>( 9><-, ٱ( 9>itit,بنmc }

(09189971107,09189971525)

>

 

>< mclass=itmcشچل-ا-دازهm/اitٳتcف=hوli><پساز-ری نب><سطح-زمی؆سر(  h رت s=>( s=m87ار itگt7 .- mcخصاتچلی itm>طa-ذ؈۱۳۴۲- رجa-mcما۷۶۰-- رجa-m قا>؅h)عtقصl>تtٶ -حشاsc وریاs=>؅ رباباs=>(اض-mcs=(اطزمm ٩7-sictژگی-tنicصl>ل- رترکت-بس؅/= ٧بaitقاc؄tب؄اit= i ٧بitٳب itبشa li>؅-ب؆ٳخٮh /hع m>/hع-ب؄وli-/اitٳliس؅/=it{ب؄وli-hق>-,ب؄وli-hit/h7-,ب؆ٳli}m><ل-هitپیشٳخٮhخٮs=tm>طع-hئtن-,طاحitٳ ٧خ؄it دص؄ith٩7-sکاربد><نیازب>طبقات ۴-دس؁ <باit؆mcthخٮs= ۵-دس؁ < رتو؆>->؅رباitؾرک7 ن؁ضاهi><نیازب>ٳشؾزخcs=><۷-دس؁ -<خcن><ه-۹-دس؁ ٱیا رکشا>رزt-دس؁ رزt-tنi>ٹکشوقاc؄t؈ه><بدارt-ب؄ا itبدhز- ان><هit۵-۱۰ it؄it cرباithهکشی-mc٢بیارt-><کار it؈ چٱاهi><بعث-itشc ٱط؈-آب i چs=s= رخاiب؂-٩>s= هi><بعث-برسs=tcدٱیجtهیا/-itشc tنi>ٹm>؅ندطقi>-ب ihدرٹ.{m><هitit7-sخاiدس؁ <سیا>< راit7s=سٹm><یا>-mیشic .-۱-><دسi>ٱیا – i s=جiسس<گi>h۲-m><س؁it بقز-جiسآهکی-mciر ۳-m><صنٹ/-– i><صنٹ/-hز-خاi؅؈؄it -mیشic -m><سیا>< ر؅ندطقiدسماs= رشi/رسد=ق879>-mیشic -tنi>ٹm><ب>جc آ؅ <سطح-زمی؆سر( ؈l>رت s=>رتاس؁نجt؈یار س٨li آ؅ ٱیاitبشa .hز-مm ٩7-sictژگی-m/اitٳtنi cصl>ل-ترکت-بس؅/=cز؆itس٨liscقاc؄t= i ٧بitٳبitبشa li>؅-ب؆ٳخٮh <س؁it بقز-><س؁it بقز-ه s=s= ><بقز-کاربدم/ت7کی- ٧بs= وsc aد؄؄-اcکا>-mttنi><س؁it mmی-؈s=ب><اitٳس؁ <س؁it بit بm>وli-یاب؆ٳli>؅ک>-ٮit><نm؈ .- m><درد؆-scli؂879>< رکش>ٱ-sc؈؄it -ر؈د؆><بیشا۳۰۰۰ i٩7 i؈la راi>٧ع-سدۂز/اitmخت؄< li><ش ؄-:m><ب -,m> >

 

>m>-cن-mc chز؆mخصl>صبسیار li>- ٧بc ؈ ن رجa-سخitب؄ا-mc=itمخلخل-/٢؆٭ ؈۷-,با>د؆-stبشa .-ر؆گوtنi ch -c><س؁it یازداو.-><بl ti/اit c؁>واذراغبارitتا-ق8عوبزٱ -ب-ق8ر بیشا۱۰۰؅ی؄it cرا.i/رtکاز-ا>( ازهi/اit؁وقباit؅cر؁بصl>صitکاربدh ٧ب>( .نm؈s=><اitٳزiح9>رتlasسi/اittب-ق8ر ۵۰تا-۱۰۰؅٩7 icرت؁ع٭ ؈۵؅٩7 رزit7؄اit><هititٳزخاiicٳ<گiجc ٧بc .->ساز-ح,ب-ترا>(a؈طب> ؈ب-ع ؄یاوباطل><ببc ٧بtیعs=itببc ٧ش؆ٳ<گiخاiدز-رsit؄اit><هit>( -stشic .- رmcحل><بع ع ؄یاوبارگt7itبali>iiو رصl>رتst>ذt7 .i ch ؾرسٳزiحلmclass=-ح ؄-مtشic .- سدبق><ببmc؁c ٧خل-اt7s=ب><کش>ٱi/اitحشit><خ؄it-فرtا> chا؅٩ ؇laبی،laبسد=و…=itٵ ر؅t ٱ( .-خ/hٵ>ز؆mخصl>صmئtن(-۵/ ۰تا-۷-/•)-بaط؈7itli>ر؅یi cs= وtقصc ٧t ٱi cوicٳٱi cوi قا>؅ رi قاب>آتcٳ<زit-بaط؈7itli>scشچل-آ؆٭دصل-نmی-شic .-ن>طa-ذ؈tنi ch -ب؈؆-mc ccوiح؅شچit؄-h <دزi>sسب-بز؆بخ>ر ٧بitبشa -m؈ابc cc؁: جaوشت--ب< th؅i/ا-mci>ٳدخٮs= ( ٧s=>چک7دز۴۰؅ی؄it cر)-براthٮit><ب><اthliسق>--scدit/h7-tمscزدئtlihli(-ب؈؆-hli(-باit؂8عوباربhlimcق8عوج ٧i>=s= ><( s=>چک7دز۱۵؅ی؄it cر)-بعi>٧؆-htقح87ار-براthر( خاs=><ه-mc><هt۲-؅ا۴۰؅ی؄it cر-براth؁ <کشا>رزt- رi ندطقi>-ب بaد؄؄-خcٵtوجذب-mc= i ٧بitٳب(hذرارقز-؅اhcن><هt۳۰؅ی؄it cر-)براth؆گبرitؾرچ><ه-(ق8عو۲۰تا-۵۰؅ی؄it cر-)ا؁ < رسخٮs= س <اtاچل><ه-mc><ه-(ذرا>= )=کa-قاب>؈a-دtنli>><ببhliی، رi قاب>ع/h>لmcت؄< مcت؄< مcیطit=it ٧بcitاcکا>-mc قا>؅-؁وقد؄c ٹthit cs= طبیعthcوi t- i li>٧؆-tliitاجزدء ه>-شچit؄-hmن( aسit cs= دس؁ >

cن>/hعm/ت؄< >li>/hص-خcٵt ٧بs= و ؄- : 

۱- ><سیا><۲– i><نخ/ht۴– i>< ch/hعm/؄<>

 شiابshس: 09189971525 -09189971107    ><سیا><><سیا>< i>ٹt>رت؁ل<رicبازسخرا-مitic : /hبc cc؁><سیا><بسیار clas -mیبشa ازtنi /hبc ی؈s= دس؁ < رسخوc؄وli-><اit li><سیا><ب t ٱشت--ب< tiشتب icبیs= طبقاوسخٮs= mیبشa i><ب ti><سیا>< رص>-<خcن><ه-icسخوcو؆>-ه-کاربدh ٧بدicباعث-tقش ؆دit/h7<تو؆>-ه-گشa-icب>< ؄؄-سliب؈ نخ8ر رقزرcوب><ح ؂لmt7سs= -ا؁ <ا i>< سیا>< رکشا>رزt-aد؄؄-خcٵtوجذب-ب؄citاب-؈طi><سیا>

  • <بعث-ابسs=itتدٱیجt٩aیا/-it ٱ( i>
  • <سیا>< رسخوcب>mc<بصl>رتس<گiاشaبaاب ۳۰٩؄t۸۰٩s=it cرi وجc mیبشa جaو cاi >< i؅/i>< یا سفرi><  cوcٮسبگt7it i>ز؆m>ز؆mر cر ؈la>ز؆٩قزlasس٩ ؈۵۵۰د؄t۶۵۰چit؄mc ٱ کاربد i>--،icغt7><جaو cاi >< i؅/i><نخ/hti>ز؆بیار i>(t-hcکا>-ب؄c-ic.=it>ز؆mر cر ؈la  i><نخ/ht i cوcٮ7itبcو۵۰۰٩؄t۶۰۰ کit؄mc ٱ t٨شa .-اits= رحد؄thوli>ز؆mر cر ؈la i><نخ/ht i c ؈؄itcٮ7itبcو۷۵۰د؄t۸۰۰چit؄mc ٱ t٨شa .- کاربد i><نخ/htق879>< i؅/i><نخ/htسفرi><نخ/ht بcو cوcٮسبگt7it i><مس<اit>ز؆mر cر ؈la i><مcس<اitما ٮ7itبcو۸۰۰د؄t۹۰۰چit؄mc ٱ t٨شa .-اits= رحد؄thوli>ز؆mر cر ؈la- .i><مcس<اitمع ؈؄itcٮ7itبcو۹۰۰د؄t۱۰۰۰چit؄mc ٱ t٨شa -کاربدi><مcس<اitق879>--scدit/h7--scitغ<اitباق ازi><مcس<اitcببcitسخوc؆ٳli> پرک7 نسطح-ل؈؄<مcس<اitبcوcاقز۰تا-۵؅ی؄it cرh؁ < شic -جaو cاi >< i؅/i><مcس<اit یا سفرi><مcس<اit بcو cوcٮسبگt7it

    >