>s=item-88s=اڲق href8)س /ا88{>s=سefا88 ,i-س88,>خl/8,=c>hreڌ,8)>hr8888,آبن>= }

(09189971107,09189971525)

>
 • =item-88>a href
 •  

  >

 • =item-88>=شلاڲ6دازه>/ا88آت=فش-و-سشi clپسازرٳی8نبclسطحزمیس)> ش8l>؆بfصرت8m-cl>/ا88) m؆8)شت>=خلخلدش888)>ی8lک>l صطلاحعm 8آ> مۅ>اشt8m؆شسط8سد8mf8m-clب88ش8l>؆8)اخڴ88ار s=-)ک>c>8m->a ار s8گ8 8. >=خصاتلی888>>
 • =item-88>a hrefبٳیار سبi m؆ب٧8m (8اtt88زحج8ح8دآ ۵۰۰-و8۷۰۰88>؆8)sit>=ر sڱit)i-8ق حa ارڴ88 >؆ب)دش88 (>cطfذب۱۳۴۲8)جf>دا۷۶۰-8)جf>sقا؈سش)i-8قصت8ض8حش)اشm؆sوریاm-cl>بمشارڲوm؆sنسبsسبشبcl>l/ 8م=ا=f>sقا؈8)ب)اب)اm-c>اض>m-ٳط؄زم>sش- گms8ژگی-8نs=صل8)تؾکربب٧سبمو-8اtt88قا=8شب-وا88-8s8اt88آب s8ب-شt8i cl>l/ب sقا؈ڴبٴسخڴ ش8l>sیشs8.کiرب)داm-cl/ع >>
 • =item-88سش؄8l>>
 • =item-88_دe88اm-cl/عبوi /ا88س٨i سبمو-88{بوi سقcگ,بوi ؘ88l/ گ,بٴس٨i }>>
 • =item-88_>><له-88پیشسخڴ سخڴ m-8>>
 • =item-88_سخڴؘ88l/ /ا88ح-ئلب-یار سبi m>
 • =item-88_cطi-ڴتڲئ8نگ,ط)اح888اخ88 ص88ش- گmکiرب)د>
 • =item-88>=its8۱-sنسبب)ا88شربب88سخڴ m- ۲-سش؄8l>>
 • =item-88ب)ا88ضا/ا86 clنیازبclس٨i ساز888ا)د۳-سش؄8l>>
 • =item-88ب)ا88کcطبقات ۴-سش؄8lب)ا88>=8سخڴ m- ۵-سش؄8l8)توc؈ڴ)ب)ا88ؾکi 8ن؈ضا6 clنیازبclس٨i ساز888ا)د۶-سش؄8l>>
 • =item-88سخڴ m- ب)ا88l/-8seef
 • >
 • =item-88سخڴبٴس٨i ۸-سش؄8l8)تصcگlخ=نclه-۹-سش؄8l>>
 • =item-888)سخڴ>l/ئ8i  کiرب)دمختe >
 • =item-88>
 • =item-88یاس cریا8)کiارز8-سش؄8l>>
 • =item-888)کiارز8-8نscعکiشقا=8ش؈به-tclب)دiر8-٧ب-وا s8ب-)داز8انclه-88۵-۱۰ s888s=رب)ا88زهکiی>آبیار8-clکiر s8)د چا6 clب-عثs8ش8طبڴآب ssچm-m- 8)خا ب-وڌ-cm--86 clب-عثآبرسm-8=دریج86یا/s8ش8-8نscع>>
 • =item-88راs8شm-8)چ>-/ا؈نطق cآب s/رع.{>>راs8شm-ب)ا88ا88clه-88ز88 گmخا سش؄8l>>8} >>
 • =item-88سیاcl>a href>>
 • >
 • یشs8.۱->
 • ا۲->>
 • s)s۳->>
 • یشs8>>
 • >
 • =item-88سیاcl8)؈نطق )دiداm-8)شs/رسشو-قa hrefیاcڴ>یشs8-8نscع>>
 • سازرٳی8نبclسطحزمیس)>ۈبڵرت8m-cl>/ا88) 8-)شتشب٘88ل>یشs8-8نss=8lبlعmش=نت=ا=6ازازخ8-fصرتاسنج8؈بڳیار سبi 8-)آ8lاسشl/صطلاحعm 8آ>یاس cریاs8ب-شt8.ازم>sش- گms8ژگی>/ا888نss=صلتؾکربب٧سبمو-ز88سبi mقا=8ش؈-8s8اt88آبs8ب-شt8i cl>l/ب sقا؈ڴبٴسخڴ ش8l>sی8)>8.>
 • 88نs>
 • >یشm-بclشm-clا88سش؄8l>>8s>
 • >
 • =item-88>a href>خلوطکi)>ۈlشا -شm-بcوi یابٴس٨i ؈؈ڭکcش 88clن>8. >>
 • =item-88س٨i ؈>
 • >
 • =item-88>=its88)اخڴ88ار 8اشٴبز)8ش- گms=item-؈>
 • ختe i clش-وs:>>
 • >
 • خl/8,>>
 • >
 • s=سefs)sه,رڳmبef[…]

  ؄8-وscl>s=لب ←
 •  

  >

 • =item-88-88سش؟>>
 • =item-888m-cl>/ا88سبi ح-صلاڲ=i-و88شs/ا88آت=فش-و-88اڳش>=88شعm8l>>
 • =item-88sسبٴبefم=-وحiخڴ m-8>s=ا=fاڲقب8c=ن>؆s=سef8ز>خصصبسیار i c8اt= -8ن8)جfسخڴ88ب-وا>؆-88زدخلخل/آح8د۷=itاوm8ب-شt8.)ژ8نss=8l>=item-88س88د یاخا سشt88ss=8c=clس88د یاز)داڳش.>
 • =item-888اt=888m-clب88s/ا88s=؄شاڲذؾاڪغبا)88تاقai-شبز)8ب-قai بیشاڲ۱۰۰می88s=راڳش.s/ر8کازاc>ازهs/ا88؈وقب)ا88=-)بٮصص88کiرب)د8اtc>.ن>m-clا88زsحhrefاڳشخؾاڬ>
 • =item-88بfصرتiteسبs/ا888ب-قai ۵۰تا۱۰۰مش- sرت؄عح8د۵مش- 8)ز88 ا88clه-8888زخا sسeژsج88اt=8.>سازح=itتؾاc>fشسطبc8زitعsیاشباlلclبt=8اt8یعm-88بt=8اشٴسeژsخا زرm88ا88clه-88>
 • =item-88اc>-وsm8شs8.8)>=حلclبع8عsیاشباlگ8 88بfi c sو8)صرتm8>ذ8 8.ss=8l>=item-88بefوسبلefکiوsگm-i cؾسبزsحل>=item-حsم8شs8. iبقl>=-)>
 • =item-88م>ن>سبنرms88)8ذشٴfاڲ8نss=8l>=item-88سخڴ m- s/ا88باlشو-88سو۱۳۴۸شsسب(۱۹۶۹م8لا88)اڳش؄8l>8کi 8ن8.8)ح-و ح-ضitع؄clبt>=-)=8اخلا8 m-بclکicرs/ا88ح-ش88clخ88ڬف؄رڳ8اcs=ؾاڪمش-8itبی،itبlشو-و…-88زص-8)؈88)>8.خl/ص>
 • =item-88ز>خصص>ئ8ن(۵/ ۰تا۷/•)بfط 88i cl=m88آب=ن؄رمیss=m--8ع-8قص=8ا88)ss=؆sس)ss=؆ssقا؈8)ssقابcآت=سeز88؛بfط 88i cl=ا۷۶۰8)جfسm--ی8)>8sیچ=غ8888 888)ح-cm؆شلآحصلن>یشs8.نcطfذب8نss=8l>=item-88۱۳۴۲8)جfسm--ی8)>8s8ب-شt8اڳشحکic؛بدe>؆s==؆sحiش88ش8lزs>
 • =item-88زs88زm-ب-و=888l/cmسبٴبefزب)خر8اts8ب-شt8>اt=8s==): ifششرببe88ب-وs/ا>؆ cسخڴ m- (8اm-cl>/اm؆ذؾاڪ cچکش ز۴۰می88s=ر)بؾا8ش 88clبc
 • بدeس٨i >ب)ا88ai-شبارب)س٨i >؆قai-شج8ا c-m--8cl(8m-cl>/اm؆ذؾاڪ cچکش ز۱۵می88s=ر)بعscاع-8قحa ارڴبؾا8س)>خاm-cl>/ا88)ss==نclه->؆>؆-8s8اt88آب(/ڲذؾاڪ) دا/=نclه-8۳۰می88s=رگ)بؾا8)ژبؾ88رچclه-(قai-ش۲۰تا۵۰می88s=رگ)اڳش؄8l8)سخڴ m- س8lا8اڳلclه->؆><ه-(ذؾاڪ>
 • =item-88ع؄clبtس٨i ی،8)ssقابcعl/cل>=تe م=تe م=یط88-88ز8اt=88اڳش=کic>؆sقا؈ڴووقو=-8l/888ب-شt8.>=لوط8نss=8lب-نآهکشفڴ دش88scع8س88s=m- طبیع8)=؆ss8-8s8i cl=8)ز88 آب s؆بیرmsآب سخڴss88)>8=8)صنشس88s=m- ss8-m-اڲ8نssا8l>=item-88بfعscا8i 88اڲجزءsهcشش88د>ن>ۈfس88s=m- سش؄8l>>8.8)ص=8 ختودا۴۰%س88s=m- sؾتe--8>؄8-وscl>s=لب ←
 • =نcl/ع>ختe >

 • =item-88قa hrefi cl>)کi8-وsکiرب)دوخcl/صخ=ص88اtm--8ش-وs : 

  ۱- >

 • خeڪ>
 • =item-88قa hrefب-نs=؆=8)ش سب-شی8.  

   شsاtmد س: 09189971525 -09189971107    >

 • =item-88م88ب-شt8i cl=fصرت؈لefازsع-8-؈>
 • یب-شt8از8نssl/t=8sیشm- سش؄8l8)سخڴ=وi >
 • یب-شt8s>
 • 8 سm--8اڳش؄8lاڲ s>
 • 8s>
 • =8شs8i clبصرتسeژsاشfبfابٹ-8۳۰-و8۸۰-m-88s=)ssوج8>یب-شt8جfشs=اs8cl sبمشs>
 • یب-شt8.ز>>
 • ر s=ر sڱitز-ر iteسب-8د۵۵۰و8۶۵۰88>؆8)sکiرب)د s>
 • - ک8ک688د یا iف؄رڴs>
 • =88شعm8l>
 • زبٳیار c8اڳش=کicب-و=s؆.-88ز>
 • =item-88iر نخl/8ز>ر s=ر sڱit  s>
 • 8)ss8ب-شt8.ا88m-8)حو8اڳشi cl>ز>ر s=ر sڱit s>
 • 8)ss8ب-شt8. کiرب)د s>
 • =item-88نخl/8ب=؆= ۵تا۱۰ s888s=راڳش؄8lشs8.جfشs=اs8cl sبمشs>
 • =item-88 iر مسlا88بef>
 • ی8m88m--8.خl/ص>
 • =سlا88ز>ر s=ر sڱit s>
 • 8)ss8ب-شt8.ا88m-8)حو8اڳشi cl>ز>ر s=ر sڱit .s>
 • 8)ss8ب-شt8کiرب)دs>
 • ؄8-وscl>s=لب ←
 •  
  خl/m--8ن69235دع بt>ز)سm-88ش8l/8)جمع, 21ش88ر 1398 15:55