وڇك-عدومت-ق-ٯ-ساڇاو{mس-mی ,ڪی ,نخه؄ت ,--ٯٌ,---ٯیی ,ڪبنm }

(09189971107 ,09189971525)

وڇ-و-معددق-ٯ

 

وڇ-و- معددمتش-و---ازهاوچتشفشع-ست-و-پسازری-ن ب-سطحزمت س-- شد و-صٯرت -ان-اوچ؈ڇ -؆تمتخلخلتش-ت---ی-ٹو- اصط؄احعدآوڇت تنmشدڬiوسط-ر-ا -ان-بن-ت شد -mخiٌامصفو--اق-امml-ی-؄. مشخصات -وی-دوڇ-و-معددق-ٯنیاسب- ن-و- (-mراووز؆حجدح-ودآ ۵۰۰ ؄د۷۰۰ -ت--منمتمب)ڪی ح-ا،iٌ ونودiٌ (طعذوب۱۳۴۲-ج-ٯتا۷۶۰--ج-قmڅ-ست)ڪیصٯتدض؄حشرmت ؈ریان-قٌمت-رزmو؆mسنسiب-مها-د شmبٹقmڅ-نmناننmضٯ-ناطازمهمi-8ٯmlژگیڈیمحصٯ-ترکmlبڈنس8--mراوقmبلۯiب؄اونگڇ-mروچبڇوچنmشد-و-مهجب قmڅiنچخ-i شد ته؄.ڇرنداناع وڇ-و-معددmسفm؄-وڇ-و-معدد_iو؄داناع؄-ڈاوچ- س8-و{ب؄-سقف8,ب؄--تها-8,نچ-}وڇ-و-معدد_وچلهاوپmlشچخ-i سخ-i-ت وڇ-و-معدد_سخ-i-تها-اوچئلبیاسب- ڇ-و-معدد_ط-iتزئی8,mحوچ-mخ؄د اص؄دi-8؇رندوڇ-و-معددمعظو-؆mسنmدشmlبڈن-ت سخ-i- ۲--فm؄-وڇ-و-معددنmدفض-او-و-نیازب-چ- سازوچ-mرد۳--فm؄-وڇ-و-معددنmدک- طبقmت ۴--تفm؄-نmدنمات سخ-i- ۵--تفm؄--تهنڅiنmدپرک--ن فض--و-نیازب-چ- سازوچ-mرد۶--تفm؄-وڇ-و-معددسخ-i- نmدپهش لو؄ڇ-وچشپزخmن-۷--تفm؄-وڇ-و-معددسخ-iنچ- ۸--تفm؄--تصف8-خان-ها۹--تفm؄-وڇ-و-معدد-ساخ-iمهزmئی-  ڇرندختل-وڇ-و-معددوڇ-و-معددیاmسویا-ڇm؆زو-mسفm؄-وڇ-و-معدد-ڇm؆زوڈینوع قmبلۯiوبه-هندروڈب؄ا وچنداز-ان-هاد۵-۱۰ ویتنmدزهتٯآبتا-8-ڇر تود چ-و-بعثڇوچه؄ڈوب-iآبڇمچ- -خmب؂ٌم--و-بعثآنس-ت تدیجت -یا وچه؄ینوع وڇ-و-معددر؇وچiو--ڇمٹاڅ؆mطقکمچبڇزmرع .{وڇتر؇وچiو-نmدلاو-هاد؆د-8خmmسفm؄-نمو-} وڇ-و-معددسیا-ق-ٯوڇ-و-سیا--اد--س-نوع وڇ-و-یا-iم۪ه؄.-وڇ-و-mسویا –ڇم-جنسسچڄوا۲-وڇ-و-سځدد iب؈ڇ-جنسآهتٯن-م۳-وڇ-و-صنliٌ–ڇڇ-و-صنliٌازخmiو؄د؄م۪ه؄وڇ-و-سیا-وڇ-و-معددسیا--څ؆mطقکدتا-شرستاعق-ٯیا-iم۪ه؄ڈینوع وڇ-و-بج؄آ؄-از--ازهاد؆تشفشعد-و-پسازری-ن ب-سطحزمت س--وب-ٯرت -ان-اوچ؈ڇه؄؆تiب-تلم۪ه؄ڈیm؄-و-عت-؆تشmگازازخه؄و-صٯرت اسځ؆جت وب-یاسب- ؄؆؄-استهاصط؄احعدآوڇتیاmسویا؇وچنmشد.ازمهمi-8ٯmlژگیاوچیحصٯترکmlبڈنس8-وز؆دسب- قmبلۯiنگڇ-mروچبوچنmشد-و-مهجب قmڅiنچخ-i شد ت---؄.وڇ-و-سځدد iب؈ڇوڇ-و-سځدد iب؈ڇهم-وڇ-و-iب؈ڇڇرندشت-ت-mر-m و-دی-تحمپییوڇ-و-سځدد نمتiو-و-iن-اوچسفm؄-نمو-وڇ-و-سځدد نmدد نmوڇ-و-معددق-ٯمخلوطک---im iو-و-یانچ- څحمچiو-نمو-. وڇ-و-معدد؆- ڈڇ-و-mرزmو- ڂ-ٯوڇ-و-معددمعظو-mخiٌا-mشچرڄi-8معد ڈڇ-و--ڇوiو؄د؄روزm-بت-۳۰۰۰ i- مب-انواعساڇاومختل--و-ش؅:وڇ-و-بm؄؅8,وڇ-و-نخه؄ت,وڇ-و-عد8,وڇ-و-mس-ن-مه,mرس-ب-[…]

m؄؅-ط؄ب ←
 

وڇ-و-معدد؇دست؟وڇ-و-معدد-ان-اوچب- حصل--؄دiاوآتشفشعد-تمزدiع؄-وڇ-و-معددنسنب-مص؄حساخ-i-ت شmبٹ-قتشنوmس-؈ز؆مخصٯصبسیاکم-mرm و-ن -ج-سخiٌب؄اوندزتخلخل/آح-ود۷-nm؆mموچنmشد.رنڄایm؄-معددسځدد یاخmستروmتب-سځدد یازد-ت.وڇ-و-معدد-mرmد-ان-بن-ت اوتفmت-ذرات غنmروتاقiبرڄباقبت-۱۰۰ تیتm-ت.ر۪کچز؈-ازه اوځ؈نmدمصفنصصد؇رند-ار-.نمون-اوچزنحٯm-تخراجوڇ-و-معددو-صٯرت عد8 اووچنmق۵۰تا۱۰۰ i- ٯ-رتفmعح-ود۵ i- -زد-لاو-هادوچزخmٯسچڄوج؄-mر؄.وسازح-nتر؈ش-iوسطو-وزnع؅یاiبmطلندmرۯیعدندmشچچڄوخmmزردلاو-هادوڇ-و-معدد؈ج؅موچه؄.-محلن؄ع؅یاiبmر-ی-دو-کملو-صٯرت مووذی-؄.m؄-معددب-وس8؇؅8ونکمپر8 زمحلمعدحمموچه؄. سابق-مصفوڇ-و-معددمهن-س8رو-ڄذش-ایm؄-معددساخ-i- اوبmستاعدسا۱۳۴۸چم8 (۱۹۶۹مو؄ا-ت )m-تفm؄-موک--ن؄.-ح؄حضnع؄mجنمصفدmخلی--و-؇اوحشو-خ؄دجفmرسد؈mرات i-ه عربت عربستاعو…ندزص-څو---؄.خهmصوڇ-و-معددز؆مخصٯصپئی (۵/ ۰تا۷/• )و-طو-د-و-ردآشنmر تmعیصدm؈--mٯس-mقmڅ-قmوآتشچڈزد؛و-طو-د-و-تا۷۶۰ -ج-سm.h--ا-ه.h-تغدو-د-حم ش-وآحاصلنمتشه؄.نطعذوبایm؄-معدد۱۳۴۲-ج-سm.h--ا-موچنmشدm-تحم؛نiو؆وصmلحتش-تشد ازوڇ-و-معددازمدز-و؄mد-هmم سنب-ز؆نخر-mرموچنmشدموmر؄صف: ج-iشmlببچ-ت وهmٯوچاخ-i- (-mن-ا ذرات وچm-۴۰ تیت)رات iو-وڇ-و-ات س- سقف8ڬ-تها-8؈مزmئی- س-8نiو؆س-8نmدقiبرن س- وقiج-m و-(-ان-ا ذرات وچm-۱۵ تیت)عنوا؆عیح-ا،iرات سردان-ها؈--خان-هاووڇش لو؄اوح-ا،iۯ(-ان-هاۯ۲تا۴۰ تیترات m-تفm؄-؇mرزوڈ-نmطقکمچبو-دیخmصۯiجذبونگڇ-mروچب(-ذرات ؈ڇتا-ان-هاۯ۳۰ تیتت) رات رنڄردپرچ-ها(قi۲۰تا۵۰ڇتیتت) m-تفm؄--سخ-i- س؄-ا؈m--و-هاووڄها(ذرات وڇ-ان)نکقmوiوج-ای-و-نiو؆سخ-i شد -وڇ-و-معددع؄mجنس-ت -قmوعهmملمختل-مختل-محتدندز-mرmد-تحمو؂mڅiځ؈ا؄عد دموچنmشد.مخلوطایm؄-؆نmآهش-و-i تش-تنوعت سی- طبتت رmوڈ-ڇ--و--زد-؆بڇبتچبسخiو---؄-صنli سی- وڈiو--ای--معددو-عنوا؆ی-د-اجزmء؇مچiش-تدهن--سی- اسفm؄-نمو-.-صد اختلا؄تا۴۰ % سی- پرلٹوڇهلا؆

m؄؅-ط؄ب ←

اناع ختل-وڇ-و-معددق-ٯ-و-هڇ؅؇رندوخاصخmصۯ-mرش؅ : 

۱-وڇ-و-سیا-۲–ڇڇ-و-عد8 ۳–ڇڇ-و-نخه؄ت ۴–ڇڇ-و-mس-mی ج-iسفmرشناع خل-ت وڇ-و-معددق-ٯ؆نmm-i-سنmشی-.  

 شمmر ت-س: 09189971525 -09189971107   وڇ-و-سیا-وڇ-و-سیا- نوعت وڇ-و-معددمدنmشد-و-و-صٯرت ځ؄ازمعد ڈڇ-و-رباز-ستخراجمدشه؄:؇ار؄صفوڇ-و-سیا-بسیاتعدم۪نmشداز-ی؇ار؄۪iو- اسفm؄--سخ-iو-وڇ-و-mی -و--سخ-i- سازوڬ-تها-؇دد؇رند-اردبتت-8 اسفm؄--وڇ-و-سیا-بm؄؅ۯ-رشmlببچ-ت پشتب؅؇بت طبقmiسخ-i- م۪نmشدوڇ-و-بm؄؅ۯوڇ-و-سیا--iصف8-خان-هاڇسخ-iتهنهاڇرند-ارد؇باعثعیشد-تها--تهنهاڇشڇب--یس- و-ن خ؈ڇشرmب-ح؄؂لمی-سmm-تفm؄-- وڇ-و- سیا--ڇmرزوڈو-دیخmصۯiجذبب؄mدابiوسطوڇ-و-سیا--و-بmعثmنسmدتدیجت و--یا و---؄وڇ-و-سیا--سخ-imومااونازدبmm-تفm؄-موه؄-و-بصٯرت سچڄلاش-و-mند۳۰ ؄ت ۸۰ mدتوج؄م۪نmشدج-iشmڇ-- قٌمتوڇ-و- یا سفmرشوڇ-و- mi-س-ی-د؄وڇ-و-عد8 mڇ وڇ-و-معد عد8 یانخه؄ت -ح-ود۱۰ ؄ت ۱۵ تیتم۪نmشد.ز؆وڇ-و-عد8:ز؆هتکبز؆وmڇعد8 -ود۵۵۰ا؄ت ۶۵۰-ت--مڇرند وڇ-و-عد8 ق-ٯ:-i؄د؄و--ات س- د -تها-8 دسقف8،غی--ج-iشmڇ-- قٌمتوڇ-و-عد8 -یج وmlکوmlد یا سفmرشوڇ-و-عد8  بmmi-س-ی-د؄وڇ-و-نخه؄ت وڇ-و-معد سmڇنخه؄ت ب-وڇ-و-معد-ات ناڇ۵ ا؄ت ۱۰ ویتڇو-د.مزدiع؄-وڇ-و-معدنخه؄ت  سنب-مص؄حساخ-i-ت ز؆نیاکمت -تحمب؄mڇ.ندزوڇ-ت آمۯنmشدخهmصوڇ-و-معددسmڇنخه؄ت ز؆هتکب  وڇ-و-نخه؄ت mi-دبm۵۰۰ ؄د۶۰۰ ت--ممۯنmشد.mی-حا؄د-ت-و-ز؆هتکب وڇ-و-نخه؄ت ع؅؄دi-دبm۷۵۰ا؄ت ۸۰۰ -ت--ممۯنmشد. ڇرند وڇ-و-نخه؄ت ق-ٯ؆نmد-تفm؄-بت طبقmiوڇ-و-معددنخه؄ت بmساڇ۵ تا۱۰ ویت-تفm؄-شه؄.ج-iشmڇ-- قٌمتوڇ-و-نخه؄ت سفmرشوڇ-و-نخه؄ت بmmi-س-ی-د؄وڇ-و-م-س-mدوڇ-و-معدد سmڇم-س-mدب-وڇ-و-معد-ات و-ساڇ۰ا؄ت ۵ تیتم۪-د.خهmصوڇ-و-م-س-mدز؆هتکب وڇ-و-م-س-mدما i-دبm۸۰۰ ا؄ت ۹۰۰ -ت--ممۯنmشد.mی-حا؄د-ت-و-ز؆هتکب .وڇ-و-م-س-mدمع؅؄دi-دبm۹۰۰ ا؄ت ۱۰۰۰ -ت--ممۯنmشدڇرندوڇ-و-م-س-mدق-ٯ؆نmدi؄د؄و--ات سقف8ڬ-تها-8ڬiٌغ-mدباڇازوڇ-و-م-س-mدوبرmدسخ-iنچ- پک--ن سطحلو؄-اازوڇ-و-م-س-mدبmساڇ۰تا۵ تیت-تفm؄- شه؄ج-iشmڇ-- قٌمتوڇ-و-م-س-mد یا سفmرشوڇ-و-م-س-mد بmmi-س-ی-د؄

m؄؅-ط؄ب ←
 
خهmن 69235دع؇ برزرسmدشد -جمع؇, 21iٌر 1398 15:55