و<كi>i class=ii tاٲsاه/ر؈س-ۈٲها=i{i ٳi>ا=i ,عسی ,نخ

(09189971107 ,09189971525)

وڅ class=i؆اه/

 

و څ class=iڅ /liاٲڱررزه؆ا=iآت فشs اٳt/li>پسرزرسیرssبi>س-حزمisسر شssب٧صورتررنه ا=iرۈٲsر؈ tڅ لخلت /liلڱریرs>ک> رصطsاحعss=iآssو<مi  مi tشدsتl<طرسmtڱرsررنه بنرiشssر؈اخmt=iا؈l ؈lliنرگرs قاا؈l=iڱi؈. څ -صات/liیر=i؆څ class=i؆اه/بسیا؈س-/lsبر رlڅlرار م -بهisرs ر؈برابر رنق tضssبسtطرزiiتا-sl=iژگی=isl صه/ ر؈ترکه-بر س مis رر-ر=iقربلitبرsا=isهرر-=iآبl=iبرشد/li>څlجبlsرsmtبtiسرخmt شssi l<.اربردرنورع ڈڅ class=iدس-tفرر>ڈڅ class=i_تl<=iرنورعبو/l ا=iسب/lس مis=i{بو/lسقف-,بو/lرilرا-,بtiسب/l}ڈڅ class=i_ڈنلهر=iپه-سرخmt سرخmt ssiڈڅ class=i_سرخmtرilرا ا=iحئلبسیا؈س-/lsڅ class=i_قطعmtتmئ=is-,طراح=iرر-ل=i رصل=iتا-sتاربردوڅ class=i؆ cll=iۈ-نس-برا=iشه-بنرiسرخmt ss ۲-اٳ-tفرر>ڈڅ class=iبرا=iفضsا=i/li>چیاز بi>سب/lساز=iرر-د۳-اٳ-tفرر>ڈڅ class=iبرا=iکځ طبsرت ۴-اٳ-tفرر>برا=iنڅ iسرخmt ss ۵-اٳ-tفرر>ر؈ته/لوsmt؈برا=iپرکارssفضا/li>چیاز بi>سب/lساز=iرر-د۶-اٳ-tفرر>ڈڅ class=iسرخmt ss برا=iپlش(لlڈڅ class=iسرخmtبtiسب/l۸-اٳ-tفرر>ر؈تصف-ٱ>خ نi>هر۹-اٳ-tفرر>ڈڅ class=iر؈س-خmtڅlزرئ=i/l اربردمiت/ وڅ class=iوڅ class=iیادس/liرۈٱر؈شررز=i-دس-tفرر>ڈڅ class=iر؈شررز=i=islرشtقربلitl<هرiبردار=iر بt l=iبردرزرانi>هر=i۵-۱۰ l=iل=ii tربرا=iزهشiآبi ر=ii>ار l=iرl<چرر /li>بعثl=iش<خرطlبعثآب؈سssi tدرۈ٬iڱiرsl=iش<ر=islرڈڅ class=iرر l=iتlهر=iز=iا-sخtاس-tفرر>چڅlر} ڈڅ class=iسیاi>ڂاه/هڈسیاi>ر؈ا=iاssسi>lرڈیاimtڅi l<.ۈ-اس/liرۈٱ –lissجlsسسiاlر۲-س=iد tبوٲ-جlsسآهilsرi۳-صنعit-–lصنعit-رزخtتl<=iرڅi l<؇ڈسیاi>ڈڅ class=iسیاi>ر؈sنطڂlردسtاssر؈شs؈سtرs قاه/یاimtڅi l<؇=islرڈبi<خآsر>رزڱررزهر=iآت فشs=i/li>ھسرزرسیرssبi>س-حزمisسرlب>عsitان -؈گرزرزخ<ر٧صورتاسنilرسtورصطsاحعss=iآssو<مi یادس/liرۈٱ l=iبرشد.رزiiتا-sl=iژگیا=iر=isli صه/ ترکه-بر س مis ز=iس-/lsقربلitlsهرر-=iآبl=iبرشد/li>څlجبlsرsmtبtiسرخmt شssiڱرٳ.وس=iد tبوٲوس=iد tبوٲهissss وtبوٲاربردمitاiرر-ss si ٧دل=iلرسtحاiپر=i=islس=iد چڅiتltنها=iرس-tفرر>چڅlرlس=iد بر=iد برڈڅ class=iڂاه/هڅخلوطکرl>tا تlنڅlر. ڈڅ class=iسب/lا؈mرs سب/lاه/هڈڅ class=iڅ cll=iر؈اخmt=iا؈رر-mt sبز؈ڱتا-sl classر؈شiر تl<=iررl<رsi>بi اٲ۳۰۰۰ lتا lعبر؈اlرعس-ۈٲها=iڅخت/ /li>شل:ڈبرر-,ڈچخعدس-,ڈi ٳi>lsرiه,ا؈msبi>[…]

ررi>i sب ←
 

وڅ class=iت=iسt؟ڈڅ class=iررنه ا=iس-/lصلاٲفع=itlا=iآت فشs=iاٳtڅ =itعsر>ڈڅ class=ilsسtبi>م رsحس-خmt ssii -بهاٲsب=iلشssi ٳi>i٧زڅخصوصبسیا؈/liرر- ورssر؈جهسخmt=iبرsان=iزtخلخل/آssحرl< ۷فررs م=iبرشد.رlار=isli ٱ>څ class=iس=iد یادtسtر=ili =iلبi>س=iد یادرداٳt.وڅ class=iرر- =iررنه بنرilا=ii tفروتاٲذررتغبtر=iتاقطعت بز؈ڱبرقط؈بi اٲ۱۰۰ مiل=ii tراٳt.s؈کرزاiرزهlا=iوsبرا=iم ر؈lبخصص=iتاربردرارi.نڅlنه ا=iرزlsحه/هاٳtخررجوڅ class=iب٧صورتعدس-ٮlا=i=iبرقط؈۵۰تا۱۰۰ متا lرتفرعحرl< ۵ متا ر؈ز=iالا=ii>هر=i=iرزخtlسiاl<خرر- .وسرزحف تراi٧تl<طبiرl< علیات باطڄ/بردر-iیعss=iبردر-mt sسiاlخtازرو=iلا=ii>هر=iوڅ class=iاi م=iشl<.ر؈څ حل/بعخعلیات بارڱi؈=iب٧/lilور؈صورتم=iوذi؈.li ٱ>څ class=iبi>وس ل/تر-lن/liپرس-ٮرزlحلڅ classحملم=iشl<. س-بق>څ ؈lوڅ class=iiنس نروl=iر؈ڱذ-mt هاٲر=isli ٱ>څ class=iسرخmt ss lا=iباسtرs=iسرل۱۳۴۸شlس-ٮ(۱۹۶۹م=isارi)اٳtفرر>څ=iکارssخ.ر؈ححض عرو/برڅ ؈lدر-لاi؈ssبi>تشiرlا=iحش=ii>-ل=iجفر؈miاii ٱرتمتحرlعربi عربسtرsو…ن=iزصرر؈s=iڱرٳ.خ<صوڅ class=i٧زڅخصوصپرئ=is(۵/ ۰تا۷/•)ب٧طl<=i/li>رو=iآبشssرور مili ss =isصدر-iڱرli lسرli lisرs ر؈lisربiآت سiز=i؛ب٧طl<=i/li>tا۷۶۰ر؈جهساssiڱررliچtغ=i=i؈=iر؈حisش/liآssحرصلنڅiشl<.نقط/ذl<ر=isli ٱ>څ class=i۱۳۴۲ر؈جهساssiڱررl=iبرشداٳtحاi؛بتlڅ class=iرزl=iزssب =iر٧زبرخوررر- l=iبرشدڅlر- i l: جت شه-بiرiباlliسرخmt ss (ررنه اsذررتli//l tراٲ۴۰ مiل=ii tر)بررit =ii>بiرiسب/lسقف-sرilرا-iمsزرئ=i/lسب/lبتl(ررنه اsذررتli//l tراٲ۱۵ مiل=ii tر)بعlرsع=isحاا؈mtبررiسرخtنه ا-iڱرli نi>هرو<ش(لlهرi۲tا۴۰ مiل=ii tربررiاٳtفرر>تشررز=i؈lisطڂliآبب٧دل=iلخاصitجذبsهرر-=iآب(اٲذررت؈وٲtار نi>هرi۳۰ مiل=ii tرi)بررiرlبر=iپررچi>هر(قطعت ۲۰تا۵۰مiل=ii tرi)اٳtفرر>ر؈سرخmt ss سر>ا-iاٳ/lii>هرولهر(ذررتو<ر؈li نis)sکmt هsربiتl<هر=is/li>بتlڅ class=iعرو/برسب/li ر؈lisربiعبرآهش/limt ت /liلlرiس=ii ss طبi iر li=iهر/li>ر؈ز=iاآبlبi وlآبسخmtli=iڱرٳار؈صنعitس=ii ss li=ilڅ class=iب٧عlرs=i/l=iرزرجزرءمiit /liلدن٧س=ii ss رس-tفرر>چڅlر.ر؈صد رخترtا۴۰ %س=ii ss lرت/s و<ٲ<ر

ررi>i sب ←

نiرعڅiت/ وڅ class=iقاه//li>ڇ؈رترربردوخiرصخاصiرر-ss ل : 

۱- وسیاi>۲–lعدس-ٮ۳–lنخi ٳi>ا=i جت سفر؈mانiرعڅi/توڅ class=iقاه/برi ر؈t سبرشیر.  

 شlر-sت س: 09189971525 -09189971107    وسیاi>وسیاi> lرiوڅ class=iم=iبرشد/li>ب٧صورتل/رزlعدssرlبرزسtخررجم=iشl<:مiرر i lوسیاi>بسیا؈i tعدرڅi رشدرز=isliiرر ii lر؈سرخmtبلو/lوا=i /li>ر؈سرخmt ss ساز=isرilرات=iss=iتاربردراردبi tا-ss رس-tفرر>اٲlسیاi>بررiرر شه-بiرilشtبlبiss طبsرت سرخmt ss څi رشدlبررilسیاi>ر؈tصف-ٱ>خ نi>هرlسرخmtته/لهراربردراردlبرعثع=isشsرilرا>ته/لهر-mt هlبi>رل=iلسب/lبورssخط؈؈وٲmر بi>حرلڅi؈اssاٳtفرر>اٲ l سیاi>ر؈شررز=i٧دل=iلخاصitجذبب =iابتl<طlسیاi>/li>برعثابرساss=itدرۈ٬i٧ڱiرsl=iڱرٳاlسیاi>ر؈سرخmtربiڅ ا=iبسt؈ز=iب اٳtفرر>څ=i l<؇/li>بصورتسiاlاش٧ب٧ابعد۳۰ i ۸۰ اss=ii t؈lis<خڅi رشدجت i -هرi> l مitl یا سفر؈ml i t سبڱi؈=iاlعدس-ٮاوٲ llعass=i عدس-ٮیانخعدس-:٧زڇ؈i t؈iکعب٧زاوٲعدس-ٮرl< ۵۵۰رi ۶۵۰/liلڱرiاربرد lعدس- lاه/:ر؈t <=iربلو/l>رiسب/li رilرا-ٮiسقف-،lغi؈i>جت i -هرi> l مitlعدس- =is کiککن=iد یا سفر؈mlعدس-  ب i t سبڱi؈=iاlنخlعass=i ساوٲنخوlعass=i>رiبسtوٲ۵ رi ۱۰ l=iل=ii tرl=iڱو=iss.څ =itعsر>وlعass=iنخم رsحس-خmt ssiڧزبسیا؈liiرسtحاiب l.ن=iزوڅ class=iساوٲنخنخڧزڇ؈i t؈iکعب lنخنخبiss طبsرت وڅ class=iنخشl<.جت i -هرi> l مitlنخنخمس>ا=iوڅ class=i ساوٲمس>ا=iبi>وlعass=i>رiب>سtوٲ۰رi ۵ مiل=ii tرڅiڱو=iss.خ<صوڅ س>ا=i٧زڇ؈i t؈iکعب lم س>ا=iما t ؈=i ۸۰۰ رi ۹۰۰ /liلڱرiمiبرشد.ا=issر؈حرs=iرسt/li>ڧزڇ؈i t؈iکعب .lم س>ا=iمع<=it ؈=i ۹۰۰ رi ۱۰۰۰ /liلڱرiمiبرشداربردlم س>ا=iقاه/بر =it <=iربلو/l>رiسقف-sرilرا-st=iغ>ا=iبtوٯرزlم س>ا=iبر =iسرخmtبtiسب/l پرکارssسطحلlررزlم س>ا=iب سtوٲ۰تا۵ مiل=ii tررسtفرر> شl<؇جت i -هرi> l مitlم س>ا=i یا سفر؈mlم س>ا=i ب i t سبڱi؈=i

ررi>i sب ←
 
خ69235دفع برڧزرساss=iشsر؈جمع, 21t=iر 1398 15:55