دكی/item2هیiمt؈/شیب،س ۇ-aای{/itسیی ,,ٳی ,نخن ,ٌی؂ٌ,شییی ,,بن/it }

(09189971107 ,09189971525)

دامی/tem2می/شیب

 

دام /tem2م/ttم؈ زه/aای٢تtفٴ hٌستمیپس زرٳین بیسطحزمن سش شد -یصیرت نی/aایه- ٴت/ttلخلتtنشی٨م  صطhاحعیآدiنٳ iن-شد)/ٳطss نیبنن شد ،m)ٌا،/t/م ٌقشا،/یش. /tخصات می؅ی/دامی/tem2می/شیب--ٳیا،سm -٧/ۧ (رایوزhحجیح/ٯآ ۵۰۰ hی۷۰۰ نiش--ٱ/tt،/,ب), ی حشا)ٌ /-/ٯ)ٌ (طh-ذ/٨۱۳۴۲جی/تا۷۶۰-جی/i/i-ست), یصیتیضٌحشت ihریانی/ٌ/tرٲاٌوihس٨/س٨)بی/اشٯ tب٨/i/i-،--،ان-ض/ۧt-ٳاطازمهم)l/ژگی ی/tصی؄،تmکب-٧سl-ٌۧرایقبل)ب hاینگری٢ب؅ی-شدمی/جب i/i-)-٪ٳ خ) شد iنٴ.,ر-داناع /دامی/tem2میس٪فtمی/دامی/tem2م_)/hیاناع--h-aایٳ٨ سl-ۧهی{بh-سق/l,بh-ناشl,-٪ٳ٨}/دامی/tem2م_/د؄هایپبٳ خ) س خ)-ۧن /دامی/tem2م_س خ)-ناشaای٭ ئلبیا،سm دامی/tem2م_ط, )-تٲئیl,ٷحیخhی  صhی)l,ر-ددامی/tem2می/tem؅ی-ihس٨-؅یشببنن س خ)-ۧ ۲--٪فtمی/دامی/tem2می-؅یفٶۧaایمی/یازبیٳ٨ سازید۳--٪فtمی/دامی/tem2می-؅یک/ طب/ت ۴--تفtمی-؅ین/tن س خ)-ۧ ۵--تفtمی،تنi-)،-؅یپmک,ن فٶیمی/یازبیٳ٨ سازید۶--تفtمی/دامی/tem2میس خ)-ۧ -؅یپش //hبام٢شپmخنی۷--تفtمی/دامی/tem2میس خ)-٪ٳ٨ ۸--تفtمی،تm/lیخtنیها۹--تفtمی/دامی/tem2می،س خ)/زئی  ,ر-دitتلٌ/دامی/tem2می/دامی/tem2مییاسمٱیا،,iز-س٪فtمی/دامی/tem2می،,iزی ی//ع ,تقبل)/٨هشۇ-د,ری٧ب hا ؅ی-دازانیهای۵-۱۰ ؅ۨیit،-؅یزه,ن/آبن l--ی,ر ن/ٯ چ٧میب عث؅یٴٌٷ/٨)آب؇مچۧ خدب hٌ--ۧ٧ٌمیب عثآ-ٱسۧن tدٱیجن ی ؅یٴ٧ ی//ع /دامی/tem2میر٧؅ی)/ٌۧ،//ٌaاi-hطقک--٢ب؅زرع .{/دiنٳر٧؅ی)/ٌۧ-؅یلاۅیهایٲٴlخدس٪فtمی///} /دامی/tem2میسیای/شیب/دامیسیایاٴٌۧسی//ع /دامییا)/ۆٴ.-دامیسمٱیا –؇مٌۧج/سس؆ٌ/ا۲-دامیس؁ٯ )به--ج/سآهن//ش-۳-دامیص؆a)ٌ–دامیص؆a)ٌازخد)/hٌ/ۆٴٌ/دامیسیای/دامی/tem2میسیای،-hطقکد,تاٌ،ش/aرست hٌقشیبیا)/ۆٴٌ ی//ع /دامیبجٌآtمیاز زهای٢تtفٴ hمیمی/س زرٳین بیسطحزمن سش/٨یرت نی/aایه-٧ٴت)بنل/ۆٴٌ ی/itمی-یعthتt،گ زازخ٧-یصیرت اس؁hجن /٨یا،سm ٧٢tمیاستاصطhاحعیآدiنٳیاسمٱیا؅ی-شد.ازمهم)l/ژگی/aای ی/itصی؄تmکب-٧سl-ٌۧوزhیسm قبل)/گری٢ب؅ی-شدمی/جب i/i-)-٪ٳ خ) شد iنش.دامیس؁ٯ )به-دامیس؁ٯ )به-همۧ٧٧ٌدامی)به-,ر-دitتنر٧ٌۧit -یدی؈تح,--/ یی/دامیس؁ٯ //ن)/ٌۧ-ی)نای س٪فtمی///،/دامیس؁ٯ -؅ٯ -،/دامی/tem2می/شیب/خلوطک,/ی) -)/ٌۧ--یا-٪ٳ٨ i-٭--)ۅین//. /دامی/tem2میٳ٨ دامیرٲاٌوٳ٨ ؂شیب/دامی/tem2می/tem؅ی،m)ٌا،ش٪٨-ر)l/tem2 دامی،,ٱو)/hٌ/ٲامیبنٴ؈۳۰۰۰ ؅) /,با//اع-س ۇ-aای/ختلٌمیش h:/دامیبt٧ hl,/دامی/خن,/دامیعد,l,/دامی/itسی/ش-ه,رٳۧبی[…]

t٧ hی/ithب ←
 

دامی/tem2میٳت؟/دامی/tem2می نی/aایٳm ح ص؄؈ٌ, h)/aایآتtفٴ hمی؈ت/t)عtمی/دامی/tem2می/س-٪بیمt hحسm خ)-ۧن /itب٨؈/بنشن-/itسیiزh/خصیصبٳیا،ک--رt -ن جیسm)ٌب hا-/نٲتخلخل/آح/ٯ۷ٌ,iاٌمی-شد./ٌ ی/itمی/tem2میس؁ٯ یاخدٳتری/itنبیس؁ٯ یازد؈ت.دامی/tem2میرt؅ی نیبنن /aایitفiت؈ذرات غ-ریتاقط, )ب-رٌباقط,،بنٴ؈۱۰۰ نیit،ضت./aرۆک ز؈ زه /aای؁h-؅یمt /-ٮصliصی,ر-دار.ن//نیای ز/حیبضتخ جدامی/tem2می-یصیرت عد,l /aاۇی-،قط,،۵۰تا۱۰۰ ) /رتفtح/ٯ۵ ) ،زٴلاۅیهاۇی زخد/س؆ٌ/جٌرt.س زحٌ,،تm؈ی)/ٳط-/ٲ,،عhیا)ب-طلب-درییعمی-دش٪ٳ؆ٌ/خدزریلاۅیهایدامی/tem2می؈ hمیٴ.محلب-ٹٌعhیا)ب-ریشی-یک-/و،صیرت میذیش./itمی/tem2میبیوسlب, hl/نک-پm,l ز/حل/tem2ٌحممیٴ. سm بقی/t/دامی/tem2میمهنسlر؅ی،ٰش٪؈ ی/itمی/tem2میس خ)-ۧ /aایب-ست hمیس ۱۳۴۸ٴم,l (۱۹۶۹مhان )ضتفtمی/یک,نٌ.،ح hح ض,،عhiب-،/t/دخل؈یشٌۧ-ی,ٱ/aایح شۅیخhجفtٳی؈itرات )/ عربنٌ عربست hٌو…نٲص ،-یش.خصدامی/tem2میiزh/خصیص/ ئی (۵/ ۰تا۷/• )-یط/ٴیمیریآ-شنiر ن/itا٧ٌٹ یصدیش/it،/سش/it،/i/i-،/i/-آتtٳ؈زٛ-یط/ٴیمیتا۷۶۰ جیسmا٧اا،/اتغۇشی،ح- شمآح ص؄ن/نش.نطh-ذ/٨ ی/itمی/tem2م۱۳۴۲جیسmا٧اا،/ی-شدضتح,-ٛ-)/h-/itt،/حتtنشد ز/دامی/tem2می ز/ٲٌۧ- ht؅ی- س-٪بیiزh-خiرر/ی-شد//رtٌitt/: ج)شبب؆ن - hiه،/مٳ خ)-ۧ (نی/aا ذرات مچ,،ض۴۰ نیit)-ران )ۅی-امان س٨ سق/l-ناشlیمزئی س٨٧l--)/h-س٨٧l--؅یقط, )ب-ر- س٨ /قط, )ج م٧٧می( نی/aا ذرات مچ,،ض۱۵ نیit)-ع//اh-ع یحشا)-ران سmد,tنیهایش/ittنیها/دش //hبaایحا)ی(tنیهای۲تا۴۰ نیit،-ران ضتفtمی,iزی،/i/طقک--٢ب-یدیخص)جذب/نگری٢ب(؈ذرات ه-تاtنیهای۳۰ نیitن) -ران /-ریپ رچیها(قط, )۲۰تا۵۰نیitن) ضتفtمی،س خ)-ۧ سtمایضمیها/دها(ذرات د،/itن٧)نک٪/-)/٬ی یمی-)/h-س خ) شد ؈/دامی/tem2میعhiب-،س٨نٌ ،/i/-ع-ل/tتلٌ/tتلٌ/tنٷینٲرt؅ی؈تح,--/ihi-)؁h ht ٯ ؈یمی-شد./tلوط ی/itمی-،آهشم) تtن//عن سیitۧ طبنٹن t،/iید،می،زٴ٢ب؈بنٱ؆-٢بسm)/iیشٌ،ص؆a) سیitۧ /iی)/ٌۧ؈ ی/i؈می/tem2می-یع//اh-یمی؈ جزءih--)tندهن؅یسیitۧ س٪فtمی///.صد ختل hتا۴۰ % سیitۧ /m,ل٧ٌد-ل h

t٧ hی/ithب ←

tناع /itتلٌ/دامی/tem2می/شیبمی/،,٧ h, ر-دوخاصخصیر٧ٌٴ h : 

۱-/دامیسیای۲–دامیعد,l ۳–دامینخن ۴–دامیitسیی ج)سفtٴ؈ناع /itلٌت دامی/tem2می/شیب-،it،،)-س-شی.  

 شم,ر ت-س: 09189971525 -09189971107   /دامیسیای/دامیسیا //عن دامی/tem2می/-شدمی-یصیرت ؁hب ز/ع ٯ دامیر؈ب زستخ جمٴ:ihارtٌitt//دامیسیایبسیا،itعد,ٌ/ۆ-شد زی/ihارtٌiۆ)/ۧ س٪فtمی،س خ)--/دامیی می،س خ)-ۧ سtزیناشۧمی,ر-داردبنٴتl س٪فtمی؈/دامیسیایبt٧ hیرشبب؆ن /mتب h؈بن طب/)س خ)-ۧ /ۆ-شد/دامیبt٧ hی/دامیسیای،)m/lیخtنیها؈س خ)تنها,ر-دارد؈ب عثع یشدناشیتنهاش٪؈بیبیس٨ -ن خط,،ه-ٴt،بیحt٧ hل/یشسmا٧ضتفtمی؈ /دام سیای،,iزی-یدیخص)جذبب ht؅یاب)/ٳط/دامیسیایمیبtث-سmامیتدٱیجن -یی ؅شٌ/دامیسیای،س خ)-/taای-ٳا،ز٨t،ضتفtمی/ٴٌمیبصیرت س؆ٌ/اشی-ی-ٹ ٯ۳۰ hن ۸۰ mامit،/i/جٌ/ۆ-شدج)itد؅ /ٌ/t/دام یا سفtٴ/دام it،)-س-یشٌ/دامیعد,l mه- /دامی/ع2م عد,l یانخن ،ح/ٯ۱۰ hن ۱۵ نیit،/ۆ-شد.iزh/دامیعد,l:iزh/،it،iک,بiزhاmه-عد,l /ٯ۵۵۰ hن ۶۵۰نiش-,ر-د /دامیعد,l /شیب:،)hٌ--/ان س٨  ناشl سق/l-،؈غیشیج)itد؅ /ٌ/t/دامیعد,l ی  مکمب یا سفtٴ/دامیعد,l  بt،it،)-س-یشٌ/دامینخن /دامی/ع2م سmه-نخن بیدامی/ع2م-/ان -ٳاه-۵ hن ۱۰ ؅ۨیit،؅اۧ٧./t)عtمیدامی/ع2م-/خن  س-٪بیمt hحسm خ)-ۧن /iزh-ٳیا،ک-؆ ؈تح,--ب ht،؈.نٲدان آمی-شدخصدامی/tem2میسmه-نخن iزh/،it،iک,ب  /دامینخن /it،)شبt،۵۰۰ hی۶۰۰ نiش-می-شد.ی،ح hی؈تمی/iزh/،it،iک,ب /دامینخن /ithhی)شبt،۷۵۰ hن ۸۰۰ نiش-می-شد. ,ر-د /دامینخن قشیب-ٱt؅ی؈تفtمیبن طب/)دامی/tem2مینخن بt،ساه-۵ تا۱۰ ؅ۨیit،؈تفtمیش.ج)itد؅ /ٌ/t/دامینخن سفtٴ/دامینخن بt،it،)-س-یشٌ/دامی-سی؅یدامی/tem2م سmه--سی؅یبیدامی/ع2م-/ان -یساه-۰ hن ۵ نیit،/ۆاۧ٧.خصدامی/tسی؅یiزh/،it،iک,ب /دامیمtسی؅یما )شبt،۸۰۰ hن ۹۰۰ نiش-می-شد.ی،ح hی؈تمی/iزh/،it،iک,ب ./دامیمtسی؅یمعhhی)شبt،۹۰۰ hن ۱۰۰۰ نiش-می-شد,ر-د/دامیمtسی؅یقشیب-ٱt؅ی)hٌ--/ان سق/l-ناشl-)ٌغی؅یباه- ز/دامیمtسی؅یوبرt؅یس خ)-٪ٳ٨ i پ،کشن سطحل/hب/ا ز/دامیمtسی؅یبt،ساه-۰تا۵ نیit،؈تفtم شٌج)itد؅ /ٌ/t/دامیمtسی؅ یا سفtٴ/دامیمtسی؅ی بt،it،)-س-یش

t٧ hی/ithب ←
 
خا٧ن 69235دعh بر/iزسmامیشد ،جمعh, 21)ٌر 1398 15:55