخ-ه
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> /ف؆۳.- واa rی-قرem-886>


   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۪را(بحثودفم/۪راب=تا-،تآدa rی-قرem-886>
   ا؈ر ،ن۪ۨارeی-قرem-886>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>دۯن/:em-8>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>m-8><يeی-قرem-886><يبراmگaيسي - /یك=i|elaك=iem-886><ي|elaك=ieef=/fa/لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>m-8><يeی-قرem-886><يبراmگaيسي - /href=/fclass=iem-886><يتورtن- /يماclass=iem-886><يفsتورtن- /class=iem-886><ي- /class=iۇtخ-م(ي- /يماclass=iem-886><يفsتورtن- /يماclass=iem-886><يفsلspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/س.جخواa rرطۨ/رem-8>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/class=iصنان/راmگa)۳-لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/class=iem-886>
   <-لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>//ا؄t=لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۲۶ اۯ٧ل/ولهمش،نرمنۨش/رباۯقرem-88دلنی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> /ف؆۳.- واa rی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۪را(بحثودفم/۪راب=تا-،تآدa rی-قرem-886>
   ا؈ر ،ن۪ۨارeی-قرem-886>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>em-8>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> e-8>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قنlass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>نlass=iem-886>
   < sم/شل٬لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>نlass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>نlass=iem-886>
   نر-a/ٱۧ<٪۳ واa rغت -sطi>< >م/شل٬ا۳.-/ر7>>ٱشدناmگa)۳-؇مطۧ؄ب/>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eی-قرem-886>
   >/ف؆ر-ا
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>؆ی-قtem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ی-قرem-886>
   - پر-tرشfع >>دم.eef/ا - پر-tا<ڄt=t=-؇ش،۪راخ-ه
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>em-8>
   >؆-؇آن/ا(وکه-)۳
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eی-قtem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>وکه-)۳-em-8>
   بa/ٰار -. Telegram Facebook Google Plus Twitter cۄl؆واد -م/ٱکهرem-8>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>em-88دلاmگa)۳- پlass=i۵نان/؆یۨأ من/ی-د
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ا<ڄt=تخ

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>؆ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>tag/ class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>>>ٱشد /ی-قرem-886>
   ی ۲و،--فا/=ieclass=iem-886>ردن/ی ۲=i؆۳=ۨرا(وع مص،ۭم۴ ۨرا<٪لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>نی-قرۨراmگa)۳-؇::ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>؆ی-ق%20ۨm%20،گa)۳-لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۲ٯ>ڄ؈چا>گ a ss=)ۯن«eی-قرۨراmگa)a » >ب=۴در،-- - /href=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>تص،خو؆شا-رclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>نی-قرکه-م؆-،نla-قرa/ٱ/fو->نا<٧وع نی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>نی-قرۨا/م-؆- /ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>نی-قhaی-?val=eی-ق%20ۨا/م-لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>-8><و٧em-صخ؄ :ی-قرۨا/م-؆_جت مص،=/ش چستان/ۧ؅ ی-قی ۲وطسefا -tخ-م(.؆fع em-صخ؄ :ی-قرۨا/م-؆ۇt : 30*20em:ورem-f= em-ع650 >-؄ی-/ٱreوماۮر -ۨلspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ی-قرۨا/م-؆- /ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>shop/ class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ر-f/:۳-‏۱=أ-لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۲۲f/من ۱۳۹۷-؆ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> وع نی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ر-f/:۵-‏۸۵نefلspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ass==/fچی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>  class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۱۱=ذf= ۱۳۹۳-eclass=iem-886>
   ۧ
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>وماclass=iۨا/م-؆|class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> tag/ وماi class=itا/م-/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>وماۧوع نی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>  class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>٧<ۧوع نی-قروانem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/س.جخواa rرطۨ/رeclass=i-ا/م-/span>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=i-/-/span>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iن-دد-/span>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=im-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>وٲو= نی-قرem-886>
   mوطa//span>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>وٲو= نی-قرem-886>
   mوطa/تأe ؆وass==/fۧوع نی-قرm-886>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> ۧوع نی-قرm-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۲۸ ،ش- وش ۱۳۹۸-eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=item-886><يhref=/fa//m(٪ج-eclaك=iem-886><يلspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>pokehmadani.com/fa/ class=item-886><يhref=/fa//m(٪جلspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclaك=i|claك=iem-886><ي|em-886>< ،؄گ86>|elaك=ieef=/fa/|ۮري-؆یك=iem-886><ي|ۮر - ۬ت /m
   eef=/fa/e و٧ -؇م-ا-مf=// )/span>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>چی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>چی-قرem-886>
   e ،شز٧,-6>mوطa/. 6>اf= eass==/f-/س.tن ssش-س.tن ef=/fa/،ۨزl><>tه؇م/ن-/m(٪ج-(وچاۨ-؇رtج->لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>چی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ass==/fچی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ل)اقوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ل)اقوماiclass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>-داوه/؈/ه/ss=i-/ٱeم/نچر-=ام؄-؆٨اثa/ٱا e ،شز٧ۈ->class=iem-؆ٴد-. چی-قرeaڄt=ش،۪(و،؄ss= --/ز-/fa)ۯ،.tem-=/class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>
   <،؄گ86a eef=/fa/-m(٪ج-ماردۧقرeclass=iem-886>-۪۬ر1eef=/fa/-ٯ886><ب/ررtر ssشدر.لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/وماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۱۴ذf= ۱۳۹۷-؂وماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>وٲو= نی-قرem-886>
   mوطa/لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۲۶eش-ه-۱۳۹۵-نی-ق-چی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/س.جخواa rرطۨ/رeclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>وما۱وٲeclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=ieef=/fa//m(٪جلspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>  وماiclass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۳۰eass==/- ن ۱۳۹۶-eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> tag/ class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>86- ستانن/,6>t=f=نم/ق٪انass==/fچی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>277iclass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886><يفsاص؁وانيss=ازا>؁يا۪f=؆em-،ۭيeيباۯقرامروٲ=iemيتٯان۪ری خ-م(واوm-ا؆واييsf=ss=ie<ياز؂رايmگam=iem-،ۭ۪ات؆-ۧ-فt=ر-ش-.لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/وماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> 6ان-ن- واa rی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۱=/m<ت؆۱۳۹۷-ۢ-،فsن/مۮر -؆ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/وماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> price-pumice-esfahan/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۱=ان۱۳۹۷-ۧز-جtبt -؁همه/ss=i/وماclass=iem-886>
   f=a انلspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> href=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> href=/ficlass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۱۷=/m<ت؆۱۳۹۷- href=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>href=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>href=/ficlass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>href=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>tag/ class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>em-ۧa rی-قرem-886>
   <-/( ییژانڈاa rی-قرeاa rm-886>a e،.خل؄بۄl>f=a -7ۮ=/-راس.ولspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قوماclass=iفsاص؁وان-7چ۳-eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>tag/ وماi class=its-اص؁وان/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>آ؆واانوع نی-قرrm-886>
   mگرف۴ (a س۳رب>e ماخ؄-؄اس..ssگماخ؄-؄ss=iاص؄-؆٪f=لۮاٵ class=i
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>جس.جخواa rرطۨ/رeclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ۮر -؆ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>href=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>نقش/رeclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>->ۧنو،sفsاص؁وانلspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۳:یf=/f ,ۧص؁وان ,ۧس.tن,ۧص؁وان لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> وماi class=item-886>
   <-؁ل/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/وماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/وماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> 6ان-ن- واa rی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۴قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>وماۢن/ا(class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۲۵-- ۱۳۹۶-eوماhref=/fclass=iem-886>
   eef=/fa/:href=/fانوع 6ان=i-تانeclass=iem-886>eef=/fa/(-ا/م-؆–e<ت/-؆–e-دد- --886a )eوماب7حماsemعولspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>  وماiclass=item-886>


   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۲۹ش؈ ؈= ۱۳۹۷- چی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ل)اقوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ل)اقوماiclass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eef=،sاس.فsemقا؄=iۧمروٲۨ/رeوماclass=iem-886>
   class=iem-؆ٴد-. چی-قرeaڄt=ش،۪(و،؄ss= --/ز-/fa)ۯ
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eeوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>e/ا؄t=لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۱۲ eوماclass=iem-886>
   ڄ؈eوما7
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>رش-ا-/fa)ۯٮپfclass=iem-886>
   t=و ss،e،واa rتنوبۧشتواa گamاa/eن r ز؂رrhre،eم-د86><لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۱۴ذf= ۱۳۹۷-؂وماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قوماانوع class=i-eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> )اقوماواa ش

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>جس.جخواa rرطۨ/رeوما7

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eeوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eeوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=ieef=/fa/m(٪جلspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>و=ieclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>
   ا؈رe href=/fمفsار-fا<-ا .ۧلن:0.لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/class=iem-886>
   <ي|eclaك=ieef=/fa/لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>www.pokehmadani.com// class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>اب؆م/class=i۹٨ان-eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>tag/اب؆م/i class=it٨ا/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>
   ح-؄ا

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>بزl><>f=لو-شتf=ل۪/fa)ۯss=(٪رeclass=iem-886>
   نا<لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>_eclass=i_em-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>رش-ا-/fa)ۯٮپfclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>رش-ا--/fa)ۯ-ٮپficlass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۲۳ار-/هl> ۱۳۹۸-6>اf= و=ie،.اe ؆class=iem-886>
   < class=i۹٨انسع)ۯم>اfsاس.ss=iاتر>-؄وادن6انfمدرe،.م-زر7
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ار-ی ؄انوع claك=iem-886><نسبك-ۨۧن<لتf=لقوما. »claك=iem-886><نرtب/رeوماوeefنخر -s= -«. ع٨ا. شچ۳ وا:class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>تص،خو؆ۄlاf= شانclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>><>،slتص،خولspan>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>جس.جخواa rرطۨ/رeclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eوما7

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iۨا/م-لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>href=/fclass=i/ٱeم/ن|class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>  href=/ficlass=it/ٱ-/م/ن/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۱۸ ب/من ۱۳۹۵-6>t=f=نم/ق٪انass==/fچی-قرem-886>
   <ۨۧss،e ؈mتf=ل-؆-قپa ٯده<ۮ-قپa
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>چی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>چی-قرeef=/fa/-۳ class=iem-886>
   -؄یماf= ->۬ا/رeef=/fa/-/م/ن/نرو-ش
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/ی-قرem-886>
   e ،شز٧,-6>mوطa/. 6>اf= eass==/f-/س.tن ssش-س.tن ef=/fa/،ۨزl><>tه؇م/ن-/m(٪ج-(وچاۨ-؇رtج->لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ڂوما7

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ڂوماi7
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۱۵ار-/هl> ۱۳۹۸-ڂوما7eم-؇تٯاناخر -د
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۸ ان۱۳۹۳-eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eومانی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> price-pumice-hamedan/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۹ 6ن۱۳۹۷-؂tsاس.؆رmقا؄=iۧمروٲۨ/رeوماclass=iem-886>
   class=iem-؆ٴد-.
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=ieef=/fa/-نم/ق٪انass==/fچی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>
   -؁  تf=لclass=ieef=/fa/. چی-قرem-886>ا اس.-/قشور
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ef=/fa/جtس.- POKEHMADANI.COM :یك=i|claك=iem-886><ي|eclaك=i
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>www.pokehmadani.com/fa/news/where-isteef=/fa/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ۯsحtلح-sش؈رeef=/fa/برع؄ت؂tsا-؇ترma ر۬ا/رeم/ن--ورtنوم/faefٌ.؆ۄlنآن/eح- l> وانزl>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>279iclass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>نم/ق٪انچی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>جس.جخواa rرطۨ/رeclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=i۵نا-ssشا؈رزa
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>claمa -ssشا؈رزa
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>.حeوق -sا/رeclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> .حeوقt/ٱا/iclass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۵اm<ت؆۱۳۹۳-.حeوق -sا/رeclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> pumice/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>
   <ي/ن=ieايسبكح-؄ا
   ،sltن /وtلد-a/ٱss=i۰هنشمtترm؈ر/ ن /نگem-886>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> /ن>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>rی-قرem-886>
   ح-؄ا
   <ي.
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>-ار-ش-؆ی-قرem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> /ن>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۱۷=/m<ت؆۱۳۹۳--ار-ش-؆ی-قرem-886>
   t=رeclass=iem-886>س زa پlas=ieاa خ-م(a ef۱a/ چی-قرتر۵نا۪ ۱ef زa -شاa خ-em-صخڄt=۲a رm؈ر/ س>t=رetsمa  a/ :.
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>


   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>بf/330627iclass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۳۰6ن۱۳۹۷-class=iem-886>
   mگem-8م/fa-؆mقاa  بل-قرباa / باf mگeاa r886>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>
   /ن=iss،e
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۲۲اش-a l> ۱۳۹۸-با س.خرtج-حa e عگa class=iem-886>
   t=رetsمa  a/ . .؈۪ss=ieم(ۨ؄ی>واa >m؈ر/ m-=/قtsمa ا-.
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>
   ۳>ss=٪ولspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>
   ت؆-قراf؈ح-؄ا
   دن-.
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>wiki/ class=i_em-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>
   -؄شدرss=ie -<ۯa 86><برسطۭرگ ن /ر/ درe برصخرا/ن=i وان  eclass=iتر۳ خ-ن=اع ت(۳>m؈ر/ س>t=رetsمa  a/ .
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> mineral/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>شماa / ر باf m-ا؆m؈ر/ ن۸sرtش؆۳ نم/a / emهمتf=لبfاaرا؁eرm886>
   -==iوانss=چ>csشدرا class=iem-886>-؄یa/ٱم-م؄>-==iوارt
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>جس.جخواa rرطۨ/ررm؈ر/ class=ieاa r886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>-ار-ش-mگeاa رف۴ (نم(ت؆eclass=ia r886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>
   نپ-a لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>س-؄a -f=لخاٵ class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> وماi class=item-886>
   <-؁ل/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قوما؇(اع eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>271t وماiا(اعi class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قوما؇(اع eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> /ن>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۴eوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قوما؇(اع eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> .صخوiا(اعi class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>
   -؅a :۪
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>  وماi class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۲۹ش؈ ؈= ۱۳۹۷-ف٪قa ,۪/fa(۲۷۰۰۰,ت/fa(۲۵۰۰۰,۱مارmع,ش چستان۳ خ-م(,۵۰۰ل-؆۶۰۰.eclass=iem-/mi ڂوماeclaك=iem-886><نا/m-؆وكem-رmكع ۬رۂر۱۸۰۰۰ت/fa(
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>e/ا؄t=لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۱۲ eوماclass=iem-886>
   ڄ؈eوما7
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>
   :em-ا؄ح۳ خ-م(a ب7چ۳:class=i,class=iفsتورtن,class=ieef=/fa/چ-دد-,class=iem-886>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=i

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=i/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=i->mگرف۴ (نس۳رب>e ماخ؄؄ا< ss=iۨرع(ا(->cر ss=(٪را<>t=رem-؆ٴد-.class=i۴ (؄انوع class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>تورtن›تورtن›ssسیaار›ssسیaارلspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۱۱خر// ۱۳۹۸-href=/f(اع eclass=iبا/م-؆وm-دد-و 886a em->وم-زm-886><و۪د؄تۨaار/i۴مeوماclass=iبا/م-؆14000 eز،sت/fa(eومالspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=i.em-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=i|class=iس خ-م(a |eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>جس.جخواa rرطۨ/رeوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eوما7

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iس خ-م(a لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>وماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iش چستالspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ehref=/fmگelass=iلspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>  class=i-س؁ -i class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> / class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>
   ب۪>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ref=/fرخ۵eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> /ن>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۸ emه= ۱۳۹۷-ع؄ fa/بشۧ><ه86>em--ز لٯ/ا؄a/ترخ۵eclass=iem-886>
   ن-ts/ e ب=i۱mگ؁ -ٯ>ا؇86>iema  ٴد-.لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>
   <ي|لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>pokehmadani.com// class=item-886>


   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>رmگيem-t=رem-886><يس؁ي-ي--كس.ريem-tيبر؁ي-ي--s/ ا< .eclaك=iem-886><ي/رtي/ن=iستيeايem->tدا؇ز۰tتۺکي.teefعt=ۨ۲l><کeefرس/fز100 eييm- ا<.لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ن=اعclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> types-pumice/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۱۶ 6ن۱۳۹۷-؅(ت class=iس؁ -ss=iترۨس.tنوک/ و۪شلٲ a ا؁۪m-؆ٴد-. e m-؆٪
   tدا؇س.لspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>
   tداواa آن/ا-eclass=iem-886>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۲s تعf=لeclass=iem-886>
   t=رeclass=iem-886>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iس؁ --؅ا؄ح۳ خ-م(a
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=ihس؁ -/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iس؁ - class=iem-886>
   886>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eوماclass=iem-886>
   /ن=iss،ea ا
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قوماi class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>۳ار-/هl> ۱۳۹۸-ام لٯt=رe886>
   tداa r۳=ۨرclass=iem-886>/ن=iss،ea ا
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ٯ>خص،تss=)ۯa rclass=iem-886>
   e بۯ؈ا( (/رta ڈe m-؆٭ۯ؈دآ۵۰۰ل-؆۷۰۰ >-؄یa/ٱم رmگ لٯt=رe886>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>tag/ class=item-886>
   t=ef=//
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>
   f=لنع class=iتر tنeclass=iem-t==iۧ ا<-/ز لنڈ۳؆گem-886>t=
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ehref=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>  href=/f- class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ehref=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ehref=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ehref=/f- class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ehref=/fclass=iem-886>
   f=لو۳ب>f=لm-886>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>tag/ وماi class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> وماi class=item-886>
   <-؁ل/
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f> eوماclass=iem-886>
   <و۪رۧن،seaڄt=ح(؄class=ieef=/fa/.
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>/285i class=item-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>ۨش؈؆->نا<ۧ
   m-tح؄-د؇/ sش<ن e،ل-tت>t=ررtلspan>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>  class=i-em-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eوماclass=iem-886>
   m-/ه/i-class=iem-886>-؄شدرss=ie -<ۯa 86><برسطۭرگ ن… Read more-class=iem-886>
   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 36pt;ftdata-mce-style="font-size: 36pt;f>  وماi class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۹ش؈ ؈= ۱۳۹۷-قوماclass=iem-886>
   ۱۹۰۰۰eز،s٪/fa(.قوماclass=iن-دد-؇؇ر->۲۶۰۰۰eز،s٪/fa(.قوما-886a ۪؇ر->۲۶۰۰۰eز،s٪/fa(
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نقش=ielass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>پlass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>->ۧن،sرۨش؈
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>آ۳:ۧ

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>رش-اem-886>
   eclass=iۮرtی <لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>  href=/f- class=its-em-؈-//
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/fclass=i۪رem-؈-,eclass=iem-886>
   ،( ۈ -؁طقt=۳ خ-م(. سa اب> e ا۱ز٧(/رta ڈe m-؆۵۰۰ل-؆۷۰۰ >-؄یa/ٱمرمارemع).
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>
   t=ef=/-خان=iem-ا؄ح
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>خان=iem-ا؄ح .ehref=/f/iem-ا؄ح س خ-م(a em-؈-eچم/ق٪ان۳m-؆ٴش-اe-ss،ترۮرtی <۶د. ۸s؁ واa re،ل-(؄۬ت class=iem-886>
   t=ef=/برششۭر مa ،د:
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۰آ۰ ۱۳۹۷-قوماclass=iem-886>
   <ۧ<خرtجclass=iet=ef=/eچ f،و
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iet=ef=/:ب> eclass=iۮرtی <لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ب> eclass=iۮرtی <.ۧوa)ۯs=(٪را(٭ص،شلclass=i/ن=iستانشدرem-88t=ن hrt=ef=/.۫=۳hrt=eش  tن؆٧ج/ ؈eڄt> 42.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>
   m-؈-|eclass=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.pokehmadani.com// class=item-886>
   m-؈-i class=item-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> href=/f- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۳بمن ۱۳۹ر-ehref=/fclass=iem-886>
   tٯا؇تخاب
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> class=item-886>
   m-؈-i class=item-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> جمem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> href=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> href=/f+claك=i+em-886><ي+۪+em-؈-
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>و؇ وقوماhref=/fclaك=iem-886><ي/رem-؈- .ۧو۳ط:خان=iem-ا؄ح, mهانخ/m-t/a (۳ا -88۶is=(٪/ن hr ؄.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماان=اعclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> .صخوiا(اعi class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماi class=item-886>
   <-؁ل/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>  وماi class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۹ش؈ ؈= ۱۳۹۷-قوماclaك=iem-886><نا/m-؆وكem-رmكع ۬رۂر۱۸۰۰۰ت/fa( ۨ886ا<۫=۳hrt=eش٭ۯ اaر۸s؁em-=۴۸- عاm-ا؄ح /رetۄسر۪د؄م/=لل/<>-.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۪سن>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۴eوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ب۲l><=لوب7۪f=لاوa)ۯs=(٪رeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ب۲l><=لوب7۪f=لاوa)ۯs=(٪رeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>278t وماi class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ۧو۵؇ m-؆s=a ( href=/f/ieاa r88ش۴ ب7ۧٱث=۳hrt=eشclass=iem-886>
   -؁ ca aو
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>tنوtعem--لclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/fclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-href=/f- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>aef=/ftنوtع۳hrt؄a/ۧ ی خ-م(a :قف ,ehن٪faa/,تۺ=i۪لta ,ور(مeڄاfa,ورeوٴدگ ن=ie۵نا,وونوa)۪eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>جس.جخواa rرطۨ/ر۳hrt=eشclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماef=/eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=i- چستالspan>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ieef=/fa/۳ن(٪جلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>aef=/fmگelass=iلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۪سن>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ترۧ نeص٪تسرa ( ۅef=/a شrی-قرem-886>
   -اشa ( ۈ۳ؾ -ۨ،sia >نا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرeef=/fa/-اۧنی-قرem-886>
   iema ٴد/.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7؆نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>273-سرب7- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-اۧa rهمۧ< (و ssش<ننی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7؆نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> application-pumice-agriculture/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۳د-۱۳۹۷-class=iem-886>
   مرa e-ss،ا-ک ۳رز/fو r886>iema ٴد/.تر۵ناssش (sزa >
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>
   -؅a ۳زٴش-اeاa rhr ؄ترۭf=/راوa)ۯclass=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۧسhrt=6>i-۳ز- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-ک ۧو۬رب/ر۪؂وقa/ٱfa/ class=iem-886>
   -؅a ۳ت>t=ر<ۄح ا)ۯٱfacla>(ssشاe)ۯٱfacla وssشاشa (fa/ٔ ssشت 6>m-اa؅a  اش/.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؄يeسرب7؆ۢنتر كش (sزيe hr (یز |eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>  يhو-سرب7-ۢن/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>>mژي/ۧ ۪سن=ie-ss، -88،s><86ا<: 6>)؄aeآوشي/ر6>(٭ۯ؈د۱۲۰۰/۬ریناm/t >)چ ۱وۢف۪ٮب/ٯيسن=s <۴ تو/هeم-ss><86..ٮ/رزگ٧نا< (و eم؈دنب/رۮاكemچلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.pokehmadani.com// class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7؆class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۰ت= ۱۳۹۸-سرب7؆class=iem-886>
   . ۆقfclass=iem-886>t=ر<
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>m-s؁acla>a aclae؄
   /ن=iss،ea ا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>m-s؁- cla>a - clae؄

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۲ۧa aclae؄
   ناa aclae؄ ظ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>جس.جخواa rرطۨ/رclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سشاااه۪رclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/ست>t=ر

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/رهclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماef=/class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=issش (sزa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>
   نا<ۧaet ا<ر6رصن۹ی خ-م(a و۹=t(a اا اssش (sزa /؆ت امۨ7ۧٱ۴مچ6>mان(عاقوماclass=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>>/مclass=iem-886>
   -؁ ؆=ۧ<|eclass=ieef=/fa/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۪سن>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۰د-۱۳۹۳-ۨ >-؁ ؆=لclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ۨ/؆=لclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۹آ۰ ۱۳۹۷-چ(٪س ؄ ss=۹=وtنب/؆=لclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ب/؆=لclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>2018/12/ب/؆=ل- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۷د-۱۳۹۷-ب/؆=لclass=iem-886>
   iemش (sرب۴م/؆ت><86.class=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ب/؆=لclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> وماi href=/f-ب/؆=ل- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ب/؆=لclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماi class=item-886>
   <-؁ل/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-؄؅/بل-tزeر
   a ۴ بش٧<)ۯ.em(خرs=iema س>a ama اش/. ؾ قوماآنبۧو۬
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886><ي/؆=يeclass=iem-886><ي/رايtن-IRANPOKEH.IR/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.eclass=i%20em-886><ي%20%20/؆=ي%20eclass=i%20em-886><ي%20/%20
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886><ي×href=/fclass=iem-886><يeef=/fa/ ×ref=/fوaي-class=i×class=ie-ددي×class=iem-886><ي-886-؊×class=iem-886><ي-ک/۳m؊×class=iem-==iۧ؊×class=iem-886><يe-ددي×class=iem-886><يچ(س.؟

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>2رti۴ن٧<ت /؆=لclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ب/؆=ل- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۵href=//ن ۱۳۹۸-ب/؆=لclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>بۧو۬رب/رrefe،؆=/؆=/-/رک،sehref=/fclass=iem-886>
   -؅a ۨe>وtن/رrرب/روۢ/ia چ(٪لی ؄رب/؆=لm-88t=6>class=i7ۧ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>جس.جخواa rرطۨ/رب/؆=لclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۳hrt=eشclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/رم؈7؆class=ieاa r886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=iکک>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۪سن>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7elass=iکک>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> pumice-gardening/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۹ا==hن٪۱۳۹۷-class=iکک>
   <86ٱفا/ ma ٴد/.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iکک>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iکک>
   t=ر
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iaيss، بس.=i40aياٴي-eef=/f/iلٱa =iaخ/ملspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/ class=iteيss،hو-ي/-بس.=i-40teياٴي/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iaيss، بس.=i40aياٴيمصخ؄ ss=/راصخو em-=i=ر؅a  s=a - «class=ia-ss،» ۪س.=i:-اa؈ -د/ aسم,aوtزمسک>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i۵نا۬ت لسرa eبک>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>.=iٴ ›اور (›sسوسر›sسوسر
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲7
   t=ر/رssش (sزa ب=وtنخاaب> e ح>ظ -؆(٪ررخب؆اaٱل/نٮehr a یز آets>(a /ربس.=iستان9a-؆=ل 10000وa(.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-اa/ۧ ۨک>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>🔥ب> eتa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>آ۴ن٧a a س؅؄؆، ا؆وtع-اa؈ -؅(؈س-د-د cۄlٯ cرa)۪ cۄlمسٮeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>|class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> class=itک7ۧtکک>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> class=ia ۵ناeن<ک7ۧٱ۳ خ-۪شسرa وaeب/ۧ ۴ =ita ،eن<ک7ۧٱ class aسب> sش<ن-اa؈ /ssشa ل/نٮرa خ-<۴درخاaک7ۧٱ۬aوارٱ<تبخa رو-
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7elass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>273-سرب7- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>emوt7؆ۧ<>t=ر
   <,عس؅؄؆ثۄl -اa؈چم<,رش/دc7<ل/نa ,هa -f=/faclaنa a.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>جس.جخواa rرطۨ/رclass=iکک>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ۧ<>t=ر

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ۧ<>t=ر
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> قوماi class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۹ش؈ ؈= ۱۳۹۷-قوماclass=iem-886>
   a۹۰۰۰eز،s٪/fa(.قوماclass=iن-دد-؇؇ر->۲۶۰۰۰eز،s٪/fa(.قوما-886a ۪؇ر->۲۶۰۰۰eز،s٪/fa(
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماi class=item-886>
   <-؁ل/

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۪سن>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۴eوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>278t وماi class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=iem-886>
   -؁ .eوماeclass=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماسنوtعeی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> .صخوiا(اعi class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>
   -؅a :٪/fa)ۯs=(٪رeclass=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماآن؄انclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۵ د-۱۳۹۶-قوماhref=/fclass=iem-886>
   eef=/fa/:eef=/fا(وtع۪سن؇ -ستاٱclass=iem-886>eef=/fa/(-ا/m-؆–e<ت/-؆–e-دد---886a )قوما-رحسم= emع و
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>مfe،؄الspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۲ قوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>جس.جخواa rرطۨ/رقوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=iem-886>


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوما-7

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ieef=/fa/سن(٪جلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>aclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7elass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۪سن>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/رانeص٪تسرa ( ۅef=/a شrی-قرem-886>
   -اشa ( ۈ۳ؾ -ۨ،sia >نا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7؆نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>273-سرب7- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-اۧa rهمۧ< (و ssش<ننی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قر- زa/لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرem-886>
   -؅a ۳زٴش-اeاa rhr ؄ترۭf=/راوa)ۯclass=iem-886>t=ڄt=
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ا<>t=-۳ز- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-ک ۧو۬رب/ر۪؂وقa/ٱfa/ class=iem-886>
   -؅a ۳ت>t=ر<ۄح ا)ۯٱfacla>(ssشاe)ۯٱfacla وssشاشa (fa/ٔ ssشت 6>m-اa؅a  اش/.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؄يeسرب7؆ۢنتر كش (sزيe hr (یز |eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>  يhو-سرب7-ۢن/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>>mژي/ۧ ۪سن=ie-ss، -88،s><86ا<: 6>)؄aeآوشي/ر6>(٭ۯ؈د۱۲۰۰/۬ریناm/t >)چ ۱وۢف۪ٮب/ٯيسن=s <۴ تو/هeم-ss><86..ٮ/رزگ٧نا< (و eم؈دنب/رۮاكemچلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>>class=issش (sزa e-ss، -ۮان؇ am-ا؄حلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۪سن=issش (sزa e-ss،.ٮیژاٱeاe m-اۧ:e-ss، ecla><تسراa rزاۧa a ۴مرa mٱاش/-قرز٢نج(؄؇ amٱ۪وtنۨ/رmوt7؆rهم۲a راشو eم؈د:۱-س-s۲a نrن<اa. ۲-خa رریزa -ولspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7؆eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> application-pumice-agriculture/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۳د-۱۳۹۷-class=iem-886>
   مرa e-ss،ا-ک ۳رز/fو r886>iema ٴد/.تر۵ناssش (sزa >
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ل-ss، -ر ssش (sزa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ل-ss،htssش (sزa /
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-کرایس -eآوشد-ss=iتر ssا>)href

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رclass=issش (sزa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ssسشاااه۪رclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=issش (sزa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=i -نا۪ر ssش (sزa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ۧسhrt=6>iا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ۧسhrt=6>iا

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>تر لeص٪تسرa ( ۅef=/a شrی-قرem-886>
   -اشa ( ۈ۳ؾ -ۨ،sia >نا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرeef=/fa/--یاeی-قرem-886>
   iema ٴد/.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>
   -؅a ۳زٴش-اeاa rhr ؄ترۭf=/راوa)ۯclass=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7؆نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> application-pumice-agriculture/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۳د-۱۳۹۷-class=iem-886>
   مرa e-ss،ا-ک ۳رز/fو r886>iema ٴد/.تر۵ناssش (sزa >
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7؆نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>273-سرب7- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-اۧa rهمۧ< (و ssش<ننی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eيeسرب7؆ۢنتر كش (sزيe hr (یز |eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>  يhو-سرب7-ۢن/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>>mژي/ۧ ۪سن=ie-ss، -88،s><86ا<: 6>)؄aeآوشي/ر6>(٭ۯ؈د۱۲۰۰/۬ریناm/t >)چ ۱وۢف۪ٮب/ٯيسن=s <۴ تو/هeم-ss><86..ٮ/رزگ٧نا< (و eم؈دنب/رۮاكemچلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ا<>t=-۳ز- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-ک ۧو۬رب/ر۪؂وقa/ٱfa/ class=iem-886>
   -؅a ۳ت>t=ر<ۄح ا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>>)ۯٱfacla>
   (ssشاe)ۯٱfacla وssشاشa (fa/ٔ ssشت 6>m-اa؅a  اش/.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.pokehmadani.com// class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7؆نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۰ت= ۱۳۹۸-سرب7؆class=iem-886>
   . ۆقfclass=iem-886>t=ر<
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>m-s؁acla>a aclae؄
   تسن=iss
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>m-s؁- cla>a - clae؄

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۲ۧa aclae؄
   ناa aclae؄ ظ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>جس.جخواa rرطۨ/رclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سشاااه۪رclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i-نا۪ر ssش (sزa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/ست>t=ر

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماef=/eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=issش (sزa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ل-ss، -ر ssش (sزa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ل-ss،htssش (sزa /
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>چ)تسراa raeبسa اss=ma ٧سٮ/رناa جرح(؄و ۆق؄ل/ن/ۧ ۭ ( sلوی <تf=٧سهمچ>
   t=ر<ل-ss، -ر ب،چa/ /ۧ ۱درک> ؁ش ر زa ااٱ/رک>ra
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/ن=issش (sزa (ل-ss،ecla>)
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/ن=ihssش (sزa - -ss،/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ااه۪اخ؄ ل/نرا-e/سا -یزل/نٮ/رصخرت/مس<ناieب/وtم-؆ل/نراra>ieمa /eبا-86><چ(٪ضۨ/ررناm/ۧ sل/نر =i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ل-ss، rن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>آ/raf›ل-ss،
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۴بهمن۱۳۹۵-ل-ss، -ا s۲a نrن<ٱ/ر۬ا ۳؆گلٲرٯهاش/ۨ/رۯa)؄اa نss=i-احۯ زa ااٱخب؆اr=iٯهسر/eاa نeا بستf=ssشتrهمۧظ ٴد/ و
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ie-ss، ra/)؄س
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>اa نclass=i-
   -؄ٯ شد/ وeef<>)۪۬ذوۮدٱسر/eٯ توtن/۲a نه  aن<ٱeا زssشa ک؁sل/ناش/.-a/ٱ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>خاa؄-ss،

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>sلٌa/)اه
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۳آ۰ ۱۳۹۷-خاa؄-ss، : -88،se-ss، rۮ؁؁ssلrه/ن/>)a light expanded clay aggregate ۪سن=ieاa r-ss، -اr-؆٪وtنمن(٪خاaclaeا ل/ن/ۧ ۲a ناa aclaش
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ref=/fۧ<>t=ر<ل-ss، -ر ل/ن-a)؆-ss - خ-م(a etsه
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۶href=//ن۱۳۹۴-ref=/fۧ<>t=ر<ل-ss، -ر ل/ن: 1)ااه۱ا-<ۮاaa رla>ۢ=//=ieۮاaآنرا-<۱ =iss ؅؄، -داrمa /. 2)۱ =im/ۧرا-ا-و؄رم/رم<ۄط ۳ۨس>-شخa /.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ل-ss، -یزد-ss-لٌa/)اهaنخرa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ل-ss،hیزhss=-ss/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>٪وضح .e-ss، -یزد-ss.e-ss، rن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ieيss، بس.=i40aياٴي-href=/f/iلٱa =iaخ/ملspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/ class=iteيss،hو-ي/-بس.=i-40teياٴي/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ل-ss، -
   -؄ٯ شد/. لم<خ؄ef<>)۪۬ذوۮدٱسر/eٯ توtن/۲a نه  aن<ٱeا ز sشa ک؁sل/ناش/.-a/ٱ<ل-ss، -ر s؁sل/نeب/ منخر
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ie-ss، a/)؄سب/همeا>-وضحeٯش-ااeclass=ie-ss، -
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>خاa؈ -د/ asل/ن›خاa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا<>t=ر< لم<خ؄-ر s؁sل/ن<م شد/ -اوsل/ن<= زa رنشد/.eclass=ie-ss، ؾ -<جذوۢنرا-/ٱ<اa ر ر =imef= ر م a//.-اعثم شد/ -اخاa؈خب؆د/ -س
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>جس.جخواa rرطۨ/رل-ss، -eا ل/ن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا<>t=ر<ل-ss، -ر ل/ن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ل-ss، -eا کسکو۳
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>خرa e-ss،ecla>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e-ss،ecla>شa = ز
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e-ss،ecla>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>خاa؄-ss،ecla>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e-ss، a

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>خرa خاa؄-ss،ecla>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ef=/f/ۧ ssشاe)ۯٱfacla>
   |ب>تسن=iss
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ef=/f-/ۧ hssشت-e)ۯٱfacla>
   /
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۹آ۰ ۱۳۹۷-ssشاe)ۯٱfacl
   a س وssشاشa (fa/ssشاب6>m-اa؅a  اش/. م-ssرeو ۆa//اش<ااهۧو۳طema<؆r=i=سر(ت/a  اثرم<ن=٪cرa)۪a س eclass=ie-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ss رر/e-ss، -ر sش (sزa |eclass=ieef=/fa/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۪سن>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۷/ٱ۱۳۹۷-همسنخر sرem 

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ss رر/ecی-قراغک>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> pumice-gardening/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۹ا==hن٪۱۳۹۷-هردوecی-قرتسرا ؅؄،حem-886>
   <. ۪ر sش (sزa نa زeا کسشانm/ۧ؄نa زۧس-قرخاaخا)۪ (e-؂رeا کشانm/ۧ؄eاتسش/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ss رر/ecی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> application-pumice-agriculture/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۳/ٱ۱۳۹۷-<ر sشاe)ۯٱfacla>
   eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قtem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f><ر sسشالٌa/)اهa ۆح/fa/ <>t=ر/ر۴eح۹sس۲a . sسرر/ecی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرem-886>
   -؄<=a ef<>)۪ک> لa ترجذو۪سر/نبن<را م توtن/وss ؁a ترا<اa ر ر =i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>sسرر/ecی-قر<ر sش (sزa -class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>sسرر/ecی-قر<ر sش (sزa -href=/f/تf=لecی-قر<ا ؅-؆ (؈ss=ie-دد-؇ (؈ss=i ۪ر لن= sشاeتf-صسننa زواa غذ لa ااهeاtن/ زوارa sش
   t=
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ا<>t=-۳ز- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۪ر لن= sشاeتf-صسننa زواa غذ لa ااهeاtن/ زو ارa sش

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>sسرر/ecی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سرب7- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۰ت= ۱۳۹۸-eقfecی-قرem-886>
    وۨ/رۮاa کasش<ن ؁ش ر خاa ا<>t=ۨ/ ؆ زۭج(خاa؈tنتقا؄tم؄،حem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرem-886>
   |<>lass/>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>جس.جخواa rرطۨ/ر-سشاااه۪رclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا<>t=ر

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>sسرر/ecی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرsش (sزa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا<>t=ر
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-داصclass=i<ناۨeا ااه
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرs؁sل/ن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرe-ss، aلa (/؇->>-؄خa -لمنf--لٌa/)اه
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-ق- -ss،-لa (/--ss->-؄خa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرem-t=رa r886>
   mرآف۪ٮب-؂سرa a-؆٨اش/ٮبا )ج-t=زssش ؅ن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>خاa؅ن کسکو۳
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>آ/rafواa ra > کسکو۳›آ/raf/؇ ۮسک
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۸=if=ل= ۱۳۹۳-٨اس؄،مra<> ۆباش)ۯۨ/رد؈س.سنلم٨بخf)ۯۧ ؆ٯارم s؅ecیسfacۧm-ٳ وclass=i<نالٲm--خصلٌااه
   <<<ک،مۧ>m؅/؇ s=(؟
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرe-ss، |eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ecی-ق-ب>- -ss،/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱-ۮسك ۲-ema<غذ يي ۳-وf–e= ياtنرژيش= ۵–/م ۶–ea. يي ز۹a؅؄ ص؄يش/يا؇ ۮسكeياش/.تسن=i=iسيaي۪سرايfaژي=iسيي=ياشن/iemيa؆(٪تر ص؄،ح
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i<نا-<مر6
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i۵نا؅ن class=i<ناۨ/رد؄-؂خا)۪اخ؄خ؄ sردسر/نمۧ>سنبا اa؅۲رعiesلسنa/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>خاaل/ن-خاaج؆/>-sslass=facۧ acۧm-ٳ acرa)۪وclass=i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>اa/ۧ ۨاغۨا(a sslass=facۧ acۧm-ٳ acرa)۪وclass=i<نا


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرem-886>
   -؄<=ieef<>)۪ک> لa ترجذو۪سر/نبن<را م توtن/وss ؁a ترا<اa ر ر =i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> etفe86>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>بن<را با < (و ssش<ننی-قرem-886>
   ؄t=ۨرا<ا >
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرe-ss، a/)؄سب/رهمeا>-وضحeٯش-ااeclass=ie-ss، -
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>خاa؈ -د/ asل/ن›خاa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>‎IRT ۶٬۹۰۰٫۰۰تا‎IRT ۲۴٬۹۰۰٫۰۰-‏emaد/ تراۆبار
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ie-ss، -<ج(؄؇ am<خ؄ااe=//<<>t=ۨرا رش/a =iسن؅a  اش/نss=i<أثر/f/s؁a تررش/ غذ؇ ع؅؄ssش
   لa تسر/؈t
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ب/،.خنتssa ۮاaبeا کسکو۳

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/ب/،.خن-تssa -ۮس>-بeا -سکو۳-

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۸ hrefخ؄-ssa ۮاaتssa ۮاaکسکو۳ۮاaکسکو۳چ/>mربا ؆<اش/ ٮبeا c7

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قtem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-کمه/-88>). sسرر/ecی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رrcی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>کسشاااه۪رclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f><<>t=ۧ

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=is؁sل/ن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f><<>t=ۧ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=isش (sزa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>sسرر/ecی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>چخر ۮاaکسکو۳-کۧ<م
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرeا ل/ن|eclass=ieef=/fa/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۪سن>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱ ؅هر ۱۳۹۷-ترمقا؄a/ecی-قرeا ل/نم ٮوtهم= را-اa > )f)ۨن/ ک؁۷ef<با rی-قلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>sسرر/ecی-قرeا ل/ن|eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> sسرر/- class=iteا -ل/ن/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۳۰/۱۳۹۷-class=ieا ل/نهمسنeرa)۪وclass=i<نا<< ss=i<ر sش (sزa بeا ؇>دتورش/a =iسن؅(s/<<>t=ef=سرم a /. لclass=i<ر ssش (sزa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>وtر/e<=i:ک؁
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ieيss، بس.=i40aياٴي-href=/f/iلٱa =iaخ/ملspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/ class=iteيss،hو-ي/-بس.=i-40teياٴي/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ieيss، بس.=i40aياٴيم<خ؄ کi<ر اٵدرم< (=مa  s؆/«class=ie-ss،»<< ۧa/ٱ<ل-ss، -ر s؁sل/نeب/ منخرز sشa <<>t=s؆/مسن=8ا<س=لٲش=نو
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> صخ؄-ن-ال/نمن<و ۆح/fa/ .عدض<ن|باز،sل=؄a؄؄a
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> صخ؄--ن-ا-ل/ن-من
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۴ ؅هر ۱۳۹۷-بeا کسشا-د/ااهۨ/،.؆هسکis؁sل/ن؇->> ل=ieclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>زssشa ۮاaل/ن

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>چ/>m-ل/ن-۱ا-زssشa hss=م/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>هرچق/ٱssشa ۮاaۨ/،.؆-ن،مٴد/ وۧ< (و س=a ۹.؆-ٲزa ر sل/نۮا۱جمa ٴد/.  لکi<ر>m sل/نۮاaبeلٲ/مقد،sراٲ/ن=ieاa r-ss، -ا-ر s؁sل/نلٮ-iؾ -اa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ie-ss،ٌa/)ل/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ie-ss،لٲ- ر/بل-sل.سنع؄a
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> لclass=i
   -؄؅a  شد/ وeef<>)۪۬ذوۮدٱسر/eٯ توtن/۲a نه  aن<ٱeا زssشa ک؁sل/ناش/.-a/ٱ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>م<خ-اانقمتوخرa eclass=ie-ss، ٌa/)ل/a ،)ل/ بس.=i5
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-ان=ieوپخان=i›اغۨا(a ›خاaنss=/ آف۪ssش
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-رa لاٴناa eclass=ie-ss، ٌa/)ل/a ،)ل/ بس.=i5e-اٴa eeeمتان=a<خاaنss=/  ۧa/ٱ<ل-ss، -ر s؁sل/نeب/ منخرز sشa <<>t=s؆/مسن=8ا<س=لٲش=نو
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i<نا-<مر6
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ان=a<خاa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ia <نا؅نssر/نۮاaٮزssشa ل/ن ٮلٮ-نef= ۮاaبeۧ ۬؄rfa a <<۪بخa eو.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رrcی-قرs؁sل/ن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-<>t=ۧ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-<>t=ۧ

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ل-ss، -eا ل/ن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>زssشa ل/ن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>کسشاااه۪رclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i<اغۨا(a
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>کسرر/ecی-قرeا ل/ن|eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> sسرر/- class=iteا -ل/ن/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۳۰/۱۳۹۷-class=ieا ل/نهمسنeرa)۪وclass=i<نا<< ss=i<ر sش (sزa بeا ؇>دتورش/a =iسن؅(s/<<>t=ef=سرم a /.همسنخر sرemن/نa eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ieا ل/ن|eclass=ieef=/fa/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۪سن>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱ ؅هر ۱۳۹۷-rی-قرem-886>
   < ص؄ تر نسرب7a/ۧ class=iبeا ؇ش/a =iسن<<.ترمقا؄a/ecی-قرeا ل/نم ٮوtهم= را-الspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rقا؄الspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ترا نمطڄبۧچ/>ma <<>t=نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرe-ss، لa ف۪/؇->>-؄خa -لمنf--لٌa/)اه

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i- -ss،-لa (/--ss->-؄خa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecی-قرem-t=رa r886>
   mرآف۪ٮب-؂سرa م اش/ٮباa ج-t=زssش ؅ن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۴بهمن۱۳۹۷-rی-قرem-t=رa r886>
   mرآف۪ٮب-؂سرa م اش/ٮباa ج-t=زssش ؅ن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرe-ss، |eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ecی-ق-ب>- -ss،
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/7aeب،مٳeeمچ><ينل/نهايۢetsم(يf=hلا(sب،ك۳ (flower bax ) ؅ي ر//.–ecیiب>aيۨaي88يۭ=سربد/ن <<ٴي=iيا؇ ۪رمقا<>ۭ=سرeبef=/لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-/7ۧa raeبسa اss=ma ٧سٮ/رناa جرح(؄و ۆق؄ل/ن/ۧ ۭ ( sلوی <تf=٧سهمچ>
   t=ر ؁ش ر زa ااٱ/رک>ra
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-صسٮر ب7ۧa rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ناa جراٵدa بeا rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرe-ss، ٌa/)ل/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا نclass=it
   -؄؅a  شد/ وeef<>)۪۬ذوۮدٱسر/eٯ توtن/۲a نه  aن<ٱeا زssشa ک؁sل/ناش/.-a/ٱ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>pokehmadani.com// class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>->lassclass=it aح/fa/ .ش>-؄class=iem-886>
   lass واa rی-قراa 6؆ونالa بان=a<نی-قرe-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رrcی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرss؁sل/ن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سشاااه۪رclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ل-ss، -eا ل/ن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iکش (sزa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iباغۨا(a
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.pokehmadani.com// class=item-886>
   <
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>
   در/ٱ<اa ر م<تf=a ۧنۮد؆r s۰ ر<.emش-ااeclass=i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeمتآن= ل=class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> 875-2/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۵ /۱۳۹۶-rوماeclass=ir-886>
   m؆rclass=irاa r886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/feclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/f- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/feclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>cی-قرr-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ecی-ق-r-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ی ؄er-ارssclass=iem-886>
   lass غr ۳ق؁ب> f)ۨن/ (<ووٮآنس ٯ اش/.class=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.ecی-ق-r-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rوماeclai-rوماeclaiem-886>
   <ۧل؅هدي-rیieef=/fa/-خشي؆rclaiem-886><ي-رa /ehref=/feclass=ir-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rhref=/feclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rhref=/feclass=ir-886>
   <.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۳سس=hن٪۱۳۹۷-خa ؄
   <وعeclass=i aaer-ی ؁۪م-دااس ٯeefح(؄
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؄ سقوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؂وماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rt=۳›f)=سز›ssrو سر›ssrو سر
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۹ا=/ /شا۱۳۹۸-eclass=iem-886>
   < ؅نlassب>ا=ی ؄/رۧس>ۆقا=اa e (eوماeخ؄وط35قوماسر(ت 40ابam  
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-a/ٱمس><۪سر/<نرا-=iet=۳a ومa ؄ss

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخa ؅؄ssش<
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>
   <ش (i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>281- class=item-886>
   <ش (i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>
   <ش (i/رۯ؄ لeزد> ب=ieن=8ا<؄ٱا؄ /class=iss=ieس>< ef=/fa/سن؆/ریرش=if=هازقوماecل=تf=a ٨ٱدر/ ر م-؆اش/.class=iem-886><ش (i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نسل=دa rhref=/feclass=ir-886>
   <ش (i|eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ecی-ق-r-886>
   <ش (i/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۳آس>< ۱۳۹۶-سet=رححزm-ال-ec/رۯٱ خ-س>< ز ef=/a/e ضef=/=a ٨a/ ب م-؆٢a ؆ااجرب=ieef=سر/s؁.(کشf=/=س>< ef=a sس؄زلزل=ieتetقا=eca ش
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>
   <ش (i-eclass=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886>
   <ش (i/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>f=تب=i: ۵-‏ازلٱا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۵س=hن٪۱۳۹۷-ec/feclass=ir-886>
   <ش (i=hلاح eclaم-ٳ-کر6تf=a =ت؄ /ss<ن٪a/=a
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرr-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-کر6تf=a نeبeتf=a =ت؄ /ss<ن٪a/eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>
   <ش (i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886>
   <ش (i/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۸س=hن٪۱۳۹۷-eclass=iem-886>
   <ش (iز6/ زa/rاa وشفش ٱاش>-؄<=i-قرrٳ-<ٴسa د>< (iح زe ؆ٮ/رۭ (سرش=نردرآنۭابۭابم-؆ٴٯ؆.class=i/ر۳>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i- POKEHMADANI.COM : eclaكه|eclaiem-886><ي|eclaieef=/fa/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.pokehmadani.com/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>POKEHMADANI.COM : eclass=iem-886>
   <يef=/fa/=class=iem-886>< class=ir-886><يef=/fa/=class=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>=class=iem-886>
   <ش (i|eclass=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>pokehmadani.com// class=item-886>
   <ش (i- class=item-886><

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ب>lasseclass=iاa rح/fa/ .ش>-؄class=iem-886>
   lass واa rی-قراa 6؆ونالa بان=a<نی-قرe-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rhref=/feclass=ir-886>
   <ش (ieclass=ihem-ال-۳ خ-س>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rhref=/f- class=item-886>
   <ش (i- class=i/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>شرssreclaم-ٳ->lass۪؄ا<ان=a<ب>lasseاa ومس>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rوماeclass=ir-886>
   <ش (i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/rوما- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rوماeclass=ir-886>
   <ش (i aوماeclass=i<ناخcی-قرا/م-؆eeclass=ir-886><ش (i.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رrcی-قرem-886>
   <ش (i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماef=/class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>
   < ف=سۭ ضeتر صن۹۳ خ-س>ma (عتقوماeclass=ir-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ک/مeclass=ir-886>
   -؁a تار اس|eclass=ieef=/fa/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۪سن>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۰/۱۳۹۳-٨ا>-؁a تارa نeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>بتf=a نeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۹آذ ۱۳۹۷-چ><ی ؄یک=i۹ن=a>< (iتf=a نeclass=ir-886>
   < آس/وحr-آس/تع؄ق/s؁.(/س.تر انeطڄب=a> / /ssر(iتf=a نeclass=ir-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>(iتf=a نeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>2018/12/ب/،.خن-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۷/۱۳۹۷-ب(iتf=a نeclass=ir-886>
   سرٴنا (em-اt=رم< (=/=ر-fسس><.class=iem-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ب(iتf=a نeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rوما- href=/f-ب/،.خن-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ب(iتf=a نeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rوما- class=item-886>
   <-=hل/


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-ل؅سef>-زif=

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886><ي(iتf=ينeclass=iem-886><ي/ر۳>e (-IRANPOKEH.IR/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.ecی-ق%20em-886><ي%20%20(iتf=ين%20ecی-ق%20em-886><ي%20/%20ۧ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886><ي×rhref=/feclass=ir-886><يef=/fa/×ref=/fا؄ي؆rclass=i×rclass=irددي×rclass=ir-886><ي-886-ي×rclass=ir-886><ي-ا/مي×rclass=ir-س=iاي×rclass=ir-886><ي؆ددي×rclass=ir-886><يچ>س.؟
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>2۱هٴنا-(iتf=a نeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ب/،.خن-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۵rhref=// < ۱۳۹۸-(iتf=a نeclass=ir-886>
   < ز را-eا fسآ=//=iاوم .
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iref=/fa/| -eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   >-ز6/ زa/rاa وشفش س sرeٳ-<ٴسa د>< (iح زe ؆سرش=ir (iتf=a نe<وعeclass=ir-886>< ssre8س.س>< تر ش=if=-.س>< ef=/fa/ج؆تسر/ssرتسراa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/ر/تf=a نeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>س=hسرfeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>تر ema7؇rclass=irاa r886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ازa عeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ازa عeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>  ن=aعeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۸ر/ /شا۱۳۹۸-eclass=iem-886>
   -؁a تتf=a نeclass=ir-886>اتسد۬t=ٔ؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886><ي-ef=/fa/-؆><يلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>pokehmadani.com/fa/ class=item-886><ي-ef=/fa/-؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclaكi|eclaiem-886><ي|em-886>< ل؅هدي|eclaieef=/fa/|خشي؆rclaiem-886><ي|خرa / ج-۳=hسرfeclass=ir-886>
   ef=/fa/-٪وtنa e>-fسf=// )لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   < ssre8س.س>< af=/fa/ بزر6رهم/ن-؆><ب۳ربرa سران->
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/feclass=ir-886>
   =a<سا۲٨>-ز۳>=a<سر(ترeclass=iۧس.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e-سقوماeclass=ir-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e-س-rوما-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>=a> / /ssر/rم/نچ=iعد،م؄ٱب/۹ث6ر

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   < ssre8س.س><

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   < ssre8س.س><یeeir=a<7؇rرطۨ/رrcی-قرem-886>< م-886>< ل؅هدa ef=/fa/۳؆>-ر/جر1ef=/fa/ۧ<ۨ/رسراسر کشٮر .
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۴آذ ۱۳۹۷-قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ازa عeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۶rرسد۱۳۹۵-eclass=iیeclass=ir-886>
   =a=a
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قومارزeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iref=/fa/؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۷بهمن۱۳۹۳-1-7-5سطڄا۹ا۪م-886>
   -؄/faارa تبلٲ/rca رمam
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iتبلٲ-قومارزومس><
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iتبلٲ,ehref=/feclass=iتبلٲ/ا/e ( ری ؄صخرت=aنت=a ا۳زوس8em-.f=م88,٨eاa طڄا۹ا۪٨a ش-.f=به eاa رa /eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۶آذ ۱۳۹۷-//منa/ /ۧ ss=fa/؇(ترeclass=iۧa ؈ج؆تسر/ssراز۴=if=-.س>< بس.س>< آس/ا.س>< تبلٲۧ.خراج emٱشٯ.سa /؈ج؆(و-ٯ/؂وماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؂وماeclass=ir-886>
   <يلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.pokehmadani.com//rوما- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؂وماeclass=ir-886>   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؂وماeclass=ir-886>
   <ي/claكieef=/fa/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rوما- class=item-886>
   <
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماآن= ل=class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۵ /۱۳۹۶-rوماeclass=ir-886>
   ef=/fa/:href=/fدنa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   < آس/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   < آس/ -fسf=// رتب ط . قوما رزtنeclass=ir-886>ط=/eۨا= بٯدن /۲a ن=irاa ؄ /و ۧ.خراج em88t=نeclass=iۧز
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۱ قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ص(ح=iۧص؄ٱ-e-ssreclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/feclass=iبلٲیehref=/feclass=irf=/fa/ۨسنالتf=a نeوماٮۨتf=a ن؁a ت.لطځاج-۳=hسرfۨسfسf=// ٨a رeو۪eسس٨ال؆.href=/f24 ع-/و7رز
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رeوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>
   < آس/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>
   < آس/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>مح سۨ/رeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>claم-ٳ؇بلٲ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قومارزeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rوماeclass=ir-886>
   <سf=
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=i86۳a
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما- class=item-886>
   <-=hل/

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ir-886>
   < ۱۴۰۰۰,٧؅س>< ۱۱۰۰۰,ef.f=م88,f)ۨن/ ؇ خ-س><,۵۰۰س>ٱ۶۰۰.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماسنa

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>271-rوما-سنa<- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماسنa
   .eوماclass=ir-886>ۆقا=اa e (.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۯ (.>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۴eوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوما؇ن=aعeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> .feر-سنa<- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>
   ۆقا=کشٮر / نa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eوما- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۹ش=if=-و ۱۳۹۷-=hن٪eو,٧؅س>< ۲۷۰۰۰,٧؅س>< ۲۵۰۰۰,ef.f=م88,f)ۨن/ ؇ خ-س><,۵۰۰س>ٱ۶۰۰.class=ir-؇ قوماclaiem-886>
   <
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eوما- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۹ا=/ /شا۱۳۹۵-eوماclass=ir-886>
   < (۪حe؄ec؇ خ-س><،eclass=i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeef= .
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۲ قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=ir-886>
   <
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>
   ت2em-.f=ا۳زو4em-.f= ۯس.>:em-f=ۭ۳ خ-س>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i/

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i->سm؇وشفش a بra اسبaٮm-.f؄ل-سss=iب=iن=a>< sscر ک<ن٪a/-س=hسدرمa دد.eclass=iش ؄نaعeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا/e (›ا/e (›srو سر›ssrو سر
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۱،ر/د۱۳۹۸-ehref=/fن=aعeclass=iۨ،/mٱوmدد-ٮ88سa e۳.قوم<ۨ،eومام-886>< قوما
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رeوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قومارزeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i خ-س>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=if)ۨن/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=irf=/fa/۳؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخa ؅؄ssش<
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eوما- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۳۰ehref=// >< ۱۳۹۶-جeا f)ۨن/ و ehr ز eclass=i خ-س>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۯ (.>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> س=hن٪۱۳۹۷-٢a ا/؇(/مرa /eclass=iem-886>
   مem /e8/؟
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>277- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/feclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> price-pumice-esfahan/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/۱۳۹۷-٧

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوما- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/f eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/f- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/f eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/f eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/f- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۷ س=hن٪۱۳۹۷-href=/f eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=i/ ص(و (بreچ-eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>tag/rوما- class=it/t ص(و (/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ونالa بان=a<نی-قرe-886>
   سm؇وشفش a بra اسبaٮm-.f؄f؄ ست.-ق؅هm-.f؄f؄ss=i ص(ٱ-.f=a نخ- تclass=i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رeوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>رa /eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/f eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما- class=item-886>
   <-=hل/

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ir-886>
   < قوماclass=ir-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۯ (.>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۴eوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماآن= ل=class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۵ /۱۳۹۶-rوماehref=/f eclass=ir-886>
   ef=/fa/:href=/fدنaef=/fa/(ب،/mٱ–rhن٪eو–r-دد-؆--886سa )rومابreحسm-.f=م88e
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eوما- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۹ش=if=-و ۱۳۹۷- class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ل-سقوماclass=irm-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ل-س-rوما-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ef=سر ست؇/ref==i۳mef=/ۨ/رeوماclass=ir-886>
   / /ssر/rم/نچ=iعد،م؄ٱب/۹ث6ر
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeef= .
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۲ قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   <
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>
   < +ssre8a /.-f=/۪حم؄:aنت.س2em-.f=,ا۳زوس4em-.f=,٨ٌ/ی <8em-.f=.eا خرa /
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>شرssrۧ؄ /aپخf eclass=ir-886>
   -و f= rاa r.><وعباef٪rاa amاam a
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۴آذ ۱۳۹۷-قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوما؇نaعeclass=i-eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e-سقوماواa efز=irclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رeوما؇زeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؂وماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=irf=/fa/۳؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا/ /رeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.pokehmadani.com/fa/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا/ /رeclass=ir-886>
   <باeوما؇ra اeca ن-.f=-eclass=i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا/ /-eclass=item-886>
   <-با-rوما-بra ا-ec/

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>رتب>:۴٫۵-‏٨ٌزبa نa ا=/=rhلاح
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۲<=hن٪۱۳۹۷-ا/ /رeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما؇نaعeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> .feر-سنa<- class=item-886>


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eclass=iبeا ؇ خ-س><
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> خ-س>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeچ
   < ن=am/رeclass=irاa r886>سssr alassواa بa-e؁a ٮۨalassواa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۳نaعeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۹خر/د۱۳۹۶-rclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> faa نٮۨزر/.f=a ناٮ؄ /s<ن٪eرeclass=ir886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا/ /رeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   .۬a/-.r- ر=ir/ /رeclass=ir-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>چam/رeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> how-prepared-pumice/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۳۰سرابa/-ا۱۳۹۸-چam/رeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/ر/ /رeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما؇زeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>a/-.f=a نeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   <- /
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e==irhref=/f eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما- class=item-886>
   <-=hل/

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ir-886>
   ۆقا=کشٮریا.ۨسa <رa اaس. <زن؇ea نن٪م-؆eرن٪؆etوتقومالspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ؇ (.>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۴eوماclass=ir-886>
   ۈ100/۲سرclass=irhن٪e؂و100/۲سرclass=ir-دد-؆160/۲سرclass=iلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماسنaعeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> .feر-سنa<- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>
   ۆقا=کشٮر / نa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eوما- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۹ش=if=-و ۱۳۹۷-ۆوعclass=ir-886>
   ۈ-٧/e8eو,٧؅س>< ۲۲۰۰۰
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>278-rوما-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>97
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ir-886>
   ،eوماclass=ir-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>
   <
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>
   ت2em-.f=ا۳زو4em-.f=س/ی <8em-.f=,٨eاa طڄ ع-٨a ش-.f=؇ا۪em-ا-8؇e=اa /.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا/e (›ا/e (›srو سر›ssrو سر
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۱،ر/د۱۳۹۸-href=/fدنaۈamخeaa r -886۳a r۳.قوم<ۨ،eومام-886>< قوما
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeef= .
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۲ قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/feclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-ehref=/f-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/fدنa<=hس=واa خ-س>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رehref=/feclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوما؇زeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=irf=/fa/س؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=if)ۨن/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eوما- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۳۰ehref=// >< ۱۳۹۶-جeا f)ۨن/ و ehr ز eclass=i خ-س>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>277- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/feclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ؇ (.>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> س=hن٪۱۳۹۷-آۧ/؇(/مرa /eclass=iem-886>
   مem /e8/؟
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> price-pumice-esfahan/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/۱۳۹۷-٧

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/feclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/f- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/feclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوما- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=i/ ص(و (eچ-eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>tag/rوما- class=it/t ص(و (/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ونالa بان=a<نی-قرr-886>
   سm؇وشفش a بra اسبaٮm-.f؄f؄ ست.-ق؅هm-.f؄f؄ss=i ص(ٱ-.f=a نخ- تclass=i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/feclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/f- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۷ س=hن٪۱۳۹۷-href=/f eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>pokehmadani.com/fa//class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> خ-ارclass=irm-886>
   ۆقا= e (اامس>ۅ-88/=اa نش=if=(8حۅ-؇وا/اش-rزل

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>http://iranpokeh.ir/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eوما- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۳۰ehref=// >< ۱۳۹۶-class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> tag/rclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>8س/ ۨن/ <-ده,/ehr-.f=eسل=دa rhref=/f eclass=ir-886>
   ٱrhref=/f eclass=iehr ز / ص(و (,ۧن=a<نی-قر خ-س>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرr-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>277- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886><ي/ ص(و ( يss=اباss=(يا.f==(em-f=ۭ=mياشٯss=if=mef=/=irياٮس><واٮm- ><واي/يsf==ss=ie<ياب=if=mوm/رem-f=ۭ/ =/٪یا.ehr-a/ssre8.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ؇ (.>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> س=hن٪۱۳۹۷-آۧ/؇(/مرa /eclass=iem-886>
   مem /e8/؟
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> price-pumice-esfahan/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/۱۳۹۷-٧

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/feclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/f- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۷ س=hن٪۱۳۹۷-href=/f eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/f eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/f- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/f eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>tag/rclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-اۧa rی-قرem-886>
   <امس>ۈ ژa rاa rی-قرeاa r-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=i/ ص(و (رچ-eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>tag/rوما- class=it/t ص(و (/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ونالa بان=a<نی-قرr-886>
   سm؇وشفش a بra اسبaٮm-.f؄f؄ ست.-ق؅هm-.f؄f؄ss=i ص(ٱ-.f=a نخ- تclass=i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رeی-قرe-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>رa /eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/f eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e==irclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>map expand icon
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-> (ب،ر/ ص(و (
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>و/س:ref=/f؈,٧ص(و (؈,٧س.ا(,ۧص(و (؈
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>.f=/ عeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>.f=/ عeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ؇ن=a<نی-قرe-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۸ۧرابa/-ا۱۳۹۸-rf=/fa/->a زشورواa ٧س.ا(ssre8س.ا(ٮm-ssrشورس.ا(قf=/fa/ ست.رشٯe -.=/=رef=/fa//ط/faس ل واa خe/ m-.f/د۬ا-a/ٔ۳؆><ج mنذeف۪a/  ست.لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e==irclass=irf=/fa/۳؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=irf=/fa/لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=irf=/fa/-rسل=دa rhref=/f eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   <ج mنذeف۪a/  ست. سل=شور
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   <ج->
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886><ي-قf=/fa/-؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>pokehmadani.com/fa/eclass=item-886><ي-قf=/fa/-؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclaك=i|نیك=ir-886><ي|r-886>< >؅ه86>|rیك=irf=/fa/|ري/eclaك=ir-886><ي |رa / جa/-.=hسشclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماef=/eclass=irf=/fa/ه(/ن-class=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما-ef=/heclass=itef=/fa/-ه(/ن/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۵ۧرابa/-ا۱۳۹۸-rوماef=/eclass=irf=/fa/ه(/نماe٨=86>ٮma اٮس><ارa /ا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=irf=/fa/۳؆>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=itef=/fa/-۳؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۵href=// >< ۱۳۹۸-rclass=irf=/fa/۳؆>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرe-886>


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rhref=/f eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=irf=/fa/۳؆>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۷به(>< ۱۳۹۷-claك=ir-886><ي /ن=irاa ۳بك ص(ا<ف-88 ؄ياrاي وشفش =ا.rr-يا8rتa/آ=erۨa/r-f=ۭ۳ خ-س><=mش ۨ=i<قۨ=(شنe سf=if=/=حجmيسياreآ(
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؄ س.reوماeclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؄ س.-rوما-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rf=اا./rقس==imef=/ۨa/reوماeclass=ie-886>
   ا/ss=i/rم/نچ=iعٯس>(ٱ-اعث/e8>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رeی-قرef=/fa/۳؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؂وماef=/eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=i-ا/m
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۳؆؇eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>reوماeclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ie-دد-
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما- class=item-886>
   <-=hل/

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>reوماeclass=ie-886>
   ل=m ج؁۪f=/.f=a لٱفef 50 /۲سر٧؅س>< قوماeclass=ie-886><ٮ/ ن-اehلاح ح>(eی-قرef=/fa/.لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ؇ (.>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۴eوماclass=ir-886>
   ۈ100/۲سرclass=irhن٪e؂و100/۲سرclass=ir-دد-؆160/۲سرclass=iلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؂وماآ(لا نeclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۵/۱۳۹۶-قوماhref=/feclass=ir-886>
   ۈ–rhن٪eو–r-دد-؆--886سa )قومابreحسبmr.eم88 r
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eوما- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۹ش=if=-و ۱۳۹۷- class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؄ س.reوماeclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؄ س.-rوما-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rf=ااا/rقس==imef=/ۨa/reوماeclass=ie-886>
   ا/ss=i/rم/نچ=iعٯس>(ٱ-اعث/e8>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>reوماeclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeef= .
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۲ قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   <
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>
   < +ssre8ل=i.f=/a ت ح>(: =aنت.ا2em-.f=,ا۳زو.ا4em-.f=,ب،/ی <8em-.f=.e8a ،رa /
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>شرssrۧ؄ /وپخf class=ir-886>
   -e- >سواa rتنa،eن٪واa وmاوmی e<وبa/re (eآ(=//><
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۴ و ۱۳۹۷-قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؂وما؇نaعeclass=i-eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e س.reوماeاa ۨef=/شدهeclass=iem-886>
   < قوماeclass=ie-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رeوما؇زclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=irf=/fa/۳؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا/ۄ=iclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.pokehmadani.com/fa/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ی عاssr=a
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ie-886>


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>.f=/ عeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>.f=/ عeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> دن=a<نی-قرe-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۸ۧرابa/-ا۱۳۹۸-rی-قرe-886>
   <ج mلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886><ي-قf=/fa/-؆><يلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>pokehmadani.com/fa/eclass=item-886><ي-قf=/fa/-؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>claك=i|نیك=ir-886><ي|r-886>< >؅ه86>|rیك=irf=/fa/|ري/eclaك=ir-886><ي |رa / جa/-.=hسشclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ie-886>
   <ج->
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/feclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e س.reوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e س.-rوما-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ٯس>ا/ss=i/rم/نچ=iعٯس>(ٱ-اعث/e8>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   <س=؅ه86a rf=/fa/۳؆>a /جر1rf=/fa/ۧٲم-886><ب/ر۳را۳رssrٮر.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۴ و ۱۳۹۷-قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>.f=/ عeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۶eر/د۱۳۹۵-rی-قی eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-س.جخواa rرطۨ/رeی-قرr-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما؇زclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=irf=/fa/۳؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclaم-ٳ

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> /ن۳.>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۶ش=if=-و ۱۳۹۷-rیم-ٳ/ٯس>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rی-قtem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۸ۧس=hن٪۱۳۹۳-rیم-ٳ اrم (rی-قرem-886>
   a (eسssrش ٮسس.خر جrیم-ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rیم-ٳ

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rیم-ٳ-

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۵ و ۱۳۹۷-نیم-ٳهم (rی-قرem-886>
   <سeزشmن/ee؅هssr=/ر/دن=a
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>emشخ۵،ا۹mamٱنیم-ٳ|سبaد (=issr>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>emشخ۵،ا-۹mam-rیم-ٳ/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۳ۧ ۱۳۹۸-rmشخ۵،ا۹mamٱنیم-ٳ

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>.ارa خچ=iنیم-ٳ|سبaد (=issr>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>.ارa خچ=i-rیم-ٳ/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۹و ۱۳۹۷-،.ارa خچ=iنیم-ٳ(rی-قر) -ون>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eیم-ٳpumice|class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> rیم-ٳ-pumice/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> pumiceclass=irاa ۳؁a د =/؇س. (ا<،/e نیم-ٳmٱن>mن/-eclass=iابلٲ-eclass=irخ؈ط-rی-قر-886سa eclass=iب،/mٱز(rی-قرeیم-ٳ750 >a (و
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>سبaد (=iنیم-ٳن-دد-؆

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۳و ۱۳۹۷-،بaد (=iنیم-ٳن-دد-؆a ۧ؆د (=iنیم-ٳن-دد-؆ور/ٮنسm-ss؆؇em-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> (=a

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۰r-/د۱۳۹۵-ۯر اe (/ٮج(سۧٲrی-قرr-886>
   hس/=ie ا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> rیss=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>س.جخواa rرطۨ/رeی-قرrیم-ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نیم-ٳۯر ssr (رa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>claم-ٳۯر بت(
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclaۯر rیم-ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>؆؇eیم-ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱fدن.خاب؆ی-قربe8a f)ۨن/ |class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ۱f-ن.خاب- class=ite8a -f)ۨ-بa/ /
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۲ۨ/>mن۱۳۹۵-۱fدن.خاب؆ی-قربe8a f)ۨن/ د (؈ss=iبe8a eٴاب،e (؈ss=iبe8a ب (طefت (؈ss=iب،/mی rی-قرr-دد-؆ (؈ss=i886سa نحrfa/ss=س ز ب نیss=i.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نحrfa/f)ۨن/ دی خ-س><|class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> نحrfa/-f)ۨ-بa/ tی خ-س>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۵/۱۳۹۳-rحrfa/f)ۨن/ دی خ-س><چ=iنa(؈ss=iاa بe8a f)ۨن/ >mنا<ا<.؟٨/-.f=(class=ir-886>
   class=irhن٪eوب ی لٲ10؇=و20emلل=m-.f=
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>f)ۨن/ >cٴاب،eب نیss=i|class=irf=/fa/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> /ن۳.>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۷ش=if=-و ۱۳۹۷-ب f)ۨن/ >cٴاب،eب نیss=i؆وناs=<ل=m.f)ۨن/ >cٴاب،eب نیss=i
   cٴاب،eب نیss=i-ssوا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>.ص (e٨e8a eیss=i؆f)ۨن/ لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نارتصخea بe8a eیss=i؆f)ۨن/ لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>f)ۨن/ ss=طefتب نیss=i|class=irf=/fa/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> /ن۳.>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۰rور۱۳۹۷-هم (ط/fر ssرem- ۯ (a /اhس/=iدر f)ۨن/ ss=طefتاس.. ؄em- ۮ/fس>ef)ۨن/ ss=طefتب نیss=i؆e8.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نحrfa/f)ۨن/ >cٴاب،eی خ-س><-rی-قرe-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نحrfa/f)ۨن/ >cٴاب،eی خ-س><-rhref=/fد/-.f=(class=iب،/mٱ (؈ss=ie-دد-؆ (؈ss=i886سa (؈ss=ieسf؇ لclass=iب،/mٱ(؈ss=i886سa rی-قرe-886>


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>f)ۨن/ > ehr ز ب نیss=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> f)ۨ-بa/ tو-ehr ز tا-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>f)ۨن/ > ehr ز ب نیss=ie-886>
   ehr ز ی خ-س>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>(؈ss=if)ۨن/ -rی-قرe-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>(؈ss=i-f)ۨ-بa/ /
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۴ اس=hن٪۱۳۹۷-چ=iنa(؈ss=iاa بe8a f)ۨن/ >mنا<ا<.بe8a .f؄ل=a ۢا)۬ا- شدiبرef= >cٴاب،e (a اٲب/رf)ۨن/ ef= <ح ب،eخ/fس>- بٮد .رeنظ/fر رssrو
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نحrfa/f)ۨن/ .f=/=rی-قرe-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>(حrfa/-f)ۨ-بa/ t.f=/=-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۳۰و ۱۳۹۳-rحrfa/f)ۨن/ ehی خ-س><ب نیss=ie-886>
   < <ک.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>پ؈ss=iیssابrf)ۨن/ بrerسss ز -f)پ؈لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>a س. (ٮب(وs۳. (›ز ۨ=›ssr rssr=›ssr rssr=لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۵ۮردا- ۱۳۹۸-r؈ss=iصناوe-886>
   cٴاب،ea ا>cٱ ssre8/نss=؆وپزخس><لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>س.جخواa rرطۨ/رeی-قرf)ۨن/ لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما؇f)ۨن/ >cٴاب،eلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>f)ۨن/ >cٴاب،eب،class=iلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>86س-ز- ش)ۨن/ >cٴاب،eلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما؇6س-ز- ش)ۨن/ >cٴاب،eلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eلef)ۨن/ >cٴاب،eلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eی-قرلٲ

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ss= ز ب نیss=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما- class=item-886>
   <-=hل/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>
   mو(ج؁۪f=/.f=a لٱفef 50 /۲سر٧؅س>< قوماeclass=ie-886><ٮ/ ن-اehلاح ح>(eی-قرef=/fa/.لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> /ن۳.>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۴ قوماeclass=ie-886>
   ۈ100/۲سرclass=irhن٪e؂و100/۲سرclass=ir-دد-؆160/۲سرclass=iلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماآ(لا نeclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۵/۱۳۹۶-قوماhref=/feclass=ir-886>
   ۈ–rhن٪eو–r-دد-؆--886سa )قومابreحسبmr.eم88 r
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eوما- class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۹ش=if=-و ۱۳۹۷- class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e س.reوماeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e س.-rوما-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rf=سر٧<./eef>=imef=/ۨa/reوماeclass=ie-886>
   ا/ss=i/rم/نچ=iعٯس>(ٱ-اعث/e8>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>reوماeclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eeef= .
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۲ قوماeclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>
   <
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>
   < +ssre8ل=i.f=/a ت ح>(: =س>ت.ا2em-.f=,ا۳زو.ا4em-.f=,ب،/ی <8em-.f=.e8a ،رa /
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>شرssrۧ؄ /وپخf class=ir-886>
   -e- >سواa rتنa،eن٪واa وmاوmی e<و/ۨa/re (eآ(=//><

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۴ و ۱۳۹۷-قوماclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما؇نaعeclass=i-eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>e س.reوماeاa بزدهeclass=iem-886>
   < قوماeclass=ie-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>س.جخواa rرطۨ/رeوما؇زclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ie-886>
   <
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ief=/fa/۳؆>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا/ۄ=iclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۱ claم-ٳ(rی-قر.بلٲ):ب=iنa=-ssسدهکشf)/جا-=ieاa تاrیشfب،=iنa=-ssسان٪e/e ؇em- ،ان٪eز)ۨ،eاa re8 خ-ی س.hr ٪eاٲ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>
   <ی ر٧<ط=a قجا-=i.بلٲ-م- (=iس.ا=و،/ۨ/رe-؄em-886>< كr><ی ر٧ما=rذe٧س..rی-قر/ نemنط/ر/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۴ اe8a ب/ٴا۱۳۹۱-eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>.hr (اeclass=ief=/fوپی-قر.بلٲ-eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>claم-ٳ(rی-قر.بلٲ):eوماeاe٧سٳ۳ا۲و؁a تem-.hr (ا٧س. ص(e><ی٧سs=ل٧ :نسناخ-iclaم-ٳ:٧سrا>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> (=aعeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۰r-/د۱۳۹۵-ۧسs=ل٧ 2.نیم-ٳ.class=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ie-886>
   <-۴ورآسلspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۷ehref=/e8a =-۳۹۸-r؈م-ٳ:٧ نea
   بeزخصخص > >بeزr-ssra ٮبس.ا=و،/ class=ir-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>
   mنا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>(وssبaنیم-ٳبلٲ-ra ازre8 ز
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>(وss%20بa%20نیم-ٳ%20بلٲ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نیم-ٳ(pumice) -سنی-قرem-886>
   mناmيب،شٯك=iبع>ا/e8ٮد(
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>رa /-rیم-ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>
   m۵،رفع>دiآ=در ذ؄(=//>شدiاٳ..؄ /مص >ح ی خ-س>< .ا.f=/ر=i ن-قرeز(rخصخصنیم-ٳ( pumice)fٲ-ssss=mr=اٳ.e><لٲنفخذeٰe
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>/e=a/رو؇ن٪|؄ /s=<ن٪a/(وssبaٮس؆reش |
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> س==a<(وssبaنیم-ٳو؇ن٪.claم-ٳ.ا<لاعاتب ش-.f=.وssبaع ق/e (clٱ-س.اe=داe).وss-۵-laن؄ ا
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>erf>شرssrنیم-ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>map expand icon
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>شرssrنیم-ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-ssاأe ؆ss><ن٪a/مص >ح ی خ-س>< /ابلٲ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>و/:٧س. (وا۬ (شرeوی بلٲ،=؈ روا۬ (
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>و=if><مان٪a وا۬ (شرeو
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>و=if><مان٪a وا۬ (
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>>دi href=/fa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>s= بa بزe< ><ما-ٮa a ؆؇ بa ؆س بa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>s= بa بزe< ><ما-ٮa a
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما؇(لا نeclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۵/۱۳۹۶-قوماclass=im-886>
   < قوماehref=/feclass=iem-886>(e><ق؄a =ش=if=-رem- برe.f=/=rماe8(rادر اخا رmشا=a (عز)۲دf=
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نحrfa/f)ۨن/ ی خ-س><|class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نحrfa/-f)ۨ-بa/ tی خ-س>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۵/۱۳۹۳- >ف–۳ر خنسٮدس>< /f=/=اea ا>-؈ر:/ ن؇ ؄تب=i نۧرا۹mلem شٮد /faf)ۨerf=rm- برem شٮد.f)ۨن/ ehی زa ی f)ۨن/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eز(rخصخصنیss=im-886>


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eز(tem-صخص-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۹ا ۱۳۹۵-rز(rخصخصنیss=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۵/۱۳۹۳-rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>[PDF]rm- برeز(r>mق/e مص >ح
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rm- باeرطۨ/ر۬e= چا؄ ،؇جerrز(rص >ح rص=/a ر س=ج mد(if.4 بe (em- بةٮز( ك۬سeبرحسبن-laت(sr>ياٳ.ss=ie=آ=e8ر-3-2-7 .classةm-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نحrfa/rm- برeوماehیمت(e.fhr (ا٢=باrclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نحrfa/tem- ب-rوما-ehیم-ت(te-.fhr (ا-٢=tا-ec/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۸و۱۳۹۶-ehی زa ۨاef=/f؇؆ا(class=i). *جa/-.ehی زa ۱۰r-=مر،=is=mr=اٲ-ssr-=م88 (.f=a باe/ح86>د۰.۹r-=م88)نیss=iea ا۲اٳ..eوماeر
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> /؆(=/عeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۹خردا- ۱۳۹۶-class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>رta طe><حrfa/۪حrfل=class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نحrfa/-۪حrfل=-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۱۴/۱۳۹۴-/زetنس=د زه/)=ی(r-=ssre8()sr> ؈mۨeاa rm- برتeوeۧرr-=اژا. (sr> ؈mۭ ؅(eی-قرem-886>
   ؈m>ح-ٸ/e8f>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=im-886>
   m قوماclass=im-886>m /e8f:ef=/f؇ fa: با=/)=یس=(=/عد >
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ٯeefیس؇یe (/اclass=ir-886>
   hیمت(/جeاa f)ۨن/ -
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eeefیس؇tیe (/ا-eclass=item-886>
   hیم/ج//em-8م/رa tem-.f=//
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۹(>mن ۱۳۹۷-هرmا=مر>hیمت(۵ۧ؄ ۷ss-ٳ؇وماeجa/-./جeاa f)ۨن/ >

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>س.جخواa rرطۨ/رem- برeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ا/ۄ=iclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوما؇ef=/rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>s= ز ب نیss=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iلٲٱs

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eخ؈طنیss=ieوماe
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eحrfa/ss=س ز ب نیss=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۷ب(>mن ۱۳۹۳-rیك=iس=hي-؇؈ج نس ز=i.س.خر جrرخب.=a =eبssr=a =eclass=im-886>
   mن=iواa کrfa/۳؇ن٪r. (٢ب،/.اكrرe8س ز=ir (ی خ-س><(emنابۨeاa rm- >ح
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>بr. (٢ب،/جا-=i.e (ز)۪><ب/f؇ا-=i)=٢ب،/ی خ-س><حra .rclass=im-886>
   a (جassا؈ج نس ز=ie8>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclaك=irm-886><(ابي-وr. (٢ب،/ زrرخب.=ي= بكr.=ي=e>mنا

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=i؁a د وبssr. (٢ب،/ لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=i؁a د وبssr. (٢ب،/  class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=i86سa /class=ir-؈طr. (٢ب،/|class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eclass=it86سa -eclass=item-؈ط-r. (-و،//
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۶ehref=/e8a =-۳۹۶-class=iem-886>
   ؄ل=mا=a اٮ؄ /م-ٴٮد.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eحصخ(،ت/eclass=it؁a د-.بلٲ/eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>
   ؄ل=mا=a اٮ؄ /ٮبa/اس>erf=کشٮرfیe (
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>رa /class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.pokehmadani.com//رa /-eclass=item-886>
   <لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> خ-،ررa /eclass=iem-886>
   <(hي-؇ي-خ-كr.ر(em-ي=بa/سhي-؇ي-زe8اٳ..claك=i
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>م886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>برeب۳fیا م886>(e (.خاب۳fیزrclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rي=اeر =ار =كr88 rclaك=iس=hي-؇س. (آب،/:emخ؈طوِ ژ=i(وsse< 0500 1اٮ؅س><.emخ؈ط::6000 ٧؅س><.86سي::17000 ٧؅س><.ن-ددي:16000 ٧؅س><.،/r>(:15000 ٧؅س><.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>
   ح|مرع
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eclass=item-؈ط-r. (-و،//
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>86سا/: (r-88-=؇س. (آب،/(وا۬ (شرeو,rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>س.جخواa rرطۨ/رeclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eز(rخصخصنیss=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em- برeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>پ؅ٳبلٲ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rرل تبس. (آب،/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماcla؅ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ircla؅ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوما؇ef=/rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>erf>rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>map expand icon
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-ssr-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>و/:٨س. (آب،/ <. (آذا۬ (شرeو
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>
   ؛ افن..rclass=im-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۷ب(>mن ۱۳۹۳-<.خر جrرخب.=a =eبssr=a =eclass=im-886>
   mن=iواa کrfa/۳؇ن٪r. (٢ب،/.اكrرe8س ز=ir (ی خ-س><(emنابۨeاa rm- >حrhref=/fa rاe a/۳ ز (
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>رa /eclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.pokehmadani.com//رa /-eclass=item-886>
   <لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iقf=/fa/rm- >حrmae8>
   erf=ایe ( زاس>em-8886><ا>شeر(احr-؇ب،/ب،ش-قز=ss=٪a)-،> ؆r-ssن٪ٮب ssmا=a ؆rوما؇س>-/(i/اخ-a =
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclaك=irm-886><(ابي-وr. (٢ب،/ زrرخب.=ي= بكr.=ي=e>mنا

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>
   ح|مرع
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eclass=ite-ددa tبr. (-و،//

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>86سا/: (r-88-=؇س. (آب،/(وا۬ (شرeو,rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>
   ح|مرع
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eclass=item-؈ط-r. (-و،//
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>86سا/: (r-88-=؇س. (آب،/(وا۬ (شرeو,rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> tag/قوما-eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>بs۳آر/fa e>وماclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elaك=irm-886><(ابي-ٮبس. (آب،/|class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eclaك=item-886><ي-.بي-te-r. (-و،//
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elaك=irm-886>
   <(ابي-ٮبس. (آب،/ زrرخب.=ي= بكr.=ي=e>mنا<ا=ي=eیك=ir (
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=iبس. (ا<،/ابلٲ mا=a –۴eر mص >ح-href=/f/هآ(لا ن
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elass=ir-886>
   ma
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>صفحri ص(a ·/با=//س·اسٳاeس·/ل=a اص >یe·href=/f/ه·پa گیea س؁،رشات·حسابکrبa em( لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=i؁a د وبssس. (آب،/ لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecla؅ٳ(pumice) -سنی-قرem-886>
   mنا<صختٮحe eا مa ،شٯطخa ss=i. .rhref=/feclass=ie-ددa ؁a د و ژ=iی خ-س><(اa لوssٳeرس><.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>س.جخواa rرطۨ/رehref=/feclaك=irm-886><(بس. (آب،/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em- برeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوماcla؅ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecرل تبس. (آب،/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ecla؅ٳۧبلٲ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ircla؅ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=ie-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۷ب(>mن ۱۳۹۳-<.خر جrرخب.=a =eبssr=a =eclass=im-886>
   mن=iواa کrfa/۳؇ن٪r. (٢ب،/.اكrرe8س ز=ir (ی خ-س><(emنابۨeاa rm- >حrhref=/fa rاe a/۳ ز (
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>
   : .فنrار : .r. (٢ب،/ج ت=i.e (ز)۪><ب/f؇ا-=i)=٢ب،/لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>بسmi.ع >(* *.claك=irm-886><(ابي-ٮبس. (آب،/ زrرخب.=ي= بكr.=ي=e>mناmيب،شٯك=iبع>ا/e8ٮد( خز(بسيeك=
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>claك=irm-886><(ابي-ٮبس. (آب،/|class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eclaك=item-886><ي-.بي-te-r. (-و،//
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>elaك=irm-886>
   <(ابي-ٮبس. (آب،/ زrرخب.=ي= بكr.=ي=e>mنا<ا=ي=eیك=ir (
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>
   <(اس..>class=i۳؁a د
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>س =؆e>m،رssrclass=ir-886>
   mل=iۧٮ؄ /ٮس خ-ن(ا<ۧنی (وss  و،/,rclass=ir-886><(ابي-
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rوما-eclass=itس.ا=-و،/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=i%20م-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-r-لب ssلmi a ssلa دa «rی-قرr-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iس؁a د ٮسبaبس. (آب،/ لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iس؁a د ٮسبaبس. (آب،/  rی-قرr-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>س.جخواa rرطۨ/رeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eز(rخصخصنیss=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em- برeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>پ؅ٳبلٲ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>cرل تبس. (آب،/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماcla؅ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ircla؅ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>erf>rclass=iem-886>


   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>map expand icon
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>-ssr-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>و/:٨س. (آب،/ <. (آذا۬ (شرeو
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>س عاتب،ز/)/:شب (i ref=/ ب،ز<.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>www.pokehmadani.com/fa/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۷ب(>mن ۱۳۹۳-<.خر جrرخب.=a =eبssr=a =eclass=im-886>
   mن=iواa کrfa/۳؇ن٪r. (٢ب،/.اكrرe8س ز=ir (ی خ-س><(emنابۨeاa rm- >حrhref=/fa rاe a/۳ ز (
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=im-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> eclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>صفحri ص(a -rرکrclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>href=/fclass=i-بلٲ،rhref=/feclass=ief=/fa/باrاز>ا=a =eوماٮب=iا=a =؁a ..ل/ جa/-./؁،رشبا-مسٱ/ ب رeومسٳگیea /.rhref=/f24س عeٮ7؇ef=/لspan>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>class=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>r-886>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>
   <(اس..>class=i۳؁a د
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=iem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rclass=item-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۱ rی؅ٳ(class=i-بلٲ):٨=i-ن(ان ssr-٪a/کش/fa /ج ت=iواa ت-.claش/fبrefhr برن(ان ssس >ت=i/em-/ت>m-/ت >ت=i)ۨا-eاa re8 خ- <.؁،/(i ز
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eوماeclass=iم886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>۲۶آذ ۱۳۹۷-/د >mن=iواa کrfa/۳؇ن٪class=i-a rجخ//e8/ssi ز۴eر. (بس. (و،/<. (ابلٲا<.خر جra شخ/.ا>وجخ/فee 86><قوماeclass=iم886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=i-بلٲ-قوما؇ef=/ وماe
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=i-بلٲ,rhref=/feclass=iابلٲ-/اeر ( < =بصخر.وانۧٮاٳخز(-ا 8مار م88 ,-eاa ا=لاعاتب شا=ب بeاa خرa /eclass=iem-886>
   ج ssل-ssss>
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>rhref=/feclass=iس؁a د مخصخص/f)ۨن/ ٮس خ-لوssسبa
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>< =m-.fومem-886><(اعد >اeتٮ؄ /(وssبaوماea -eclass=iا.
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>س.جخواa rرطۨ/رeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>ehref=/feclaك=irm-886><(بس. (آب،/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>نی-قرem-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>em- برeclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>پ؅ٳبلٲ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>قوما؇ef=/ eclass=ir-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=if)ۨن/
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iپ؅ٳ
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>eclass=iم-886>

   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f> ssrhref=/f/ها<زeٮm- >ح-/سیe (
   style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>style="font-size: 24pt;ftdata-mce-style="font-size: 24pt;f>و/:٧<. (اeر ( eر ( ,٧

  style="font-size: 28px;f>eclass=iم-886><ش؆ >mهٔ٢ز/|class=ir-886><(<(<.؟-ز؅نsr>|class=ir-886>class=iم886>class=iم886>د ><|class=ie-886><شه|class=ie-886>؅شش؅|class=ie-886><|class=ie-886>< |eclass=ir-886>|eclass=ir-886>mه،ب/|class=ir-886> >mع> |eclass=ir-886>خa |eclass=ir-886>ٮبe (|class=ir-886>بeز|class=ir-886>س/؇ec|eclass=ir-886>صنا|eclass=ir-886>cرل ت|eclass=ir-886>کrربرواa آ(|eclass=ir-886> کی ecیا|class=ie-886>cرل ت|eclass=ir-886>(ور|class=ir-886>یا|class=ie-886>a (ma شخ/|class=ie-886><|class=ir-886><شه|class=ie-886><|class=ir-886>خ-ن=i|class=ir-886>/><|class=irاa r886>< |eclass=irاa r886>a rclass=ir-886>

  style="padding-right: 30px;ftdata-mce-style="padding-right: 30px;f>style="font-size: 28px;f>

  style="padding-right: 30px;ftdata-mce-style="padding-right: 30px;f>style="font-size: 28px;f>

  style="padding-right: 30px;ftdata-mce-style="padding-right: 30px;f>style="font-size: 28px;f>xn--jhbb5nrg.com,rclass=ir-886>؅|class=ir-886>؅|class=ir-886><|class=ir-886><|class=ir-886>/><|class=ir-886>ن٪| eclass=ir-886>< |eclass=ir-886>|eclass=ir-886>mه،ب/|class=ir-886> >mع> |eclass=ir-886>خa |eclass=ir-886>ٮبe (|class=ir-886>بeز|class=ir-886>س/؇ec|eclass=ir-886>صنا|eclass=ir-886>cرل ت|eclass=ir-886>کrربرواa آ(|eclass=ir-886> کی ecیا|class=ie-886>cرل ت|eclass=ir-886>(ور|class=ir-886>یا|class=ir-886>a (ma شخ/|class=ie-886><|class=ir-886><شه|class=ie-886><|class=ir-886>خ-ن=i|class=ir-886>/><|class=irاa r886>< |eclass=irاa r886>a rclass=ir-886>-/(irclass=iem-886><|قوماrclass=iم886> ر|قوماrclass=iم886><|قوماrclass=iم886>ن٪| eوماrclass=iم886>صنا|eوماrclass=iم886><|قوماrclass=iم886><(|خر د وrhref=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886>ن٪| ehref=/feclass=ir-886><|قوماrclass=iم886> ر|قوماrclass=iم886>ن٪| eوماrclass=iم886>صنا|eوماrclass=iم886><|قوماrclass=iم886><(|خر د وrhref=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886>ن٪| ehref=/feclass=ir-886><|قوماrclass=iم886> ر|قوماrclass=iم886>ن٪| eوماrclass=iم886>صنا|eوماrclass=iم886><|قوماrclass=iم886><=irf=/fa/|class=ir-886><|class=ie-886>< rf=/fa/|href=/feclass=irf=/fa/|href=/feclass=ir-886><|class=ief=/fa/بaا=>|class=ief=/fa/ن=٪ج|class=ief=/fa/aa سا|class=irf=/fa/a=/س. (|class=ir-886><قf=/fa/|class=iم-886><=irf=/fa/|class=ir-886><|class=ie-886>صنا|.f؁ت-فش/ (class=ir-886><(|خر د class=iم886>class=ir-886>ن٪| صا/اتclass=irm-886>ا-<.؁،/(i زclass=ir-886> ص class=iم886><(|rclaك=irm-886><(ابي-|rclaك=irm-886><(وصنا(|rclaك=irm-886><(<(<.|rclass=ir-886><|class=ie-886>بeز|class=ir-886><ار|class=ir-886><اروا86>a |rclass=ir-886>؅|class=ir-886>|class=ir-886>/ <|class=ie-886><|class=ie-886>

  style="padding-right: 30px;ftdata-mce-style="padding-right: 30px;f>style="font-size: 28px;f>

  style="padding-right: 30px;ftdata-mce-style="padding-right: 30px;f>style="font-size: 28px;f>

  style="padding-right: 30px;ftdata-mce-style="padding-right: 30px;f>style="font-size: 28px;f>ehref=/feclass=iصنا؄ کr|href=/feclass=iصنا؄ کrاeر (|ehref=/feclass=iصنا؄ کr/m-ه؇|href=/feclass=iصناa=مس><|href=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886>ن٪| ehref=/feclass=ir-886><(|خر د وrhref=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886><|href=/feclass=ir-886>ن٪| ehref=/feclass=ir-886><|قوماrclass=iم886> ر|قوماrclass=iم886>ن٪| eوماrclass=iم886>صنا|قوماrclass=iم886><|قوماrclass=iم886><(|خر د وrhref=/feclass=ir-886><|قوماrclass=iم886> ر|قوماrclass=iم886>ن٪| eوماrclass=iم886>صنا|قوماrclass=iم886><|قوماrclass=iم886><=irf=/fa/|class=ir-886><|class=ie-886>< rf=/fa/|href=/feclass=irf=/fa/|href=/feclass=ir-886><|class=ief=/fa/بaا=>|class=ief=/fa/ن=٪ج|class=ief=/fa/aa سا|class=irf=/fa/a=/س. (|class=ir-886><قf=/fa/|class=iم-886><=irf=/fa/|class=ir-886><|class=ie-886>

  style="padding-right: 30px;ftdata-mce-style="padding-right: 30px;f>style="font-size: 28px;f>

  style="padding-right: 30px;ftdata-mce-style="padding-right: 30px;f>style="font-size: 28px;f>

  style="padding-right: 30px;ftdata-mce-style="padding-right: 30px;f>

 • style="width: 100%">

  مرaزclass=i(rخa ,ب،/ م )ش)ۨن/ /خf/س. (

  style="width: 100%">
  style="text-align: justify; ">
   

  style="color: rgb(0, 0, 128); ">class=i r-886>r--ss=f/// زهrاa آت-فش/ (< ا/اss=iپس زرسی6>< ب=iسطحزمینس=٪ ش86>>ب>صورت/ ن=irاa ریز>/شاr--(خ(f-ssیل/=٪ی6>iکri  صط(اf عa>a آ>تaسط/س./ >/ ن=ifن/ ش86>>/-خfاe-=/کr=٪/ >< قf=اeی/ rf. r-خصاتss=ی6a rclass=ir-886>با /aس> (/ =اa ٮ/=حج>a ح/aدآ ۵۰۰ا؄a ۷۰۰ssیلr/=m برr--earب)rfa > حf=اf rبرaدا (r=ط(/ذaب۱۳۴۲/ج> rتا۷۶۰-/ج> rmrf؈(m ا/ا)rfa >صوتa ض؇حشراا>mوریان=irومااf (>mناسrrا ب=ir/f =دr-ا/r/rmrf؈(m /برابر-ن=ب،ض rس><بساطازمrما=>eیژگیfa >e-صو(f/ترک)ۨا سی>س>< / =اa قf/r اب (اa <گه/ =a آبeیب شدss=ir/fجبerf؈(m-با=س خ-ش86>>یشf=/.arربردان=f ع rclass=ir-886>س>< rclass=ir-886>class=ir-886>,طراحa / ؄a   ص؄a ا=>arربردclass=ir-886>< ۲-ا/ف /(irclass=ir-886>اa ss=irیاز ب=iسبssسازa / د۳-ا/ف /(irclass=ir-886>< ۵-ا/ف /(i/تٮن=و(m-براa پرک=/=فضسss=irیاز ب=iسبssسازa / د۶-ا/ف /(irclass=ir-886>< براa پ/fش/fلf؄a/lass=آشپزf ن=i۷-ا/ف /(irclass=ir-886>e=arfقا/r اaبهر=بردrرa fا بf(8 eیبرداز/ان=iهاa ۵-۱۰ eیلa متfراa زهarی rآfیارa f=iarر eیرaدچرا ss=iبfعثeیشf=/رطaب-آبeمچ><س>< /خaبf(f=س>< تدیج / r >eیشf=/fa >e=rclass=ir-886><براa لاa =iهاa زa =>خaاسف /(irr/f/} rclass=ir-886><س=ie=rclass=iیا=-rیشf=/.-class=iاسs=یا –eمس><جrrس=؇ecا۲-class=iس؁a د ابلٲ-جrrآهaی rنref۳-class=iصنا–eclass=iصناازخa.f؄a ؇rیشf=/rclass=iسیا=irclass=ir-886>e=rclass=iب=8>=/آ>/(iاز// زهاa آت-فش/ (< ب=iسطحزمینس=٪aب-ورت/ ن=irاa ریزf=/fشااب/ /rیشf=/fa >em-//(iب(iعaاانتش/ a/ زازخf=/f>صورتاس؁نج aب-یا-ss/fآ>/(iاساf صط(اf عa>a آ>eیژگیrاa اa >em-صو(fرک)ۨا سی>س>< ٮ/=a سss>قا/r اa<گه/ =a آبeیب شدss=ir/fجبerf؈(m-با=س خ-ش86>>ی/=٪/.class=iس؁a د ابلٲclass=iس؁a د ابلٲهمس><>m- f>دلa لf/اfar=rاa a >eclass=iس؁a د rrی تaس><ب=iان=iاa اسف /(irr/f/eclass=iس؁a د ب a د ب rclass=ir-886><ب=وssیابا=سبss؈(m-a=اa =iنr/f/. rclass=ir-886>سبss؂f=/fa/rclass=ir-886>e-886>.f؄a ؇رaز (=iبیش ز۳۰۰۰ eا= earب/اe= عس یزهاa rخت؄a ss=iش/ (ل:rclass=iب // (,rclass=irخa ,rclass=iعدr,rclass=irm-/=iنrefه,اfس>f=i[…]

  // (=irm-(ب ←
  class="post-52>post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-1">
   

  style="color: rgb(0, 0, 128); ">class=ir-886>rclass=ir-886>< rm-ا/r/ا6>< /ج> سخfب (اrنa زتخ(خ(/آ><ح/aد۷hreا؈ (>یب شد.رa؇اa >em-//(ir-886>ت زذرf/غب،رa تاقfrfا ب/ر؇باقfrfیش ز۱۰۰rیلa متf /ا.ه ک ز =٪ زهeاa ف/faبراa م-اf=/بخصخصa arربرد/ار=٪.نr/fن=iاa ازrr/fa/f /اخرf/class=ir-886>صورتعدreاa یب قfr۵۰تا۱۰۰rا= eسرتف عح/aد۵rا= /-a =لاa =iهاa a ازخaeس=؇e8>=// =-.cس زحhrefر =ٴ>تaسطب=/aزref(لیاا ب/طلa/برد = یع>یشf=/./mرحلa/بع/ع(لیاا ب/ر/ ra ب>ss=ae(/-ورت>یcذ r/.em-//(ir-886>a/ar (/fنss=پرrازrحلr-886><حم/rیشf=/. س بق(ir-=/class=ir-886>روeی/ذا=/ا<اa >em-//(ir-886>< eاa ب/سا (a/برr-=/د (f r/><ب=iar=eاa حfشa =i؄a /ف f =m-/f/rاح/aعرfی،عرfسا (<و…نa زصاf/(mی/=٪/.خa class=ir-886>(۵/ ۰تا۷/•)f>طaa ss=iرویب-ن >رrیem->صد /=em-eس=em-emrf؈(m /emrfب=آت-س=-a ؛f>طaa ss=iتا۷۶۰ /ج> سا>شss=f><حاصلنrی شf=/.ن=ط(/ذaباa >em-//(ir-886> سا>ازrclass=ir-886><بf(-a /a =>rباf=if/=برخ>ر/ =eیب شدr/f =-m--=/: ج>ا ش)ۨf=/ بf(eاrs=س خ-س>< (/ ن=irا>ذرf/s=چarf /۴۰rیلa مت)fرf اa =iب=lass=if سبssسق(hن>/ /f = م>زائ کسبssنب.f؆سبssنبراa قfrfا ب/ربرسبssrقfrfا ج/ s=<>ذرf/s=چarf /۱۵rیلa مت)fعe= ؆عfa >حf=اffرf س=/خ-ن=iها/=em--ن=iهاrclaش/fلf؄a/lاa حf=اf (/-ن=iها ۲تا۴۰rیلa مت؆fرf /اف /(iarf؈رزa f/emrاطقs=آبf>دلa لf ا جذبr<گه/ =a آب( زذرf/لٲتا/-ن=iها ۳۰rیلa مت )برf رaبرa پارچ=iها(قfrfا ۲۰تا۵۰rیلa مت ) /اف /(i/- خ-س>< س/(iا /ss==iهاrcl/f(ذرf/cla/em-ن= اa >ss=iب.f؆س خ-ش86> زrclass=ir-886>a/برسبssی،/emrfب=عa =لr-ت؄a م-ت؄a م-یطa نa ز/ =-a ا/اfar=rmقf؈(m-ف/faا(-f6> a میب شد.r-((طاa >em-//(iب آهaشss=-ت-ssیلe= سa مس>< طfیع ر-ema f/ه/ss=i/-a =آبeبیروeآبfخfema /=٪//-ناسa مس>< ema faس><ا<اa >emاعe= ؆ کa ا/اجزاءmه=ا-ssیلدrن٪>سa مس>< اسف /(irr/f/./صد اخت؄ا(تا۴۰%سa مس>< eرr؄a // (=irm-(ب ←

  style="color: rgb(0, 0, 128); ">-ن=f عrخت؄a class=ir-886>ss=irar// (ar ربردوخ=f صf / =>

  ۱- class=iسیا=i۲–eclass=iعدr۳–eclass=iنخa ۴–eclass=im-/=i-a ج>ا سف f ن=f عrخ؄a/class=ir-886>

   شfr =>تسس: 09189971525 -09189971107    class=iسیا=iclass=iسیا=i e= class=ir-886>صورتف/a/ازrعf6>emf =-mیتaس>< اسف /(i/- خ-ب>وssclass=iاa ss=i/- خ-س>< سازa >/ /f =aa >< اسف /(i زrclass=iسیا=iب // ( /ر ش)ۨf=/ eشاب/ (eبی>< طfrfا س خ-س>< rیب شدrclass=iب // ( rclass=iسیا=i/-ص(a (if-ن=iهاeس خ-تٮن=هاarربرد/اردeباعثfa >ش86>/ /f =(ifٮن=هاaا=/eب=i/لa لfبssب>6>< خfrfلٲfر-ب=iح// (لr r/ا>دلa لf ا جذبب/ (-a ابتaسطrclass=iسیا=iss=iب عثابرسا>/ r >eی/=٪/rclass=iسیا=i/- خ-اب=r-lاa بسا-a ب- /اف /(irیشf=/ss=iبصورتس=؇eاf>ب>ابعf6۳۰/ ( ۸۰/ا>=/rیب شدج>ا m-اه/=i eوماeclass=i یا سف feclass=i m-اسسب/ ra /rclass=iعدr/الٲ eclass=irعf6>وssif سبss  / /f = سق(hن،eغ r=iج>ا m-اه/=i eوماeclass=iعدr سa >٬/  s= کs= / یا سف feclass=iعدr  ب-m-اسسب/ ra /rclass=iنخa eclass=irعf6>rباf=iم-ا؄ح س خ-س>< rf/=بسیاs= ا/اfar=ب/ (-e.نa زrclass آ><م ب شدخa class=ir-886>< طfrfا class=ir-886>ا m-اه/=i eوماeclass=iنخa سف feclass=iنخa  ب-m-اسسب/ ra /rclass=iمسس(iاa class=ir-886>وssif سق(hن>/ /f =ن>اغ(iاa بالٯازrclass=iم-س(iاa ٮب=-a س خ-با=سبss؈ پک=/=سطحلf؄a/ifازrclass=iم-س(iاa ب-سالٲ۰تا۵rیلa متا/اف /(i شf=/ج>ا m-اه/=i eوماeclass=iم-س(iاa  یا سف feclass=iم-س(iاa  ب-m-اسسب/ ra /

  // (=irm-(ب ←