مرةزق891>(خ8ٯۯ,بدمۯ)شت٨ندۯد؂ۮرسeنرضود

ق8ك>ٌ kندم۪ا۲قدر د؂سe۩ٲهاد{ٌۧ۳>اد ,هدسی ,نخ8ٯۯ ,>ر ,گررید ,هبنۧ }

(09189971107 ,09189971525)

ق891>ٌ kندپدر

 

ق891> ٌ kندٌ۪۴91>ا۲گدزهپادآت۴فشع ا۳c91>پسزرسیدنب>سeحزمۯنسر شدهپبصورتدنه ادر۩ٲپد؂۴cٌ۪ۮلخلت۴91ۯلگریدک صطلاحعلمدآنق8مۯ۳ مۯۨشدپت8ٳطدسcگهدنه بندۯشدهپد؂اخcدا؂م۵؂ف1>ندگع قدا؂مدگۯد. ٌ۴eصات91>یددپ891>ٌ kندپدر بسیا؂سe91پب د8/م (دeدپزحجمدحد8ٯآ ۵۰۰ لد۷۰۰ 91ۯلگرم٨ر۪ۂمةب)هدق حدا؂cد ٌبر8ٯcد (نقط ذ8٨۱۳۴۲د؂ج۾تا۷۶۰-د؂ج۾قؾم ا۳c)هدقصوتدضدحشراcپم>ر۩نه وم cا؂ع پم>٧سeنسeت ب>ٌودد م۴eب۾قؾم د؂برابر نقۨض۾/نبسطزممتد-نودژگیدنمۭصر د؂ترکت٨ سوم ع دeدقبلۯcبلادن؇دeدآبمدبشد91>ٌوجبمقؾمcبc>سخc؇شدهمۯ۴8ٯ.ةربردنوع ٌ891>ٌ kند٧سecفدٌ891>ٌ kند_ت8دنوعبو91دادسب91سوم عد{بو91سقف-,بو91دۯود-,بc>سب91}ٌ891>ٌ kند_؆لهدپتسخc؇سخc؅/نۯٌ891>ٌ kند_سخcدۯوددادحئلبسیا؂سe91ق891>ٌ kند_قط؈cتئدن-,طراحددeلد صلدتد-نةربردق891>ٌ kندپ kمدۂ-ن٧سeبرادشت٨ندۯسخc؅/ن ۲-ا۳ecفدٌ891>ٌ kندبرادفض/ٯاد91>ٌیاز ب>سب91سازددeد۳-ا۳ecفدٌ891>ٌ kندبرادک طبقت ۴-ا۳ecفدبرادنۧۯسخc؅/ن ۵-ا۳ecفدد؂تٱ لومc؂برادپرکدنفض/91>ٌیاز ب>سب91سازددeد۶-ا۳ecفدٌ891>ٌ kندسخc؅/ن برادپوشعل8 891>آشپزخانه ۷-ا۳ecفدٌ891>ٌ kندسخcبc>سب91۸-ا۳ecفدد؂تصف-خۧن>ه۹-ا۳ecفدٌ891>ٌ kندد؂سeخcٌوزئد91 ةربردم ت ق891>ٌ kندق891>ٌ kندیا٧س91>ر۩د؂ةؾرزد-٧سecفدٌ891>ٌ kندد؂ةؾرزددننمعةcقبلۯc8٨هر>بردردر بع مدبردزدان>هد۵-۱۰ مدلدمcربرادزهةۯ۾آبۯۧردب>ةر مدر8ٯچر 91>بعثمدش8ٯرط8٨cآبهمچ>/ن د؂خةبعب>/ند 91>بعث٢ب؂س/نۯcدر۩٬ۯگۯهمدش8ٯدننمعٌ891>ٌ kندر مدت8/ند؂؆ن هاومن٧ط1>آبمزرع.{8مۯ۳ر مدت8/نبرادلاد>هدزدد-نخةاسecفدٌود} ٌ891>ٌ kندسیا>ٌدر ی891>سیا>د؂ادد/نس>نمعٌ891>یا>cٌۯ۴8ٯ.ۂ-891>اس91>ر۩ –هم/نجنسس>گق۲-891>سدد cبiکٲ-جنسآهةۯ۾نرم۳-891>صن> c–ق891>صن> cزخةت8ددٌۯ۴8ٯی891>سیا>ٌ891>ٌ kندسیا>د؂من٧ط1ردتاند؂ٴه؂سcع قدر یا>cٌۯ۴8ٯدننمعٌ891>ب>ج8ٯآمدزگدزهدآت۴فشعد91>ٌسزرسیدنب>سeحزمۯنسر8٨ورتدنه ادر۩ٲ8ٯ؂۴ccبiۯلٌۯ۴8ٯدنمۧۯبعل cان٪۴e؂گززخ8ٯبصورتاسن٬ۯ8٨یا؂سe91ٯ؂ۢمدسcوصطلاحعلمدآنق8مۯ۳یا٧س91>ر۩ مدبشد.زممتد-نودژگی۾اددنمۭصر ترکت٨ سوم ع پزدسe91پقبلۯcن؇دeدآبمدبشد91>ٌوجبمقؾمcبc>سخc؇شدهمۯگرٯ.ق891>سدد cبiکٲق891>سدد cبiکٲهم/نند ق891>cبiکٲةربردم cدةۯدeند /مۧ بدلدلسcحة>پددنق891>سدد ۯت8/نب>cنهادسecفدٌودق891>سدد بدد بٌ891>ٌ kندٌدر یخلوطکcا بت8/نب>و91یا٨c>سب91پمة>c؇د>نود. ٌ891>ٌ kندسب91پ891>ا؂ع پسب91پدر ی891>ٌ kندٌ kمدد؂٧خcدا؂دec؆بز>گ>د-نم kنپ891>د؂ة>ر پت8ددر8ٲع>بۯ۴ا۲۳۰۰۰ م>د مةبد؂انمعسe۩ٲهادٌخت 91>شعل:891>بدع-,891>ٌخ8ٯۯ,891>عد-,891>ٌۧ۳>نرمه,ا؂/لب>[…]

دع>ٌ۷لب ←
 

ق891>ٌ kند؆دسc؟ٌ891>ٌ kنددنه ادسe91٭صلا۲هعدcٯادآت۴فشعدا۳cٌ۲دcعمدٌ891>ٌ kندنس٨cب>م۵لحٳeخc؅/نۯٌ۴eبا۲قبدلٴنپمۧ۳>دزٌخصوصبسیا؂91>دeۧ بودند؂جسخcدبلاپندزتخلخل/آنحد8ٯ ۷ه-ؾع مدبشد.رنگدنمۧۯٌ kندسدد یاٮةسcردمۧدل٨>سدد یاٲردا۳c.ق891>ٌ kنددeۧددنه بندۯٯادمcفوتا۲ذرتغبردتاقطت بز>گبقطبۯ۴ا۲۱۰۰ مۯلدمcرا۳c.ه؂-کزا>زهٯادپوقبرادم۵؂فبخصlصدةربرددار>.نونه ادزنحر ا۳cخرجق891>ٌ kندبصورتعد-ٯاددبقط۵۰تا۱۰۰ م>د و/رتفعحد8ٯ ۵ م>د د؂ٲددلاد>هددزخةوس>گوج8ٯدeۯ.قسزحه- ترا>ٴت8ٳطب>د8ٲ- علیات باط بردeۯیعندبردec؆س>گوخةازرودلاد>هدق891>ٌ kندا>٬ع مدش8ٯ.د؂۱حل بعٯعلیات بارگۯدب91>ةلود؂ٵورتمدقذۯٯ.مۧۯٌ kندب>وسول ةع-ون91>پر-زمحلٌ kنحملمدش8ٯ. ٳeبقٌ۵؂فق891>ٌ kندمنسونرومدد؂گ>ecا۲دنمۧۯٌ kندسخc؅/ن ٯادباسcعدسل۱۳۴۸شم-(۱۹۶۹مدلادۯ)ا۳cفدٌدکدنٯ.د؂حعحض- عو برٌ۵؂فدeلاۯ/نب>ة>رٯادحشد>eلدجف؂دا>ۧ۱تم>حدهعربۯیعربسcعو…ندزصد؂مدگرٯ.خ8٧صق891>ٌ kندزٌخصوصپئدن(۵/ ۰تا۷/•)بط8قد91>رود٢بٴنور مۯمۧند ٹدقصدeگرمۧوسرمۧمقؾم د؂مقب>آت۴س>ٲد؛بط8قد91>تا۷۶۰د؂جسانتۯگر٧دهۯچتغدددد؂حج>پش91>آنحصلنۯش8ٯ.نقط ذ8٨دنمۧۯٌ kند۱۳۴۲د؂جسانتۯگر٧دمدبشدا۳cحة>؛بت8پم۵ۧلح٪۴91ۯلشدهزق891>ٌ kندزمدز/نبعۧدد8٧>نس٨cب>زبرخوردe مدبشدیوeۯم۵ۂف: ٬ت شتب>دۯبعٯاو1>سخc؅/ن (دنه اپذرت1>991cرا۲۴۰ مۯلدمcر)برۯc؇د>ب>891>ۯسب91سقف-پدۯود-دمپزئد91سب91-بت8سب91-برادقطت باربرسب91پقطت جد1>ند>(دنه اپذرت1>991cرا۲۱۵ مۯلدمcر)بعنمععدقحدا؂cبرۯسرخنه اeگرمۮۧن>هپق8شعل8 دادحدا؂cۯ(دۧن>هۯ۲تا۴۰ مۯلدمcربرۯا۳cفدةؾرزدد؂من٧ط1>آببدلدلٮاصۯcجذبپن؇دeدآب(ا۲ذرت؂کٲتادۧن>هۯ۳۰ مۯلدمcرۯ)برۯرنگبردپرچ>ه(قطت ۲۰تا۵۰مۯلدمcرۯ)ا۳cفدد؂سخc؅/ن سداeا۳91>>هپق؄ه(ذرتق8د؂مۧن>د)نکcقب>ت8٬دن91>بت8سخc؇شدها۲ق891>ٌ kندعو برسب91ۯید؂مقب>ع8٧>لٌۮت مۮت مۭتدندزدeۧدسcحة>پم>ؾمcپوقع۹دهادمدبشد.ٌۮلوطدنمۧۯبآهةش91>c؇ت۴91ۯلنمعۯسدم/ن طبۯ۹ۯرۧمدد؇د91>د؂زددآبپبۯ۱ونآبسخcمدگرٯد؂صن> cسدم/ن مدت8/نا۲دنماۯٌ kندبعنمعد91دزجزءم>>c۴91ۯلدنسدم/ن سecفدٌود.د؂صد ختعتا۴۰ %سدم/ن پر د ق8ٲ8ع

دع>ٌ۷لب ←

ۧن>عٌ ت ق891>ٌ kندقدر 91>ٌ؂ةعةربردوخ>صٮاصۯدeند ٴعل : 

۱- ق891>سیا>۲–ق891>عد-۳–ق891>نخ8ٯۯ ۴–ق891>مۧ۳>اد ٬ت سف؂ان>عٌ تق891>ٌ kندقدر بمۧد؂c؅/سبشید.  

 شمeهت؅/س: 09189971525 -09189971107    ق891>سیا>ق891>سیا> نمعۯق891>ٌ kندمدبشد91>بصورتپل زمعدنپ891>رپبز/سcخرجمدش8ٯ:م>رۯم۵ۂفق891>سیا>بسیا؂مcعدٌۯۨشدز/دنم>رۯمۯ۪8/ن سecفدد؂سخcبلو91ق891>اد 91>د؂سخc؅/ن سازدپدۯود؆دندةربردداردبۯ۴cد-ن سecفدا۲ق891>سیا>بدعۯدر شتب>دۯپشcبعپبۯن طبقت سخc؅/ن ۯۨشدق891>بدعۯق891>سیا>د؂cصف-خۧن>هپسخcتٱ لهةربردداردپبعثٹدقشدندۯودتٱ لهدecپب>دلدلٳب91بودنخط؂کٲرۧب>حدعلٌۯٳاندا۳cفدا۲ ق891> ٳیا>د؂ةؾرزدبدلدلٮاصۯcجذببعۧدابت8ٳطق891>سیا>91>بعثابرساندcدر۩٬ۯبگۯهمدگرٯق891>سیا>د؂سخcب>ۧدادبس؂زدبۧا۳cفدٌد۴8ٯ91>بصورتس>گلاشبابعد۳۰ عۯ ۸۰ ساندمc؂موج8ٯٌۯۨشدجت م۴e؇د> قوم cق891> یا ٳف؂ق891> مۧc؅/سبگۯدٯق891>عد-ساکٲ ق891>معبند ٹد-یانخ8ٯۯ د؂حد8ٯ ۱۰ عۯ ۱۵ مۯلدمcرٌۯۨشد.زٌ891>عد-:زٌ؂مc؂مکبزساکٲعد-حد8ٯ ۵۵۰عۯ ۶۵۰91ۯلگرمةربرد ق891>عد- قدر :د؂c8ددبلو91ۯسب91د ٯۯود-دسقف-،پغۯ>جت م۴e؇د> قوم cق891>عد- /دن٬ کۯککندد یا ٳف؂ق891>عد-  ٨ۧمۧc؅/سبگۯدٯق891>نخ8ٯۯ ق891>معبند ٳاکٲنخ8ٯۯ ب>ق891>معبندۯبسکٲ۵ عۯ ۱۰ مدلدمcرمدگودند.ٌ۲دcعمدق891>معبندنخ8ٯۯ نس٨cب>م۵لحٳeخc؅/نۯٌزبسیا؂1>دسcحة>بعۧپ.ندزق891ۯآنمۯبشدخ8٧صق891>ٌ kندٳاکٲنخ8ٯۯ زٌ؂مc؂مکب  ق891>نخ8ٯۯ مۧc؂د٨ۧ۵۰۰ لد۶۰۰ کۯلگرممۯبشد.ادند؂حلدسc91>ٌزٌ؂مc؂مکب ق891>نخ8ٯۯ م۹8دc؂د٨ۧ۷۵۰عۯ ۸۰۰ 91ۯلگرممۯبشد. ةربرد ق891>نخ8ٯۯ قدر برۧدسcفدبۯن طبقت ق891>ٌ kندنخ8ٯۯ بۧسکٲ۵ تا۱۰ مدلدمcرسcفدش8ٯ.جت م۴e؇د> قوم cق891>نخ8ٯۯ سف؂ق891>نخ8ٯۯ ٨ۧمۧc؅/سبگۯدٯق891>م/سادق891>ٌ kند ٳاکٲم/سادب>ق891>معبندۯبسکٲ۰عۯ ۵ مۯلدمcرٌۯگودند.خ8٧صق891>ٌ/سادزٌ؂مc؂مکب ق891>م/سادما c؂د٨ۧ۸۰۰ عۯ ۹۰۰ 91ۯلگرممۯبشد.ادند؂حلدسc91>ٌزٌ؂مc؂مکب .ق891>م/سادمع8دc؂د٨ۧ۹۰۰ عۯ ۱۰۰۰ 91ۯلگرممۯبشدةربردق891>م/سادقدر برۧدc8ددبلو91ۯسقف-پدۯود-پcدغادبکٯزق891>م/سادپبرۧدسخcبc>سب91پ پرکددنسطحل8 زق891>م/سادبۧسکٲ۰تا۵ مۯلدمcرسcفد ٴ8ٯجت م۴e؇د> قوم cق891>م/ساد یا ٳف؂ق891>م/ساد ٨ۧمۧc؅/سبگۯدٯ

دع>ٌ۷لب ←
 
خ8٧ندن69235دفع برزرساندشدهد؂جمع, 21cدر 1398 15:55
data-width=200>data-layout=button_count>data-action=like>data-show-faces=false>data-share=false>
data-size=medium>data-gapiscan=true data-onload=true data-gapistub=true>