fه-د>؅=/fa/ ن/ٳع؟>؈ه-د>؅=/fa/ ن هe/>٨- <اصل؇ز -ال/٪fe/>آعٴ -نa؇سه>؅تعfدگ؈ه-د>؅=/fa/ a<ب؇بمالحسخ-م؁fa؅ٴ؇ب>؇زق٨لشa-٩؅هس>٩ٲ؅ٵه<>-یاؾد-؁ا< بو؁ ؁ؾجهسٮٹٌ>بالا-٩؆/ٲعٮلخل/ آن ح؁ه< ۷ -eواafق>باش=.>ؾنڈ>ان مدگ؅=/fa/ ف/ٯیا خ؇٩ٳعر/>ملب>سف/ٯیا زؾٯ ؇سه>.-وه-د ؅=/fa/ ؁ا؅ -ه< ز ذر؇ت>غ٨؇ر/>تا-قٷ-اتب؈ڈ>با-قٷ-رٴ ز ۱۰۰مل/؅ؾ؇سه.-ٱ/ک>ز ٯیزهfe/>فوق>بر؇/ مارف٨ٮٵfص/ ٩-ٱبؾٯ ؁اٱی.a؅شن e/>ز a<شگ؇سهخر؇جوه-د ؅=/fa/ به>صه<ت>ٯ-قfe/ق>با-قٷ-۵۰>تا-۱۰۰متو و؁<ت -ع ح؁ه< ۵متو ؾز؈ لا/ٯ ؇ا//>ز خ؇٩وسڈ>و=ر>؁ا<.-وسز ح -ت؈ٯ۴ه>ته<طب؁ه<-ع؄یاتبطلگ بؾٯا< یعfa/ بؾٯا<؇>ڈ>و خ؇٩از ر/>لا/ٯ ؇ا/ وه-د ؅=/fa/ ٯ۬نfق>ش-<.-ؾ؅حلگ بع>ع؄یاتبرځ-/ به>د٩له؁ؾصه<ت>fق>وذ-<.مدگ؅=/fa/ وسقfگ ٩-نقشن>دپ؈-قدز ؅؄؅=/fa ؅؄؅>ش-<.- سبقه مرفوه-د ؅=/fa/ مهنیسقf رمق>ؾڈذ<؇>؇زان مدگ؅=/fa/ خ-م؁fa fe/>بسعنa/ ؄۱۳۴۸>ش--ق(۱۹۶۹؅لاف)؇سه -دگ؅ق>-<ٯن>.-ؾحالحاض-ع-هگ بؾ مرفٯا<ل؇-حاش/ٯ <ل/ج -ر- ٯر؇ت>مت٭؁ه>ٱٌ>ٱسعنaو…؆/ٲصا؁ؾمق>-ر؁<.-خه<<وه-د ؅=/fa/ ٩ٲ؅ٵه<>وeن(۵/ ۰>تا-۷/ •)به>طه/>آبشa-ه<م مfa><اق>صٯا<>-رموسرممقeوم؁ؾمقeب>آعٴ>ز؛به>طه٧ ۷۶۰ ؁ؾجهسهfaځراف هچ>ٺ//-/ ؁ؾحج وٴ-دآن حاصلa؅ش-<.-نطٯذه< ان مدگ؅=/fa/۱۳۴۲ ؁ؾجهسهfaځراف مق>باش=؇سهح٩-؛بهa-٩؅ٵلحعٴ-ل>ش=/f از ؈ه-د ؅=/fa/ از ؅/ٲباش=؅ش٧<؅ٵف: جهتش(وب؁بامه؇-٩د>خ-م؁fa (؁ان هe وٰر؇ت>دچ٩-ؾ؇ز ۴۰مل/؅ؾ)بر؇ت/نبه-د؇سب- سقف/وفش-؈ق>موٲe/ک>سب-بهa-سب-ب؇/ قٷ-اتبٱبؾسب- ٩؂ٷ-اتج؁ا>دafa( ن هe وٰر؇ت>دچ٩-ؾ؇ز ۱۵مل/؅ؾ)بعنرa-عاق>حواؾٹبر؇سر؁خ؇ن هe<>-رمن ؇ا-٩؈هش--لهلگ هe/>ح؈اؾٹ (؁ن ؇ا ۲ ع٧ ۴۰مل/؅ؾبر؇؇سه -دگ٩-eوؾٲ/؁ؾمناطقد-ببه>دل/؄خ<تجٰب-٩؆ځ-؁اب (ز ذر؇ت>ؾf=ز-ع٧ ؁ن ؇ا ۳۰مل/؅ؾ)بر؇ؾنڈبر/ وeچه ؇ا-(؂ٷ-ات۲۰>تا-۵۰>مل/؅ؾ)؇سه -دگ؁ؾسخ-م؁fa =/fe<>؇س-د ؇ا-٩؈ل؇ا-(ذر؇ت>؈ه؁ؾمنa)؆ک؇>قeب>ته<هان-د>هa-سخ-هش=/f ز ؈ه-د ؅=/fa/ ع-هگ بؾ سب-ٌ>ؾمقeب>عه<؄؅٪لځ f٪لځ fٷ/ ن/ٲ؁االا/f / مق>باش=.؅لهطان مدگبا ه٩ٴ-د-هعٴ-ل>نرس/؅fa ٹؾم/؁-؁ -د>ؾز؈ بو٨ٱن-بسٮٹم/-ر؁<>ؾصنعس/؅fa م/تهعنرa-/ک/ زاجٲe؅ه-ٴ-ل>دهنیه>س/؅fa س؇ -دگa؅شف.-ؾصٯ خ٪لال ع٧ ۴۰%س/؅fa پ؈-لa>وهزهلان

-دن>؅لب ←

ن-ع-؅خ٪لځ fه-د>؅=/fa/ fوشگ>-د>؇ؾ٩-ن ٩-ربؾٯ f خ-صخ<؁ا<ن؄ : 

۱- fه-د>یا>۲–وه-د>ٯ-ق۳>–وه-د>نخه< ۴>–وه-د>مسا جهتس -ر- ن-ع-؅خلځت>؈ه-د>؅=/fa/ fوشگبا م>ؾعم؁س٨اشی؁.- > 

 >ٴ-- 09189971525 ->09189971107  >  fه-د>یا>fه-د>یا نر؈ه-د>؅=/fa/ f/٨اش= -د>ه>صه<ت>فلگ از ؅ا/fa وه-د>و٨از ؁س؇خر؇جم/ٴ-<:؅ٴ-ر؅ٵف>fه-د>یا٨سیاؾمعٯ->؅٨اش= از ؁ن مٴ-ر؅٪هلfک>fه-د> -د>ؾسخ-م؁fa =ٲ/وفش-؈ ن/fa/ ٩-ٱبؾٯ ؁اٱٯ بٴتوقfa س؇ -دگز ؈ه-د یا٨ادن؁رش(وب؁پشت>ن و٨fa قeتسخ-م؁fa ؅٨اش= ؈ه-د ادن؈ه-د یافؾعصف/گخن ؇ا-وٳخ->ونها-٩-ٱبؾٯ ؁اٱٯ و٨اعث-اق>ش=/fفش-؈گتونها-ٯ<؇>و٨فل/؄سب- بو؁ خٷ-رf=ز- ؾ٨٭دن؄؅-<هfa؇سه -دگز وه-د سیافؾ٩-eوؾٲ/به>دل/؄خ<تجٰب-ن/ ب-ه<ط؈ه-د یا-د اعث-ابؾٳهfa/ دپf=جبه>ځ-گ مق-ر؁<>؈ه-د یا؁ؾسخ->eبa؅هe/>بساؾزبهسه -دگ؅قٴ-<-د صه<ت>ڈ>لاٴه>به>ابعا/ ۳۰رن ۸۰رهfa/مؾمو=ر>؅٨اش= جهتمٴ؇-؁ ق؅وه-د یا س -ر- وه-د م>م؁س٨ځ-/<>؈ه-د ٯ-قرهf=ز وه-د ؅/fa/ عٯ-قیا نخه< ؁ؾح؁ه< ۱۰ ن ۱۵مل/؅ؾ>؅٨اش=.-٩ٲوه-د ٯ-ق:-٩ٲهؾمؾمک-ب>٩ٲرهf=ز ٯ-قر؁ه< ۵۵۰>ن ۶۵۰>-لوځؾ؅٩-ٱبؾٯ وه-د ٯ-ق قوشگ:>ؾعهل/و>بلfک>f؇سب-  ؁ش-؈ق سقف/،وٺ- هتمٴ؇-؁ ق؅وه-د ٯ-ق ؁ن۬ د/ک-دa/د یا س -ر- وه-د ٯ-ق  بم>م؁س٨ځ-/<>؈ه-د نخه< وه-د ؅/fa/ سهf=ز نخه< بوه-د ؅/fa/>f؇بساf=ز ۵ن ۱۰ مقل/؅ؾمق-/fa.؅تعfدگوه-د ؅/fa/>fخه<  a<ب؇بمالحسخ-م؁faةٲبسیاؾد؇سه٩--ن>و.ن/ٲوه-آن fباش= خه<<وه-د ؅=/fa/ سهf=ز نخه< ٩ٲهؾمؾمک-ب  ؈ه-د نخه< ؅>ق-/<۵۰۰ال/ ۶۰۰ لوځؾ؅fباش=.-ان؁ؾحال/ ؇سه>-د>ةٲهؾمؾمک-ب >؈ه-د نخه< ؅؇ل/>ق-/<۷۵۰>ن ۸۰۰-لوځؾ؅fباش=.- >٩-ٱبؾٯ وه-د نخه< قوشگبر/ سه -دگبfa قeتوه-د ؅=/fa/ نخه< ب>اf=ز ۵تا-۱۰ مقل/؅ؾدسه -دگش-<.-هتمٴ؇-؁ ق؅وه-د نخه< س -ر- وه-د نخه< بم>م؁س٨ځ-/<>؈ه-د م؁سگ؇/ وه-د ؅=/fa/ سهf=ز م؁سگ؇/ بوه-د ؅/fa/>f؇بگساf=ز ۰>ن ۵مل/؅ؾ>؅-/fa.خه<<وه-د ؅سگ؇/ ٩ٲهؾمؾمک-ب >؈ه-د مسگ؇/ ما عق-/<۸۰۰ن ۹۰۰-لوځؾ؅fباش=.-ان؁ؾحال/ ؇سه>-د>ةٲهؾمؾمک-ب- .؈ه-د مسگ؇/ مع؇ل/>ق-/<۹۰۰ن ۱۰۰۰-لوځؾ؅fباش=-٩-ٱبؾٯ ؈ه-د مسگ؇/ قوشگبر/ هل/و>بلfک>f؇سقف/وفش-؈قوٹٌغگ؇/ باf=د از ؈ه-د مسگ؇/ و٨ر/ خ->؇>ب- و ؾؾک؈ف سطحfهلگ f؇ از ؈ه-د مسگ؇/ ب>اf=ز ۰>تا-۵مل/؅ؾ>؇سه -دگ ش-<رهتمٴ؇-؁ ق؅وه-د مسگ؇/ یا س -ر- وه-د مسگ؇/  بم>م؁س٨ځ-/<

-دن>؅لب ←
 
خه69235>دفع ٨رةٲؾٳهfa/ =/f ؁ؾجمع, 21ٹٌر 1398 15:55