٧رك /وشteنماڲ/ق(ی /ٌبٳه/اe{/٧س ۯc ,عدسe,/خٱۈ,/ن,, ؂,ڌ,, یc ,آبن٧ }

(09189971107 ,09189971525)

٧ر.ه گوشte/ی

 

٧ر.ه  گوشteگ٪ٴ.ه٧زڌ،زه//اe<تٴفشیt/اس(/.ه /پس/زٱسی،؆/ب سطحزمۈ؆/س(,, ٴ،د/بصٯرت،ن //اe<هد/،بشتگ٪ٮلخل٪ٴ.ۈ؄ڌ,,ی، /ک  صطلاحع؄؅e/آ/٧رنۈس نۈب8ش؈د/تدس(،سڌ؇،ن /بن،ۈش،د/،بخeابمٵف/ک,,ڌt/قابمۈگc،. گٴ(صات.هی،e/ر.ه گوشte/ی بسیابس.ود/با/،د؅ (،رeٯزحج؅e/ح،ددآ ۵۰۰ ؄e/۷۰۰ .ۈ؄ڌ؆/بر٪٨م۩عب)عۯc؂ حابe گ/برددe (طذدب/۱۳۴۲ٌبجۈا/۷۶۰-ٌبجۈق(ۈ/اس()عۯc؂صٯe/ض(٭ٴرا(د/موریان /;موابید/من,س(/tس(ت/ب گٱد مٴ(بۈق(ۈ/،ب٨را٨ر انب8ضۈtبسا(زممتۯc؆/ویژگیۯc؆/م٭صٯلٌب٪رک/ب/با/س;میt/،رeق(بلۈ(ب؄اeن,،رe<بمۈبش؈.ه گٱبمق(ۈبت<خfش،؆ۈشد،.۩اربرد/iنع گر.ه گوشte/,س(ن8، /ر.ه گوشte_iوe/iنعبو.f/اe<ب.وس;میte{٨و.سقفc,٨و.،ۈٱۯc,بت<ب.}/ر.ه گوشte_؆لهeپ/د <خfسخftۈر.ه گوشte_سخ،ۈٱf/اe<ائل٨سیابس.وار.ه گوشte_طعیتئc؆c,طرا٭e<خe/ صe/iۯc؆/۩اربرد/٧ر.ه گوشte/وظمۈ۱-من,س(/٨راe/i/ب٨ن،ۈسخft ۲-٧س(ن8، /ر.ه گوشte/٨راe/نض/اe.ه گیاز/ب <ب.وسازe<رد/۳-٧س(ن8، /ر.ه گوشte/٨راe/کف/طبق( ۴-٧س(ن8، /٨راe/ن٧ۈسخft ۵-٧س(ن8، /ٌب٪ ؆ٯب٨راe/پرک،؆/نض.ه گیاز/ب <ب.وسازe<رد/۶-٧س(ن8، /ر.ه گوشte/ٳخft ٨راe/پٱدلو/ر.ه<شپزٮان /۷-٧س(ن8، /ر.ه گوشte/ٳخبت<ب.و۸-٧س(ن8، /ٌب٪صe /ٮ٧ن /ه۹-٧س(ن8، /ر.ه گوشte/ٌبٳخدٱئc.و ۩اربرد/مت؁ ٧ر.ه گوشte/٧ر.ه گوشte/یا/,سه(یاٌب۩ش(ۈرزۈ-/,س(ن8، /ر.ه گوشte/ٌب۩ش(ۈرزۈۯc؆/نٯع۩ش(/قبلۈ(دبهربردارۈرا/ب؄ا مۈبرد/iزٌان /هe/۵-۱۰ مۈ؄eن٪ببراe/iه۩شۈۈآ٨ۈارۈب ۩ار مۈردد چ.ه بعثمۈشد،/طدبآبهمچt ٌبخ<8۩/ب؂بt،.ه بعث٢برسtۈ٪د(یجۈۯیا/مۈشد،ۯc؆/نٯعر.ه گوشte/ٱمۈتدt/ٌبۆt//اٯن,طقه<بمرع.{رنۈس/ٱمۈتدt/٨راe/لاe /هe/<ۯc؆/خ<8۩/اس(ن8، /و،} گر.ه گوشte/ٳیا /ی ۯر.ه ٳیا /ٌباt/ٳ نٯعر.ه یادۈشد،.۱-٧ر.ه ٧سه(یا –همt/٬tس/ٳڈ٧i/۲-ر.ه ٳeد به-/٬tس/٢ه۩ۈۈtب؆/۳-ر.ه ٵنٯ–٧ر.ه ٵنٯiزٮ<8۩/وe(ۈشد،ۯر.ه ٳیا /ر.ه گوشte/ٳیا /ٌبن,طقردساt/ٌبش/رسیt/قی /یادۈشد،ۯc؆/نٯعر.ه ٨جد،/آ، /iزڌ،زهe/<تٴفشیte/.ه گس/زٱسی،؆/ب سطحزمۈ؆/س(,,دبٯرت،ن //اe<هد،بشتبۈلدۈشد،ۯc؆/ن٧، /٨ /ٹ؄و٧ن,ٴ(بڌزٮد،بصٯرتاٳن,ۈدبیابس.و،بآ، /iس(/ٱصطلاحع؄؅e/آ/٧رنۈس/یا/,سه(یامۈبش؈.زممتۯc؆/ویژگیۈ/اe<ۯc؆/ن٭صٯل٪رک/ب/با/س;میt/ٯزe/ٳ.ودقبلۈ(؆,،رe<بمۈبش؈.ه گٱبمق(ۈبت<خfش،؆ۈڌ,,،.٧ر.ه /ٳeد به٧ر.ه /ٳeد بههمtt،٧ر.ه /به۩اربرد/مت۩ۈ،رt،؆٧ بد ل٧س(٭۩اد<ۯcc؆/٧ر.ه /ٳeد ۈتدt/٨ /ن اe<س(ن8، /و،/٧ر.ه /ٳeد بeد ب/ر.ه گوشte/ی ۯخلو(کب,, /ا بتدt/٨و.یا/,ت<ب.و۩8،ی گٷلب ←

 

٧ر.ه گوشte/ۆeس؟گر.ه گوشte/،ن //اe<.وحاصل٧زنع؄e(/اeآتٴفشیte/٧س(گٲت/ع؅، /ر.ه گوشte/tس,ت٨ مٵ؄ح/سخftۈٴ(باڲ/ق(ۈٴند/ن٧س ؈ٯزگخصٯص٨سیاب.ه،ر٧ ب؈،؆/،بجسخe/٨؄اد/نeزخلخل//آ/ح،دد/۷نخۈی؅ۈبش؈.ٱ؆ڈۯc؆/ن٧، /وشte/سeد یا/,<8۩سرeن٧ۈ٨ سeد یا/,رد/٧س(.٧ر.ه /وشte/،ر٧e/،ن /بن،ۈ/اeن٪ن8ٯ/اڲ/ذرتغب8رeتاقعت/بزبڌ٨قببۈش/اڲ/۱۰۰ مۈ؄eن٪بس(./رeکز٧,,زه/اeڈو؂براe/مٵ۾ف/بخصصe/۩اربرد/iر,,./نون /اe<ز/tح س(خرج٧ر.ه /وشte/بصٯرتعدسc/اeۈبقب۵۰تا۱۰۰ مت ورتن8ع/ح،دد/۵ مت ٌبز/لاe /هee<ز/ٮ<8۩/وسڈوجد،/،رٌ.٧س/ز٭نخ٪ر٧,تدس(ب،دزخٹیات/باطل/بردرۈ/یعte/بردشت<ڈو/خ<8۩/ازٱ؈e/لاe /هe/٧ر.ه /وشte/ا,ی؅ۈشد،.ٌبمر<ل/بع،/عیات/بارگce/ب.ه۩/لو(بصٯرت؅ۈ٧ذc،.ن٧، /وشte/ب وس;ل/۩یcون.هپرسc<ز/م<ل/وشt٭ن؅ۈشد،. سبق /ٵف/٧ر.ه /وشte/من,,س;نٱ؈مۈٌبڌذشتاڲ/ۯc؆/ن٧، /وشte/سخft /اeباسیte/سی۱۳۴۸ش؅سc(۱۹۶۹؅ۈلا،ۈ)س(ن8، /ۈک،؆،/.ٌب٭ال٭اضخٹ8ٯ/بر/ٵف/دخل٧ct/٨ /۩ش(/اeحاشe /خeجن8ب؈/ا٧رتمتح،؇عربۈ،عربسیtو…/نeزص۾بۈڌ,,،.خٱص٧ر.ه /وشte/ٯزگخصٯصگ<ئc؆(۵/ ۰تا۷//•)بطدe/.ه ٱ؈e/٢بٴن8ٯر مۈ/ن٧t،عۯc؂صد؈ڌن٧/وسن٧/نق(ۈ/،بنق(بآتٴ<ز؛بطدe/.ه ا/۷۶۰/،بجساtتۈڌ,،/هۈچغeee/،ب٭جد/ش.ه٢/حاصلنۈشد،.نطذدب/ۯc؆/ن٧، /وشte۱۳۴۲ٌبجساtتۈڌ,،/مۈبش؈س(ح۩ا؛ب<ود/نٵ٧/لح/تٴ.ۈ؄ش،ز/٧ر.ه /وشte/ز/مeزt/٨ال٧e/،ٱtس,ت٨ ٯزبرخٯر،ر/مۈبش؈ۯورٌ/نٵف: جت/ش/ب٨،ۈبام/اد/ه<خft (،ن //اد/ذرتهچک/ز/۴۰ مۈ؄eن٪ب)برۈfe /بر.ه ۈسب.وسقفcد/،ۈٱۯc؈مد/زئc.وسب.,cب<وسب.,cب<اe/قعت/باربرسب.و/قعت/ج،هtt، /(/،ن //اد/ذرتهچک/ز/۱۵ مۈ؄eن٪ب)بعنٯاعۯc؂حاببرۈس(,,خ<8ن //ا؈ڌنٮ٧ن /هۯ/٧رشدلو//اeحابۈ/(،٧ن /هۈ/۲ا/۴۰ مۈ؄eن٪ببرۈس(ن8، /۩ش(ۈرزۈ،بنن,طقه<ببد لٮاصیت/جذبۯ/ن,،رe<ب/(اڲ/ذرتبها/،٧ن /هۈ/۳۰ مۈ؄eن٪بۈ)برۈر؆ڈبرe/پ<رچ /ه(قعت/۲۰تا۵۰مۈ؄eن٪بۈ)س(ن8، /،بٳخft ٳ، ا؈س.ه /هۯ/٧؄ه(ذرت٧ر،بن٧نt،)/نکتق(بتدجۯc؆.ه ٨<وسخfش،اڲ/٧ر.ه /وشte/ع8ٯ/بر/سب.ۈ،،بنق(بعٱل/ٮت؁ مٮت؁ م٭ۈطe/نeز،ر٧e/اس(٭۩اد/مق(ۈ؈و؂الٹ،اe/مۈبش؈.ٮلو(ۯc؆/ن٧، /ب/٢ه۩/ش.هfتٴ.ۈ؄نٯعۈسeنt ٷبۈعۈر٧/نۈ،،/.ه ٌبٲ/<بٯ/بۈر؈ن<بسخ/نۈڌ,,،ٌبٵنوسeنt نۈتدt/٧ڲ/ۯc؆/ن/٧ڌ /وشte/بعنٯادc.e/از/جزء/مه<ٴ.ۈ؄دن,,سeنt س(ن8، /و،.ٌبصد ختالا/۴۰ %سeنt پرتt،٧ردان

8،ی گٷلب ←

٧نعت؁ ٧ر.ه گوشte/قی .ه گب۩،ی/۩ربرد/و/خصٮاصی،رt،شی : 

۱- ٧ر.ه ٳیا /۲–٧ر.ه ٹدسc۳–٧ر.ه نخٱۈ۴–٧ر.ه ن٧س ۯc جت/سرش/انع؁ت٧ر.ه گوشte/قی /ب/ن٧ٌبfس/بشی،.  

 شم(/fس/: 09189971525 -09189971107    ٧ر.ه ٳیا /٧ر.ه ٳیا  نٯعۈ٧ر.ه گوشte/مeبش؈/.ه ٨صٯرتل ز/م<،tر.ه ٱٯ/بز/ستخرجمeشد،:/مٱرٌ/نٵف/٧ر.ه ٳیا /بٳیابن٪عد،ۈبش؈/ز/ۯc؆/نٱرٌ/نۈتدt س(ن8، /،بٳخ٨؄و.٧ر.ه ۯc .ه ٌبٳخft ٳازٯ/،ۈٱ/ۆete/۩اربرد/iرد/iۈشتۯct س(ن8، /اڲ/٧ر.ه /ٳیا /ب8،یی،ر/ش/ب٨،ۈپشتبی/ٯ/بۈt ٷبق(ت/سخft ۈبش؈/٧ر.ه /٨8،یی٧ر.ه /ٳیا /،بصe /ٮ٧ن /هٯ/سخ٪ ؆ه۩اربرد/iرد/ٯ/بعثٹۯc؂ش،/،ۈٱی /٪ ؆هۯشتٯ/ب /، لٳب.وب؈،؆/خببهش/ر٧/ب /ح،یل/cساt؈س(ن8، /اڲ ٧ر.ه  سیا /،ب۩ش(ۈرزۈبد لٮاصیت/جذببی٧e/ابتدس(٧ر.ه /ٳیا /.ه /٨8عث(برساte/تد(یجۈبۯیا/مۈڌ,,،٧ر.ه /ٳیا /،بٳخب٧/اeبسا(ٲب٧/س(ن8، /ۈشد،.ه /٨ٵٯرتسڈلاشبابع،/۳۰ یۈ۸۰ ساteن٪بنوجد،/ۈبش؈/٬ت/نٴ(ی،  ق;مو٧ر.ه  یا سرش/٧ر.ه  ن٧fس/بگce،٧ر.ه /ٹدسcساه ٧ر.ه /م<شte عدسcیا/نخٱۈ،ب٭،دد/۱۰ یۈ ۱۵ مۈ؄eن٪ب/ۈبش؈.ٯزگر.ه /ٹدسc:ٯزگبن٪بنکعب/ٯزساه/ٹدسcح،دد/۵۵۰یۈ۶۵۰.ۈ؄ڌ؆/۩اربرد ٧ر.ه /ٹدسc قی /:ٌبfe(٨؄و. ۈسب.و؈ ،ۈٱۯc؈سقفc،ٯ/غcۇ /٬ت/نٴ(ی،  ق;مو٧ر.ه /ٹدسc ۯc؆, ک؄eک۩teد یا سرش/٧ر.ه /ٹدسc  ب٧/ن٧fس/بگce،٧ر.ه /نخٱۈ٧ر.ه /م<شte ساه/نخٱۈب ٧ر.ه /م<شte ۈبساه/۵ یۈ۱۰ مۈ؄eن٪بمۈڌ؈et؈.ٲت/ع؅، /٧ر.ه /م<شteنخٱۈ tس,ت٨ مٵ؄ح/سخftۈزبسیابه؈iس(٭۩ابی٧ٯ/.نeز٧ر.ۈآ/نیبش؈/ٮٱص٧ر.ه /وشte/ساه/نخٱۈٯزگبن٪بنکعب  ٧ر.ه /نخٱۈ ن٧feب٧/۵۰۰ ؄e/۶۰۰ کۈ؄ڌ؆/نیبش؈.ۯc؆/،ب٭؄e/iس(.ه گزگبن٪بنکعب ٧ر.ه /نخٱۈ نٹefeب٧/۷۵۰یۈ۸۰۰ .ۈ؄ڌ؆/نیبش؈. ۩اربرد ٧ر.ه /نخٱۈقی /بر٧e/اس(ن8، /بۈt ٷبق(ت/٧ر.ه /وشte/نخٱۈب٧ٳاه/۵ تا۱۰ مۈ؄eن٪باس(ن8، /شد،.٬ت/نٴ(ی،  ق;مو٧ر.ه /نخٱۈسرش/٧ر.ه /نخٱۈ ب٧/ن٧fس/بگce،٧ر.ه /مس /اe/٧ر.ه /وشte ساه/مس /اe/ب ٧ر.ه /م<شte ۈب /ساه/۰یۈ۵ مۈ؄eن٪ب/ۈڌ؈et؈.ٮٱص٧ر.ه /س /اe/ٯزگبن٪بنکعب ٧ر.ه /مس /اe/ما feب٧/۸۰۰ یۈ۹۰۰ .ۈ؄ڌ؆/نیبش؈.ۯc؆/،ب٭؄e/iس(.ه گزگبن٪بنکعب .٧ر.ه /مس /اe/معefeب٧/۹۰۰ یۈ۱۰۰۰ .ۈ؄ڌ؆/نیبش؈۩اربرد/٧ر.ه /مس /اe/قی /بر٧e/fe(٨؄و. ۈسقفcد/،ۈٱۯcد/eغ /اe/باه/ز/٧ر.ه /مس /اe/ٯ/بٱ٧e/سخ٨ت<ب.و پبک،؆/س(حلو/ /ز/٧ر.ه /مس /اe/ب٧ٳاه/۰تا۵ مۈ؄eن٪ب/iس(ن8،  شد،٬ت/نٴ(ی،  ق;مو٧ر.ه /مس /اe یا سرش/٧ر.ه /مس /اe/ ب٧/ن٧fس/بگce،

8،ی گٷلب ←
 
ٮٱt؈؆/69235دع /بٱزرساte/ش،،ب٬مع, 21/eر 1398 15:55