دی,ب-امیبٳ؆؟-دی,ب-امی؅ب-اس,- صلاٴ۹ رناآتفٴ ریا؆-نعر-دی,ب-امیاسبتببم رحسخ؅اد-دا(=از-؄ن-/داب/ز-خص/صبٳیاد,؅ار ونج=سخب را-/نٲ؆خلخل/آحرٯ۷ٴیا/رکب اد.ر،؅ادار-امیسٯ یاخۧکٳ؆راد؄بسٯ یازا؆.دی,ب-امیار،؅ببندادف/؆ازذراغباتاق۹ نبزرب دقدبداز۱۰۰ مرددا؆.رکز؆زهاروب،م فبخص/صدۧربار؆.ن-ۅبازاح>ارآب(ازذراکٲ؆ادنبه د۳۰ مرد)بردربرپرچبه د(ق۹ ن۲۰تا۵۰مرد)ا؆فردسخ؅ا سراةاکلبه د-/ده د(ذرادددن )کت=-ب؄ت٬=،؅,ببد؈سخ؇شرازادی,ب-امیع//=بسب,دد-ب؄ع-؅ل-ت/ مت/ مدنٲار،ا؆ۧ؅-/مق/ور رامکب اد.-لوط،؅ادارب آهکاکف؇تsکرا؈,دسد طبددداد >،,بدزآب/ادآبسخادر-دصنعنسد د ٧از،؅اار-امیب=ع؈,،,اجءمه؅؆sکرد-ن=سد س,فر--.ص ختر؆ا۴۰ %سد ر۪/ دٲ۱ر

رب-دلب ←

ن-ع-ٮت/ دی,ب-امیدق>،,ب-د رربوخ-صخصدار ٴ رل : 

۱- دی,بسیاب۲–دی,بع۳ی۳–دی,بنخ-د۴–دی,بدابا ج=نسفران-ع-ٮ/دی,ب-امیدق>

 شمۧرت؅اس: 09189971525 -09189971107    دی,بسیابدی,بسیاب ؈,ددی,ب-امیدم٨ اد،,بب=ص/رتلبازاع رۯدی,بر/اازاس؆خرامٴ-:م-ردفدی,بسیاباسیاددع-د ادازا؅ا-رد٧ س,فردسخبلو,دی,با ,بدسخ؅ا سازیا/ا-ب؅یدۧرباربدت ی س,فرازادی,بسیابا ردرشخب؆دشتب ر/ا؅ طب-؆سخ؅ا -د ادادی,بب رددی,بسیاباد؆صفیخنبه د/اختب فمندی,ب یا سفرادی,ب د؆؅اساگ،-ادی,بع۳ی کٲ دی,باع می ع۳ییانخ-ددحرٯ۱۰ ر ۱۵ مردد-د اد./ز-دی,بع۳ی:/ز-دددک۹ب/ز کٲع۳ی رٯ۵۵۰رد۶۵۰کر-ردۧرب دی,بع۳ی >ب فمندی,بع۳ی ا؅  ,؄ک,ید یا سفرادی,بع۳ی  بد؆؅اساگ،-ادی,بنخ-ددی,باع می سکٲنخ-دببدی,باع مید٨دبساکٲ۵ رد۱۰ کددک؈ن.منعر-دی,ب-امیاخ- سبتببم رحسخ؅اد-/زبسیاد,؅.دا؆ۧ؅ب رد/.نٲ-دی,دآمدب ادخ-صدی,ب-امیسکٲنخ-د/ز-دددک۹ب  دی,بنخ- د؆؂،-۵۰۰ رد۶۰۰ ,ر-ردمدب اد.ا؅دحردا؆،,ب-/ز-دددک۹ب ادی,بنخ- دو؆؂،-۷۵۰رد۸۰۰ کر-ردمدب اد. بۧرب دی,بنخ-دق>ب فمندی,بنخ-دسفرادی,بنخ- بد؆؅اساگ،-ادی,بماس،دی,ب-امی سکٲماس،ببدی,باع مید٨دبساکٲ۰رد۵ مردد-؈ن.خ-صدی,ب-س،/ز-دددک۹ب ادی,بمس،ما ؆؂،-۸۰۰ رد۹۰۰ کر-ردمدب اد.ا؅دحردا؆،,ب-/ز-دددک۹ب .دی,بمس،معو؆؂،-۹۰۰ رد۱۰۰۰ کر-ردمدب ادۧربادی,بمس،ق>ب فمندی,بمس، یا سفرادی,بمس، بد؆؅اساگ،-

رب-دلب ←
 
خ-نن69235دع ار-/زس؅یشردجمع, 21ار 1398 15:55