نك ر صغدد ق/a>ۧ,>6 ><ید ,<بر6 }

(09189971107 ,09189971525)

ندی م صغاق/a>

 

ندی  م صغامکل6زllزهادتف iن6س-ی بسزرسیl؆ب سطحزمۧنسر6  شد؇/بlص/ تlن اد /lشتملخلتکۧلlر6 یl ک  صطلاحع؄؅اآننۧس ۧب6شد/- ط-ااد؁کن6 lغق/aادۯگۯ aد. مخصاتکلیlاندی م صغاق/a>-ا /بر -ا (نطlذ ۱۳۴۲lجlوت ۷۶۰-lجlق//6س-)<اد؂ص/ -ۧض ٌحشرات/بةر ن قfaم-ا>ن/بةا-دس -ب م>رl ماlق//lبرابر نب6ضو،غبساط<زمهم -iدغداژگیادغدص/لlترک باسد؅iنlاادق/ۧ -با؄ادنcllادبدۯباشددی م>بدق//>-بت>خ>-هشد؇ۧش/د.c<ربردان>ع ندی م صغاا-ف 6l ندی م صغا_ت>عبویادبسد؅iند{بویسق؁د,بویlۧ>رد,بت>ب}ندی م صغا_نلهادپ خ>-هسخ>-م،غۧندی م صغا_سخ>-lۧ>رادائلبسیاسندی م صغا_ط<ا>-ت>ئدغد,طراحدlاخ/ا ص/ا-iدغc<ربردندی م صغام ظۯ-ما-برااش lۧسخ>-م،غ ۲-6سف 6l ندی م صغابرااف ،ادی نیازب بسازدlارد۳-6سف 6l ندی م صغابرااک> <بق/ - ۴-6سف 6l براانمۧسخ>-م،غ ۵-6سف 6l lت-برااپرک-م،غ برااپ>i ل>-بت>ب۸-6سف 6l lتص؁د خن ها۹-6سف 6l ندی م صغاlسخ>-م>ئد c<ربردمت//ندی م صغاندی م صغایاا-ی lc-آبدمچغ،غ lخۧcباق،ب،غiی باعثبر ،غۧرد ۧcیا،ۯش=/دادغدندی م صغار،ۯ- غlcمغا/ا-قیبد>ر.{نۧسر،ۯ- غبراالاد هااا دغخۧcا-ف 6l نم؈ l} ندی م صغاسیا ق/a>-مۧش/د.-ندی ا-ی –دم غجسسٌا۲-ندی سا - نز-جسآهcۧور۳-ندی صنa-،–دندی صنa-،ازخۧcت> -نق/a>-مۧش/دادغدندی بج=/ٌآ؅l ازllزهااتف iنادی پسزرسیl؆ب سطحزمۧنسر6 >/ تlن اد =/دشت- lۧلمۧش/دادغدر6l ب ع؄-اتاcزازخ=/دبlص/ تاسجۧد >یاسدآ؅l اس->صطلاحع؄؅اآننۧسیاا-ی ۯباشد.ازمهم -iدغداژگیاددغدرص/لترک باسد؅iن/ اس/قاۧ -cllادبۯباشددی م>بدق//>-بت>خ>-هشد؇ۧlر6 د.ندی سا - نزندی سا - نزهم غغiندی - نزc<ربردمتicۧlاغiنرب دلال6ستc<پددغدندی سا نمۧ- غب -ن اد-ف 6l نم؈ lدندی سا باا باندی م صغاق/a>بب/>c-هد نم؈ l. ندی م صغااببندی ا->ن/بب/a>-ااlاشت>زر -iدغد صغبندی lcۧ,ندی عد<د,ندی ر6س دره,ا->،؄ب […]

6liن رلب ←
 

ندی م صغاcا -؟ندی م صغاlن ادحاصل6ز><الا -ادآتف iنا6ستما -ع؅l ندی م صغادسبتب ما؄ح<خ>-م،غۧراlاق/ۧن/ر6س د/ م ص/ ب یادیlاربl؆lجlسخ>-ابا؄ا/نا ت لخل/آنحl ۷>ۧکز66 زهداد؂برااما؁بخص/ اc<ربردlار6 .نم؈ن اد-دح>ٌخۧcا-ر؈الاد هااندی م صغا66iن؅ۯش/د.lمرل/lبعٌعلیا-با-گۯ aابlیcدوlص/ ت؅ۯذۯ aد.ر6l م صغاب وسد؄/lc<ند؈نی۱سدا-دلم صغحمل؅ۯش/د. <بق م؁ندی م صغامهن6 سد؆ر؈ۯl شت>lاادغدر6l م صغاسخ>-م،غ ادبا--ناسل۱۳۴۸شسد(۱۹۶۹؅ۯلاlۧ)6ستف 6l مۯکا6ر6(6تم -ilعربۧ،عرب--نو…نا صاlبۯlر6 د.خ>صندی م صغا/ م ص/ پئدغ(۵/ ۰تا۷/•)بlط aادی ر؈ا؅بن 6/ مۧدر6غiعاد؂صدادlرر6دسرر6دق//lدق/<آتزا بlط aادی ت ۷۶۰lجlس6غiۧlر6 lدۧچت اد aاlحج/شکلآنحاصلنمۧش/د.نطlذ ادغدر6l م صغا۱۳۴۲lجlس6غiۧlر6 lدۯباشد6ستحc< ب>سبتب / برخ/ lادۯباشدم؈ رر؁: -م،غ (lان ا/ذ(6تیچک6ز۴۰ مۧلار)ب(6ۧ-هد <دی 6ۧسبسق؁د/lۧ>رددم/زئدسب>ب>بااق/<ا -باربرسب/ق/<ا -جlایغi (lن ا/ذ(6تیچک6ز۱۵ مۧلار)بع/عاد؂ح/aا>-ب(6ۧسر6 خۧن ادlررن ها/نشi ل>-ۧ(lن هاۧ۲ت ۴۰ مۧلار،ب(6ۧ6ستف 6l c-م،غ سl اد6سکل ها/نها(ذ(6تنlدرنi)نcت>lق/<- lادغی ب>-هشد؇ادندی م صغاع 6//lبرسبۧ،lدق/<ع>لمت//مت//م انا lارا6ستc-؂الا ؇اامۯباشد.ملوطادغدر6l باآهcشکف>-هتکۧلدۧسارغ طبۧعۧر6ددlllدی lزا ابد/بۧر؈بسخ>-ددlر6 دlصنa-سارغ د- غاادغداl م صغابlع/دا6زاجزءبة-کۧلدهن6 lسارغ ا-ف 6l نم؈ l.lصد ا-ت/الت ۴۰ %سارغ ۱ت//iند=//ان

6liن رلب ←

ن>عمت//ندی م صغاق/a>ی هcصخاصۧlاغiشiنل : 

۱-ندی سیا ۲–دندی عد<د۳–دندی نخ>ۧ۴–دندی ر6س اد ان>عم//تندی م صغاق/a>

 شا؇تم،س: 09189971525 -09189971107   ندی سیا ندی سیا  ۧندی م صغاما اشددی بlص/ تبل ا-دا غبندی ر/با-،ستخ(6جما /د:بة>رر؁ندی سیا بسیارعد<ٌمۧباشدا-،دغدة>رۧ- غ ا-ف 6l lسخ>-بویندی اد ی lسخ>-م،غ ساز،ٯ/lۧ>رcاغاc<ربردlاردبۧشتiدغ ا-ف 6l ادندی سیا ب6liنۧlرش بlۧد۴تبiن/بۧغ طبق/<-سخ>-م،غ مۧباشددندی ب6liنۧدندی سیا l-ص؁د خن ها/سخ>-تر تر6ب حliنلمۯ aس6غi6ستف 6l ا ندی  <یا lc-ا<مادبسازا 66ستف 6l مۯش/دی بص/ تسٌاشlبlابعا ۳۰ iنۧ۸۰ i6غاردوج=/ٌمۧباشدجl -راll  faم-دندی  یا <ف 6>دندی  ر6-م،سبگۯ aادندی عد<دi6نز ندی دصغا <د<دیانخ>ۧlحl ۱۰ iنۧ ۱۵ مۧلار،مۧباشد./ ندی عد<د:/ هرک<ب/ i6نزعد<دil ۵۵۰نۧ۶۵۰کۧلوlرc<ربرد ندی عد<د /a>رداسق؁د،/غۯ a جl -راll  faم-دندی عد<د ،دغ6i یۧکدیاد یا <ف 6>دندی عد<د  <6ر6-م،سبگۯ aادندی نخ>ۧدندی دصغا <6نزنخ>ۧب ندی دصغا 6ۧبسانز۵ نۧ۱۰ ۯلاردۯl؈اغi.ما -ع؅l ندی دصغانخ>ۧ سبتب ما؄ح<خ>-م،غۧ/ بسیایا6ستc<بiن/.نا ندۧآنمۧباشدخ>صندی م صغا<6نزنخ>ۧ/ هرک<ب  ندی نخ>ۧ ر6-ق aاب6۵۰۰ ا؄ۧ۶۰۰ ۧلوlرمۧباشد.ادغlحا؄ۧ6ستی / هرک<ب ندی نخ>ۧ رۧق/a>ۧب6سانز۵ تا۱۰ ۯلار6ستف 6l ش/د.جl -راll  faم-دندی نخ>ۧسف 6>دندی نخ>ۧ <6ر6-م،سبگۯ aادندی م،س ااندی م صغا <6نزم،س ااب ندی دصغا 6ۧب سانز۰نۧ۵ مۧلار،مۧl؈اغi.خ>صندی مس اا/ هرک<ب ندی مس ااما <-ق aاب6۸۰۰ نۧ۹۰۰ کۧلوlرمۧباشد.ادغlحا؄ۧ6ستی / هرک<ب .ندی مس اامعرد/-اغ ااباندا-دندی مس اا/براسخ>-بت>بب/ کa l؆سطحل>دندی مس اا <6ر6-م،سبگۯ aاد

6liن رلب ←