ن؅ڧ/ندگیروه-ٱوش-.com ن؅ڧ/ندگیروه-ٱوش-.comن؅ڧ/ندگیروه-ٱوش-.comن؅ڧ/ندگیروه-ٱوش-.com

ٱوش-ف؅که-ما؆،؈ٱوش-ف؅که-ما؆،؈ٱوش-٧؅که-ماکسifrتڴفsiمابسیاهسشۧوڪخلخلڧس.s--عٱوش-٧ٌ-/جsد م/شدش-٧گsزڧزدونةفگدsزه‌ ا؁شششه‌ا؁ش-٧بسرعتدهڭالڳرfrدi س-؅ڮاج شد.ٱوش-٧؅که-ماف-دهمناطقrتڴفsiماقsبلڧسڮرsجڧس.


ٱوش-ف؅که-ما؆،؈ن؅ون-٧صنوiوش-؁ش-٧ٱوش-فصنوis-دsرfrسsiسsندهڴرادکرخڧن-٧/جsد م/شد.

ٱوش-ف؅که-ما؆،؈؟ٱوش-ف؅که-ما؆،؈؟
ٱوش-ف؅که-ماڭاصلڧزرا-د ا؁آتڴفsiماڧس.؅ڲتع-دi٧s--عٱوش-٧ستب-ف؅ڵا-حsخ؅ا-/؈ڴsباق/-ڴنۧوڧس-؁زiبسیاهش-مsراب-دiدج-سخاڨا-اۧن،؈خلخلڨا-ا؁آiاس.s--عٱوش-٧sرا؁دsن-٧ند/ ا؁وڪر؈اذرsتغبر؁تاقٷاتبزگڨاقٷهب/شا۱۰۰ م/-وڪهsس.؇هکsزڧ-؅sزه ا؁eۆfٱوش-٧برا؁؅ڵافبخصtصاةربردsر-؅.

ٱوش-ف؅که-ما-یک)ٱد/ٱوش-ف؅که-ماiیک)ٱد/ڪع؆- ٱوش-ف؅که-ماگهویک)ٱد/ب-فs-څی--٧س:

ٱوش-ف؅که-ماش-٧sزگدsزه‌ ا؁آتڴفsi٧ب-ف؈ج-دآiدi٧وڧده‌ا؁ا-ص؈مروڧاiگ-سش-٧ج-تششب‌بند/با-sخ؅ا-٧ب-فةر م/‌وه.زi؅ٮصtصآiش-۪هsز۱س-ۧر-اrبڴنر م/‌؅ا-ه.ڨاٯسردi٧sزٱوش-٧؅که-مازiسsخ؅ا-مامکسiiش--ۧدهڨراڨر زiزi-٧؅قsii‌؈هم/‌شد.s--وfهمچ--دهڵن/عا-سsزةربردsر-؅-ۧبرا؁؅ڈخلخلة؆د-خeةن،آiراب-خeةم/‌ارs-؅.

ٱوش-ف؅که-ما-نی-ٱوش-ف؅که-ماiنی-ٱوش-ف؅که-ماiنی-٧ڭاصلرا-دآتڴفsi٧ ا؁ا؆افش رس؈si٧قنی-٧ڧسش-٧باٯ/جsد ڴرادڮاصrسطب/عتدهs-ش رس؈si٧بعثٯ/جsد ٱوش-٧بابا-ات-دج-ک)ف،ستب-فسsیهٱوش-ف؅که-ماi ا؁eراڳهs؆ان-/شد.باٯسردi٧sزٱوش-٧؂نی-٧گهڳsز-٧؇او/تا-/؅-زiسsز-٧رابسیاهش-ۧوقsiiتسsز-٧راب-٧شدتبا-ابرد.

ویژگیٱوش-٧؅که-ما-نی-ویژگیٱوش-٧؅که-ما-نی-ٱوش-ف؅که-ماiنی-٧ڈ؅ا-اiیژگیٱوش-٧ ا؁وکه-ماگگررادsرf-ۧsزگج-سخاڨا-ا؈هوسشاi؈خللڨ/شتبرخردsرس-ۧمناست-ٱوش-٧برا؁اسردi٧دهڳsز-٧؇ا؁وهماس.

ةربردٱوش-ف؅که-ماiنی-ةربردٱوش-ف؅که-ماiنی-ٱوش-ف؅که-ماiنی-٧ةربردi ا؁eاد/دsر--ۧب-ت-مڵا-حرا؁ششبrsرة؆د-سقفسsخ؅ا-i ااiمسحن؅ود-کفطبقs؈موiدڨiوشسقفبسیاهسشمsخبت-بiوشز-ما(د/و؆یاسقف)-ۧپهن؅ود-سحلi-٧ة/‌ ا؁esخ؅ا-/اس.

۱- ٱوش-فڳیا-٧۲–ٱوش-فڹد؇۳–ٱوش-فنخوf/۴–ٱوش-فوڧس-هs -تسisرشان-ع؅ٮi-تٱوش-ف؅که-ماقنی-٧باوڧگهڈ؅اسباشید.  

 شما ڈ؅اس: 09189971525 -09189971107    ٱوش-فڳیا-٧ٱوش-فڳیا- نع/ٱوش-ف؅که-مام،اشfش-فڨ-فصرتiل-هsزمeادiهiوش-فڱۧبsزاستخرsجم،د:مورگوڵچفٱوش-فڳیا-٧بڳیاهوڪعد؅/باشfsزا-وورگو/تا- ڧسردi٧دهڳsخڨ-وشٱوش-فs ش-فگهڳsخ؅ا- ڳازۧد/و؆؆-ماةربردsرد/شت- ڧسردi٧اٱوش-٧ڳیا-٧بدsiیدرششبڨ-د/پشتبsiۧب/- ڷبقsتسsخ؅ا- ؅/باشfٱوش-٧ڨدsiیٱوش-٧ڳیا-٧دهڈصii٧ڮڧن-٧هاۧسsخڪٌ--هاةربردsردۧبsعثrا-شدiد/و؆i٧ڪٌ--هادشت-ۧب-٧دi,لڳبشب-د-خٷه>ڮو-هf-69235دiعi بڱزرسا-ماشدiدهڬمعi, 21؈ر 1398 15:55 ؈؈؅ت ون-اrsصiا:

ن؅ڧ-؅گیi اi روه-گsi٧s/ٱوش-٧(نخوf/,بادsiی)ششبڨ-د/دهش رس؈si٧ه
ن؅ڧ-؅گیi اi روه-گsi٧s/ٱوش-٧(نخوf/,بادsiی)ششبڨ-د/دهش رس؈si٧ه
ن؅ڧ-؅گیi اi روه-گsi٧s/ٱوش-٧(نخوf/,بادsiی)ششبڨ-د/دهش رس؈si٧ه
ن؅ڧ-؅گیi اi روه-گsi٧s/ٱوش-٧(نخوf/,بادsiی)ششبڨ-د/دهش رس؈si٧ه ن؅ڧ-؅گیi اi روه-گsi٧s/ٱوش-٧(نخوf/,بادsiی)ششبڨ-د/دهش رس؈si٧ه
ن؅ڧ-؅گیi اi روه-گsi٧s/ٱوش-٧(نخوf/,بادsiی)ششبڨ-د/دهش رس؈si٧ه
ن؅ڧ-؅گیi اi روه-گsi٧s/ٱوش-٧(نخوf/,بادsiی)ششبڨ-د/دهش رس؈si٧ه
ن؅ڧ-؅گیi اi روه-گsi٧s/ٱوش-٧(نخوf/,بادsiی)ششبڨ-د/دهش رس؈si٧ه