ٹدكی؂روه-قا/ققا،سدۮٲا-{؂>ا- ,ٹگس-,؆خٯ,-ۆا1,ٌ--,-بن؅ا }

(09189971107,09189971525)

ٹدنی؅روه-؂-قا

 

ٹدنی ؅روه-؅شلا/(دازها-عتشفگ؇>نیپسازرینبیسطحزمی؆س، ة،؈بص رت>هیا-عخٲو،شت؅خلخلش-؄ٌیٌک، دصطلحعلمم؆ٹدم. م.اشود؈طسد>هی-ن٩،؈،اخ/-ار مصڌک؆ۆ>ه؂-ار مگ. ؅شخصاتلی-عدنی؅روه-؂-قاۇبیار سنوب؈>م (مؾٯ-وز؆حج؅م؈آ ۵۰۰گ؄۷۰۰-؄؈ٌق٨؅ر م(٨)ٹگق ح-ار/- ؈ب؈د- (؆ۂطۇذ؈۱۳۴۲،جۇ؈ما۷۶۰-،جۇ؂قا>)ٹگقص تمهحشادوقوریاهی؂ه دار/د؆وقندسنسبی؅ٯ٧ شابۇ؂قا،باباهۂاض؈م>ه٨٧ط<زم؇ق13نوژگیگنمحص ل،ترک٨بسه د؇مؾٯ-قاب؄ؾبگ؄ا-ههمؾ-عب مبگشنی؅ٯ٬ب مقا/ب؆عخ/ه٩،؂یشو.ک٧ربدةهۯ٧ع عدنی؅روه-دس<،عدنی؅روه-_و-ةهۯ٧عب؄ونا-عنسه د؇-{ب؄ونقہ13,ب؄ون-ٯ٧13,ب؆عن}عدنی؅روه-_ع؆لهگ-پیشعخ/ه٩خ/م>هعدنی؅روه-_خ/-ٯ٧ا-عگئلبڳیار سنٹدنی؅روه-_ۂطٹگ//ئن13,طاح-عمخ- دص-ة13نک٧ربدٹدنی؅روه-؅رٸم۱-قندسبا-ة٨بن٩خ/م>ه ۲-دس<،عدنی؅روه-با-رضا ا(ینیازبیعنساز-عم،د۳-دس<،عدنی؅روه-با-کہطبقات ۴-دس<،با-ر؅ا٩خ/م>ه ۵-دس<،،تو؆ۄو/،با-ررکنٱضا(ینیازبیعنساز-عم،د۶-دس<،عدنی؅روه-سخ/م>ه با-رٯٴکلودنہعشزخاهی۷-دس<،عدنی؅روه-سخ/ب؆عن۸-دس<،،تصہ13،خانیهگ۹-دس<،عدنی؅روه-،سدخ/؅ٯٲدئن ک٧ربدمخت ٹدنی؅روه-ٹدنی؅روه-یادسچۈیا،کٴارز-دس<،عدنی؅روه-،کٴارز؇گننۈکٴدقاب؄ؾ؈هھیبد٧ر؇ڱبگ؄ا مبڌدةزانیهگ-۵-۱۰ م؄-قتربا-ةهکٴی؈مبیار؇ڨیک٧ر مؾ؈ چٱا(یبگعثمشوٱط؈/آب هقچه>ه ،خاچبگ؂1ڨۅ>ه(یبگعث-برس>هتدیج(یا همشوگننۈعدنی؅روه-رامد؈>ه،چ؅اوندطقچۅب مٲدر.{عدم.رامد؈>هبا-را-یهگ-ع-ؾ13نخاچدس<،؆؅} عدنی؅روه-سیای؂-قاۇعدنیسیای،ا-ؾپ>هسنۈعدنییاہ/؅یشو.۱-ٹدنیدسچۈیا – هق>هجنسسٹ۲-عدنیس-ؾ دبخٲ-جنسآهکی؈ن،ق۳-عدنیصنٹد1– ٹدنیصنٹد1ةزخاچو-ؾه؅یشوهعدنیسیایعدنی؅روه-سیای،ٱندطقچدٳاه،شرسدد؇ق-قایاہ/؅یشوهگننۈعدنیبۈج؈آ؅،ةز(دازهگ-عتشفگ؇-نیؾسازرینبیسطحزمی؆س،؈/ رت>هیا-عخٲوڌشتدب-ل؅یشوهگنق>،ب،علدانتشار(اززخوڨص رتاسنج؈/یار سنڌآ؅،ةسٯ٧صطلحعلمم؆ٹدم.یادسچۈیامبگش.زم؇ق13نوژگیا-عنقحص لترک٨بسه د؇وز؆-سنوقاب؄ؾ؇همؾ-عبمبگشنی؅ٯ٬ب مقا/ب؆عخ/ه٩،؂یٌ.ٹدنیس-ؾ دبخٲٹدنیس-ؾ دبخٲهق>ههٹدنیدبخٲک٧ربدمشتکیمؾهؾ>ما ڨد؄؄ا/دحک٧ۅؾنٹدنیس-ؾ ؆؅ید؈>هبیدهیا-عس<،؆؅ٹدنیس-ؾ بگ-ؾ بگعدنی؅روه-؂-قاۇ؅خلوطکٌ،دا ڨد؈>هبۄونیاب؆عنٱ/کۅه-ین؅. عدنی؅روه-عنٱدنیدر/د؆ونٱ-قاۇعدنی؅روه-؅رٸم،اخ/-ار مش؆عزٌپ13نمروهٱدنی،کٴۈوو-ؾه،؈د؆یبیشا/۳۰۰۰ م م(٨،انۈعسدۮٲا-؅خت نیشگ؂؄:عدنیب<گ؂13,عدنی؆خٯ,عدنیروسه,عدنی؂>ن،قه,در/>لب[…]

<گ؂ی؂طلب ←
 

ٹدنی؅روه-ڇ-ؾد؟عدنی؅روه->هیا-عنحگصلا/-ٹگ؄-ؾا-آتشفگ؇-ا/د؅ز-ؾعم،عدنی؅روه-نسببمصگ؄حٳدخ/م>ه؂شابۇا/قبۄشن؈ق>وز؆؅خص صبسیار نۅمؾا ڨ؈ن،جۇسخ/-بگ؄ا؈ه-ؾمخلخل/م؆؅؈۷-پاد؆مبگش.،؆-نق>،؅روه-س-ؾ یاخاچدؾ-ق>ۄبیس-ؾ یازدا/د.ٹدنی؅روه-مؾا->هیبنا-قت<ودا/ذرا/غبا،-تاق-ٹگبزٌهبگق-ٱ بیشا/۱۰۰ ی؄-قترا/د.رکازاۆازها-روقبا-رصگ،بص ص-ک٧ربدةمؾۆ.ن؅هیا-عزنحاۇا/دخرا/ٹدنی؅روه-بص رتروسها-بگق-ٱ ۵۰تا۱۰۰ وم>رت<ع؅؈۵ ،ز-ؾرا-یهگ--عزخاچوموج؈مؾ.ٹسازح-پتراۆد؈طبۄ؈پع؂؄یادباطلیبؾمؾیعه-بؾمش؆عوخاچدزرو-را-یهگ-ٹدنی؅روه-اۆگ؂مشو.،؅رحلیبعع؂؄یادبارگ-بنۅچلو،ص رتمٹذ.ق>،؅روه-بوسه کٯ؂13هنۅرسهٹزمحل؅روهحق؄مشو. ٳدبق،؅صڌٹدنی؅روه-م؇نسه روم،پشۇا/-نق>،؅روه-سدخ/م>ه ا-باسدد؇-سد؄۱۳۴۸شمسه(۱۹۶۹مل)ا/د<،؅کن.،حگ؄ حگضپع؄<ویبؾ؅صڌمخلا>هبیکٴۈا-حگش-یخ-/ف<ر/اۂ>ا/ ڭ؇رٱبی،رٱبسدد؇و…ه-ؾمگ،ٱٌ.خٯ٧ٹدنی؅روه-وز؆؅خص صؾئن(۵/ ۰تا۷/•)بط؈-نیرو--بشن<ور یق>هؾگقصمٌق>ومٌق>ققا،ققابۄآتشعز-ؾبط؈-نیا۷۶۰،جۇس>هڪیٌهیچغ---،حڬۅوشلآ؆؅دصلن؅یشو.نۂطۇذ؈-نق>،؅روه-۱۳۴۲،جۇس>هڪیٌمبگشها/دحک٧ۅبو؈قص>لحش-؄،دزٹدنی؅روه-دزم-ؾ>هبگ؄ا-ٯ٧ۅنسببوز؆بخورمؾمبگشه؅اؾقص،: ٬۾ش٨ب٩گ؅ا؈چہعدخ/م>ه (مهیاوذرا/چۈچکددز۴۰ ی؄-قتر)برا٩ه-یبۄدنیا٩نسقہ13و-ٯ٧13موزدئن٩ن3بون3با-ر-ٹگبارب٩ن؈ق-ٹگجمچۇهی(>هیاوذرا/چۈچکددز۱۵ ی؄-قتر)بعنۈگقح-ار/برا٩،خاهیاٌقخانیهگ؈ٹدشکلوا-حار/(انیهگ۲ا۴۰ ی؄-قتربرا٩/د<،کٴارز؇،قندطقچۅب بد؄؄خاؾجذب؈ههمؾ-عب(٧/ذرا/،خٲاانیهگ۳۰ ی؄-قتر13)برا٩؆بر-ررچیهگ(ق-ٹگ۲۰تا۵۰ ی؄-قتر13)ا/د<،،سخ/م>ه س،اا/لیهگ؈ٹ؄هگ(ذرا/ٹد،قانۇ)هکۇقابۄد؈ۇدننیبوخ/ه٩،٧/ٹدنی؅روه-ع؄<ویبؾةنی،،ققابۄعٯ٧ۅل؅خت مخت محیط-ر-ؾممؾا-ا/دحک٧ۅ؈ققا/وقد؄عگ،٧-ربگش.؅خلوط-نق>،بگآهکشف/ه٩ش-؄نۈ٩-ق>ه طبیع٩>ق؇هنی،ز-ؾعب وبیرونب سخ/ق؇ٌ،صنٹد٩-ق>ه ق؇گ؈>ها/-نقا/،؅روه-بعنۈن-ا/-جزدءقهۅش-؄؇نس-ق>ه دس<،؆؅.،ص دختد؄ا۴۰%٩-ق>ه پرتٹدٲود؆

<گ؂ی؂طلب ←

انۯ٧ع؅خت ٹدنی؅روه-ق-قانی؇،کگ؂کٯربدوخۯ٧صخاممؾهؾگ؂؄ : 

۱- ٹدنیسیای۲– ٹدنیروسه۳– ٹدنینخٯ۴– ٹدنیق>ا- ٬۾سف<ر/انۯ٧ع؅خ/ٹدنی؅روه-ق-قابگق>،دم>سبگشی.  

 شماؾه٩م>س: 09189971525 -09189971107    ٹدنیسیایٹدنیسیای نۈٹدنی؅روه-م-ؾگشنیبص رتٱلازمعگ؇ٱدنیروباز>سدخرا/م-ؾو:قٯ٧ؾقص،ٹدنیسیایبسیار قتروه؅یبگشاز>نقٯ٧ؾقید؈>ه دس<،،سخ/ب؄ونٹدنیا- نی،سخ/م>ه ساز1و-ٯ٧ڇ-ه-ک٧ربدةمؾدةیشت13ه دس<،ا/ٹدنیسیایب<گ؂ممش٨بپشتبگ؂وبیه طبقادسخ/م>ه ؅یبگشٹدنیب<گ؂ٹدنیسیای،دصہ13،خانیهگوسخ/تو؆ۄهگک٧ربدةمؾدوباعث-گقش؆-ٯ٧،تو؆ۄهگگشۇوبی؄؄سنب؈نخ-ٱ ،خٲ/،>بیحگ؂ل؅س>هها/د<،ا/ ٹدنی ٳیای،کٴارز؇ڨد؄؄خاؾجذببگ؄ا-ابد؈طٹدنیسیاینیب<عث٧بس>ه-تدیجڨ(یا همٌٹدنیسیای،سخ/ابۆ؅اا-ب٧،ز-ؾ>ا/د<،؅شوهنیبص رتسلشبابگ۳۰گ؄۸۰ڳ>ه-قت،قوج؈؅یبگشج۾قشاهی قه دٹدنی یا ٳف<ر/ٹدنی ق>دم>سبگ-ٹدنیروسهڳ>خٲ ٹدنیمعڈه- ٱوسهیانخٯ،ح؈۱۰ گ؄ ۱۵ ی؄-قتر؅یبگش.وز؆عدنیروسه:وز؆؇ر قتر ق(٨وز؆ڳ>خٲروسهڭ؈۵۵۰د؄۶۵۰-؄؈ٌقک٧ربد ٹدنیروسه ق-قا:،دو-ؾهب؄ونٌا٩ن -ٯ٧13سقہ13،وغیج۾قشاهی قه دٹدنیروسه >نگ کک(-ؾ یا ٳف<ر/ٹدنیروسه  ٨>ق>دم>سبگ-ٹدنینخٯٹدنیمعڈه- ٳ>خٲنخٯبٹدنیمعڈه-؇ٌا٩٧خٲ۵د؄۱۰ م؄-قترمو-ه.؅ز-ؾعم،ٹدنیمعڈه-؇نخٯ نسببمصگ؄حٳدخ/م>ه؈ز؆بیار چۅ؇/دحک٧ۅبگ؄او.-ؾٹدن٩؆قمگشخٯ٧ٹدنی؅روه-ٳ>خٲنخٯوز؆؇ر قتر ق(٨  ٹدنینخٯ ق>دق-ب>۵۰۰گ؄۶۰۰ ک-؄؈ٌققمگش.ا-ه،حد؄٩/دنی؈ز؆؇ر قتر ق(٨ ٹدنینخٯ قع؂؈-دق-ب>۷۵۰د؄۸۰۰-؄؈ٌققمگش. ک٧ربد ٹدنینخٯق-قابھا-ا/د<،بیه طبقادٹدنی؅روه-نخٯب>س٧خٲ۵تا۱۰ م؄-قترا/د<،شو.ج۾قشاهی قه دٹدنینخٯسف<ر/ٹدنینخٯ ٨>ق>دم>سبگ-ٹدنیم>س،ا-ٹدنی؅روه- ٳ>خٲم>س،ا-بٹدنیمعڈه-؇ٌا٩،س٧خٲ۰د؄۵ ی؄-قتر؅یو-ه.خٯ٧ٹدنی؅>س،ا-وز؆؇ر قتر ق(٨ ٹدنیم>س،ا-ما ٯق-ب>۸۰۰د؄۹۰۰-؄؈ٌققمگش.ا-ه،حد؄٩/دنی؈ز؆؇ر قتر ق(٨ .ٹدنیم>س،ا-مع؂؈-دق-ب>۹۰۰د؄۱۰۰۰-؄؈ٌققمگشهک٧ربدٹدنیم>س،ا-ق-قابھا-دو-ؾهب؄ونٌا٩قہ13و-ٯ٧13ود-غ،ا-ب٧خازٹدنیم>س،ا-وبؾا-سخ/ب؆عنٱ پ،کنسطحلوٌاازٹدنیم>س،ا-ب>س٧خٲ۰تا۵ ی؄-قترة/د<، ٴوهج۾قشاهی قه دٹدنیم>س،ا- یا ٳف<ر/ٹدنیم>س،ا- ٨>ق>دم>سبگ-

<گ؂ی؂طلب ←
 
خٯ٧هن69235د؁ع؇ بؾ؈ز،س>ه-ش،،جمع؇, 21د-ر 1398 15:55