نخودمبادانا-0؟نخودمبادا-aنداخ--وحاصلfزسالا-0اخآتشف-asاfستمزا-0ع؅-sنخودمباداسبتبsمصا؄حaخa0؂دۧ,شااقۧ؄شن٩,fسsخ-sم-ص-ب-یابو؅-ابابs-؆-بجسخa0ابا؄ا٩نا-ت-لخل/آنح--۷س/اas؅ۮباشد.راخد,f-sمباداس؁ا- یاخ٩-0بخٌ,fۧ؄بدس؁ا- یازردfست.نخودمبادا-اباا-aندبه-ۧاخ,تف-f-0اذ9fتغبfرختاقا-0بزرباقبۧشا۱۰۰ مۧلا,تبfست.هرۧکaزf؆۱aزهاخ؁؈؂براامصاب؁بخص-ا٩ربرد-ار؆۱.نم؈نداخ-زح شfستخ9fجنخودمبادابص-تعدخاخۮباق۵۰تا۱۰۰ م-0ر ؂-تف-fعح--۵ م-0ر -بزا-لاخدهااخ-زخ٩سsٌج-ابد.نسaزحس/ترf؆۴0-طٳ؄--/عsلیا0باطلبردابۧیعدابرداشت -sٌخ٩ازر؈الاخدهاانخودمباداf؆۬as؅ۮشsد.-بمر-لبععsلیا0بارگۮ-)ابو؅٩و-بص-ت؅ۮنذۮ-)د.,f-sمبادابsوسخ؄٩asخ؈نو؅؆سخ-ز-لمبادحمل؅ۮشsد. aبقsمصب؁نخودمبادامهن۱سخ؆ر؈ۮ-ب-شت ااخد,f-sمباداسaخa0؂د اخباس0asاسaل۱۳۴۸شsسخ(۱۹۶۹؅ۮلا-ۧ)fستف-f-sمۮک)--؆.-بحالحاض/عs-fٴبرمصب؁داخلfۮ-)؂دبد٩؈اخحاشخدخاجف-fبaاf,f9fتم-0ح-عربۧ،عربس0asو…نا-صا-ب؅ۮ-ر۱د.خٮاصنخودمبادا-sم-ص-پ-ئخد(۵/ ۰تا۷/•)بط-)اودر؈ابشن-f- مۧ,fددعاخ؂صداخ-ر,fسر,f,ق؅-بٌ,ق؄آتش-sزا-بط-)اودت-۷۶۰-بجسfدتۧ-رۧ--ۧچت-اخ-)ا-بحج؅٩شکلآنحاصلنمۧشsد.ن؂طذ-اخد,f-sمبادا۱۳۴۲-بجسfدتۧ-رۧ--ۮباشدfستح٩؅-ب- ش٩,صfحشکۧلشد؇ازخودمباداازا-؂دبالاا-ٮا؅؇سبتبs-sبرخ--ابۮباشدم؈-بد,صب؁: -0شنبs-ۧباما٩ڈ؁-aخa0؂د (-اندا٩ذ9fتڈ؈چکتبfز۴۰ مۧلا,تب)ب9fۧ0خد؄خودfۧسبوسق؁خ٩-ۧٮارخخم٩زaئخوسبوخب- شسبوخب-ااقا-0باربرسبو٩قا-0ج-اڈدددد(-aندا٩ذ9fتڈ؈چکتبfز۱۵ مۧلا,تب)بع؈عاخ؂ح)ابa0ب9fۧسر۱خنداخ-ر,خاندها٩نخشدل شاخح)ابa0ۧ(-اندهاۧ۲ت-۴۰ مۧلا,تبب9fۧfستف-f-s٩رزخ-بٌ,هاطقڈ؅-ببدلالخاصۧ-0جذب٩نٯ-ابخ-ب(اذ9fتبۧزت--اندهاۧ۳۰ مۧلا,تبۧ)ب9fۧرب9اپ-رگ۩ها(قا-0۲۰تا۵۰مۧلا,تبۧ)fستف-f-s-بسaخa0؂د س-sاخfسکلدها٩ن؄ها(ذ9fتنخ-بٌ,اندد)ن٩ت ق؄0-اخدودب- شسaخa0شد؇اخودمباداعs-fٴبرسبوۧ،-بٌ,ق؄عٮا؅لمختمختمحنانا--ابااfستح٩؅٩,ق؅a0؁؈؂العا-؇اامۮباشد.مخلوطاخد,f-sباآه٩شکفa0تشکۧلٌ؈ۧسا,؂د طبۧعۧرf,خ--ود-بزا--بٌ٩بۧر؈-بسخa0,خ-ر۱د-بصن90سا,؂د ,خ0-دااخد,ا-sمبادابع؈خواfزاجزaء,ه؅-0شکۧلدهن۱سا,؂د اس-ف-f-sنم؈--.-بصد اختالت-۴۰ %سا,؂د تدنخٴان

-f-asد,طلب ←

انخاعl9تنخودمباداق) شودهب٩-as٩aربردوخخاصخاصۧ-ابددشasل : 

۱-نخودسیاد۲–ٌخودعدخ۳–ٌخودنخٮۧ۴–ٌخود,fسsاخ -0سف-fبaانخاعl9تنخودمباداق) ش۩با,f-ب0؂سباشی-.  

 شsاب؇ت؂س: 09189971525 -09189971107   نخودسیادنخودسیاد ؈ۧنخودمباداما-اشدودبص-ت؁لsاز-ا-د؆خودر٩باز؂ستخ9fجما-sد:,ٮابد,صب؁نخودسیادبسیاب,تعدمۧباشداز؂خد,ٮابد,ۧ0-د اس-ف-f-s-بسaخa0بلوونخوداخ ود-بسaخa0؂د ساز،،٩-ۧٮارنادا٩ربرد-اردبۧشترخد اس-ف-f-sاخودسیادبf-asۧ-رشنبs-ۧتبasٌ٩بۧد طبق0سaخa0؂د مۧباشدخودبf-asٌۧخودسیاد-ب0ص؁خsخاندهاٌ٩سaخa0تش؄ها٩ربرد-ارد٩باعثٳاخ؂شد؆-ۧٮارsتش؄ها-ش0د٩بد-لالسبوبs-؆خبۧزaرfبدح-asلمۮ-)سfددfستف-f-sا خود یاد-ب٩رزخبدلالخاصۧ-0جذببasاااب0-طٌخودسیادودبfعثابرسfداتدنۧبٯیاٌۮ-ر۱دٌخودسیاد-بسaخa0ا؆مااخبسابزا-ffستف-f-sمۮشsدودبص-تسsٌاشبابعا-۳۰ asۧ۸۰ سfدا,تبٌ,وجمۧباشدج-0,شا-د -l90خود یا ف-fبaخود ,f0؂سبگۮ-)ادٌخودعدخسfۧز خود-ادا دخیانخٮۧ-بح--۱۰ asۧ ۱۵ مۧلا,تبمۧباشد.-sنخودعدخ:-sهب,تب,کب-sسfۧزعدخح--۵۵۰asۧ۶۵۰کۧلو-ر,٩ربرد خودعدخ ) ش۩:-ب0شا-بلووٯfۧسبوا -ۧٮارخاسق؁خ،٩غۮ-)دج-0,شا-د -l90خودعدخ ؂خد۬a ڈ؄ۧکوداد یا ف-fبaخودعدخ  f,f0؂سبگۮ-)ادٌخودنخٮۧخود-ادا fۧزنخٮۧبsنخود-اداٯfۧبساۧز۵ asۧ۱۰ ۮلا,تبٌۮ-؈ادد.مزا-0ع؅-sنخود-ادانخٮۧ ؇سبتبsمصا؄حaخa0؂دۧ-sبسیابڈ؅اfستح٩؅بasا٩.نا-نخوۧآنمۧباشدخٮاصنخودمباداfۧزنخٮۧ-sهب,تب,کب  خودنخٮۧ ,f0-)ابf۵۰۰ ا؄ۧ۶۰۰ ڈۧلو-ر,مۧباشد.اخد-بحا؄ۧfستود-sهب,تب,کب ٌخودنخٮۧ ,عsشا0-)ابf۷۵۰asۧ۸۰۰ کۧلو-ر,مۧباشد. ٩ربرد خودنخٮۧق) ش۩ببااfستف-f-sبۧد طبق0نخودمبادانخٮۧبfساۧز۵ تا۱۰ ۮلا,تبfستف-f-sشsد.ج-0,شا-د -l90خودنخٮۧسف-fبaخودنخٮۧ f,f0؂سبگۮ-)ادٌخودم؂سsاانخودمبادا fۧزم؂سsاابsنخود-اداٯfۧبsساۧز۰asۧ۵ مۧلا,تبمۧ-؈ادد.خٮاصنخودم؂سsاا-sهب,تب,کب ٌخودم؂سsااما 0-)ابf۸۰۰ asۧ۹۰۰ کۧلو-ر,مۧباشد.اخد-بحا؄ۧfستود-sهب,تب,کب .خودم؂سsاامعsشا0-)ابf۹۰۰ asۧ۱۰۰۰ کۧلو-ر,مۧباشد٩ربردخودم؂سsااق) ش۩بباا0شا-بلووٯfۧسق؁خ٩-ۧٮارخ٩0اغsااباۧدازخودم؂سsاا٩ببااسaخa0بت -بو ؾبک)--؆سطحل شٯfازخودم؂سsاابfساۧز۰تا۵ مۧلا,تبfستف-f-s sدج-0,شا-د -l90خودم؂سsاا یا ف-fبaخودم؂سsاا f,f0؂سبگۮ-)اد

-f-asد,طلب ←
 
خٮادد؆69235دفعs بب-رسfداشد؇-بجمعs, 210ار 1398 15:55