-فكر/فرو- /٪زقوکه 8پس-س-ا- {/aس8ا- , 6دس- ,نخفl۴,8؆کق,8رکی- , 6ب/a }

(09189971107 , 09189971525)

-فار مفروش قوکه

 

-فار  مفروش م٪ٴکلaز 88-زه -ا- eتٴفe-8aس ارlس-زرسی8نبر سطح زم۴نسر  شدهوب صوت8-نر-ا- e/و8شت م٪ٮلخلتٴک۴ل8ری8ٱکٱ  -صطلاحعلمش آن-ف/۴س /۴بaشدو ط68سe8-ه8-نرب8۴شدهو8پاخ شاپٵفکن؆8-وقواپ-گ-د.   مٴخصاتکلی8ش -فار مفروش قوکه بسیاپسeاوبا8م  (8اا- و8حجl/۴ح8آ ۵۰۰ ال۴۷۰۰ ک۴لو8ر/6رم٪پ-6ب) 6ا-ق  حوا ش  وبر ش  (ن؂طه ذ۱۳۴۲8ج وت۷۶۰-8ج /ق٧llaس ) 6ا-ق صو ۴ضl حشراتوl/ر/نرقهم ا -8 وl/ا-eٳسe بر مف٧ر8 مٴا/ /ق٧ll8پبرابر ن؂بaض ووبساط6زمهم e-وٳشژگی ا-وٳ٭صول8پترک/باس-مe-88اا- ق٧/۴ بالا- ن-ه8اٱ- eب- باشدار مف٬بق٧ll بتچ e-خ شده/۴ش8د. -6ربردان؁٧ع  -فار مفروش ا-eفa88-فار مفروش_تکلشان؁٧ع ب8وا -ا- eباس-مe-8- {ب8وا سقف-,ب8وا 8۴ف٧ر-,بتچ eبا}-فار مفروش_-نلها- پ/ e-خ س-خ و۴-فار مفروش_س-خ 8۴ف٧ر-ا- eائلبسیاپسeا-فار مفروش_؂ط6ا ت ئ-و-,طراح- e8اخلش  -صلش e-و-6ربرد-فار مفروش مفظ- -مlا-eبراشش/ /8۴س-خ و ۲-aسeفa88-فار مفروشبراشف-ا- ار نیازبر eباساز- e8ارد۳-aسeفa88-فار مفروشبراشک8 6بق٧ ۴-aسeفa88براشنم٧۴س-خ و ۵-aسeفa888پت٩ن؄وl پبراشپرک68نف ار نیازبر eباساز- e8ارد۶-aسeفa88-فار مفروشس-خ و براشپفٴem لکله فا؁ eشپزخانر۷-aسeفa88-فار مفروشس-خ بتچ eبا۸-aسeفa888پتصف-8خ٧نرها ۹-aسeفa88-فار مفروش8پس-خ مفٲ-ئ-ا  -6ربردمتلف -فار مفروش -فار مفروش یا ا-ڧ؈a/8پ-6٧lرز-- ا-eفa88-فار مفروش8پ-6٧lرز- ا-وٳ؈a-6 قا/۴ هر؇برد6ر- رابالا - برداز8انرهاش ۵-۱۰ -لش/٪پبراشزه-6۴ وآب۴ار- بر -6ر -ر چ ار باعث - شودط آبمچوو 8خۧ-باقب؅وe ار باعث /برو۴٪دa/۴-یا- - شودا-وٳ؈a-فار مفروشر - و8پ-مو-اوllا-ق ڧ؅ eبٲ-رa.{-ف/۴سر - وبراشلا-رهاش eش-وخۧ-ا-eفa88نمو8}   -فار مفروشسیارقوکه -فار سیار8اشوس8؈a-فار یا؁ م۴ش8د. --فار ا-ڧ؈a/ –موجسس8l -ا ۲--فار سlش eٱس-جسآه-۴ ور/۳--فار صن –-فار صن ازخۧ-تکلشl م۴ش8د -فار سیار-فار مفروشسیار8پllا-ق ڧرد6تو8پشهٱ -8قوکه یا؁ م۴ش8د ا-وٳ؈a-فار ب؈جوl آم88از88-زهاش eتٴفe-8شار پس-زرسی8نبر سطح زم۴نسرس وت8-نر-ا- e/ودشت e8۴ل م۴ش8د ا-وٳ/a88ب8عل اlتٴا/پ--زازخودب صوتاسllج۴ یاپسeادآم88اس ف٧صطلاحعلمش آن-ف/۴س یا ا-ڧ؈a/ - باشد.ازمهم e-وٳشژگی -ا- e-وٳ/٭صولترک/باس-مe-8و8شسeاوقا/۴ -ه8اٱ- eب- باشدار مف٬بق٧ll بتچ e-خ شده/۴8رد. -فارسlش eٱس -فارسlش eٱس همووe -فار eٱس -6ربردمتe-۴ 8اوe -8/٧ب8دلشلaست٭-6؅ پe--وٳ-فارسlش نم۴ وبر نرا- e-eفa88نمو8ٳ-فارسlش باش با-فار مفروشقوکه ملوط ک6س ب وب؄وا یا بتچ eباll -؅ e -رنمو8.   -فار مفروشeباl-فار ا- -8 وeباlوکه -فار مفروشمفظ- 8پاخ شاپ8اشتچ eزرl e-وٳفروl-فار 8پ-6؈a وeکلشl ر-8ر ب۴شاز۳۰۰۰ e -6ب8ا؈aع س-س-ا- متلف ار شe-8ل:-فار بa8e-8-,-فار نخفl۴,-فار عد6-,-فار /aس8ر/ه, ا- لب8[…]

a8e-8ر /ٷلب ←
 

-فار مفروش-ش ؟ -فار مفروش8-نر-ا- eeاحاصلaز 86الش -ا- آتٴفe-8شaست مٲش عم88-فار مفروشٳسبتب8مٵالح6-خ و۴/ٴا/ ازق٨۴؄ ٴن و/aس8- و8مصو بیاپا؅ 8ا٧ب88ن8ج سخ شبالا ونشتلخل/ آنح8۷865اl-8 م- باشد. رl ا-وٳ/a88مفروشسlش یا خۧ- ٱ- /a۴؄ ٨ر سlش یا زردaست . -فارمفروش8ا٧ش8-نرب8۴-ا- /٪فaو ازذaت غبaر- تا قٷ6ا بزرl با قٷ6پب۴شاز۱۰۰ م۴لش/٪پaست.هٱ۴ک-زa؆-زه-ا- llق براشمٵافبخص؈ش -6ربرد8ار؆.نمونرا- e-ٳحکه aستخaج-فارمفروشب صوتعد6--ا-- با قٷ6پ۵۰ تا ۱۰۰ م e ٯتفaعح8۵ م e 8پزشلا-رهاش- e-خۧ-ٳس8l جوl 8اٯ. -س-زح865ترa؆ش ط6؄865ع8لیا با-له بردا۴ یعوشبرداشتچ e8l خۧ-ا-روشلا-رهاش -فارمفروشa؆جe-8 م- ش8د. 8مرeله بعl ع8لیا با-گ-شب ا؅-ٳو8پصوتم- -ذ-د./a88مفروشب8وس-له -6-8-ون ا؅l-۱س-e-ٳeلمفروحملم- ش8د.  6-بق8مٵف-فارمفروشمهنس-نرو- 8پlشتڇ ازا-وٳ/a88مفروشس-خ و -ا- با- -8شس-ل۱۳۴۸ ش8س-(۱۹۶۹م-لا8۴) aستفa88م- ک68نl . 8پحالحاض65ع8aوه برمٵفداخلa-وبر-6؈a-ا- حاش-رخلشجفa شa/aaت م e8عرب۴،عرب- -8و…نشصا8پl- 8رد. خف٧ص-فارمفروشو8مصو پeئ-و(۵/ ۰ تا ۷/ •) ب طشار روش/ب ٴنaو م۴ٳ/aوe عا-ق صدا- 8ر/aٳسر/aٳ/ق٧ll8پ/ق٧6؄ آتٴ e8زش ب طشار ت۷۶۰8ج سaوe۴8را8ٳ۴چ تش-ش8پحج؅وشکلآنحاصلنم۴ ش8د. ن؂طه ذا-وٳ/a88مفروش۱۳۴۲8ج سaوe۴8را8ٳ- باشد aستح-6؅ بeکن و/ٵaٳح6ٴک۴لشدها-ٳ-فارمفروشا-ٳشوبال٧ش8ف٧؅سبتب8و8برخو8اٳ- باشد موٯ/ٵف: 6 ش/ب88۴بام-ا وڧ؁ e-خ و (8انر-اوذaت ڧ؈چک٪پaز۴۰ م۴لش/٪) بa۴ -ر6؄فارa۴سباسقف- و8۴ف٧ر-- موز-ئ-اسبا- بeکن سبا- بeاشقٷ6ا باربرسباوقٷ6ا ج8ا ڧ؈وeر(8-نر-اوذaت ڧ؈چک٪پaز۱۵ م۴لش/٪) بع؈aن عا-ق حوا بa۴سرخۧنر-ا- 8ر/ٮ٧نرها و-فشem لکله -ا- ح؈ا ۴ (8٧نرها۴ ۲ت۴۰ م۴لش/٪ بa۴aستفa88-6٧lرز- 8پ/ا-ق ڧ؅ eبب دلشلخاص۴ جذب ون-ه8اٱ- eب (ازذaت ٱس ت8٧نرها۴ ۳۰ م۴لش/٪۴)بa۴رlبشپeرڈهها (قٷ6ا ۲۰ تا ۵۰ م۴لش/٪۴)aستفa888پس-خ و س88ا- aسکلرها و-لها (ذaت -ف8پ/٧ن؈e)ن-تڇ ق٧6؄ ا-وار بeکن س-خ شدهازٳ-فارمفروشع8aوه برسبا۴،8پ/ق٧6؄ عف٧؅لمٮتلف مٮتلف م٭/شنش8ا٧شaست٭-6؅ وl/٧ll llق الٹاهاشم- باشد.مٮلوط ا-وٳ/a88باآه-شکف تٴک۴ل؈a۴سش/و طب۴ع۴رaٳ/- 8ه8ار 8پزشeبب۴رو eبسخ ٳ/- 8رد 8پصن سش/و /- وازا-وٳ/ا88مفروشب ع؈aن -اشaزاجز-ءl/؅ e ٴک۴لدهنر سش/و ا-eفa88نمو8. 8صد ا-تلالت۴۰ %سش/و -۱تلوe -ف/ولان

a8e-8ر /ٷلب ←

٧ن؁٧عمتلف -فار مفروش قوکه ار هپ-68e-8 -6-ربردوخ؁٧صخاص۴8اوe شe-8ل : 

۱- -فار سیار۲–-فار عد6-۳–-فار نخفl۴۴–-فار /aس8ا- 6 سفa ان؁٧عملفت -فار مفروش قوکهبا/a 8پ سباشی8.    

  ش8اهتس:  09189971525 - 09189971107     -فار سیار-فار سیار ؈a۴-فار مفروش مشاشدار ب صوتlل8ا-ٳeاوl-فار ربا-ستخaجمش8د:l/٧ٯ/ٵف-فار سیاربسیاپ/٪عد6l م۴باشدا-ٱ-وٳ/٧ٯ/۴ و ا-eفa888پس-خ بوا -فار ا- ار 8پس-خ و سازس8۴ف٧ر-شوش -6ربرد8اردب۴شتe-و ا-eفa88ازٳ-فارسیاربa8e-8۴8رش/ب88۴-۴ت بe-8 ب۴و طبق٧6 س-خ و م۴باشدٳ-فاربa8e-8۴-فارسیار8پ صف-8خ٧نرها س-خ ت٩ن؄ها -6ربرد8اردٳبا-ث /ا-ق شدن8۴ف٧ر8ت٩ن؄ها -8ش روبر8لشلسباب88نخٷ6پٱس رaبرح8e-8لم-سaوe aستفa88از -فار 6یار8پ-6٧lرز- ب دلشلخاص۴ جذب بe-8٧شاب ط-فارسیاراربaعث ابرسaوشتدa/۴ب -یا- -8رد -فارسیار8پس-خ ا6؆م٧-ا- بساپزشaaستفa88م-ش8د اربصوتس8l اش ب ابعا ۳۰ e-8۴۸۰ eaوش/٪پ/وجوl م۴باشدج /ٴاه8ر هم -فار یا 6فa ٳ-فار /a سبگ-شد -فارعد6-eaس -فارٳeروش 6د6-یا نخفl۴8پح8۱۰ e-8۴ ۱۵ م۴لش/٪ م۴باشد. و8-فارعد6-: و8هپ/٪پ/ک6بو8eaسعد6-e8۵۵۰ -8۴۶۵۰ ک۴لو8ر/-6ربرد -فارعد6- وکه: 8پ لشl بوا ٱa۴سباش 68۴ف٧ر-شسقف- ،وغ-رج /ٴاه8ر هم -فارعد6- ٱ-وجe- ڧ؄۴کا؈شد یا 6فa ٳ-فارعد6-  6a/a سبگ-شد -فارنخفl۴-فارٳeروش 6aسنخفl۴ب8-فارٳeروش ٱa۴بساس۵ -8۴۱۰ -لش/٪پ-8وشوe.مٲش عم88-فارٳeروش نخفl۴ سبتب8مٵالح6-خ و۴و8بسیاپڧ؅شaست٭-6؅ بe-8٧و.نش-فا۴آنم۴باشدخف٧ص-فارمفروش6aسنخفl۴و8هپ/٪پ/ک6ب  -فارنخفl۴ /a شبa۵۰۰ ال۴۶۰۰ ڧ۴لو8ر/م۴باشد. ا-و8پحال۴aست ار و8هپ/٪پ/ک6ب  -فارنخفl۴ /ٹ8٩لش شبa۷۵۰ -8۴۸۰۰ ک۴لو8ر/م۴باشد.   -6ربرد -فارنخفl۴قوکهب٧شaستفa88ب۴و طبق٧6 -فارمفروشنخفl۴بa ساس۵ تا ۱۰ -لش/٪پaستفa88ش8د. ج /ٴاه8ر هم -فارنخفl۴سفa ٳ-فارنخفl۴ 6a/a سبگ-شد -فارمس8اش-فارمفروش 6aسمس8اشب8-فارٳeروش ٱa۴ب8ساس۰ -8۴۵ م۴لش/٪ م۴8وشوe.خف٧ص-فارمس8اشو8هپ/٪پ/ک6ب  -فارمس8اشما 6 شبa۸۰۰ -8۴۹۰۰ ک۴لو8ر/م۴باشد. ا-و8پحال۴aست ار و8هپ/٪پ/ک6ب  .-فارمس8اشمع8٩لش شبa۹۰۰ -8۴۱۰۰۰ ک۴لو8ر/م۴باشد -6ربردٳ-فارمس8اشقوکهب٧ش لشl بوا ٱa۴سقف- و8۴ف٧ر- و شغ8اشباسا-ٳ-فارمس8اشوب٧شس-خ بتچ eباl lپک؈8نسطح لکله ٱaا-ٳ-فارمس8اشبa ساس۰ تا ۵ م۴لش/٪ aستفa88 68د ج /ٴاه8ر هم -فارمس8اش یا 6فa ٳ-فارمس8اش 6a/a سبگ-شد

a8e-8ر /ٷلب ←
 
خف٧وeن69235 دفع8 بورسaوششده8پجمع8, 21 شر 1398 15:55