كجفارسبفمتشقوش-٬؅سرۆز٧اب{فس-ی ,؈tی ,نخ, ,ن؅ش-s,څ؈؅شیی ,؈بنف }

(09189971107 ,09189971525)

خنمارس/٬قوش-

 

خن مارس/متشنشڅ؅رزه٧ابtتشفش ؾستخنجپسرزرtی؅ن بسطحزم٩ س؈؅ شد؇ ؈؇صشرت ؅رنج٧ابtنز ؈؅tتمتخلخلتشٱ٩څ؈؅ی؅ن رصط احع؄؅/٬آ؆ فt فttشد؈وسط؅ -څر؇ ؅رنجبن؅ شد؇ ؈؅خsامصفن؅څرسقوام-څی؈,. مشخصات نی؅/٬ خنمارس/٬قوش-٩؇tیاسب ؈؇t؅وؾ؅ (؅رابوز حج/٬ح؅ودآ ۵۰۰ /٬۷۰۰ ٱ٩څ؈و؇tمتم٩ب)؈ی؂ حواs و؇t>ودs (ط ٩ذوب۱۳۴۲؅جٴتا۷۶۰-؅جفق--ؾست)؈ی؂صشت/٬ض,حش>ت ؈ف ریانجقsمتؾرزسوف سنسجبما؈د مشبفق--؅؇t>؇t>انttضٴؾس؇tاطازمهم؇/؆ٴ-ژگی؇ی؆محصش-؅ت>ک-؈tس/؈ؾس؅رابقبلب ابنگ ؅ربtب؅بttشدخنمجب فق--ج؇tttخ؆ شد؇ ؁t,.٩ر؇t>داناع  خنمارس/٬سف,ج خنمارس/_tو /٬اناع؇ و٩ابtt س/؈ؾسب{ب و٩سقف/,ب و٩؅ا؈/,tttt} خنمارس/_ -هابپ-ttخ؆ سtخ؆ؾس خنمارس/_سtخة؅ا؈ابtئلبیاسب خنمارس/_طةتزئی؆/,tt>حبtخ /٬ رص /٬؇/؆٩ر؇t>د خنمارس/٬ماظ؅ب-ف س؇t>/٬ش-؈ن؅ سtخ؆ؾس ۲-شف,ج خنمارس/٬؇t>/٬فضؾاابخننیازبtt سازبt>د۳-شف,ج خنمارس/٬؇t>/٬ک طبقت ۴-شتف,ج؇t>/٬نما سtخ؆ؾس ۵-شتف,ج؅تن-؇t>/٬پ>ک؅ن فضؾخننیازبtt سازبt>د۶-شتف,ج خنمارس/٬سtخ؆ؾس ؇t>/٬پش- لو -٬ خنtشپزخنج۷-شتف,ج خنمارس/٬سtخج؇ttt ۸-شتف,ج؅تصف/جخانجها۹-شتف,ج خنمارس/٬؅سرخجمزئی  ٩ر؇t>دفختل٬ خنمارس/٬ خنمارس/٬یاسنیا؅٩-t>زب-سف,ج خنمارس/٬؅٩-t>زب؇ی؆نوع ٩٪قبلوبه؈؇؇t>درب؇tب ا ؅بtt>داز؅انجها/٬۵-۱۰ ؅بی؁ت؇t>/٬زه٩ٴآبر/؇٩ر مt>ود چtنبعث؅بt,؇tوبجآب؇مچسؾس ؅خ٩ب s؇وؾس,نبعثآ؇tسؾس تدیج څیر؇ ؅بt,ی؆نوع خنمارس/٬رt؅بtوؾس؅نمٳ٧ا- طقکوtب؅زرع .{ فtرt؅بtوؾس؇t>/٬لابجها/٬t/؈/؆خ٩سف,جنمو؅}  خنمارس/٬سیاجقوش- خنسیاج؅ا/؈ؾسس-نوع خنیاجمt,.- خنسنیا –؇مؾسجنسس-,ا۲- خنس-/د بنز-جنسآه٩ٴن؈و۳- خنص-,s– خنص-,sازخ٩و /,مt, خنسیاج خنمارس/٬سیاج؅- طقکt>دتاس؅ش٧رستر قوش-٬یاجمt,؇ی؆نوع خنبج,آ؅,جازڅ؅رزها/٬tتشفش /٬نپسرزرtی؅ن بسطحزم٩ س؈؅وبشرت ؅رنج٧ابtنز,tتب؅لمt,؇ی؆ف,ج؇جع؄تؾ تشگرزازخ,صشرت اس- ج وبیاسب ,t؅,جاستاصط احع؄؅/٬آ؆ فtیاسنیا؅بttشد.ازمهم؇/؆ٴ-ژگی٧ابtی؆فحصش-ت>ک-؈tس/؈ؾسوز /٬سب ؈قبلنگ ؅ربtب؅بttشدخنمجب فق--ج؇tttخ؆ شد؇ ؁څ؈؅,. خنجس-/د بنز خنجس-/د بنزهمؾسس, خنجبنز٩ر؇t>دفشت٩؅رس,ؾ؁ دی؄شتح٩وپtیی؆ خنجس-/د نموؾس؇جنابtسف,جنمو؅ خنجس-/د tt/د ttج خنمارس/٬قوش-مخلوطک؅ج وؾس؇و٩یا؇ttt --ح٩وt؆بجنمو؅.  خنمارس/٬tt - خنرزسوtt -وش- خنمارس/٬ماظ؅ب؅خsا؅شttزر,؇/؆مارس - خن؅٩وtو /,>وزسبtش۳۰۰۰ ؅؇ م٩ب؅انواعسرۆز٧ابمختل٬نش ؄: خنب, /, خننخ,, خنعد/, خنفس-ن؈وه,رسؾ؄ب-[…]

, فط ب ←
 

خنمارس/٬ن/ست؟ خنمارس/٬؅رنج٧ابtب حص-شو /٧ابآتشفش /٬شتمز/جع؅,ج خنمارس/٬نس؇tب-مص حسرخ؆ؾس فشبشق٨نشنوفس-بز مخصشصبسیاکو؅ر ؅ن ؅جسخsب اون/زتخلخل/آ؆ح؅ود۷و-tسمبttشد.>ن,ری؆ف,جمارس/٬س-/د یاخ٩ستربفرنبس-/د یازt>دشت. خنجمارس/٬؅ر/٬؅رنجبن؅ ٧ابفتفتشذرات غttربتاقٷجبزر,باقٷبtش۱۰۰ م٩ی؁تشت.٧رکtز؆؅رزه ٧اب- ؂؇t>/٬مصف؇tصص/٬٩ر؇t>د؅ار؅.نمونجابtزنحش-شتخ>رج خنجمارس/٬؇صشرت عد/ ٧اببttقٷ۵۰تا۱۰۰ م؇ ٴؾرتفعح؅ود۵ م؇ ؅ز/؈لابجها/بtزخ٩ٴس-,وج,؅ر,.سرزحوڬت>؆شوسط؇؅وزڬع ؄یاجبطل-٬؇t>در٬یعس/٬؇t>دشtt-,وخ٩زر؈/٬لابجها/٬ خنجمارس/٬؆ج مبt,.؅مt>حل-٬؇t,ع ؄یاجبرڅی؈/٬؇کو٩لو؅صشرت مبذی؈,.ف,جمارس/٬ب-وس/؄-٬٩ /ونکوپ>/ tزمحلمارسحم؄مبt,. سربقجمصف خنجمارس/٬مهن؅س/؆ر؈؅ب؅,ذشtشری؆ف,جمارس/٬سرخ؆ؾس ٧اببستر /٬سر؄۱۳۴۸tم/ (۱۹۶۹مب ا؅ )شتف,جمبک؅ن,.؅ح حضڬع -٬؇t>مصفدخلی؈ؾس؇ج٩٧ابحشبجخ /جفرس٬؆رات م؇؅ه عربt عربستر و…ن/زص؅-بڅ؈؅,.خص خنجمارس/٬ز مخصشصپtئی؆ (۵/ ۰تا۷/• )؇طو؈/٬نر؈/٬آ؇شنر م٬فس,عی؂صدبڅ؈فجٴس؈فجفق--؅فق؇آتشt-ز/؛؇طو؈/٬نتا۷۶۰ ؅جسساا؅هاتغ/ب؈/٬؅حو ؈شنآ؆حرص-نمش,.نط ٩ذوبری؆ف,جمارس/۱۳۴۲؅جسساا؅مبttشدشتح٩و؛؇tو وفصجلحتشٱ٩شد؇ رز خنجمارس/٬رزم/زؾس؇ /٬؅و ؆س؇tب-ز ؇t>خر؅رمبttشدمور,فصف: ججش-ب-؅ ؇ هtجٴنtرخ؆ؾس (؅نج٧ا ؈ذرات نچ٩ش۴۰ م٩ی؁ت)؇را ؆بج؇ خنا سt سقف/؈؅ا؈/بم؈زئی سt/؇tو سt/؇t>/٬قٷجبار؇t> سt وقٷجج؅ نس,ج(؅رنج٧ا ؈ذرات نچ٩ش۱۵ م٩ی؁ت)؇عنوا عی؂حوا؇را س>دانجهابڅ؈فخانجهاو ش- لو -٬ ابحا٬(؅انجها٬۲تا۴۰ م٩ی؁ت؇را شتف,ج٩->زب؇فنطقکوtب؇دی؄خصججذبونگ ؅ربtب(شذرات نزتا؅انجها٬۳۰ م٩ی؁تر) ؇را >ن,؇ر/٬پtرچجها(قٷج۲۰تا۵۰م٩ی؁تر) شتف,ج؅سtخ؆ؾس س,ابشنجهاو ها(ذرات ؅فان,)نکtق؇وجری؆ن؇tو سtخ؆ شد؇ ش خنجمارس/٬ع -٬؇t>سtٱt ؅فق؇عولمختل٬مختل٬محt/٬ن/ز؅ر/٬شتح٩ووف --ج- ؂ر عد؇ /٬مبttشد.مخلوطری؆ف,جttجآه٩شن؆ تشٱ٩نوع سی؁ؾس طبt >جفب؇ ؅ن؅ز/؈tب؈بt؈؆tبسخجفبڅ؈؅,؅ص-, سی؁ؾس فب؇وؾسشری؆فش,جمارس/٬؇عنوا ی/٬شرجزءف وtشٱ٩دهن؅سی؁ؾس رسف,جنمو؅.؅صد رختلر تا۴۰ % سی؁ؾس پ>لٳ, زلر

, فط ب ←

اناع فختل٬ خنمارس/٬قوش-خنه٩, ٩ر؇t>دوخاصخص؅رس,ش ؄ : 

۱- خنسیاج۲– خنعد/ ۳– خننخ, ۴– خنفس-ی ججسفرشناع فخلت خنمارس/٬قوش-٬ttجف؅؆ؾس؇tشی؅.  

 شمر؇ تؾس: 09189971525 -09189971107    خنسیاج خنسیا نوع خنمارس/٬م/؇tشدن؇صشرت - -٬رزمعدس - خنر؈برزؾستخ>رجم/ش,:ف ار,فصف خنسیاجبسیافتعد,مttشدرزؾی؆ف ار,فtوؾس رسف,ج؅سtخ؇و٩ خنی ن؅سtخ؆ؾس سازب؈؅ا؈ن/س/٬٩ر؇t>د؅اردبtت/س رسف,جش خنجسیاجب, ؅رش-ب-؅ پشتب ؈بس طبقجسtخ؆ؾس مttشد خنجب, خنجسیاج؅صف/جخانجها؈سtختنها٩ر؇t>د؅ارد؈برعثعی؂شد؆؅ا؈جتنهاٯشt؈بج؅ی؄سt ؇؅ن خٷنزش>جبجح, لمی؈سسشتف,جش  خن سیاج؅٩->زب؇دی؄خصججذبب /٬ابوسط خنجسیاجنجبعث؇t>سس/٬تدیج څیر؇ ؅بڅ؈؅, خنجسیاج؅سtخ؇ما اب؇tاز/بجشتف,جمبt,خنجبصشرت س-,لاش؇؇tد۳۰ ۸۰ س/فتفوج,مttشدججفش ؅ قsمت خن یا سفرش خن ف؆ؾس؇څی؈/, خنجعد/ نز  خنجمعس/ عد/ یانخ, ؅ح؅ود۱۰  ۱۵ م٩ی؁تمttشد.ز خنجعد/:ز هفتفکبز نزعد/ ؅ود۵۵۰ر ۶۵۰خٱ٩څ؈و٩ر؇t>د  خنجعد/ قوش-٬:؅؆ /,؇و٩ا سt  ؅ا؈/ سقف/،؈غی؈جججفش ؅ قsمت خنجعد/ ؾی؆ج ن-کن- یا سفرش خنجعد/  بجف؆ؾس؇څی؈/, خنجنخ, خنجمعس/ سنزنخ, ب- خنجمعس/٩ا ؇tانز۵ ر ۱۰ ؅بی؁ت؅بڅ؈/س.مز/جع؅,ج خنجمعس/٩نخ,  ؆س؇tب-مص حسرخ؆ؾس ز ؇tیاکو شتح٩وب ؈.ن/ز خٱ آ؆م؇tشدخص خنجمارس/٬سنزنخ, ز هفتفکب   خنجنخ, ف؆؈/بج۵۰۰ /٬۶۰۰ ٱ٩څ؈وم؇tشد.ی؆؅حر /٬شتخنز هفتفکب  خنجنخ, فع ؈ /؆؈/بج۷۵۰ر ۸۰۰ ٱ٩څ؈وم؇tشد. ٩ر؇t>د  خنجنخ, قوش-٬tt/٬شتف,جبس طبقج خنجمارس/٬نخ, بسانز۵ تا۱۰ ؅بی؁تشتف,جش,.ججفش ؅ قsمت خنجنخ, سفرش خنجنخ, بجف؆ؾس؇څی؈/, خنجوؾسج/٬ خنجمارس/ سنزوؾسج/٬ب- خنجمعس/٩ا ؇جسانز۰ر ۵ م٩ی؁تمڅ؈/س.خص خنجمؾسج/٬ز هفتفکب  خنجمؾسج/٬ما ؆؈/بج۸۰۰ ر ۹۰۰ ٱ٩څ؈وم؇tشد.ی؆؅حر /٬شتخنز هفتفکب . خنجمؾسج/٬مع ؈ /؆؈/بج۹۰۰ ر ۱۰۰۰ ٱ٩څ؈وم؇tشد٩ر؇t>د خنجمؾسج/٬قوش-٬tt/٬؆ /,؇و٩ا سقف/؈؅ا؈/؈sغج/٬باندرز خنجمؾسج/٬وبر/٬سtخ؇ttt - پک؈؅ن سطحلو -٬ارز خنجمؾسج/٬بسانز۰تا۵ م٩ی؁تشتف, ش,ججفش ؅ قsمت خنجمؾسج/ یا سفرش خنجمؾسج/٬ بجف؆ؾس؇څی؈/,

, فط ب ←
 
خسن 69235دع برز>سس/٬شد؇ ؅جمع , 21sر 1398 15:55