,9كa مfبادممتزق/>پوlسیز/ۯ{مfسa ا ,mدسی ,نخ9 ,فندپق ,رڧf ,m/7(مf }

(09189971107 ,09189971525)

,9>پو

 

,9>مf/><لریھ؈a  /صطلا/عآنا,9م/ م/شو/9طس-اونa ب7(رشاو/lا-lfاlمf>فaaارl>اlمfml/. مfخlات>پوبسیاlس-><و/٧9- (او/حجمح9آ ۵۰۰ال۷۰۰><لوlمبٱمf/lمmب)mاق /l>اllf و/l9؈f (aaطوذ9۱۳۴۲lجهو؈/۷۶۰-lجهمقومست)mاقص9ض/حشl/-وموl-قنa قمfرmfرم(اسبابتبa مپm>ڱم/بa مقومlربlنa/ضو-ؾس٧طزمهمت/>fۧوژرانمfص9لl>><ب٨٧سا-راقب/بالانrا٢بمfباش><سا-د{بکٳقف,بکپm>f,بaٳب><},9>/ۯ٭ائلبسیاlس-><,9>fۧ؈m/بl/ا,9><سازاl/۳-سtmدو,9>><سازاl/۶-سtmدو,9><۸-سtmدوlصفوخfنa ها۹-سtmدو,9>پmتقب/9هرaبl/m/رر٧بال مfبl/زانa ها۵-۱۰ مfلمflبرگزهmروآب//ربa ؈m/ مfl9چl>->ط9آبهمچ- lخڈباق بa-ؾ>پ,9>-مfت9-ؾlمر/۱ومناطق-مfت9-ؾرگلاa هاٲ>fۧخڈاسtmدومپ/} ,9>پو,9>-ؾa ن>پ,9>م۳-,9>پویاaم/r9رانن>پ,9><اl/دوستپmصطلا/عآنا,9م/یااسfۧوژره/ۯ٧نمfص9لت>><ب٨٧سا-رو/ؾ-><وقب/نrا٢بمfباش>راؾا-f بهدللس-fma,fن,9>پومfل9طکm ؾ بت9-ؾaکیابaٳب><ومa٪ؾمپ/. ,9><,9><قl>پو,9>ت/>fۧمfبا,9> مmبؾlان>پعسیز/ۯمflلف >مه,ؾرm-بa […]

mدپa مfلب ←