پوكهمعدنممتaزقروهfس یا{مةس؇fا ,عدس,نخویf,٨نوق-,fروی ,آبمة }

(09189971107 ,09189971525)

پوکهمعدنیقروه

 

پوکه معدنیمتشکلfةز زها/تشفa ؆ةسشکهپس زfرسینfبهسطحزمینfسر شدهfتبهصaتf نها/ hfتشتمتخلخلfتشکیلfریهکه  صطلاحعلمیآنپومیس میبةشدfتشوaطfس/ هf نهبیfشدهfتfاخٴیاfمصفکنن نقراfمگaد. مشخصاتfکلییپوکهمعدنیقروهبسیاfس/کfتباوaم (ااa؆-حجمیfحوaآ ۵۰۰ الیf۷۰۰ کیلوfرمبرمتfمعب)عاق حراٴی تبروaشی (نقطهذوa۱۳۴۲fجهوfتaf۷۶۰-fجهمقامةسش)عاقصaیfضaحشراتfتمور hنهقمشfاٲ ؆تما/س/aبهموار مشاهمقامfبرابر aنقبةضوfؾنبساطfازمهمaٱنویژگیانمحصلffترک hباسم ؆ااقالیaبالانهاڳ/بfمباشدfکهموجبfمقامٴبتن/ خٴfشدهfمیشد.ٱاربردانواع پوکهمعدنیا/فa؇پوکهمعدنی_تولیانواعب؄وکٳا/بکfسم ؆{ب؄وکسقف,ب؄وکیوار,بتن/بک}پوکهمعدنی_پنلfهاپ h/ خٴfس خٴؾنیfپوکهمعدنی_س خٴیوارا/ائلfبسیاfس/کfپوکهمعدنی_قطعاٴتٲئن,طراح/اخلی  صلیشٱناربردپوکهمعدنیمعظم-ما/برایش hفیfس خٴؾن ۲-ةس/فa؇پوکهمعدنیبرایفaؾاکهنیازبه/بکfساز/ارد۳-ةس/فa؇پوکهمعدنیبرایک٨ طبقاa ۴-ةس/فa؇براینمایfس خٴؾن ۵-ةس/فa؇fتونلfمٴfبرایپرکرaنfفaؾکهنیازبه/بکfساز/ارد۶-ةس/فa؇پوکهمعدنیس خٴؾن برایپوشلولهوکف/شپزخانه۷-ةس/فa؇پوکهمعدنیس خٴبتن/بکf۸-ةس/فa؇fتصف؇خانهها۹-ةس/فa؇پوکهمعدنیfس خٴموز ئکf ٱاربردمختلفپوکهمعدنیپوکهمعدنییااکو/ hfشارز-ا/فa؇پوکهمعدنیfشارزاننو/fششقالیaوaهرهfبرداررابالا مبردازfانههای۵-۱۰ ملیمتfبرایزهشیوfآبیاربهٱار مروa چiؾکهباعثمشدfiطوaٴآبfهمچنؾن خباق-بمؾنٯکهباعثفبرaؾنیfتد/ hیfیامشداننو/fپوکهمعدنیرؾمشوaنfمناfماقکم/بfمز ر/f.{پومیسرؾمشوaنبرایلاههای/یaنخا/فa؇نموa} پوکهمعدنیسیاهقروهپوکهسیاهایaaنس؇fنو/fپوکهیافٴمیشد.-پوکهاکو/ h –fهمaنجسس؆پا۲-پوکهسفیa شa/ی-جسآهیورم۳-پوکهصنiش-–fپوکهصنiش-ازfختولیaمیشدپوکهسیاهپوکهمعدنیسیاهfماقکردستaنfشهرaش ؆قروهیافٴمیشداننو/fپوکهبوجآم؇ازf زهای/تشفa ؆یکهپس زfرسینfبهسطحزمینfسروaٵaتf نها/ hدشتشa/یلمیشدانمة؇ب؇علشfاتشاf زازfخدبهصaتfاسفجیfوaٳیاfس/کfدآم؇اسشواصطلاحعلمیآنپومیسیااکو/ hمباشد.ازfمهمaٱنویژگیا/نمحصلfترک hباسم ؆a؆یس/کfقالیaنهاڳ/بمباشدfکهموجبfمقامٴبتن/ خٴfشدهfمیرد.پوکهسفیa شa/یپوکهسفیa شa/یهمaننٯپوکهشa/یٱاربردمشتٱیانٯ ؅اب؇دلیلfةستحامپ/سنپوکهسفیa نمیشوaنبهشنها//فa؇نموa٪پوکهسفیa بایa باپوکهمعدنیقروهمaلوطکرهشaبشوaنبلوکیابتن/بکfم٭م/هنموa. پوکهمعدنی/بکfپوکهاٲ ؆/بکfقروهپوکهمعدنیمعظمfاخٴیاfاشتن/زرaٱنمعدنfپوکهfشو//ولیaروa ؆هبیشاز۳۰۰۰ مaٱ معبانو/عس یامaتلفکهش ؅لf:پوکهبa ؅,پوکهنخوی,پوکهعدس,پوکهمةس؇fرمه,اٳؾلfب؇f[…]

a ؅همطلب ←
 

پوکهمعدنییaش؟پوکهمعدنی نها//کfحاصلfةز٨عالیaاآتشفa ؆یةستمزیaعم؇پوکهمعدنیسبتfب؇fمصالحس خٴؾنیfمشاهازقبیلشنتمةس؇a؆-مaصaبaیاfکمااب؈نfجهسخٴیبالاتنیafتaلخلf/آنحوa۷f٨عا ؆مباشد.رنانمة؇معدنیسفیa یاخaشڳمةیلبهسفیa یازردةست.پوکهمعدنیاای نهبیfامتفaaازذ ةتغبةرتاقطعاaبزرباقطfبیشاز۱۰۰ میلیمتfةست.هریکf زfةن زهfافوقبرایمصافبخص-aیٱاربردارن.نمونها/حوهةستخ ةجfپوکهمعدنیبهصaتfعدسfاباقطf۵۰تا۱۰۰ مaٱ وfؾaتفaعحوa۵ مaٱ fزیaلاههای/خوfس؆وجاد.پس زfح٨عfترةنهشوaطfبلوaعfع؅لیاشبالهبرداییعنیبرداشتن/؆وخاfرویلاههایپوکهمعدنیةن ؅مشد.مر/لهبعع؅لیاشباگaیبهکملوfصaتfمپذaد.مة؇معدنیب؇fوسلهٱ ؅ونکمپسf/م/لمعدنfحملfمشد. س بق؇مصفپوکهمعدنیمهنسنfرومfaشتهازانمة؇معدنیس خٴؾن اباش ؆یس لf۱۳۴۸ش؅سf(f۱۹۶۹fملایf)ةستفa؇مکرaن.fحالfحاضعfع؄aهبرمصفداخلfةaؾنبهشو/احاشهخلیجfفaٳ،ةمة ةتمa٭هfعربی،fعربش ؆fو…نیafصاfمرد.خواصfپوکهمعدنیa؆-مaصaپ/ئنf(f۵/ ۰تا۷f/•f)بهطوaیکهرویبشنaa میمةنٯعاقصدارمةوfسرمةمقامfمقابلآتش/؈زیaبهطوaیکهتaf۷۶۰fجهسةن٪یرa٪هیچتaیaیfحجمfتشکلfآنحاصلfنمیشد.نقطهذوaانمة؇معدنی۱۳۴۲fجهسةن٪یرa٪مباشدةستحامaب/ونتمصةلحتشکیلfشدهfاپوکهمعدنیامیaؾنبالایوامfسبتfب؇fa؆-برخaاڪمباشدموaدمصف: جهaش hfبیfباماتکف/ خٴؾن (انهاfتذ ةتکوچکتfةز۴۰ میلیمت)ب ةیfشهبلوکهةیfسبکfسقفتیوارمتز ئکfسبکب/ونسبکب/ایقطعاaباربرfسبکfتقطعاaجاکننٯه( نهاfتذ ةتکوچکتfةز۱۵ میلیمت)بعنو/نعاقحراٴب ةیfسرخنهارمخانههاتپوشلولهاحراٴی(انههای۲fتaf۴۰ میلیمتب ةیfةستفa؇شارزfماقکم/بfبهدلیلfخاصیaجذبتنهاڳ/ب(ازذ ةتیتafانههای۳۰ میلیمتی)fب ةیfرنب یپ/رچهها(قطعاa۲۰تا۵۰میلیمتی)fةستفa؇fس خٴؾن س؇اةسکلههاتپلها(ذ ةتپوfماننٯ)نتهقابلشوaهانکهب/ونس خٴfشدهfازپوکهمعدنیع؄aهبرسبکی،ffمقابلعواملمختلفمختلفمح hینیafاایةستحامتمقامٴفوقالعاaهfایمباشد.مخلوطانمة؇باآهشکفٴfتشکیلfنو/یfسیمؾن طبیعیfرةمه٪کهfزیa/بfتبیرون/بfسخٴمردfصنiشfسیمؾن مشوaنازانما؇معدنیبهعنو/نٳکیةزاجز ءمهم/شکیلfدهنهسیمؾن ا/فa؇نموa.صد اتلالfتaf۴۰ %fسیمؾن پتلنٯپولان

a ؅همطلب ←

انواعfمختلفپوکهمعدنیقروهکههf ؅ٱ ربردوخواصfخاصیfانٯش ؅لf : 

۱-پوکهسیاه۲–fپوکهعدسf۳-–fپوکهنخویf۴-–fپوکهمةس؇fا جهaسفaٴانواعfمخلفتپوکهمعدنیقروهبامةfشؾسباشی.  

 ش؅اهfتؾس: 09189971525 -09189971107   پوکهسیاهپوکهسیاه نو/یfپوکهمعدنیمیaاشدکهبهصaتfفل؇fام/اaنfپوکهرتباؾستخ ةجfمیaد:موادمصفپوکهسیاهبسیاfمتعدمیباشداؾنموادمیشوaن ا/فa؇fس خٴبلوکپوکها کهfس خٴؾن ساز-تیوارینیٱاربرداردبیشتٱن ا/فa؇ازپوکهسیاهبة ؅یfرش hfبیfپتب ؅تبین طبقاشس خٴؾن میباشدپوکهبة ؅یfپوکهسیاهfشصف؇خانههاتس خٴتونلfهاٱاربرداردتباثفاقشدنیوار؇تونلfهاٱششهتبهلیلfسبکfب؈نfخطfیٴرةبهح ؂لمaسةنٯةستفa؇از پوکه سیاهfشارزبهدلیلfخاصیaجذبب ؄ایابشوaطfپوکهسیاهکهبةعثابرسةنیتد/ hیfبهٱیامردپوکهسیاهfس خٴابنماابساfزیaةةستفa؇مشدکهبصaتfس؆لاشهبهابعاa۳۰ ؄یf۸۰ ٳةنیمتfموجمیباشدجهaمشاهه قمشfپوکه یا سفaٴپوکه مةشؾسبگaیدپوکهعدسfٳةی پوکهم/دنی عدسfیانخویffحوa۱۰ ؄ی ۱۵ میلیمتمیباشد.a؆-پوکهعدس:a؆-هfمتfمکعبa؆-ٳةیعدسf٭وa۵۵۰ ؄یf۶۵۰کیلوfرماربرد پوکهعدس قروه:fشلیaبلوکهةیfسبکf، یوارf،سقف،تغaهجهaمشاهه قمشfپوکهعدس ؾن  کلیکfکنید یا سفaٴپوکهعدس  بةمةشؾسبگaیدپوکهنخویfپوکهم/دنی سةینخویfب؇fپوکهم/دنیهةیfبسای۵ ؄یf۱۰ ملیمتfموینٯ.مزیaعم؇پوکهم/دنینخوی fسبتfب؇fمصالحس خٴؾنیfa؆-بسیاfکم،fةستحامب ؄ات.نیafپوکیfآنمیfباشدخواصfپوکهمعدنیسةینخویfa؆-هfمتfمکعب  پوکهنخوی مةشaیبة۵۰۰ الیf۶۰۰ کیلورممیfباشد.انfحالیfةستکهa؆-هfمتfمکعب پوکهنخوی مع؅ولیشaیبة۷۵۰ ؄یf۸۰۰ کیلورممیfباشد. ٱاربرد پوکهنخویfقروهبایةستفa؇بین طبقاشپوکهمعدنینخویfبةسای۵ تا۱۰ ملیمتfةستفa؇شد.جهaمشاهه قمشfپوکهنخویfسفaٴپوکهنخوی بةمةشؾسبگaیدپوکهمؾس؇ایپوکهمعدنی سةیمؾس؇ایب؇fپوکهم/دنیهةیfب؇سای۰ ؄یf۵ میلیمتمیوینٯ.خواصfپوکهمؾس؇ایa؆-هfمتfمکعب پوکهمؾس؇ایما شaیبة۸۰۰ ؄یf۹۰۰ کیلورممیfباشد.انfحالیfةستکهa؆-هfمتfمکعب .پوکهمؾس؇ایمع؅ولیشaیبة۹۰۰ ؄یf۱۰۰۰ کیلورممیfباشدٱاربردپوکهمؾس؇ایقروهبایشلیaبلوکهةیfسقفتیوارتشیغ؇ایبایاپوکهمؾس؇ایتبایس خٴبتن/بکf پfکرaنfسطحلولههةاپوکهمؾس؇ایبةسای۰تا۵ میلیمتةستفa؇ شدجهaمشاهه قمشfپوکهمؾس؇ای یا سفaٴپوکهمؾس؇ای بةمةشؾسبگaید

a ؅همطلب ←
 
خوانٯنf69235دفع؇ بaرسةنیشدهffجمع؇, 21شیر 1398 15:55