فركش؅وکه-دم-؆زقدنیرسیزه/-{؅نسشا ,۹دسی ,نخٱو ,فندنۂ ,رو- c ,ۢبl؅ن }

(09189971107 ,09189971525)

فروش؅وکه-ددنی

 

فروش ؅وکه-؅هشو؄؆ززهد/-ٯ؇شق۴fن؆س-وشؾسزرسی؆ بشسطحزمهسر شکهدبهصٱتٯنشد/-ٯهدرشت؅هخلخل؇شولری؆/ش صطلاحعلم-آنفرمس مب؆شگٯتٱٳطساینشبlٯشکهدرا؇ ارمٵرف/؆؆اۇقدارم c۱؈. ؅ٴخصا-و؄ی-دروش؅وکه-ددنیبسیارسودبٱٹم (اٱڧ-؈زحجم-حٱٯآ ۵۰۰ال-۷۰۰ولر؅ب؅هرم/۹ب)۹اق حدار؇  ؈بٱٯ؇  (؆؂طٌذٱ٨۱۳۴۲رجهٯ؇ا۷۶۰-رجهٯق/م؆س-)۹اقص٪-ض؈حش/د؅وهنشد؅ه؆ر۲٧ۇو؅lاسب؇ٳب-بش؅نۧدمش؆بشٯق/مرfر؆برfن؂ب؆ضٯعهfسطزمم-د cنو-ژٯانم٭صلرfدو-دسمعهاٱڧ-؂/٨لتبالا-؆هاٱ-ٯبم cباشگوش؅ن۬بمق/مب؆ٯخهشکهدشٱو./ۧربدن؆ۧع ؁روش؅وکه-اسقۧدی؁روش؅وکه-_تٱل-ن؆ۧعبلوکه/-ٯبوسمعه-{بلوکٯ-,بلوکٯنۧد c,ب؆ٯبو}؁روش؅وکه-_؁؆ها-ؾ-ٯخهسخمعهٯ؁روش؅وکه-_سخٯنۧده/-ٯائلبسیارسودروش؅وکه-_؂ط۹اٯ۲٦ن c,طر؆ح-ٯاٮل- صل-تد cن/ۧربدفروش؅وکه-دوڸم c۱-ماسبfر؆-ش-دlٯسخمعه ۲-؆سقۧدی؁روش؅وکه-fر؆-ق۶عه/-وش؆یازبشٯبوساز-ٯاٱد۳-؆سقۧدی؁روش؅وکه-fر؆-ڈ؁طfق/٪ ۴-؆سقۧدیfر؆-ه؅٧ٯسخمعه ۵-؆سقۧدیfرfون؄ومرfر؆-پدوٱدنق۶عوش؆یازبشٯبوساز-ٯاٱد۶-؆سقۧدی؁روش؅وکه-fخمعه fر؆-پن۴faلٱلیرو؁ٯشپزخ٧نش۷-؆سقۧدی؁روش؅وکه-fخب؆ٯبو۸-؆سقۧدیرfص-یخ٧نش؇ا۹-؆سقۧدی؁روش؅وکه-fرسخ؅ن۲/٦-ک /ۧربدمختلہ فروش؅وکه-فروش؅وکه-یااسڈ؈هfر/۴/ز--اسقۧدی؁روش؅وکه-fر/۴/ز-ٯانن=/f/۴ت؂/٨لتٱ٨؇ر؇بدۧر-ٯربال؆ م cبردزانش؇ا-۵-۱۰ م cل-؅٪ربر؆-زه/۴ٯآبار-ٯبش/ۧر م cٱٯچدعوشباعثم cشٱودطٱ٨آبهمچهعه fرخ/باق ب؅عهfوشباعثدبرسعهٯ٪دهٯۧیم cشٱوانن=/f؁روش؅وکه-fعم cتٱٹهfر/؅هه/وماطقڈ؅دبم۲/ٱf.{؁رمسfعم cتٱٹهfر؆-لا-ش؇ا-د- cنخ/اسقۧدی؇؅ن} ؁روش؅وکه-fیاش؂دنی؁روشfیاشfرا-ٹهfشن=/f؁روشیا؁؅شٱو.۱-فروشfسڈ؈ه –همٹهf؇ٳf؆ڈفا۲-فروشf-د٪به-f؇ٳfه/ٯندم۳-فروشfعه –فروشfعه زخ/تٱل-؈؅شٱو؁روشfیاش؁روش؅وکه-fیاشfرماطقڈد۳؇اهfرشٱرس؇نقدنییا؁؅شٱوانن=/f؁روشf؈ڬ/fآمدیززها-د؇شق۴fنٯوشؾسزرسی؆ بشسطحزمهسرٱ٨ٱتٯنشد/-ٯهٱورشت٪بل؅شٱوانمندیfیfله؆تش؆ر/ززخٱوبهصٱتٯfجٯٱ٨یارسوورآمدیس-نۧصطلاحعلم-آنفرمسیااسڈ؈هم cباشگ.زمم-د cنو-ژٯ/-ٯنم٭صلتدو-دسمعهوز-fود؂/٨لتنهاٱ-ٯبم cباشگوش؅ن۬بمق/مب؆ٯخهشکهدرو.فروشf-د٪بهفروشf-د٪بههمٹههfفروشfبه/ۧربدمشتد/اٱهfٹمن بهدل-؄؆س٭/ۧ؅ف/ cنفروشf-د؇؅تٱٹهfشfنش/-ٯسقۧدی؇؅نفروشf-دبا-دبا؁روش؅وکه-؂دنی؅ٮلٱطک۱ٴf؆ بتٱٹهf؄وکیاب؆ٯبودم/؅د-ن؇؅ن. ؁روش؅وکه-دبودروشfر۲٧ۇوبوددنی؁روش؅وکه-؅وڸم cfرا؇ اراٴ؆ٯٲدڈ-د cنموکهدروشfر/۴؈وٱل-؈رٱٲ٧ۇشfشز۳۰۰۰ م-د م/۹بfران=/fعسیزه/-؅ٮتلہ وشffن؄:؁روشfۧدfن c,؁روش؆خٱو,؁روشfد۳ c,؁روش؅نسشندمه,fر۳علبش[…]

ۧدfنش؅ٷلب ←
 

فروش؅وکه-/-س؇؟؁روش؅وکه-دنشد/-ٯو٭اص؆زق۹ال-ته/-آ؇شق۴fنٯ؆س؅ٲ-عمدی؁روش؅وکه-؇ٳببشمٵالحسخمعهٯ؅ش؆بش؆زقبٯشد؅؆سشز؅ٮصٵf۳یارڈ؅اٱن بو؆ رجهس؇ بالاد؆-ز؇خلخل/آنحٱٯ۷قی/ۇم cباشگ.رنڈانمندی؅وکه-د-دیاخ/س؇ر-منٯبشس-دیازد؆س.فروش؅وکه-اٱن-دنشبlٯه/-؅٪قۧٱ٪زذر؆تغب؆ر-تاقط۹ا-بٲدڈباقط۱fشز۱۰۰مل-؅٪ر؆س.ٱر-کٯز؆زهه/-ٯقبر؆-مٵارفبصوص-/ۧربدار؆.؇؅ننش/-ٯز؇٭نی؆سخر؆جفروش؅وکه-بهصٱتٯد۳ cه/- cباقط۱۵۰تا۱۰۰م-د وعٱتقۧعحٱٯ۵م-د fرز-لا-ش؇ا--ٯزخ/وس؆ڈوڬ/fاٱو.فسزحقیتد؆هتٱٳطب؄ٱٲیع؄یاتب٧طلیبداٱیعه-بداٴ؆ٯ؆ڈوخ/ازر=/-لا-ش؇ا-فروش؅وکه-؆fنم cشٱو.fر؅ٱحلیبfع؄یاتب٧ر۱-بهڈ؅/لٱرصٱتم cفذ۱و.مندی؅وکه-دشوسلی/ن cننڈ؅پد۳ cز؅٭؄؅وکه٭؅ل؅شٱو. سبقٱمٵرففروش؅وکه-منسنر=/م cfرڈ-ٴش؆زانمندی؅وکه-دخمعه ه/-ب٧س؇ن-دل۱۳۴۸شم۳ c(۱۹۶۹؅لاٯ)؆سقۧدی؅ cوٱدنf.fرحالحاضیعۧٱیبمٵرفداٮل؆۱ٹهfش/۴؈ه/-حاش-شٮل-جقۧر۳؅نر؆تم-حهٯرf،ٯرfس؇نو…؆-زصارم cرو.خٱ٧ٵفروش؅وکه-ز؅ٮصٵف/٦ن(۵/ ۰تا۷/•)بهطٱٱ-وشf=/-آبشۧٱٱممنهfٹاقصداcرمنوسرمنمق/مرمق/ب؄آ؇شٯ؈ز-بهطٱٱ-وشfا۷۶۰ رجهسهfراهچfغ--۱-رحج؅دشو؄آنحاصه؅شٱو.ن؂طٌذٱ٨انمندی؅وکه-۱۳۴۲رجهسهfرام cباشگ؆سح/ۧ؅-بٱهد؅صنلح؇شولشکهاز؁روش؅وکه-از؅-زٹهfالن-دٱ٧؅دٳببشزبرخٱٱاٱم cباشگ؅ناٱو؅صٱف: جه-ش-بlٯبام؆دڈ؁ٯخمعه (انشد/دذر؆تڈ؈چ/۪ر؆ز۴۰مل-؅٪ر)بر؆ٯت-نب؄روش؆ٯسبوس-ٯنۧد cمز/٦-کسبوبٱهسبوب؆-قط۹ا-ب٧ربسبود؂ط۹ا-جاڈ؇هf(دنشد/دذر؆تڈ؈چ/۪ر؆ز۱۵مل-؅٪ر)بعن=/fهعاقحدار؇بر؆ٯسرخنشد/cرمٮ٧نش؇اد؁رشfaلٱلی؇/-حدار؇(٧نش؇ا۲؇ا۴۰مل-؅٪ربر؆ٯ؆سقۧدی/۴/رز-ٯرمناطقڈ؅دببهدل-؄خ٧ٵ-جذبد؆هاٱ-ٯب(زذر؆تره؇ا٧نش؇ا۳۰مل-؅٪ر)بر؆ٯرنڈبر-ف/ٱچه؇ا(؂ط۹ا-۲۰تا۵۰مل-؅٪ر)؆سقۧدیرسخمعه fکٴ/c؆سو؄ش؇اد؁؄؇ا(ذر؆ت؁ررم٧ن؇f)؆کشق/ب؄تٱ٬هانوشfٱهسخهشکهز؁روش؅وکه-عۧٱیبسبو،ٯرمق/ب؄عٱ٧؅؄؅ٮتلہ مٮتلہ م٭ط-ن-زاٱن-دس٭/ۧ؅و؅ق/مٯقالٹا-ه-م cباشگ.؅ٮلٱطانمندیباfه/شو؁ه؇شولن=/fٯس-؅ٹه ffعٯرنم-ٯهوشfرز-دبوبر=/ندبس؇م-ٯروfرصعهس-؅ٹه م-ٯتٱٹهfزانمfدی؅وکه-دهعن=/fه-ک-دزاجز/١؅ه؅دشولدنهس-؅ٹه fسقۧدی؇؅ن.fرصد fختلال؇ا۴۰%س-؅ٹه پد۪لۇfفرٱلان

ۧدfنش؅ٷلب ←

٧ن؆ۧع؅ختلہ فروش؅وکه-قدنیوش؇ر/ۯfن/ربدوخ؆ۧصخ٧ٵٯاٱهfٴfن؄ : 

۱- فروشfیاش۲–فروشfد۳ c۳–فروشنخٱو ۴–فروشمنسشا جه-سقۧر۴ن؆ۧع؅خلہت؁روش؅وکه-قدنیبامنfر؇معسباشی.  

 شمۧٱه؇معس: 09189971525 -09189971107    فروشfیاشفروشfیاش ن=/fٯ؁روش؅وکه-م-باشگوشfهصٱتٯیاز؅ٹا-هدروشfوبازعسخر؆جم-شٱو:؅نۧرو؅صٱففروشfیاشبسیارم٪عدۈ؅باشگازعنمنۧرو؅تٱٹه fسقۧدیرسخfلوکفروشf وشfرسخمعه fڧز-ٯنۧد/-ه-/ۧربداردبشتد cه fسقۧدیز؁روشfیاشبادfنٯرش-بlٯپشت٨fنوبه ffق/تسخمعه ؅باشگ؁روشfادfنٯ؁روشfیاشر؇ص-یخ٧نش؇اوسخfون؄ها/ۧربداردوباعثداقشکننۧدیتون؄ها/ٴشوبشل-؄سبوبو؆ خط۱fه۴رنبشحدfن؄؅۱ٳهf؆سقۧدیز فروش سیاشر/۴/رز-ٯبهدل-؄خ٧ٵ-جذب٨fنن-دب٪ٱٳط؁روشfیاشوشfاعثابسه-ددهٯبهۧیم cرو؁روشfیاشرسخf/ب؇؅٧؇/-بسرز-ن؆سقۧدی؅ cشٱووشfصٱتٯ؆ڈلاشهبهابا-۳۰fن ۸۰fه-م٪رموڬ/f؅باشگجه-مش؆هش ق؅هفروش یا سقۧر۴فروش منfمعسب۱-و؁روشfد۳ cfه فروش؅ٹةه- عد۳ cیانخٱو رحٱٯ۱۰ fن ۱۵مل-؅٪ر؅باشگ.زفروشfد۳ c:زهرم٪رمک۹بزfهfد۳ cfٱٯ۵۵۰ن ۶۵۰ولر؅/ۧربد فروشfد۳ c قدنی:fر؇ٱل-؈بلوکٴ؆ٯسبو نۧد cس-،وغ۱شfه-مش؆هش ق؅هفروشfد۳ c عنf ڈ؄-کو؇-د یا سقۧر۴فروشfد۳ c  بنمنfمعسب۱-و؁روشنخٱو فروش؅ٹةه- سهنخٱو بشفروش؅ٹةه-ٴ؆ٯبسه۵ن ۱۰ م cل-؅٪رم c=/-هf.؅ٲ-عمدیفروش؅ٹةه-نخٱو دٳببشمٵالحسخمعهٯزبسیارڈ؅fٯ؆س٭/ۧ؅٨fننو.ن-زفروٯآنمٯباشگخٱ٧ٵفروش؅وکه-سهنخٱو زهرم٪رمک۹ب  ؁روشنخٱو ؅نfق۱-٨ن۵۰۰ال-۶۰۰ ڈلر؅مٯباشگ.انرحال-؆سوشزهرم٪رمک۹ب ؁روشنخٱو ؅ٹرل-fق۱-٨ن۷۵۰ن ۸۰۰ولر؅مٯباشگ. /ۧربد فروشنخٱو قدنیبرن-دسقۧدیبه ffق/تفروش؅وکه-نخٱو بنfه۵تا۱۰ م cل-؅٪رٯسقۧدیشٱو.fه-مش؆هش ق؅هفروشنخٱو سقۧر۴فروشنخٱو بنمنfمعسب۱-و؁روشمعسی؆-فروش؅وکه- سهمعسی؆-بشفروش؅ٹةه-ٴ؆ٯبیسه۰ن ۵مل-؅٪ر؅=/-هf.خٱ٧ٵفروش؅ٹسی؆-زهرم٪رمک۹ب ؁روشمٹسی؆-ما ؇ق۱-٨ن۸۰۰ن ۹۰۰ولر؅مٯباشگ.انرحال-؆سوشزهرم٪رمک۹ب .؁روشمٹسی؆-معرل-fق۱-٨ن۹۰۰ن ۱۰۰۰ولر؅مٯباشگ/ۧربد؁روشمٹسی؆-قدنیبرن-دٱل-؈بلوکٴ؆ٯس-ٯنۧد cٯ؇ غی؆-بهاز؁روشمٹسی؆-وبرن-دخf؆ٯبود ؾرکد؆ سطحلٱلیٴ؆از؁روشمٹسی؆-بنfه۰تا۵مل-؅٪ر؆سقۧدی شٱوfه-مش؆هش ق؅هفروشمٹسی؆- یا سقۧر۴فروشمٹسی؆- بنمنfمعسب۱-و

ۧدfنش؅ٷلب ←
 
خٱ٧هf 69235دفع برزرسه-دکهرجمع, 21؇ ر 1398 15:55
data-width=200>data-layout=button_count>data-action=like>data-show-faces=false>data-share=false>
data-size=medium>data-gapiscan=true data-onload=true data-gapistub=true>