مك

(09189971107 ,09189971525)

مکه ؇/rooa؇٨las

 

مکه  ؇/rooa؇//ه<ازڇ؇)زه؇/ڧa؆ت/فڴ) o<اسةه <پس-)ز<رسی؇نiب سطحزم۩iسٱm a؇ i-بsصٌڱتi؇)ن (؇) ؇/ب ←

 

مکه ؇/rooa<نaڳ؟؇که ؇/rooa<؇)ن (؇) ؇/ب ←

/ناڹiتa مکه ؇/rooaق٨lasةه ؇m<-) <-)ربر/<و<خاڵ<خاڵ۩i؇)رo؇ش)  : 

۱- مکه سیا <۲–<مکه ع/هi۳–<مکه نخد۩i۴–<مکه ه/س <ا۩ as<سف(mٴ<اناڹiaتمکه ؇/rooaق٨las<ب)<ه/؇m

 شم)رiتatس-: 09189971525 -09189971107    مکه سیا <مکه سیا  نٌڹ۩iمکه ؇/rooaمaڨ)شد<ه بsصٌڱتilل <اr<م)ڇ oilکه رٌ-باr(؇) ؇/ب ←

 
<خاoدنi69235د ع -برڲر/اoa<ش؇ i؇m<جمع , 21-aر 1398 15:55